Wyniki finansowe DB Energy za I-II kw. roku obrotowego 2020/2021 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
11 lut 2021, 09:41

Wyniki finansowe DB Energy za I-II kw. roku obrotowego 2020/2021

W II kw. 2020/2021 r. sprzedaż DB Energy wyniosła 4 586,14 tys. zł, tj. 45% wzrostu rdr, co daje narastająco w okresie I-II kw. br. obrotowego 9 931,45 tys. zł przychodów. Wpływ na przychody spółki w II kw. miało głównie rozliczenie kolejnych etapów prac z 14 projektów, w tym projektu dla Schumacher Packaging. Zgodnie z przyjętym modelem działalności, spółka realizuje coraz więcej projektów inwestycyjnych. W strukturze sprzedaży spółki, w I-II kw br. obrotowego, projekty inwestycyjne, w tym w modelu ESCO stanowiły 87% całości sprzedaży, segment doradczy (audyty efektywności energetycznej, pozyskiwanie Białych Certyfikatów oraz audyty energetyczne przedsiębiorstw itp.) stanowił 8% przychodów, podczas gdy pozostałe usługi stanowiły 5%.

„W II kw. br. obrotowego spółka zanotowała kolejny raz z rzędu dwucyfrowy wzrost sprzedaży i skokową poprawę marży, co przełożyło się na zyski. Obecny portfel zleceń gwarantuje stabilny rozwój spółki w perspektywie najbliższych kwartałów. W negocjacjach mamy nowe interesujące projekty z obszaru poprawy efektywności energetycznej przemysłu, co jest dobrym prognostykiem dla wyników finansowych spółki w następnym roku” - podsumowuje Krzysztof Piontek, Prezes DB Energy SA.

Rosną zyski i marże

EBITDA spółki w II kw. 2020/2021 r. wyniosła 1 178,71 tys. zł wobec 113,31 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku; a marża skoczyła do poziomu 25,7%. Narastająco w I-II kw. br wynik EBITDA był na poziomie
1 563,78 tys. zł, tj. 28% wzrostu rdr. Marża EBITDA wyniosła 15,7% wobec 12,8% w analogicznym okresie ubiegłego roku. W II kw. 2020/2021 r. spółka odnotowała 1 021,3 tys. zł zysku operacyjnego (wobec 93,24 tys zł w II kw. 2019/2020 r.), a w I-II kw. 1 256,99 tys. zł, co dało narastająco 8% wzrostu rdr. Marża EBIT wyniosła narastająco 12,7% wobec 12,1% w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Koszty operacyjne w II kw. br. wyniosły 4,19 mln zł, tj. 36% wzrostu rdr, w tym 68% stanowiły koszty usług obcych, pochodna skali realizowanych projektów. Narastająco koszty operacyjne wyniosły 9,31 mln zł, tj. 10% wzrostu rdr, z czego koszty usług obcych stanowiły 74% całości kosztów.

Zysk netto na koniec II kw. 2020/2021 r. wyniósł 889,21 tys. zł wobec 35,86 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Narastająco spółka zanotowała 1 010,49 tys. zł zysku, tj. 16% wzrostu rdr. Na koniec II kw. spółka dysponowała gotówką w kwocie 5,67 mln zł wobec 2,84 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Perspektywy dalszego rozwoju

Stosownie do przyjętej strategii rozwoju oraz w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, spółka sfinalizowała ramową umowę z międzynarodową instytucją finansową SUSI Partners, która w ramach funduszu Efficiency Solutions II SV S. à r. l. zapewni DB Energy finansowanie inwestycji z zakresu efektywności energetycznej w modelu ESCO. SUSI Partners AG jest jedną z wiodących instytucji finansowych w Europie w zakresie finansowania projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej oraz magazynowania energii.

Porozumienie umożliwi DB Energy finansowanie projektów o łącznej wartości co najmniej 20 mln euro do 2023 roku. Dotychczas spółka zidentyfikowała ponad 30 projektów inwestycyjnych o szacowanej wartości blisko 40 mln euro, które mogą zostać objęte finansowaniem w modelu ESCO w ramach współpracy z SUSI Partners. Spółka jest zaangażowana w kilka procesów negocjacyjnych, które mogą skutkować zawarciem umów na realizację projektów ESCO w kolejnych kwartałach. Obecnie spółka realizuje i rozlicza 4 projekty w modelu ESCO, których nakłady inwestycyjne na realizację wynoszą łącznie 34,75 mln zł (nakłady poniesione oraz przyszłe).

W okresie od października 2020 roku do grudnia 2020 roku widoczny był wzrost cen certyfikatów do poziomu 1933,86 PLN/toe z blisko 1 800 PLN/toe1. Kolejni klienci oczekują na decyzje w zakresie przyznania certyfikatów przez Urząd Regulacji Energetyki. Spółka posiada ponad 70 umów na rozliczenie Białych Certyfikatów i pracuje nad pozyskaniem nowych klientów tym obszarze.

W omawianym okresie działalność spółki zależnej Willbee Energy była ograniczona ze względu na pandemię. Spółka wdraża obecnie rozwiązania umożliwiające świadczenie usług audytowych w formie zdalnej, jak również kontynuuje działania promocyjne.

W II pół. 2021 r. spółka planuje zakończenie projektu B+R DiagSys. Stan zaawansowania prac nad realizacją projektu Zarząd szacuje na 90%.

O DB Energy

DB ENERGY SA jest liderem w branży usług efektywności energetycznej dla przemysłu w Polsce z dwucyfrowym udziałem w rynku2. Firma realizuje projekty poprawy efektywności energetycznej w dużych i średnich zakładach przemysłowych, od identyfikacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, przez ich projektowanie i realizację, uwzględniając finansowanie w modelach ESCO (Energy Saving Company – finansowanie długoterminowe) lub EPC (Energy Performance Contract – finansowanie na czas realizacji), a także zarządzania efektywnością energetyczną u klienta, w tym bieżącym monitoringiem instalacji przemysłowych i ich predykcyjnym utrzymaniem w oparciu o system DiagSys. W ciągu 10 lat działalności firma przeprowadziła ponad 1000 audytów efektywności energetycznej generując projekty o wartości ponad 3,2 mld zł, co przełożyło się na redukcję zużycia energii przekraczającą 3,9 TWh i dało rocznie ok. 708 mln zł oszczędności klientom. Spółka złożyła łącznie wnioski na Białe Certyfikaty o wartości ponad 450 mln zł, z czego już ok. 200 mln zł zostało przyznane klientom (tj. 37% całego rynku za lata 2017/2018). DB Energy rozwija się bardzo dynamicznie rozbudowując portfel klientów i zakres oferowanych usług. W marcu 2019 r. spółka pozyskała kwotę 3,26 mln zł z oferty prywatnej. Środki z oferty zostały przeznaczone na rozwój usług w modelu ESCO, utworzenie i rozwój Spółki w Niemczech oraz komercjalizację DiagSys – systemu przeznaczonego do diagnostyki uszkodzeń i stanu pracy silników elektrycznych. DB Energy planuje dalszy dynamiczny rozwój na rynku efektywności energetycznej w Polsce i za granicą, zwiększając skalę prowadzonych projektów, w szczególności w generalnym wykonawstwie, finansowaniu inwestycji, dywersyfikację portfela klientów i produktów, ze szczególnym uwzględnieniem usług ESCO oraz diagnostyki napędów, a także rozwój eksportu. W ramach INDUSTRY 4.0, spółka realizuje projekt badawczo-rozwojowy innowacyjnego systemu DiagSys, który wykrywa wczesne zmiany uszkodzeniowe w silnikach maszyn, co może przyczyniać się do ograniczenia zużycia energii maszyn procesowych aż o 7,5%. W połączeniu z rozwiązaniami IT z obszaru BIG DATA, system zapewni monitoring procesów przemysłowych, niezbędny do zarządzania inteligentną fabryką.

Źródło: Spółka, #DBE

Ostatnie wiadomości