Oczyszczona EBITDA LIFO Lotosu w II kw. wyniosła 52,1 mln zł, szacunki mówiły o 45 mln zł (opis) | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
12 sie 2020, 07:20

Oczyszczona EBITDA LIFO Lotosu w II kw. wyniosła 52,1 mln zł, szacunki mówiły o 45 mln zł (opis)

Oczyszczona EBITDA LIFO Grupy Lotos w drugim kwartale sięgnęła 52,1 mln zł wobec wcześniej szacowanych 45 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. W całym półroczu oczyszczona EBITDA LIFO spadła o 48,9 proc., do 722,6 mln zł.

Przychody grupy wyniosły w drugim kwartale 4,25 mld zł wobec 7,66 mld zł rok wcześniej.

Raportowana strata EBIT w drugim kwartale sięgnęła 249,4 zł wobec 658,7 mln zł zysku operacyjnego przed rokiem, a raportowana EBITDA wynosi 23,3 mln zł, a przed rokiem EBITDA sięgnęła 871,4 mln zł.

Na stratę operacyjną Grupy Lotos w drugim kwartale składają się strata operacyjna segmentu wydobywczego w wysokości 474,9 mln zł, zysk operacyjny segmentu produkcji i handlu 234,6 mln zł oraz korekty konsolidacyjne w wysokości -9,1 mln zł.

Wynik operacyjny powiększony o amortyzację wg szacunkowej wyceny zapasów metodą LIFO z wyłączeniem różnic kursowych z działalności operacyjnej i innych zdarzeń o nietypowym charakterze (tzw. oczyszczony EBITDA LIFO) wyniósł 52,1 mln PLN.

Lotos podał, że negatywny wpływ na wynik operacyjny miało znaczne obniżenie się cen ropy naftowej, a także cracków na produkty naftowe.

Wynik na działalności finansowej w grupie kapitałowej Lotos w drugim kwartale wyniósł 21 mln zł. Składa się on głównie z dodatniego salda różnic kursowych na poziomie 69,6 mln zł, dodatniego efektu wyceny i rozliczenia transakcji zabezpieczających w wysokości 115 mln zł, odpisu aktualizującego inwestycje w złoża B4/B6 w kwocie -114,5 mln zł oraz z ujemnego wyniku z tytułu skompensowania odsetek od zadłużenia, przychodów odsetkowych i prowizji na poziomie -50,6 mln zł.

Efekt wyceny i rozliczenia transakcji zabezpieczających ryzyko rynkowe zawiera głównie nadwyżkę dodatniego rozliczenia i wyceny transakcji zabezpieczających kurs walutowy na poziomie 60,9 mln zł oraz dodatnie fekt wyceny transakcji zabezpieczających ceny produktów w wysokości 60,5 mln zł.

W drugim kwartale strata netto Grupy Lotos wyniosła 76,4 mln zł wobec 500,5 mln zł zysku przed rokiem.

Dług finansowy grupy kapitałowej Lotos na 30 czerwca 2020 roku osiągnął poziom 4.331 mln zł i jest niższy o 85,4 mln zł w stosunku do końca grudnia 2019 roku, głównie na skutek spłaty kredytów inwestycyjnych.

Dług netto wyniósł 2.010,5 mln zł. Wskaźnik relacji długu netto do zysku oczyszczonego EBITDA LIFO na 30 czerwca 2020 roku wyniósł 0,9x, co stanowi spadek o 0,1x w stosunku do 31 grudnia 2019 roku.

Dodatnie saldo przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej w drugim kwartale 2020 roku wynoszące 1.445,4 mln zł związane jest głównie z dużym spadkiem stanu należności z tytułu dostaw i usług (głównie dzięki wykorzystaniu faktoringu), z odpisami aktualizującymi aktywów w segmencie wydobywczym oraz wzrostem stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

Na koniec czerwca 2020 roku Grupa Lotos posiadała w swojej sieci 507 stacji paliw, o 14 więcej niż przed rokiem.

Poniżej przedstawiamy wyniki operacyjne poszczególnych segmentów Grupy Lotos w drugim kwartale 2020 roku.

Przychody4155,95882,9-29%7487,8-44%
EBIT234,6-1156,8--525,2-55%
EBITDA424,8-967,5--688,3-38%
EBIT LIFO-171245,3--481,5--
EBITDA LIFO19,2434,6-96%644,6-97%
Oczyszczona EBITDA LIFO14,8490,5-97%600,2-98%
Segment wydobywczy2Q20201Q2020różnica2Q2019różnica
Przychody213,2329,3-35%307,4-31%
EBIT-474,9-197,9140%128,7--
EBITDA-392,4-111,8251%178,3--
Oczyszczony wynik EBIT-36,198,1--128,7--
Oczyszczony wynik EBITDA46,4184,2-75%178,3-74%
Segment detaliczny2Q20201Q2020różnica2Q2019różnica
Wolumen sprzedaży (tys. ton)260284,6-9%316,4-18%
Przychody1175,61511,7-22%1786,3-34%
EBIT20,19,7107%51-61%
EBITDA49,137,830%78,5-37%
Oczyszczony EBIT20,118,310%51-61%
Oczyszczona EBITDA49,146,46%78,5-37%

Zobacz także: Grupa Lotos SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości