Zmiana tekstu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji PROCHEM SA | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
14 lip 2020, 17:22

Zmiana tekstu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji PROCHEM SA

Zmiana tekstu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji PROCHEM SA - komunikat

KOMUNIKAT O ZMIANIE TEKSTU WEZWANIA DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI PROCHEM SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE („SPÓŁKA”)

ogłoszonym w dniu 10 lipca 2020 roku przez spółkę Pana Stevena George’a Tappana, adres do doręczeń: 26531 Broken Bit Lane, Laguna Hills, California 92653, Stany Zjednoczone Ameryki („Wzywający”), za pośrednictwem mBank S.A. („Wezwanie”), w związku z zamiarem osiągnięcia przez Wzywającego akcji Spółki uprawniających do wykonywania 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań („Rozporządzenie”).

Działając na podstawie § 7 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3) Rozporządzenia, Wzywający oraz Podmiot Pośredniczący informują o zmianie treści pkt 11 Wezwania, w związku z czym pkt 11 Wezwania przyjmuje nowe następujące brzmienie:

„Dzień ogłoszenia Wezwania:10 lipca 2020 r.
Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów:30 lipca 2020 r.
Data zakończenia przyjmowania zapisów:12 sierpnia 2020 r.
Przewidywana data zawarcia transakcji na GPW:17 sierpnia 2020 r.
Przewidywana data rozliczenia transakcji:18 sierpnia 2020 r.

Okres przyjmowania zapisów nie może być skrócony.

Okres przyjmowania zapisów może zostać przedłużony (jednokrotnie lub wielokrotnie), według wyłącznego uznania Wzywającego, do nie więcej niż 70 dni kalendarzowych.”

Powyższa, zmieniona treść pkt 11 dokumentu Wezwania zostanie uwzględniona w wymaganej, zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia, publikacji treści Wezwania w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim poprzez publikację ujednoliconej treści Wezwania. Taka publikacja w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, zgodnie z właściwymi przepisami, nastąpi nie później niż w dniu 29 lipca 2020 r.

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU I NA RZECZ WZYWAJĄCEGO

Imię i nazwisko: Ryszard Manteuffel

Stanowisko: pełnomocnik Pana Stevena George’a Tappan

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU I NA RZECZ PODMIOTU NABYWAJĄCEGO

Imię i nazwisko: Ryszard Manteuffel

Stanowisko: pełnomocnik Pana Stevena George’a Tappana

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU I NA RZECZ PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO

Imię i nazwisko: Michał Popiołek

Funkcja: Prokurent

Imię i nazwisko: Bartosz Kędzia

Funkcja: Pełnomocnik

kom amp/

Zobacz także: Prochem SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości