Komunikat o zmianie tekstu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie („SPÓŁKA”) | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
13 sty 2021, 17:54

Komunikat o zmianie tekstu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie („SPÓŁKA”)

Komunikat o zmianie tekstu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie („SPÓŁKA”)

ogłoszonym w dniu 10 grudnia 2020 roku przez TSS Europe B.V. z siedzibą w Nieuwegein, Holandia („Wzywający”), za pośrednictwem mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Podmiot Pośredniczący”) („Wezwanie”), w związku z planowanym nabyciem przez Wzywającego akcji Spółki stanowiących 100% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 623, ze zm.) („Ustawa") oraz rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach (Dz.U. z 2020 r., poz. 2114) („Rozporządzenie”).

Działając na podstawie § 7 ust. 2 pkt 3) Rozporządzenia, Wzywający oraz Podmiot Pośredniczący informują o zmianie treści pkt 11, 19, 20 oraz 37 lit a) Wezwania związanych z wydłużeniem okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu oraz ze zmianą miejsc oraz sposobu przyjmowania zapisów w Wezwaniu.

W związku z powyższym:

Ø pkt 11 Wezwania przyjmuje nowe następujące brzmienie:

„11. Czas trwania wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie lub przedłużenie terminu przyjmowania zapisów

Dzień ogłoszenia wezwania10 grudnia 2020 r.
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów5 stycznia 2021 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów22 lutego 2021 r. do godziny 12:00 CET
Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji na GPW25 lutego 2021 r.
Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji1 marca 2021 r.

Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 3, w związku z § 5 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia, okres przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji objętych Wezwaniem może zostać wydłużony, wedle uznania Wzywającego, łącznie do nie więcej niż 70 (siedemdziesięciu) dni. Na podstawie § 7 ust. 7 Rozporządzenia, Wzywający zawiadomi o wydłużeniu okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu nie później niż na 7 (siedem) dni przed dniem zakończenia pierwotnego terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.

Zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 1 lit. a) Rozporządzenia, okres przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu może ulec wydłużeniu do 120 (stu dwudziestu) dni, jeżeli po ogłoszeniu Wezwania zaistnieją uzasadnione okoliczności wskazujące na możliwość niezrealizowania celu Wezwania. W takim przypadku jednak Wzywający musi nabyć Akcje objęte zapisami złożonymi w okresie pierwszych 70 (siedemdziesięciu) dni przyjmowania zapisów, nie później niż w okresie 10 (dziesięciu) dni roboczych przypadających po upływie tych pierwszych 70 (siedemdziesięciu) dni przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji będących przedmiotem Wezwania. Na podstawie § 5 ust. 5 pkt 1 lit. a) Rozporządzenia, Podmiot Pośredniczący poinformuje o wydłużeniu okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu nie później niż na 14 (czternaście) dni przed dniem upływu pierwotnego terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.

Zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 1 lit. b) Rozporządzenia, okres przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do ziszczenia się warunku nabycia Akcji w Wezwaniu polegającego na uzyskaniu przez Wzywającego, będącego jednocześnie podmiotem nabywającym Akcje, decyzji wydanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie udzielenia bezwarunkowej zgody na koncentrację przedsiębiorców, polegającą na przejęciu kontroli nad Spółką w drodze nabycia przez Wzywającego Akcji, jednak nie więcej niż do 120 (stu dwudziestu) dni, jeżeli bezskutecznie upłynie termin wskazany w treści punktu 29 Wezwania, w jakim, według najlepszej wiedzy Wzywającego, miało nastąpić ziszczenie się tego warunku. Na podstawie § 5 ust. 5 pkt 1 lit. b) Rozporządzenia, Podmiot Pośredniczący poinformuje o wydłużeniu okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu nie później niż w ostatnim dniu pierwotnego terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.

Na podstawie § 5 ust. 4 Rozporządzenia, termin przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji objętych Wezwaniem może zostać skrócony, jeżeli przed jego upływem został zrealizowany cel Wezwania (tj. zostaną złożone zapisy na sprzedaż wszystkich Akcji). Na podstawie § 5 ust. 5 pkt 2 Rozporządzenia, Podmiot Pośredniczący poinformuje o skróceniu terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu nie później niż na 7 (siedem) dni przed dniem upływu skróconego terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.

Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia, przewidywana liczba i terminy transakcji nabycia Akcji w Wezwaniu mogą ulegać zmianie. Zgodnie z § 7 ust. 5 Rozporządzenia zmiany te mogą być wprowadzane nie później niż na 5 (pięć) dni roboczych przed terminem pierwszej transakcji nabycia Akcji w ramach Wezwania.”

Ø pkt 19 Wezwania przyjmuje nowe następujące brzmienie:

„19. Wskazanie rodzajów podmiotów, o których mowa w § 9 ust. 1 i § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach (Dz. U. poz. 2114), w których akcjonariusz może złożyć zapis, oraz opis sposobu składania zapisów w wezwaniu.

Przyjmowanie zapisów na sprzedaż Akcji w ramach Wezwania odbywać się będzie w punktach usług maklerskich Podmiotu Pośredniczącego lub w siedzibie Podmiotu Pośredniczącego lub w punktach przyjmowania zapisów („PPZ”) następujących firm inwestycyjnych:

· Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego

· Dom Maklerski BOŚ S.A.

· Biuro Maklerskie Santander Bank Polska S.A.

zgodnie z listami wskazanymi poniżej, z zastrzeżeniem, że:

· tylko PPZ Podmiotu Pośredniczącego będą przyjmowały zapisy na sprzedaż Akcji od wszystkich osób lub podmiotów zamierzających odpowiedzieć na Wezwanie

· PPZ pozostałych firm inwestycyjnych wskazanych poniżej będą przyjmowały zapisy na sprzedaż Akcji wyłącznie od osób lub podmiotów zamierzających odpowiedzieć na Wezwanie, których Akcje zapisane są na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez daną firmę inwestycyjną.

Lista Punktów Usług Maklerskich Biura maklerskiego mBanku S.A.

MiejscowośćAdresNumer telefonuGodziny pracy
BYDGOSZCZul. Grodzka 17; 85-109 Bydgoszcz509 807 7918:30-16:30
GDYNIAul. Śląska 47; 81-310 Gdynia668 226 2308:30-16:30
KRAKÓWul. Augustiańska 15; 31-064 Kraków606 444 3668:30-16:30
POZNAŃul. Roosevelta 22; 60-829 Poznań668 175 7368:30-16:30
WARSZAWAul. Królewska 14; 00-065 Warszawa22 697 49 499:00-17:00
WROCŁAWpl. Jana Pawła II 8; 50-136 Wrocław600 879 3518:30-16:30

Lista punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego

Nazwa placówkiUlica, nrKodMiejscowość
POK BM w Bełchatowieul. Wojska Polskiego 6597-400Bełchatów
POK BM w BiałymstokuRynek Kościuszki 1615-426Białystok
POK BM w Bydgoszczyul. Gdańska 2385-005Bydgoszcz
POK BM w Częstochowieal. Najświętszej Maryi Panny 1942-200Częstochowa
POK BM w Elbląguul. Teatralna 982-300Elbląg
POK BM w Gdańskuul. Okopowa 380-958Gdańsk
POK BM w Gdyniul. Waszyngtona 1781-342Gdynia
POK BM w Jeleniej Górzeul. Różyckiego 658-506Jelenia Góra
POK BM w Katowicachul. Dworcowa 640-012Katowice
POK BM w Koszalinieul. Jana Pawła II 23/2575-841Koszalin
POK BM w Krakowieul. Piłsudskiego 1931-110Kraków
POK BM w Legnicyul. Wrocławska 2559-220Legnica
POK BM w Lublinieul. Krakowskie Przedmieście 1420-002Lublin
POK BM w Łodzial. Piłsudskiego 15392-332Łódź
POK BM w Olsztynieul. Dąbrowszczaków 3010-541Olsztyn
POK BM w Opoluul. Reymonta 3945-072Opole
POK BM w Płockual. Jana Pawła II 209-410Płock
POK BM w Poznaniuplac Wolności 360-914Poznań
POK BM w Raciborzuul. Pracy 2147-400Racibórz
POK BM w Jastrzębiu-Zdrojual. Piłsudskiego 3144-335Jastrzębie-Zdrój
POK BM w Rzeszowieul. 3 Maja 2335-959Rzeszów
POK BM w Krośnieul. Bieszczadzka 338-400Krosno
POK BM w Sosnowcuul. Kilińskiego 2041-200Sosnowiec
POK BM w Szczecinieal. Niepodległości 4470-404Szczecin
POK BM w Toruniuul. Szeroka 14/1687-100Toruń
POK BM w Warszawie (2)ul. Sienkiewicza 12/1400-944Warszawa
POK BM w Warszawie (1)ul. Puławska 1502-515Warszawa
POK BM we Wrocławiuul. Ks. Piotra Skargi 150-082Wrocław

Lista Punktów Usług Maklerskich Biura Maklerskiego Santander Bank Polska S.A.

MiastoAdres
Białystokul. Adama Mickiewicza 50
Bielsko-Białaul. Partyzantów 22
Bolesławiecul. Bankowa 12
Bydgoszczul. Modrzewiowa 15A
Bytomul. Dworcowa 4
Częstochowaul. Jasnogórska 33/35
Gdańskul. 3 Maja 3
Gdyniaul. 10 Lutego 11
Głogówul. Obrońców Pokoju 12
Gnieznoul. Sienkiewicza 17
Gorzów Wielkopolskiul. Gen. Wł. Sikorskiego 24
Inowrocławul. Grodzka 5/7
Jelenia Górapl. Niepodległości 4
Kaliszul. Parczewskiego 9a
Katowiceul. Katowicka 61
Katowiceul. Wita Stwosza 2
Kępnoul. Kościuszki 6
Kielceul. Sienkiewicza 78
Koninul. Energetyka 6a
Krakówul. Karmelicka 9
Krotoszynul. Sienkiewicza 12 a
Legnicaul. Gwarna 4a
Lesznoul. Słowiańska 33
Lubinul. Odrodzenia 5
Lublinul. Krakowskie Przedmieście 37
Łódźal. Piłsudskiego 3
Nowy Tomyślul. Poznańska 13
OlsztynAl. Wojska Polskiego 62
Opoleul. Ozimska 6
Ostrów WielkopolskiPlac Bankowy 1
Piłaul. Sikorskiego 81
Płockul. Kolegialna 22
PoznańPlac Andersa 5
PoznańPlac Wolności 15
RawiczRynek 18
Rzeszówal. Józefa Piłsudskiego 32
SzczecinAl. Niepodległości 26
Tarnówul. I. Mościckiego 25
Tarnówul. Bitwy o Wał Pomorski 6
Toruńul. Krasińskiego 2
Wałbrzychul. Chrobrego 7
Warszawaul. Kasprowicza 119a
Warszawaal. Jana Pawła II 17
Warszawaul. Mysia 5
Warszawaul. Złota 44
WrocławRynek 9/11
WrocławPlac Kościuszki 7/8
Zgorzelecul. Wolności 11
Zielona Góraul. Bankowa 5

Lista oddziałów Domu Maklerskiego BOŚ S.A.

Nazwa punktu sprzedaży  kod pocztowy  miasto  ulica
Oddział DM BOŚ 00-517  Warszawa Marszałkowska 78/80
Oddział DM BOŚ 80-824  Gdańsk  Podwale Przedmiejskie 30
Oddział DM BOŚ 40-048  Katowice Kościuszki 43
Oddział DM BOŚ 31-068  Kraków  Stradomska 5A/10
Oddział DM BOŚ 90-368  Łódź Piotrkowska 166/168
Oddział DM BOŚ 60-529  Poznań  Dąbrowskiego 79a
Oddział DM BOŚ 35-017  Rzeszów  S. Moniuszki 8
Oddział DM BOŚ 50-107  Wrocław  Sukiennice 6

Wzywający oraz Podmiot Pośredniczący wskazują, że z uwagi na epidemię wirusa SARS-CoV-2 oraz nadzwyczajne, nagłe i niespodziewane okoliczności wynikające z obowiązku zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem oraz podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się tej choroby zakaźnej, niektóre ze wskazanych powyżej PPZ mogą być tymczasowo wyłączane z obsługi. Przed wizytą w PPZ zaleca się sprawdzenie dostępności danego PPZ na stronach internetowych podanych poniżej dla każdej z firm inwestycyjnych oddzielnie:

· Biuro Maklerskie mBanku S.A.: https://www.mdm.pl/ui-pub/site/kontakt/punkty_uslug_maklerskich (infolinia: 22 697 49 49).

· Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego: https://www.bm.pkobp.pl/placowki/ (infolinia: 801 169 235; 22 521 90 90)

· Dom Maklerski BOŚ S.A.: https://bossa.pl/oddzialy (infolinia: 22 50 43 000, 0801 104 104)

· Biuro Maklerskie Santander Bank Polska S.A.: https://www.santander.pl/inwestor/wezwania-spolek-gieldowych#aktualne%20. (infolinia: 61 856 44 44)

Egzemplarze dokumentu Wezwania oraz wszelkie inne formularze niezbędne do składania zapisów znajdują się w powyższych PPZ.

Inwestorzy, których akcje są zdeponowane na rachunku w banku powierniczym lub podmiotach upoważnionych do zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, będą mogli złożyć zapis w siedzibie Podmiotu Pośredniczącego: mBank S.A., Warszawa, ul. Prosta 18, numer telefonu: 22 697 47 13, godziny otwarcia: 9:00 – 17:00, po uprzednim umówieniu takiej wizyty.

W przypadku inwestorów, którzy złożą Podmiotowi Pośredniczącemu zapis na formularzu zapisu opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, będą mogli złożyć powyższy zapis Podmiotowi Pośredniczącemu, przesyłając go na adres e-mail: cebok[at]mbank[dot]pl lub - w przypadku inwestorów, których Akcje są zdeponowane na rachunku w banku powierniczym lub podmiotach uprawnionych do zarządzania portfelami, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych: dsi-mo-mdm[at]mbank[dot]pl.

Złożone w ten sposób zapisy muszą jednak zostać dostarczone Podmiotowi Pośredniczącemu nie później niż do godziny 10:00 ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Akcje w ramach Wezwania.

W takim przypadku świadectwo depozytowe wystawione na Akcje przeznaczone do sprzedaży Wzywającemu w ramach Wezwania może być również dostarczone Podmiotowi Pośredniczącemu z bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub w formie oryginału dokumentu składanego w formie papierowej.

Szczegóły składania zapisów w odpowiedzi na Wezwanie zostały opisane w punkcie 37 Wezwania.”

Ø pkt 20 Wezwania przyjmuje nowe następujące brzmienie:

„20. Wskazanie terminów, w jakich w czasie trwania wezwania podmiot nabywający akcje będzie nabywał akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie.

Z zastrzeżeniem informacji zawartych w punkcie 11 niniejszego Wezwania, do czasu zakończenia okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji objętych Wezwaniem, Wzywający, będący jednocześnie podmiotem nabywającym Akcje, nie będzie nabywał Akcji od podmiotów, które odpowiedziały na Wezwanie.

Transakcje, w których nastąpi nabycie przez Wzywającego Akcji będą miały miejsce nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni roboczych po zakończeniu terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji, tj. w przypadku gdy okres przyjmowania zapisów nie zostanie wydłużony ani skrócony, nie później niż w dniu 25 lutego 2021 r. Rozliczenie tych transakcji nastąpi nie później niż trzeciego dnia roboczego od daty ich zawarcia, tj. w przypadku gdy okres przyjmowania zapisów nie zostanie wydłużony ani skrócony, nie później niż w dniu 2 marca 2021 r.

Wzywający przewiduje możliwość nabycia Akcji przed zakończeniem okresu przyjmowania zapisów w ramach Wezwania, jeżeli podejmie decyzję o wydłużeniu okresu przyjmowania zapisów w ramach Wezwania łącznie do ponad 70 (siedemdziesięciu) dni, zgodnie z opisem zawartym w punkcie 11 Wezwania.”

Ø pkt 37 lit a) Wezwania przyjmuje nowe następujące brzmienie:

„37. Inne informacje, które Wzywający uznaje za istotne dla inwestorów.

a) Procedura odpowiedzi na Wezwanie

Pierwszego dnia przyjmowania zapisów Podmiot Pośredniczący otworzy rejestr, w którym w czasie zbierania zapisów rejestrowane będą zapisy na sprzedaż Akcji złożone przez osoby odpowiadające na Wezwanie.

Osoba zamierzająca złożyć zapis na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie powinna wykonać następujące czynności:

i. złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje, instrukcję blokady Akcji do dnia zawarcia transakcji sprzedaży Akcji w ramach Wezwania (włącznie) oraz złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży Akcji Wzywającemu z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie);

ii. uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje, które mają być przedmiotem sprzedaży w Wezwaniu, z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie) - świadectwo depozytowe może zostać wystawione z bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu; oraz

iii. złożyć zapis na sprzedaż Akcji na formularzu udostępnionym przez Podmiot Pośredniczący w jednym z PPZ firm inwestycyjnych wskazanych w punkcie 19 Wezwania, w godzinach pracy tych PPZ, lub wysłać za pomocą poczty elektronicznej na określony adres e-mail wskazany w punkcie 19 Wezwania, załączając do niego oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w pkt (ii) powyżej.

PPZ Podmiotu Pośredniczącego będą przyjmowały zapisy na sprzedaż Akcji od wszystkich osób lub podmiotów zamierzających odpowiedzieć na Wezwanie. PPZ pozostałych firm inwestycyjnych będą przyjmowały zapisy na sprzedaż Akcji wyłącznie od osób lub podmiotów zamierzających odpowiedzieć na Wezwanie, których Akcje zapisane są na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez daną firmę inwestycyjną.

Zapis na sprzedaż może być złożony jedynie przez właściciela Akcji, przez jego przedstawiciela ustawowego lub przez należycie umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno zostać sporządzone na piśmie i poświadczone przez podmiot wystawiający świadectwo depozytowe, w formie aktu notarialnego lub w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem.

Osoby mające zamiar złożyć zapis na sprzedaż Akcji powinny uwzględnić czas niezbędny na wykonanie wszystkich powyższych czynności. Zapisy na sprzedaż Akcji, dostarczone do Podmiotu Pośredniczącego po upływie wyżej wskazanego terminu, nie będą przyjęte. Podmiot Pośredniczący nie ponosi odpowiedzialności za nieprzetworzenie zapisów otrzymanych po zakończeniu terminu przyjmowania zapisów.

Podpisując formularz zapisu, osoba składająca zapis składa nieodwołalne oświadczenie woli, że przyjmuje warunki wskazane w Wezwaniu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Wezwaniem (formularz zapisu na sprzedaż Akcji w ramach Wezwania zawiera stosowne oświadczenie).

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów, wzory dokumentów, o których mowa powyżej, zostaną udostępnione wszystkim domom maklerskim z siedzibą na terytorium Polski, polskim oddziałom zagranicznych instytucji finansowych, polskim oddziałom zagranicznych instytucji kredytowych oraz bankom z siedzibą na terytorium Polski, które prowadzą rachunki papierów wartościowych i są uczestnikami KDPW. Formularze dokumentów niezbędne do złożenia zapisu w Wezwaniu będą dostępne w PPZ, o których mowa w punkcie 19 Wezwania, w terminie przyjmowania zapisów.

W ramach niniejszego Wezwania zostaną zaakceptowane jedynie te zapisy, które będą zgodne ze wzorami dokumentów udostępnionych przez Podmiot Pośredniczący.

Klienci Podmiotu Pośredniczącego, dla których prowadzi on rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są Akcje, nie są zobowiązani do dostarczenia świadectw depozytowych w celu złożenia zapisu na sprzedaż Akcji. Akcje posiadane przez takich klientów Podmiotu Pośredniczącego zostaną zablokowane na podstawie instrukcji blokady Akcji zgodnie z powyższą procedurą.

Dyspozycja blokady Akcji oraz zapis na sprzedaż Akcji mogą być złożone również w formie elektronicznej lub telefonicznie w Podmiocie Pośredniczącym przez klienta Podmiotu Pośredniczącego, o ile jest to zgodne z regulacjami Podmiotu Pośredniczącego i posiada on odpowiednie umocowanie do wystawienia zapisu w formie pisemnej na podstawie otrzymanej w formie elektronicznej lub telefonicznej od klienta dyspozycji. Dyspozycja blokady Akcji i zapis na sprzedaż Akcji w formie elektronicznej lub telefonicznej mogą być złożone w godzinach określonych w regulaminie Podmiotu Pośredniczącego przyjmującego dyspozycje.

Osoby zamierzające złożyć zapis za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, o ile taką możliwość dopuszcza dana firma inwestycyjna przyjmująca zapisy na sprzedaż Akcji, powinny skontaktować się z daną firmą inwestycyjną w celu uzyskania szczegółowych informacji o procedurze odpowiadania na Wezwanie za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych.

Podmiot Pośredniczący będzie przyjmował zapisy po przeprowadzeniu weryfikacji, czy osoba składająca zapis lub osoba, w której imieniu zapis jest składany, posiada Akcje oraz czy Akcje te zostały zablokowane.

W przypadku braku potwierdzenia ustanowienia blokady Akcji lub braku potwierdzenia wystawienia świadectwa depozytowego, Akcje objęte zapisem i zarejestrowane w rejestrze zapisów nie będą przedmiotem transakcji giełdowej.

Transakcje zostaną przeprowadzone jedynie w stosunku do tych Akcji, na których sprzedaż złożono zapisy zgodnie z powyższymi warunkami określonymi w niniejszym Wezwaniu.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące procedury składania zapisów w ramach odpowiedzi na niniejsze Wezwanie można uzyskać osobiście w PPZ, wskazanych w punkcie 19 Wezwania, lub telefonicznie od Podmiotu Pośredniczącego pod następującym numerem telefonu: 883 327 178.”

Zgodnie z § 7 ust. 1 w zw. z § 3 ust. 2 Rozporządzenia, niniejszy komunikat zostanie również opublikowany w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU WZYWAJĄCEGO I PODMIOTU NABYWAJĄCEGO

Podpis: ____________________

Imię i nazwisko: Maciej Różycki

Funkcja: pełnomocnik

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO

______________________________________

Imię i nazwisko: Michał Popiołek

Stanowisko: Prokurent

______________________________________

Imię i nazwisko: Bartosz Kędzia

Stanowisko: Pełnomocnik

kom abs/

Zobacz także: SIMPLE SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości