Geotrans przedstawił aktualizację strategii na lata 2021-2026 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
13 sty 2021, 08:37

Geotrans przedstawił aktualizację strategii na lata 2021-2026

Geotrans dokonał weryfikacji strategii, która została wydłużona do 2026 r. Wzrost zamierza oprzeć na inwestycjach realizowanych przede wszystkim ze środków własnych oraz kredytów. Celem nadrzędnym spółki pozostaje maksymalizacja potencjału portfela decyzji administracyjnych na zagospodarowywanie odpadów oraz rozwój biznesu w dotychczasowych segmentach.

- Modyfikowana strategia zakładała m.in. pozyskanie 16 mln zł, co zwiększało komfort prognozowania, dlatego wyznaczyliśmy cel w postaci potrojenia EBITDA z 2019 r. Obecnie podejmowane i planowane działania nie są oparte o pozyskanie środków z emisji akcji, w związku z czym odstąpiliśmy od podawania konkretnych danych liczbowych. Analogicznie postąpiliśmy w 2017 r. publikując założenia na lata 2017-2020 - przypomnę, że w rekordowym 2016 r. osiągnęliśmy 16,4 mln przychodów oraz 2,4 mln zysku netto - komentuje Przemysław Weremczuk, prezes Geotransu.

- Nasz wynik za ostatnie cztery kwartały to blisko 44 mln zł przychodów i niemal 15 mln zł zysku netto. Przykład ten pokazuje, że pomimo braku konkretnych celów liczbowych w ostatnich czterech latach ponad sześciokrotnie zwiększyliśmy zysk netto. Oczekujemy, że konsekwentna realizacja nowej strategii także pozwoli nam znacząco zwiększyć skalę wypracowywanych przychodów i zysków na przestrzeni najbliższych sześciu lat - dodaje Weremczuk.

Celem nadrzędnym maksymalizacja potencjału

Celem nadrzędnym spółki pozostaje maksymalizacja potencjału portfela decyzji administracyjnych na zagospodarowywanie odpadów oraz rozwój biznesu w dotychczasowych segmentach. Biorąc pod uwagę fakt, że działalność operacyjna spółki ma charakter kontraktowy i cechuje ją wysoka zmienność oraz planując dalszy rozwój spółki w oparciu o środki własne zarząd nie jest w stanie oszacować docelowego potencjału portfela decyzji administracyjnych, a w rezultacie również zakładanego wyniku EBITDA w okresie obowiązywania strategii.

Liczba pozyskiwanych instalacji do przetwarzania i zagospodarowania odpadów oraz wartość związanych z tym nakładów inwestycyjnych planowanych na lata 2021-2026 będzie zależeć główne od dostępności atrakcyjnych lokalizacji, tendencji rynkowych oraz możliwości spółki w zakresie ich sfinansowania, co będzie przedmiotem bieżącej analizy i decyzji zarządu.

Na terenie nowopowstałych zakładów umieszczone zostaną instalacje przetwarzania odpadów, dzięki którym Spółka zamierza systematycznie poszarzeć portfolio o nowe linie biznesowe.

- W obszarze finansowania projektów, oprócz standardowych rozwiązań w postaci kapitału własnego oraz finansowania dłużnego, rozważamy model koinwestycji, przy czym warunkiem koniecznym jest, aby w każdym przypadku Geotrans posiadał większościowy udział w takich projektach oraz pełną kontrolę operacyjną. Taki model finansowania z jednej strony może zapewnić nam lepsze rozproszenie ryzyka, z drugiej zaś zapełnić potencjalną lukę kapitałową. Obecnie jest to jeden z rozważanych scenariuszy, jednakże żadne wiążące ustalenia w tym obszarze nie zapadły. O wszystkim będziemy na bieżąco informować - podkreśla Weremczuk.

Fotowoltaiczne plany

Spółka planuje czerpać korzyści również z obiektów przeznaczonych do przetwarzania odpadów (m.in. zamknięte składowiska odpadów) poprzez umieszczenie na nich instalacji OZE (np. farmy fotowoltaiczne).

- Jeśli chodzi o obszar farm fotowoltaicznych, to naszym głównym celem na 2021 r. jest pilotażowy projekt, który chcemy zrealizować na posiadanym już przez spółkę zrekultywowanym gruncie. Obecnie kończymy prace przygotowawcze m.in. w postaci analizy możliwości technicznych. Bardzo liczymy, że w najbliższych tygodniach będziemy mogli poinformować o dalszych postępach. Zaangażowanie w kolejne projekty rozpoczniemy po skutecznej realizacji pilotażu, tak byśmy mogli naszym potencjalnym, przyszłym kontrahentom przedstawić już namacalne dowody naszej pracy. Na pewno jest to obszar o olbrzymim potencjale i chcemy się do tej działalności solidnie przygotować. Posiadamy niezbędne doświadczenie i kompetencje w zakresie rekultywacji, teraz chcemy przeanalizować możliwość pójścia krok dalej, jeśli chodzi o oferowane usługi i ich kompleksowość - wskazuje Weremczuk.

Dywidenda i skup akcji zależne od skali inwestycji

Rekomendacje co do wypłaty dywidendy oraz jej ewentualna wysokość, a także co do wartości ewentualnego skupu akcji własnych będą uzależnione od relacji planowanych nakładów inwestycyjnych w kolejnych latach do wygenerowanych nadwyżek środków finansowych w danym roku obrotowym. Ponadto, pod uwagę brane będą inne istotne czynniki warunkujące działalność spółki i specyfikę branży, w której funkcjonuje.

Geotrans zamierza uruchomić program motywacyjny, którego realizacja będzie uzależniona od spełnienia dwóch kryteriów:

- wynikowego: tj. osiągnięcia przez spółkę wskazanej wartości EBITDA,

- rynkowego: tj. osiągnięcia przez spółkę określonego wzrostu kursu akcji oraz wyznaczonej kapitalizacji.

Obecnie przygotowywane są szczegółowe kryteria oraz regulamin programu motywacyjnego. Następnie zostanie on przedstawiony akcjonariuszom spółki podczas walnego zgromadzenia.

O Geitrans:

Geotrans S.A. jest firmą działającą na rynku ochrony środowiska, której działalność obejmuje zagospodarowanie odpadów poprocesowych, a w szczególności obsługę miejskich przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji w zakresie odbioru ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, kompostu nienormowanego oraz spółek z sektora energetycznego w zakresie odbioru i zagospodarowania ubocznych produktów spalania. Ponadto, Geotrans podejmuje rekultywacje terenów zdegradowanych oraz zamkniętych składowisk odpadów. Rekultywacja obejmuje również składowiska odpadów, szczególnie gminne składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. W 2019 r. spółka rozpoczęła działalność w perspektywicznym sektorze zagospodarowania odpadów w postaci kompostu nienormowanego. Głównymi klientami w niniejszym segmencie są Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnym oraz kompostownie. Spółka powstała w 2007 r., a od sierpnia 2015 r. jest notowana na rynku NewConnect.

Źródło: Spółka, #GTS

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości