Podsumowanie 1Q 2020 roku Medicalgorithmics | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
27 maj 2020, 08:46

Podsumowanie 1Q 2020 roku Medicalgorithmics

Medicalgorithmics S.A. spółka działająca w branży zaawansowanych technologii telemedycznych, opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe za 1Q 2020.

W 1Q 2020 przychody Grupy wyniosły 36,1 mln PLN i były niższe o 26% w ujęciu rok do roku. Wpływ na poziom przychodów miała o 10% niższa liczba wyświadczonych usług medycznych oraz niższe średnie stawki za badanie w ujęciu r/r w związku z procesem zmiany modelu biznesowego w Medi-Lynx, spółce zależnej działającej na terenie USA. Grupa kontynuuje rozwój sprzedaży poza USA, m.in. w Kanadzie, krajach skandynawskich, Czechach i Australii, a także w Indiach i Polsce.

Grupa zakończyła 1Q 2020 stratą netto dla Akcjonariuszy Jednostki Dominującej w wysokości 3,3 mln PLN wobec 4,5 mln PLN zysku rok wcześniej, a EBITDA -4,6 mln PLN wobec +10,4 mln PLN.

Koszty działalności operacyjnej w 1Q 2020 wyniosły 44,6 mln PLN i były na porównywalnym poziomie rok do roku (+4%). Najbardziej istotną pozycję w strukturze kosztów działalności operacyjnej (61%) stanowią koszty świadczeń pracowniczych, które wzrosły w omawianym okresie o ok. 10% w związku z procesem reorganizacji w spółce Medi-Lynx, przeniesieniem działalności marketingowej do tej spółki oraz zmianami średniego kursu USD/PLN (+1,3 mln PLN wzrostu kosztów z tego tytułu).

Grupa kontynuuje zmianę modelu biznesowego na rynku w USA na model „in-network”, poprzez zawaranie długoterminowych umów na świadczenie usług z kluczowymi ubezpieczycielami prywatnymi. Obecnie rozpoczęła się druga faza procesu, polegająca na zawieraniu umów z mniejszymi, regionalnymi i lokalnymi ubezpieczycielami. Do końca 2020 roku Grupa zamierza mieć podpisane umowy pokrywające 90% osób ubezpieczonych. Proces zmiany modelu biznesowego z „out-of network” na „in-network” przełożył się na przejściowy spadek osiąganych przychodów i pogorszenie się wyniku finansowego Medi-Lynx, jednak w długim okresie Grupa spodziewa się korzystnego wpływu nowego modelu na wyniki finansowe. Proces zmiany modelu biznesowego wsparty został środkami z emisji akcji serii G przeprowadzonej w 1Q 2020 roku, z której Spółka pozyskała 13,2 mln PLN. Część funduszy przeznaczona będzie także na prace związane z udoskonalaniem istniejących i rozwojem nowych produktów. W 1Q 2020 Spółka dodała nową funkcjonalność do systemu PocketECG, a w dalszej części br. zamierza rozszerzyć portfolio o dwa nowe urządzenia, które będą pozytywnie kontrybuować do wzrostu wolumenu sprzedaży.

W związku z istotnym wpływem pandemii koronawirusa na wolumen świadczonych badań, Medi-Lynx skorzystał z oferowanego na terenie USA wsparcia finansowego dla spółek dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii. W efekcie spółka ta pozyskała 3,2 mln USD pożyczki, z której część może zostać umorzona po spełnieniu określonych warunków. Dodatkowym wsparciem w ramach amerykańskiego programu pomocowego CARES Act jest otrzymana bezzwrotna płatność w wysokości 1,0 mln USD przeznaczona dla firm działających w branży healthcare. Ponadto Medi-Lynx otrzymał 2,7 mln USD przedpłaty za świadczone usługi od ubezpieczyciela publicznego Medicare. Pozyskane środki pomagają stabilizować sytuację gotówkową spółki w czasie pogorszonych wyników finansowych.

„Pierwszy kwartał 2020 przyniósł zgodnie z naszymi przewidywaniami lekki wzrost wolumenu świadczonych usług w stosunku do końcówki roku 2019, przy czym w ujęciu rok do roku ich liczba była niższa. Jednocześnie mieliśmy do czynienia z niższymi średnimi stawkami za badanie w ujęciu r/r, co związane jest z trwającym procesem zmiany modelu biznesowego w USA. Czynniki te – w połączeniu z nieco wyższymi rok do roku kosztami operacyjnymi – przełożyły się na niesatysfakcjonujący, aczkolwiek spodziewany przez nas poziom wyników finansowych Grupy. Zgodnie z założeniami dotyczącymi zmiany modelu biznesowego, po przejściowym spadku przychodów ze sprzedaży oraz przepływów z działalności operacyjnej, docelowo spodziewamy się zwiększenia wolumenu świadczonych badań, a co za tym idzie - poprawy wyników finansowych i przepływów pieniężnych.

Obecnie jesteśmy w drugiej fazie zmiany modelu biznesowego, którą planujemy zakończyć do końca 2020 roku. W końcówce roku zakładaliśmy kontynuację pozytywnego trendu w zakresie rozpoczynanych sesji monitoringu oraz wniosków o płatność w kolejnych miesiącach 2020 roku, ale tendencja ta została zaburzona w efekcie wybuchu pandemii koronawirusa. Już w marcu zaobserwowaliśmy istotny spadek rozpoczynanych sesji monitoringu na rynku USA w związku z panującą tam trudną sytuacją epidemiczną, ale wpływ tej sytuacji na wyniki Grupy widoczny będzie dopiero w 2Q br. Począwszy od ostatnich dni kwietnia widzimy, że powoli i systematycznie tygodniowe liczby rozpoczynanych sesji się zwiększają, jednak wciąż wpływ na nie ma pandemia w USA. Jednocześnie, na wyniki w drugim kwartale wpływać będą już oszczędności kosztowe poczynione przez nas w związku z tą sytuacją. Zakładamy, że spadek liczby rozpoczynanych sesji monitoringu EKG ma charakter przejściowy i po unormowaniu sytuacji Grupa szybko wróci do standardowej działalności operacyjnej. Jednocześnie, pomimo tej nietypowej sytuacji, w jakiej się wszyscy znaleźliśmy, kontynuujemy prace nad nowymi funkcjonalnościami i nowymi urządzeniami, które zamierzamy wprowadzić w tym roku na rynek. Jesteśmy także optymistami, jeśli chodzi o rozwój sprzedaży poza USA – w pierwszym kwartale pozytywny trend sprzedażowy z roku 2019 był kontynuowany i widzimy także korzystną kontrybucję nowych rynków do sprzedaży w drugim kwartale br.” – powiedział Marek Dziubiński, Prezes Zarządu Medicalgorithmics S.A.

O Medicalgorithmics:

Grupa Kapitałowa Medicalgorithmics działa w branży zaawansowanych technologii telemedycznych. Grupa jest dostawcą rozwiązań w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Grupa świadczy usługi w kilkunastu krajach na świecie na kilku kontynentach, w tym w Ameryce Północnej i Południowej, Europie i Australii. Głównym źródłem przychodów Grupy jest sprzedaż usług diagnostycznych świadczonych na rzecz pacjentów w Stanach Zjednoczonych. Usługi te świadczone są przy wykorzystaniu autorskiego rozwiązania Spółki, systemu PocketECG, będącego najbardziej zaawansowanym technologicznie na świecie systemem, służącym do zdalnego monitorowania zaburzeń pracy serca. Poza telemetrią kardiologiczną, produkty i rozwiązania Medicalgorithmics wykorzystywane są w badaniach klinicznych leków pod kątem bezpieczeństwa kardiologicznego. Ponadto Spółka blisko współpracuje z ośrodkami diagnostyki i nadzoru kardiologicznego.

Spółka Medicalgorithmics S.A. rozpoczęła działalność w 2005 roku. W 2011 roku akcje Spółki zadebiutowały na rynku NewConnect, a od lutego 2014 roku Spółka jest notowana na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło: Spółka, #MDG

Zobacz także: Medicalgorithmics SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości