GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji serii G i H spółki STARWARD INDUSTRIES SA | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
14 sie 2020, 18:36

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji serii G i H spółki STARWARD INDUSTRIES SA

Uchwała Nr 614/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G i H spółki STARWARD INDUSTRIES S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 19 sierpnia 2020 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki STARWARD INDUSTRIES S.A., o wartości nominalnej 0,13 zł (trzynaście groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLSTRWI00019:

a) 114.711 (sto czternaście tysięcy siedemset jedenaście) akcji serii G,

b) 73.005 (siedemdziesiąt trzy tysiące pięć) akcji serii H;

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "STARWARD" i oznaczeniem "STA".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Ostatnie wiadomości