Zysk netto BNP Paribas BP w IV kw. '20 wyniósł 167,5 mln zł, powyżej oczekiwań (opis) | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
26 lut 2021, 18:40

Zysk netto BNP Paribas BP w IV kw. '20 wyniósł 167,5 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)

Zysk netto grupy BNP Paribas Bank Polska w IV kwartale 2020 roku wyniósł 167,5 mln zł - wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu rocznego. Zysk banku był 14 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 147,4 mln zł.

Oczekiwania 10 biur maklerskich, co do zysku netto za IV kwartał, wahały się od 119 mln zł do 184 mln zł.

W 2020 roku zysk netto grupy BNP Paribas Bank Polska wyniósł 733,1 mln zł, czyli był o 19,3 proc. wyższy niż rok wcześniej.

Bank podał, że wpływ na wyniki IV kwartału miało między innymi utworzenie rezerwy restrukturyzacyjnej na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem zwolnień grupowych w kwocie 41,4 mln zł.

Dodatkowo wynik z tytułu rezerw na postępowania dotyczące kredytów mieszkaniowych w CHF wyniósł w ostatnim kwartale 2020 roku 101,7 mln zł, czyli był na poziomie podawanym wcześniej przez bank.

Wynik odsetkowy banku w czwartym kwartale wyniósł 747,4 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 746,4 mln zł (w przedziale oczekiwań 738-753 mln zł).

Marża odsetkowa w 2020 roku wyniosła 2,63 proc.

Bank wcześniej szacował negatywny wpływ cięcia stóp na wynik odsetkowy w przedziale od 195 do 230 mln zł z zastrzeżeniem.

"W wyniku rewizji cenowej produktów oferowanych przez Bank i znaczącego obniżenia kosztu finansowania oraz zmian w strukturze i wartości bilansu negatywny wpływ obniżek stóp został częściowo zneutralizowany i wynik odsetkowy w 2020 r. odnotował spadek o 108,7 mln zł, tj. 3,4 proc. rdr" - napisano w raporcie.

Wynik z prowizji wyniósł 257,8 mln zł i był 7 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się 240,2 mln zł (oczekiwania wahały się od 220 mln zł do 265 mln zł).

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów razem z rezerwą na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi wyniosły w czwartym kwartale 2020 roku 210,2 mln zł. Rynek oczekiwał o 7 proc. wyższych odpisów na poziomie 225 mln zł.

W 2020 r. grupa utworzyła 236 mln zł odpisów na niezrealizowane straty związane z ogólną sytuacją gospodarczą i skutkami COVID-19.

Koszty (razem z amortyzacją) wyniosły w ostatnim kwartale 2020 roku 624,8 mln zł, czyli były na poziomie oczekiwanym przez rynek (631,3 mln zł).

Efektywność banku mierzona wskaźnikiem kosztów do dochodów wyniosła 53,3 proc.

Portfel kredytów na nieruchomości udzielonych klientom indywidualnym w CHF pod koniec 2020 roku wynosił 4,82 mld zł.

Bank podał, że był pozwanym w 644 (461 nowych spraw w 2020 roku, z tego 156 nowych spraw w IV kwartale 2020 r.) toczących się postępowaniach sądowych w sprawie kredytów CHF (z uwzględnieniem spraw prawomocnie zakończonych klienci wytoczyli łącznie 668 powództw przeciwko bankowi

Łączna wartość dochodzonych roszczeń w aktualnie toczących się sprawach wynosiła 217,82 mln zł, a w sprawach prawomocnie zakończonych 34,96 mln zł.

W 24 dotychczas prawomocnie zakończonych postępowaniach zapadły następujące wyroki: w 14 roszczenia wobec banku zostały oddalone, w 2 postępowanie zostało umorzone; w 1 sąd odrzucił pozew; w 6 pomimo oddalenia roszczenia sąd w uzasadnieniu stwierdził nieważność umowy, w 1 zostało zasądzone wyłącznie roszczenie z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, w pozostałym zakresie sąd oddalił powództwo.

Łączna wartość rezerw na postępowania dotyczące kredytów w CHF utworzonych w 2020 r. wyniosła 168,2 mln zł. Bank podał, że dotworzenie rezerwy spowodowane było zwiększającą się liczbą nowych postępowań związanych z kredytami walutowymi lub denominowanymi do CHF, jak również obserwowanym, niekorzystnym dla banków kształtowaniem się linii orzeczniczej. Łączna wartość utworzonych rezerw na postępowania dotyczące kredytów w CHF pod koniec 2020 r. wyniosła 200,3 mln zł.

Sprzedaż kredytów hipotecznych wyniosła w 2020 roku 5,6 mld zł, w porównaniu do 4,3 mld zł w 2019 r.

Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 18,65 proc., a współczynnik kapitału Tier I jest na poziomie 13,55 proc.

(PAP Biznes), #BNP

seb/ ana/

Zobacz także: BNP Paribas Bank Polska SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości