Grupa PBKM zwiększyła przychody w pierwszym półroczu 2020 roku | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
01 paź 2020, 09:02

Grupa PBKM zwiększyła przychody w pierwszym półroczu 2020 roku

Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. (PBKM, Grupa PBKM) – przewodzący międzynarodowej Grupie FamiCord, największy bank komórek macierzystych w Europie – w pierwszym półroczu 2020 roku wypracował:

  • 98 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
  • 13,5 mln zł zysku EBITDA (skorygowany o zdarzenia jednorazowe*)
  • 6,1 mln zł skorygowanego zysku netto*
* dane skorygowane o zdarzenia, które nie są bezpośrednio związane z podstawową działalnością Grupy

Grupa PBKM pozyskała 12 835 nowych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w segmencie B2C (klienci indywidualni) w pierwszym półroczu 2020 roku, co oznacza wzrost o 6% w porównaniu rok do roku. Udział umów abonamentowych zawartych w segmencie B2C w 1H 2020 roku wyniósł 49,1%, wobec 48,6% w analogicznym okresie 2019 roku. Łącznie w segmentach B2C i B2B Grupa PBKM pozyskała w pierwszym półroczu 2020 roku 14 099 próbek krwi pępowinowej lub tkanek. Przychody segmentu B2C i B2B w pierwszym półroczu 2020 r. wyniosły prawie 90 mln zł i były o 9% wyższe rok do roku.

- W pierwszym półroczu zwiększyliśmy liczbę nowych klientów indywidualnych w porównaniu rok do roku, ale na poziom sprzedaży mocno wpłynęły w tym okresie głównie dwa czynniki: niekorzystana sytuacja rynkowa związana ze stanem pandemii koronawirusa COVID-19 oraz negatywne postrzeganie branży na kilku istotnych rynkach wynikająca z upadłości dawnego europejskiego lidera – spółki Cryo-Save AG (Szwajcaria). Z uwagi na trudne otoczenie rynkowe i trwającą pandemię koronawirusa szacuję, że utrzymanie w całym 2020 roku tempa pozyskania nowych klientów nie uwzględniając akwizycji oraz rentowności na ubiegłorocznym poziomie jest niemożliwe. Niemniej jednak koncentrujemy się na zwiększeniu skali naszego biznesu i nadal będziemy prowadzić inwestycje w rozwój Grupy FamiCord. Planujemy dalszy rozwój organiczny, kontynuację rozpoczętych projektów i kolejne transakcje przejęcia. Szacujemy, że po ostatnich przejęciach ok. 37% pobranych porcji krwi pępowinowej w Europie jest przetwarzanych w laboratoriach Grupy FamiCord. Korzystając z silnej pozycji gotówkowej oraz pełnego wsparcia naszego głównego akcjonariusza chcemy jeszcze mocniej zwiększyć obecności Grupy FamiCord w Europie Zachodniej, szczególnie na nowych rynkach. Taki ruch wykonaliśmy ostatnio przejmując spółkę eticur) Gmbh, prowadzącą drugi pod względem wielkości bank komórek macierzystych w Niemczech. Warto zaznaczyć, że negatywny wpływ pandemii na rozwój rodzinnego bankowania krwi jest na rynku niemieckim mało odczuwalny - mówi Jakub Baran, współzałożyciel, akcjonariusz i Prezes Zarządu PBKM S.A.

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM), oprócz główniej działalności rodzinnego bankowania krwi pępowinowej, prowadzi kilka programów badawczych, m.in. nad lekami na bazie komórek macierzystych do zastosowania w terapiach eksperymentalnych. Rozwój medycyny w ostatnich latach przyspieszył w sposób niewyobrażalny i rozwija się w wielu dotychczas nieznanych kierunkach. Terapia komórkami macierzystymi to jeden z najczęstszych przedmiotów prób klinicznych na świecie. Wstępne rezultaty są co najmniej zachęcające i potwierdzają bardzo wysokie bezpieczeństwo terapii komórkowych, nawet eksperymentalnych - często wyższe w porównaniu z wieloma już zarejestrowanymi tradycyjnymi lekami.

PBKM, jako jedyny polski podmiot komercyjny jest członkiem trzech konsorcjów w ramach programu Strategmed II, w ramach których zostały rozpoczęte terapie komórkowe, m. in. w kardiologii, diabetologii, dermatologii i medycynie estetycznej. W dotychczas realizowanych 4 próbach klinicznych i 1 próbie przekształconej w eksperyment medyczny wykonano dotychczas ok. 650 podań różnego rodzaju frakcji komórek macierzystych pacjentom głównie w obszarze kardiologii i dermatologii.

Ponadto w ramach programu sektorowego InnoNeuroPharm, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), PBKM realizuje projekt ALSTEM, w którym rozwijany jest innowacyjny produkt leczniczy terapii zaawansowanej oparty na komórkach mezenchymalnych galarety Whartona w leczeniu stwardnienia zanikowego bocznego (ALS). W najbliższych tygodniach zostanie przeprowadzona rekrutacja pierwszych pacjentów do próby klinicznej projektu ALSTEM.

- Kilka miesięcy temu zdecydowaliśmy także o wejściu w obszar terapii CAR-T, uznawanej obecnie za najbardziej innowacyjną na świecie terapię leczenia nowotworów krwi. Będziemy prowadzić badania kliniczne we współpracy z wiodącymi ośrodkami klinicznymi w Polsce, a następnie wprowadzać terapię CAR-T do leczenia pacjentów z nowotworami w całej Europie. Na sfinansowanie badań klinicznych będziemy chcieli pozyskać środki z publicznych programów wspierających innowacyjne badania oraz od zewnętrznych inwestorów. , o ile tylko pandemia nie spowoduje spowolnienia procesów uzyskiwania stosowanych pozwoleń – mówi Jakub Baran.

Przychody w 1H 2020 r. w podziale na segmenty działalności:

  • Rynek bankowania tkanek popłodowych B2C – obejmujący swoim zakresem działalność związaną z kompleksowym świadczeniem usług w zakresie preparatyki i przechowywania materiałów biologicznych dla klientów indywidualnych;

- w segmencie B2C sprzedaż wyniosła 86 mln zł, wzrost o 16% w porównaniu do przychodów segmentu B2C w 1H2019 r.

  • Rynek bankowania tkanek popłodowych B2B obejmujący swoim zakresem działalność związaną ze świadczeniem usług w zakresie preparatyki i/lub przechowywania materiałów biologicznych dla partnerów biznesowych;

- w segmencie B2B sprzedaż wyniosła 3,9 mln zł

  • Działalność R&D – swym zakresem obejmuje działalność Grupy w zakresie prowadzonych badań badawczo-rozwojowych;

- w segmencie R&D, Grupa nie wykazuje jeszcze przychodów, natomiast koszty w pierwszym półroczu 2020 r. wyniosły ponad 3 mln zł. Po odjęciu otrzymanych w omawianym okresie dotacji wydatki netto w tym obszarze wynosiły 1,6 mln zł i pozostały na takim samym poziomie jak w pierwszym półroczu roku ubiegłego. Poniesione koszty dotyczyły głównie realizowanych prac w ramach projektu ALSTEM.

Ponadto Grupa PBKM generuje również przychody z usług medycznych związanych z wytwarzaniem produktów leczniczych na bazie komórek macierzystych, które w pierwszym półroczu 2020 r. wyniosły prawie 3,5 mln zł i były niższe o 37% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wypracowanie niższych przychodów w pierwszym półroczu 2020 roku związane jest przede wszystkim z mniejszą liczbą zamówień wynikającą z wprowadzenia w marcu 2020 roku stanu pandemii COVID-19 oraz znacznych ograniczeń w funkcjonowaniu podmiotów leczniczych w Polsce.

Liczba próbek przechowywanych

Na koniec pierwszego półrocza 2020 r. Grupa PBKM w segmencie B2C przechowywała 328 322 próbek krwi pępowinowej lub tkanek, o prawie 30% więcej niż na koniec 1H 2019 roku.

Razem w segmentach B2C i B2B na koniec pierwszego półrocza 2020 roku liczba przechowywanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w Grupie PBKM wyniosła 359 094, co oznacza wzrost o 12% w porównaniu do stanu na koniec 1H 2019 r.

Ponadto w ramach zawartej umowy z Cryo-Save AG, dotyczącej przechowywania wszystkich preparatów komórek macierzystych należących do Cryo-Save, Grupa PBKM przechowuje we własnych laboratoriach materiał biologiczny należący do około 300 tys. rodzin.

O PBKM:

Polski Bank Komórek Macierzystych przewodzi międzynarodowej Grupie FamiCord zarządzającej bankami komórek macierzystych zlokalizowanymi na terenie Europy. Biorąc pod uwagę liczbę nowo pozyskiwanych próbek w kanałach B2C i B2B Grupa jest zdecydowanie największym bankiem w Europie z ok. 37% udziałem w rynku uwzględniając ostatnie transakcje M&A w Turcji, Niemczech i we Włoszech. Na koniec 1H 2020 roku Grupa przechowywała ponad 359 tys. próbek krwi pępowinowej lub tkanek (w segmencie B2C i B2B) i prawie 500 tys. wszystkich próbek biologicznych. Głównym obszarem działalności PBKM jest pozyskiwanie, przetwarzanie i długotrwałe przechowywanie komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych na zlecenie rodziców (bankowanie rodzinne). Celem bankowania jest zapewnienie bezpieczeństwa rodziny na wypadek wystąpienia ciężkiej choroby wymagającej przeszczepienia komórek macierzystych u dawcy lub członków jego najbliższej rodziny.

Grupa FamiCord jest obecna na kilkunastu rynkach europejskich. Bezpośrednio oferuje usługi dla klientów w Polsce, Turcji, Hiszpanii, Portugalii, Węgrzech, Rumunii, Szwajcarii, Włoszech i na Łotwie, a od niedawna również na Litwie i w Estonii. Niemal wszędzie jest numerem 1 na rynku. Ponadto, świadczy usługi dla partnerów, którzy pozyskują klientów w Szwecji, Danii, Serbii i krajach bałkańskich, Włoszech oraz na Ukrainie. Usługi Grupy realizowane są poprzez sieć własnych banków oraz przez banki współpracujące zlokalizowane m.in. w Niemczech, Szwajcarii, Szwecji, na Ukrainie oraz w USA i UK.

Dodatkowo Grupa inwestuje w rozwój usług w zakresie wytwarzania produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMP), uważanych za jeden z najważniejszych kierunków rozwoju medycyny. Grupa PBKM jest również zaangażowana w 5 prób klinicznych fazy II i/lub II/III w ramach których podano pacjentom leki będące frakcją komórek macierzystych już około 650 razy (planowane jest obecnie 8 prób klinicznych).

Od maja 2016 r. PBKM notowany jest na głównym rynku warszawskiej giełdy.

Źródło: Spółka, #BKM

Zobacz także: Polski Bank Komórek Macierzystych SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości