GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania akcji spółki MEDINICE S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
28 paź 2020, 12:40

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania akcji spółki MEDINICE S.A.

Uchwała Nr 833/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz E1 spółki MEDINICE S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz

§ 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 30 października 2020 r. jako dzień pierwszego notowania

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki MEDINICE S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

a) 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) akcji serii D,

b) 38.460 (trzydzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji serii E1

- pod warunkiem dokonania w dniu 30 października 2020 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLMDNCE00016";

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych

pod nazwą skróconą "MEDINICE" i oznaczeniem "ICE".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Ostatnie wiadomości