Wyniki finansowe DB ENERGY za rok obrotowy 2019/2020 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
13 sie 2020, 09:04

Wyniki finansowe DB ENERGY za rok obrotowy 2019/2020

Rok po debiucie na rynku publicznym NewConnect, DB Energy zanotowała rekordowe w historii firmy wyniki finansowe. Spółka osiągnęła, zgodnie z założeniami, 24,6 mln zł przychodów oraz 3,08 mln zł zysku netto. Wchodzimy w kolejny rok ze stabilnym portfelem projektów, co pozwala pozytywnie myśleć o dalszym wzroście sprzedaży i zysków, podsumowuje Krzysztof Piontek, Prezes DB Energy SA.

Rekordowy poziom przychodów przy dwucyfrowym wzroście sprzedaży rdr

W IV kw. 2019/2020 r. sprzedaż DB Energy wyniosła 6 541,65 tys. zł wobec 8 194,61 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Narastająco w roku obrotowym 2019/2020 sprzedaż osiągnęła poziom 24 570,12 tys. zł wobec 16 542,87 tys. zł w 2018/2019 r., tj. wzrost o 49%.

Wpływ na przychody Spółki w omawianym okresie miała przede wszystkim realizacja projektów inwestycyjnych, z których osiągnięto łącznie 14,43 mln zł przychodów oraz audyty EEA i pozyskiwanie Białych Certyfikatów, w kwocie 9,29 mln zł, w tym rozliczenie Białych Certyfikatów wygenerowało 8,93 mln zł przychodów.

W omawianym roku Spółka realizowała, między innymi, takie kontrakty jak projekt dla Ciech Soda Polska o wartości 10,2 mln zł, Simoldes Plasticos – projekt inwestycyjny w modelu ESCO o wartości 2 mln zł, czy modernizacja elektrociepłowni dla Schumacher Packaging Zakład Grudziądz – wartość umowy to 17,9 mln zł. Umowa z Schumacher Packaging to już kolejna umowa na generalne wykonawstwo inwestycji z obszaru efektywności energetycznej. W ramach realizacji strategii, DB Energy stawia na rozwój tego segmentu działalności.

W minionym kwartale Spółka pozyskała subwencję w wysokości 1,83 mln zł w ramach programu Tarcza Podatkowa. Pozyskane środki zostały przeznaczone na bieżącą działalność.

DBE wyniki

Zyski i marże w górę zgodnie z założeniami

EBITDA Spółki w IV kw. 2019/2020 r. wyniosła 2 337,84 tys. zł wobec 343,26 tys. zł w IV kw. 2018/2019 r. W całym 2019/2020 r. EBITDA ukształtowała się na poziomie 4 054,34 tys. zł, tj. 194% więcej rdr. Marża EBITDA narastająco na koniec 2019/2020 r. wyniosła 16,5% wobec 8,3% na koniec roku obrotowego 2018/2019.

W IV kw. 2019/2020 r. Spółka odnotowała 2 316,06 tys. zł zysku operacyjnego wobec 330,29 tys. zł w analogicznym okresie 2018/2019 r. Narastająco w 2019/2020 r. DB Energy osiągnęła zysk operacyjny w wysokości 3 932,39 tys. zł, co oznacza wzrost o 212% rdr.

Koszty operacyjne w całym 2019/2020 r. wyniosły 20 708,08 tys. zł wobec 15 507 tys. zł w 2018/2019 r., tj. 34% wzrostu rdr. Głównymi pozycjami kosztowymi były koszty zmienne wynikające z realizowanych projektów, tj. usługi obce odpowiadające za 61% struktury kosztów oraz sprzedane towary i materiały odpowiadające za 24%, a także koszty stałe, w szczególności wynagrodzenia z narzutami stanowiące 12% w strukturze kosztów.

Zysk netto na koniec 2019/2020 r. wyniósł 3 082,40 tys. zł wobec 855,72 tys. zł, tj. 260% wzrostu rdr. Wyniki finansowe osiągnięte przez DB Energy w roku obrotowym 2019/2020 są zgodne z założeniami i wynikają ze zmiany modelu biznesowego z doradczego na inwestycyjny oraz zaangażowania w realizację projektów ESCO, które wykazują duży potencjał wzrostu.

Na koniec okresu Spółka dysponowała gotówką w kwocie 2 159,28 tys. zł, tj. spadek o 15% rdr. To efekt wzrostu należności, związanego głównie z zakończeniem kolejnego etapu prac w ramach projektu dla Schumacher Packaging Grudziądz sp. z o.o. oraz rozliczeniem kolejnej transzy Białych Certyfikatów, przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu zobowiązań. Spółka oczekuje w kolejnych okresach znacznego spływu należności, co powinno przełożyć się na zwiększenie stanu środków pieniężnych.

Perspektywy dalszego wzrostu wyników w 2020/2021 r.

Działalność Spółki cieszy się obecnie rosnącym zainteresowaniem ze strony potencjalnych kontrahentów. Znaczna część przedsiębiorstw wyraża zainteresowanie projektami służącymi ograniczeniu kosztów poprzez optymalizację zużycia energii. Dotyczy to w szczególności projektów, które DB Energy realizuje w modelu ESCO, tj. pełniąc zarówno funkcję generalnego wykonawcy, jak również oferując finansowanie na realizację przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

Na koniec 2019/2020 roku Spółka wypracowała stabilny portfel projektów inwestycyjnych oraz Białych Certyfikatów. W ofertowaniu pozostaje także kilkadziesiąt projektów do potencjalnej realizacji. W czerwcu 2020 r. Spółka zawarła umowę z BWI Poland Technologies sp. z o.o. z siedzibą w Balicach. Szacunkowa wartość przychodów z tytułu kontraktu została określona na poziomie 2,75 mln zł w skali roku. Umowa została zawarta na okres 10 lat.

Uwzględniając potencjał rynku oraz bieżący portfel zleceń, Zarząd oczekuje w całym 2020/2021 roku utrzymania dotychczasowego tempa realizacji projektów, co powinno mieć pozytywny wpływ na przychody. W ocenie Zarządu, przy utrzymaniu stabilności gospodarczej, przychody Spółki powinny rosnąć, co przełoży się pozytywnie na skalę generowanych zysków.

Spółka zależna Willbee Energy GmbH wykorzystała ostatnie miesiące roku obrotowego na działania organizacyjne i ofertowe. W nadchodzącym kwartale oczekiwana jest finalizacja pierwszych umów przez Willbee Energy GmbH. Na wrzesień br. planowany jest udział Willbee Energy w jednej z największych konferencji branżowych ener.CON 2020 w Niemczech.

Na koniec czerwca 2020 r. Zarząd szacuje zaawansowanie projektu B+R DiagSys na ok. 88%. Przewidywany termin zakończenia prac to grudzień 2020 roku. W nadchodzącym roku obrotowym Spółka zamierza zainicjować działania zmierzające do komercjalizacji usługi. Projekt B+R, realizowany w ramach INDUSTRY 4.0, obejmuje opracowanie systemu, który umożliwi tańsze i szybsze, zdalne i bezobsługowe wykrywanie zmian uszkodzeniowych w pracy napędów elektrycznych (w tym zużycia elementów eksploatacyjnych, awarii mechanicznych i elektrycznych, nieprawidłowości procesowych oraz przeciążeń), co może przyczyniać się do ograniczenia zużycia energii maszyn procesowych aż o 7,5%. W połączeniu z rozwiązaniami IT z obszaru BIG DATA, system zapewni monitoring procesów przemysłowych, niezbędny do zarządzania inteligentną fabryką.

O DB Energy:

DB ENERGY SA jest liderem w branży usług efektywności energetycznej dla przemysłu w Polsce z dwucyfrowym udziałem w rynku1. Firma realizuje projekty poprawy efektywności energetycznej w dużych i średnich zakładach przemysłowych, od identyfikacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, przez ich projektowanie i realizację, uwzględniając finansowanie w modelach ESCO (Energy Saving Company – finansowanie długoterminowe) lub EPC (Energy Performance Contract – finansowanie na czas realizacji), a także zarządzania efektywnością energetyczną u klienta, w tym bieżącym monitoringiem instalacji przemysłowych i ich predykcyjnym utrzymaniem w oparciu o system DiagSys.

W ciągu 10 lat działalności firma przeprowadziła ponad 1000 audytów efektywności energetycznej generując projekty o wartości ponad 3,2 mld zł, co przełożyło się na redukcję zużycia energii przekraczającą 5,1 TWh i dało rocznie ok. 931,6 mln zł oszczędności klientom. Spółka złożyła łącznie wnioski na Białe Certyfikaty o wartości ponad 450 mln zł, z czego już ok. 200 mln zł zostało przyznane klientom (tj. 37% całego rynku za lata 2017/2018). DB Energy rozwija się bardzo dynamicznie rozbudowując portfel klientów i zakres oferowanych usług. W marcu 2019 r. spółka pozyskała kwotę 3,26 mln zł z oferty prywatnej. Środki z oferty zostały przeznaczone na rozwój usług w modelu ESCO, utworzenie i rozwój Spółki w Niemczech oraz komercjalizację DiagSys – systemu przeznaczonego do diagnostyki uszkodzeń i stanu pracy silników elektrycznych.

DB Energy planuje dalszy dynamiczny rozwój na rynku efektywności energetycznej w Polsce i za granicą, zwiększając skalę prowadzonych projektów, w szczególności w generalnym wykonawstwie, finansowaniu inwestycji, dywersyfikację portfela klientów i produktów, ze szczególnym uwzględnieniem usług ESCO oraz diagnostyki napędów, a także rozwój eksportu. W ramach INDUSTRY 4.0, spółka realizuje projekt badawczo-rozwojowy innowacyjnego systemu DiagSys, który wykrywa wczesne zmiany uszkodzeniowe w silnikach maszyn, co może przyczyniać się do ograniczenia zużycia energii maszyn procesowych aż o 7,5%. W połączeniu z rozwiązaniami IT z obszaru BIG DATA, system zapewni monitoring procesów przemysłowych, niezbędny do zarządzania inteligentną fabryką.

1 Rynek efektywności energetycznej można zdefiniować wielkością pozyskanego wsparcia w ramach świadectw efektywności energetycznej lub liczbą zrealizowanych audytów lub wolumenu energii zużywanej przez klientów Spółki. W każdym z tych obszarów DB Energy jest liderem na rynku polskim obsługując około 40% wolumenu przyznawanych świadectw, przygotowując ponad 1000 audytów efektywności energetycznej na około 3500 złożonych w Urzędzie Regulacji Energetyki, obsługując w zakresie efektywności energetycznej wolumen około 15 TWh zużycia energii.

Źródło: Spółka, #DBE

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości