Komunikat o ziszczeniu się warunku prawnego zastrzeżonego w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji PLAY COMMUNICATIONS SA | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
27 paź 2020, 19:58

Komunikat o ziszczeniu się warunku prawnego zastrzeżonego w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji PLAY COMMUNICATIONS SA

Komunikat o ziszczeniu się warunku prawnego zastrzeżonego w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji PLAY COMMUNICATIONS SA - komunikat

Komunikat o ziszczeniu się warunku prawnego zastrzeżonego w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Play Communications S.A. ogłoszonego przez Iliad S.A. („Wzywający”) w dniu 21 września 2020 r., zmienionego komunikatem ogłoszonym w dniu 15 października 2020 roku („Wezwanie”), w związku z zamiarem osiągnięcia 100% głosów z akcji wyemitowanych przez Spółkę, na podstawie art. 90a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań („Rozporządzenie”) oraz luksemburskiej ustawy z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie ofert przejęć (ze zmianami).

Działając na podstawie § 4 ust. 3 i ust. 4 w zw. z § 4 ust. 5 Rozporządzenia oraz w związku z pkt 29 Wezwania, Wzywający niniejszym informuje, że w dniu 26 października 2020 r. Komisja Europejska wydała decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną z rynkiem wewnętrznym.

Wzywający niniejszym informuje, że tym samym ziścił się warunek prawny, o którym mowa w pkt 29 Wezwania.

Zgodnie z § 4 ust. 4 w zw. z § 4 ust. 5 oraz § 3 ust. 2 Rozporządzenia, niniejszy komunikat zostanie również opublikowany w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

W imieniu Wzywającego:

Andrzej Motyka - pełnomocnik

W imieniu Podmiotu Nabywającego:

Andrzej Motyka - pełnomocnik

W imieniu Podmiotu Pośredniczącego 1:

Andrzej Olszewski - pełnomocnik

W imieniu Podmiotu Pośredniczącego 2:

Małgorzata Jachymek pełnomocnik

Anna Kucharska - pełnomocnik

kom mra

Zobacz także: Play Communications SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości