GPW publikuje wyniki finansowe za II kwartał 2020 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
14 sie 2020, 11:59

GPW publikuje wyniki finansowe za II kwartał 2020 r.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w II kw. 2020 r. wypracowała 101,1 mln zł przychodów ze sprzedaży i osiągnęła 43,5 mln zł zysku netto. EBITDA wyniosła 63,2 mln zł w tym okresie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o 13,5% wobec II kw. 2019 r. i o 4,2% wobec I kw. 2020 r.

Wzrost przychodów w ujęciu rocznym wynika z wyższych o 15,2 mln zł (o 33,5%) przychodów z rynku finansowego. To z kolei jest rezultatem, w głównej mierze, wyższych przychodów z obsługi obrotu na rynku finansowym o 15,6 mln zł. Wpływ na to miały wzrost przychodów z tytułu obrotu akcjami i innymi instrumentami udziałowymi o 14,6 mln zł oraz wzrost przychodów z obrotu instrumentami pochodnymi o 1,3 mln zł. Przychody zwiększyły się również w obszarze sprzedaż produktów informacyjnych o 0,9 mln zł (o 7,7% rdr).

Przychody Grupy z rynku towarowego w II kw. 2020 r. były niższe o 7,7% rdr oraz wyższe o 5,1% kdk. Przychody z obsługi obrotu spadły w ujęciu rocznym o 12,4%, tj. o 2,8 mln zł. Spadek przychodów głównie wynikał z niższych obrotów prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia, które spadły o 4,2 mln zł, czyli o 33,7% rdr oraz z braku przychodów z obrotu prawami majątkowymi kogeneracji. Obrót tymi instrumentami zakończył się 30 czerwca 2019 roku.

– Drugi kwartał 2020 stał pod znakiem rekordów. Mieliśmy najwyższe w historii obroty, bardzo wysoką aktywność inwestorów indywidualnych i debiuty nowych spółek w trybie online. Konsekwentnie wdrażamy nasze kluczowe inicjatywy strategiczne, mimo że w zaistniałej sytuacji pandemii większość kadry Grupy Kapitałowej GPW pracuje zdalnie. Wszyscy uczymy się realizacji ambitnych celów i utrzymania wysokiej produktywności w wymagających warunkach otoczenia. Obecnie skupiamy się na rozwoju tych biznesów giełdy, które będą czyniły naszą organizację jeszcze bardziej odporną na koniunkturę rynkową, co wpisuje się w przyjęte założenia strategiczne #GPW2022 – mówi Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW.

Koszty operacyjne w II kw. 2020 r. wyniosły 45 mln zł, co oznacza wzrost o 4,0% w porównaniu z tym samym okresem 2019r.i spadek o 19,6% w porównaniu z I kwartałem 2020 r. Wskaźnik kosztów do przychodów (C/I) ukształtował się na poziomie 44,5% wobec 48,6% w II kw. 2019 r. oraz 57,8% w I kw. 2020 r.

W II kwartale 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPW zdecydowało o wypłacie 100,7 mln zł dywidendy, co daje 2,40 zł na akcję i stanowi 93,2% skonsolidowanego zysku netto spółki GPW za rok obrotowy 2019 r. przypadającego akcjonariuszom GPW i skorygowanego o udział w jednostkach stowarzyszonych. Dniem ustalenia prawa do dywidendy był 28 lipca, a dniem wypłaty 11 sierpnia 2020 r.

Podsumowanie wyników finansowych Grupy GPW za II kw. 2019 r.

Zysk netto

Zysk netto Grupy GPW w II kw. 2020 r. wyniósł 43,5 mln zł, o 2,2% więcej niż w analogicznym okresie2019r., oraz o 48,6% więcej niż w I kw. 2020 r. Wzrost zysku netto w ujęciu rocznym to w znacznym stopniu efekt zwiększonych obrotów na rynku akcji i instrumentów pochodnych. Wzrost zysku netto jest rezultatem wyższego wyniku operacyjnego o 5,9 mln zł.

Przychody z rynku finansowego

W II kw. 2020 r. przychody ze sprzedaży na rynku finansowym wyniosły 60,7 mln zł, co oznacza wzrosty: względem poprzedniego roku o 33,5% i o 3,3% kdk. Tym samym przychody z rynku finansowego stanowiły 60,0% całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy GPW. Na przychody z rynku finansowego składają się przychody z tytułu: obsługi obrotu, obsługi emitentów i sprzedaży produktów informacyjnych.

  • Obsługa obrotu na rynku finansowym

W II kw. 2020 r. przychody z obsługi obrotu na rynku finansowym wyniosły 44,0 mln zł wobec 28,4 mln zł rok wcześniej. Jest to wzrost o 54,9% rdr i o 6,1% kdk. Na wynik największy wpływ miał wzrost przychodów z obrotu akcjami oraz wzrost przychodów z obrotu instrumentami pochodnymi. Odpowiednio przychody z obrotu akcjami wzrosły o 70,1% rdr oraz o 11,2% kdk, a przychody z obrotu instrumentami pochodnymi o 54,5% rdr i spadły o 16,1% kdk.

  • Obsługa emitentów

W II kw. 2020 r. przychody Grupy GPW z obsługi emitentów na rynku finansowym wyniosły 3,8 mln zł w porównaniu do 5,1 mln zł w II kw. 2019 r. i 5,4 mln zł w I kw. 2020 r. Przychody z tytułu opłat za notowanie wyniosły 4,1 mln zł (-5,4% rdr i -9,9% kdk). Głównym czynnikiem kształtującym wysokość przychodów za notowanie jest liczba notowanych emitentów na rynkach GPW oraz ich kapitalizacja na koniec poprzedniego roku. Przychody z tytułu opłat za wprowadzenie oraz inne opłaty wyniosły -0,3 mln zł wobec 0,7 mln rok wcześniej i 0,8 mln w I kw. tego roku. Głównym czynnikiem kształtującym wysokość przychodów z tej linii biznesowej jest liczba debiutów na parkietach GPW oraz wartość akcji i obligacji wprowadzonych do obrotu. Przyczyną spadku przychodów z tytułu opłat za wprowadzenie jest m.in. zastosowanie przepisów „MSSF 15 Przychody z umów z klientami” i rozłożenie w czasie uzyskiwanych przychodów za wprowadzenie do obrotu.

W pierwszej połowie 2020 roku na giełdzie w Warszawie odnotowano 5 IPO, wobec 9 w analogicznym okresie ubiegłego roku. Łączna wartość przeprowadzonych ofert na GPW w pierwszych dwóch kwartałach (łącznie na rynku regulowanym oraz NewConnect) wyniosła 27,0 mln zł. Jedynym debiutantem na Głównym Rynku warszawskiego parkietu był producent i wydawca gier komputerowych Games Operators S.A. – spółka zadebiutowała w kwietniu 2020 roku i pozyskała w ramach przeprowadzonej oferty 24,2 mln zł.

Sprzedaż produktów informacyjnych

Przychody ze sprzedaży produktów informacyjnych na rynku finansowym w II kw. 2020 r. wyniosły 12,9 mln zł, co oznacza wzrost o 7,7% rdr i o 8,8% względem I kw. 2020 r. Przychody ze sprzedaży informacji na rynku towarowym także wzrosły i osiągnęły w II kw. br. 0,3 mln zł. Łącznie przychody z tej linii biznesowej na rynku finansowym i towarowym stanowiły 13,0% przychodów ze sprzedaży Grupy GPW.

Przychody z rynku towarowego

W II kw. 2020 r. przychody ze sprzedaży na rynku towarowym wyniosły 40,1 mln zł, o 7,7% mniej niż rok wcześniej i o 5,1% więcej niż w I kw. 2020 r. Ich udział w całkowitych przychodach Grupy GPW w II kw. 2020 r. wyniósł 39,7%. Na przychody z rynku towarowego składają się przychody z tytułu: obsługi obrotu, prowadzenia rejestru świadectw pochodzenia i rozliczenia transakcji.

  • Obsługa obrotu na rynku towarowym

Przychody z obsługi obrotu na rynku towarowym w II kw. 2020 r. spadły o 12,4% rdr oraz wzrosły o 2,3% kdk do 19,3 mln zł. Przychody z obrotu energią elektryczną wyniosły 4,7 mln zł, co oznacza wzrost o 34,4% rdr i spadek o 3,3% kdk. Przychody z obrotu gazem spadły o 4,1% rdr i o 11,6% kdk do 3,0 mln zł. Przychody z tytułu obrotu prawami majątkowi do świadectw pochodzenia spadły w II kw. 2020 r. o 33,7% rdr oraz wzrosły o 14,1% kdk do 8,3 mln zł. Przychody Grupy z tytułu innych opłat od uczestników rynku towarowego w II kw. 2020 r. wyniosły 3,4 mln zł, co daje wzrost o 13,0% rdr oraz spadek o 1,2% kdk. Wysokość innych opłat od uczestników rynku zależy w dużej mierze od liczby i aktywności Członków IRGiT, w szczególności liczby wykonywanych transakcji.

  • Prowadzenie Rejestru Świadectw Pochodzenia

W II kw. 2020 r. przychody z prowadzenia RŚP wyniosły 9,1 mln zł, co oznacza wzrost o 1,6% rdr i wzrost o 55,2% kdk. Wzrost przychodów o 3,2 mln zł w porównaniu do ostatniego kwartału wynikał głównie ze wzrostu wolumenów wystawionych praw majątkowych OZE (8,3 TWH w stosunku do 6,0 TWh w I kw. 2020r.) i umorzonych praw majątkowych OZE (12,8 TWh w porównaniu do 4,4 TWh w I kw. br.).

  • Rozliczenia transakcji

Grupa uzyskuje przychody z tytułu prowadzenia działalności rozliczeniowej prowadzonej przez IRGiT, spółkę zależną TGE. Przychody z rozliczenia transakcji w II kw. 2020 r. wyniosły 11,4 mln zł, o 6,9% mniej niż rok wcześniej i o 13,2% mniej niż w I kwartale 2020 r. Na zmianę przychodów z tego tytułu wpływ mają wolumeny obrotu na rynkach prowadzonych przez TGE.

Koszty działalności operacyjnej GK GPW

W II kw. 2020 r. koszty działalności operacyjnej GK GPW wyniosły 45,0 mln zł, o 4,0% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r., ale o 19,6% mniej niż w I kw. 2020 r. Na wzrost kosztów działalności operacyjnej w ujęciu rocznym wpływ miał wzrost kosztów osobowych.

Koszty amortyzacji spadły o 3,6% rdr oraz o 7,0% kdk do 9,1 mln zł. Spadek kosztów amortyzacji w stosunku do porównywalnego okresu 2019 r. to przede wszystkim efekt niższych kosztów z tego tytułu w GPW.

Łączne koszty osobowe wyniosły 22,3 mln zł, o 15,5% więcej rdr i o 0,1% więcej kdk. Wyższe łączne koszty osobowe wynikają głównie ze stopniowego zwiększania zatrudnienia w Grupie podyktowanego większym nakładem pracy związanym z realizacją inicjatyw rozwojowych zawartych w strategii #GPW2022.

W II kwartale 2020 r. GK GPW koszty czynszów wyniosły 1,1 mln zł, o 1,2% więcej rdr i o 1,8% więcej kdk.

W II kwartale koszty usług obcych wyniosły 11,3 mln zł o 2,3% mniej rdr oraz 1,1% kdk.

Udział w zyskach jednostek wycenianych metodą praw własności

W II kw. 2020 r. zysk Grupy GPW z tytułu udziału w zyskach jednostek wycenianych metodą praw własności wyniósł 4,4 mln zł w porównaniu do 3,6 mln zł w II kw. 2019 r. oraz 2,0 mln zł w I kw. 2020 r. Na wyższe wyniki w ujęciu rocznym wpłynął wyższy zysk Grupy KDPW spowodowany wzrostem przychodów z działalności operacyjnej.

O Grupie Kapitałowej GPW: 

Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW) prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. W 2018 r. Agencja indeksowa FTSE Russell zakwalifikowała polski rynek kapitałowy do grona rynków rozwiniętych. Prowadzone przez GK GPW rynki są największymi w Europie Środkowej i Wschodniej. 

Źródło: Spółka, #GPW

Zobacz także: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości