Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
18 sty 2021, 10:12

Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy

Przegląd ważniejszych informacji o umowach i kontraktach zawieranych przez spółki publiczne od 11 do 17 stycznia

ARCHICOM SA - zawarcie umowy kupna nieruchomości gruntowej

12 stycznia 2021 roku jednostka zależna emitenta - Archicom Nieruchomości 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawarła umowę na zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we Wrocławiu, obręb Stare Miasto, o powierzchni ok. 0,22 ha za cenę netto 11.700.000,00 zł. Na zakupionej nieruchomości planowana jest realizacja inwestycji mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, na której zostanie wybudowanych około 80 mieszkań.

APATOR SA - zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości Apator Powogaz SA w Poznaniu

12 stycznia 2021 roku spółka Apator Powogaz SA zawarła z podmiotem z branży deweloperskiej ("Kupujący") przyrzeczoną umowę sprzedaży nieruchomości położonej w centrum Poznania. Przedmiotem Umowy jest nieruchomość gruntowa położona przy ulicy Klemensa Janickiego 23/25 w Poznaniu o łącznym obszarze 3,3 ha, na której posadowiona jest obecna siedziba Apator Powogaz SA.

Na mocy w/w Umowy nastąpiło przeniesienie prawa własności nieruchomości na Kupującego za cenę 63,5 mln zł netto. Z dniem zawarcia umowy przenoszącej własność Kupujący odda spółce w najem nieruchomość na cele prowadzenia dotychczasowej działalności do dnia 28.02.2022 r. z możliwością przedłużenia okresu najmu do dnia 30 kwietnia 2022 r.

BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA - zawarcie przez jednostkę zależną przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości

12 stycznia 2021 roku spółka British Automotive Polska SA [BAP] zawarła przyrzeczoną umowę sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem umowy jest przeniesienie przez BAP na rzecz osób fizycznych nie powiązanych z Grupą Kapitałową Emitenta prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w dzielnicy Ursynów w Warszawie, o obszarze 0,7012 ha, za cenę netto 5.600.000,00 zł.

SYNEKTIK SA - informacja o podpisaniu znaczącej umowy na sprzedaż systemu da Vinci

13 stycznia 2021 r. spółka zawarła umowę z Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. dot. sprzedaży, dostawy, uruchomienia, przeszkolenia personelu i opieki serwisowej systemu chirurgii robotycznej da Vinci dla Szpitala. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na łączną wartość 9.232.497,43 zł netto.

LW BOGDANKA SA - zawarcie aneksu do umowy wieloletniej ze spółką ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.

13 stycznia 2021 r. zarząd spółki (sprzedający) zawarł ze spółką ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. z siedzibą w Świerżach Górnych, aneks do umowy wieloletniej nr UW/LW/01/2012. W wyniku zawarcia aneksu przesunięciu uległ wolumen ilościowy niezrealizowanych dostaw z roku 2020 na rok 2021 o szacunkowej wartości 160 mln zł, powiększając wolumen dostaw spółki przewidziany na rok 2021 do Elektrowni Kozienice.

ERBUD SA - podpisanie znaczącej umowy na realizację budowy Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim

14 stycznia 2021 r. zarząd emitenta podpisał umowę z inwestorem - Komendą Stołeczną Policji w Warszawie o wartości 22.500.000,00 PLN netto na roboty budowlane "Budowa budynku dwukondygnacyjnego Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, wraz z garażami i budynkiem magazynowym".

UNIBEP SA - zawarcie umowy na realizację etapu 3B inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Coopera w Warszawie

14 stycznia 2021 r. zarząd Unibep SA podpisał umowę ze spółką pośrednio zależna od eitenta, Coopera Idea Sp z o.o. Sp.K. na realizację w systemie generalnego wykonawstwa etapu 3B inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Coopera w Warszawie, w 3 budynkach o wysokości 4 kondygnacji nadziemnych znajdzie się łącznie 89 lokali mieszkalnych oraz 110 miejsc garażowych. Szacunkowe wynagrodzenie emitenta za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ok. 22,7 mln zł netto.

POLENERGIA SA - przystąpienie przez spółkę zależną do realizacji planu inwestycyjnego

15 stycznia 2021 r. spółka zależna emitenta - Polenergia Dystrybucja sp. z o.o. po uzyskaniu wymaganych zgód oraz po uzyskaniu finansowania dłużnego - podjęła decyzję o przystąpieniu do realizacji planu inwestycyjnego na lata 2021-2026. Plan przewiduje realizację inwestycji w zakresie zaprojektowania i wybudowania infrastruktury elektroenergetycznej służącej do zasilania nowych obiektów i odbiorców, głównie w odniesieniu do osiedli mieszkaniowych. Łączna kwota nakładów to 105 mln złotych, zostanie sfinansowana ze środków własnych spółki oraz z kredytu bankowego w kwocie 75,3 mln złotych.

PEKABEX SA - zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

15 stycznia 2021 r. emitent informuje, o zawarciu przez spółkę zależną - Pekabex BET SA umowy z Winthrop Technologies GmbH (zamawiający), której przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji prefabrykowanej w ramach inwestycji - FR11 Data Centre we Frankfurcie. Wartość umowy: 4% przychodów grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Termin zakończenia robót: 23.04.2021.

mra/ abs/ amp/ zdz/

Ostatnie wiadomości