Komunikat o zmianie tekstu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji PGO SA | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
21 sty 2021, 17:40

Komunikat o zmianie tekstu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji PGO SA

Komunikat o zmianie tekstu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji PGO SA z siedzibą w Katowicach

KOMUNIKAT O ZMIANIE TEKSTU WEZWANIA DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI PGO S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH („SPÓŁKA”)

ogłoszonym w dniu 8 grudnia 2020 roku przez TDJ EQUITY II SP. Z O.O. z siedzibą w Katowicach („Wzywający”), za pośrednictwem mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Podmiot Pośredniczący”) („Wezwanie”), zmienionym komunikatem z dnia 11 stycznia 2021 roku, w związku z planowanym nabyciem przez Wzywającego akcji Spółki stanowiących 100% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 623, ze zm.) („Ustawa") oraz rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach (Dz.U. z 2020 r., poz. 2114) („Rozporządzenie”).

Działając na podstawie § 8 ust. 1) Rozporządzenia, Wzywający informuje o zmianie ceny, po której będą nabywane akcje Spółki objęte Wezwaniem, z 1,25 zł (słownie: jedne złoty dwadzieścia pięć groszy) na 1,45 zł (słownie: jeden złoty czterdzieści pięć groszy) za każdą akcję Spółki, w związku z czym pkt 8 Wezwania przyjmuje następujące brzmienie:

„8. Cena, po której będą nabywane Akcje objęte Wezwaniem, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli Akcje objęte Wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub w innym właściwym organie stanowiącym spółki publicznej, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju.

Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 1,45 zł (słownie: jeden złoty oraz czterdzieści pięć groszy) za jedną Akcję („Cena Akcji”).

Wszystkie Akcje są tego samego rodzaju i uprawniają do takiej samej liczby głosów (tj. każda Akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu).”

W związku z podwyższeniem Ceny Akcji odpowiedniemu podwyższeniu uległa również kwota zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. Zabezpieczenie, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, zostało ustanowione w formie środków pieniężnych, zablokowanych na rachunku pieniężnym służącym do obsługi rachunku papierów wartościowych Wzywającego, prowadzonym przez Podmiot Pośredniczący. Wartość zabezpieczenia jest nie niższa niż 100% łącznej wartości Akcji do nabycia w ramach Wezwania.

Wskazana powyżej podwyższona Cena Akcji zostanie zapłacona za wszystkie akcje Spółki objęte zapisami w odpowiedzi na Wezwanie, w tym także za akcje Spółki objęte zapisami złożonymi przed dniem opublikowania niniejszego komunikatu.

Zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia, niniejszy komunikat zostanie opublikowany w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU WZYWAJĄCEGO (DZIAŁAJĄCEGO TAKŻE JAKO PODMIOT NABYWAJĄCY W WEZWANIU)

______________________________________

Imię i nazwisko: Grzegorz Marcin Morawiec

Stanowisko: Prokurent

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO

______________________________________

Imię i nazwisko: Michał Marczak

Stanowisko: Pełnomocnik

______________________________________

Imię i nazwisko: Bartosz Kędzia

Stanowisko: Pełnomocnik

kom amp/

Zobacz także: PGO SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości