Udział inwestorów w obrotach instrumentami finansowymi na GPW w 2020 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
12 mar 2021, 11:27

Udział inwestorów w obrotach instrumentami finansowymi na GPW w 2020 r.

W 2020 r. inwestorzy indywidualni odpowiadali już za ¼ obrotów na Głównym Rynku akcji GPW (+13 pp. rdr), co jest najlepszym wynikiem od 2009 r. Inwestorzy zagraniczni odpowiadali za 56 proc. obrotów (-7 pp. rdr), a instytucjonalni – za 19 proc. (-6 pp. rdr). Na rynku NewConnect prym nadal wiodą inwestorzy indywidualni, których udział w obrotach wzrósł o 6 pp. rdr do poziomu aż 92 proc. Spadł udział inwestorów instytucjonalnych do 4 proc. (-7 pp. rdr). Udział inwestorów zagranicznych wzrósł w stosunku do 2019 r. o 1 pp. i wyniósł 4 proc. Na rynku kontraktów terminowych w 2020 r. inwestorzy indywidualni z udziałem 41 proc. w obrotach (-6 pp. rdr) odgrywali największą rolę. Udział inwestorów instytucjonalnych wzrósł o 1 pp. rdr i wyniósł 36 proc., a inwestorów zagranicznych wzrósł o 5 pp. rdr do 23 proc.

Główny Rynek GPW

W 2020 r. na Głównym Rynku akcji GPW inwestorzy zagraniczni utrzymali największy udział w obrocie. Wyniósł on 56 proc., o 7 pp. mniej w porównaniu z poprzednim rokiem. W II półroczu 2020 r. inwestorzy zagraniczni odpowiadali za 55 proc. obrotów, o 3 pp. mniej niż w pierwszej połowie 2020 r. Udział krajowych inwestorów instytucjonalnych w II półroczu 2020 r. wyniósł 18 proc., o 2 pp. mniej niż w I połowie roku. Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na Głównym Rynku GPW wzrósł w drugiej połowie 2020 r. nawet do 27 proc., co jest najlepszym wynikiem od ponad dekady oraz ponad dwukrotnie więcej (+16 pp.) w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r.

W II półroczu 2020 r. wśród krajowych instytucji na pierwszym miejscu znalazły się animatorzy (udział na poziomie 31 proc.), na drugim TFI (27 proc.), na trzecim OFE i firmy (po 12 proc.).

Struktura inwestorów na Głównym Rynku akcji (w proc.)

Tabela 1. Struktura inwestorów na Głównym Rynku

Źródło: Ankieta GPW w firmach inwestycyjnych, dane szacunkowe

NewConnect

Na rynku NewConnect największy udział w obrocie stanowią inwestorzy indywidualni. W ubiegłym roku wyniósł on nawet 92 proc., co oznacza wzrost o 6 pp. wobec 2019 r. Inwestorzy zagraniczni wygenerowali 4 proc. obrotów, o 1 pp. więcej niż w 2019 r., a udział inwestorów instytucjonalnych spadł o 7 pp. rdr, do 4 proc. W II półroczu 2020 r. na podium wśród instytucji krajowych na NewConnect uplasowali się animatorzy, którzy odpowiadali za 29 proc. obrotów akcjami (+13 pp. rdr), firmy – 28 proc. (+13 pp. rdr) oraz TFI – 27 proc. (-25 pp. rdr).

Struktura inwestorów na rynku NewConnect (w proc.)

Tabela 2. Struktura inwestorów na rynku NewConnect

Źródło: Ankieta GPW w firmach inwestycyjnych, dane szacunkowe

Rynek Instrumentów Pochodnych

Krajowi inwestorzy indywidualni odegrali wiodącą rolę na rynku derywatów w 2020 r. Ich udział w wolumenie obrotów kontraktami terminowymi kształtował się na poziomie 41 proc., a opcjami – 44 proc. Udział inwestorów zagranicznych wzrósł o 5 pp. rdr do 23 proc. na kontraktach i o 8 pp. na opcjach – do 36 proc. Inwestorzy instytucjonalni zwiększyli udział w obrotach kontraktami terminowymi o 1 pp. rdr do 36 proc., a na opcjach zmniejszyli o 9 pp. rdr do 20 proc. W II półroczu 2020 r. animatorzy odpowiadali za 27 proc. obrotów kontraktami, a na opcjach za 45 proc. wśród wszystkich instytucji krajowych. Udział inwestorów zagranicznych i indywidualnych na rynku produktów strukturyzowanych wyniósł odpowiednio: 49 proc. i 50 proc.

Struktura inwestorów na rynku kontraktów terminowych (w proc.)

Tabela 3. Struktura inwestorów na rynku kontraktów terminowych

Źródło: Ankieta GPW w firmach inwestycyjnych, dane szacunkowe

Struktura inwestorów na rynku opcji (w proc.)

Tabela 4. Struktura inwestorów na rynku opcji

Źródło: Ankieta GPW w firmach inwestycyjnych, dane szacunkowe

Struktura inwestorów na rynku produktów strukturyzowanych (w proc.)

Tabela 5. Struktura inwestorów na rynku produktów strukturyzowanych

Źródło: Ankieta GPW w firmach inwestycyjnych, dane szacunkowe

Catalyst

Na rynku Catalyst główną rolę w obrotach obligacjami odgrywają instytucje krajowe (63 proc. w 2020 r. wobec 62 proc. w 2019 r.). Inwestorzy indywidualni w 2020 r. utrzymali udział w obrotach na poziomie 37 proc.

Struktura inwestorów na rynku obligacji (w proc.)

Tabela 6. Struktura inwestorów na rynku obligacji

Źródło: Ankieta GPW w firmach inwestycyjnych, dane szacunkowe

Szczegółowe wyniki badania dotyczącego udziału inwestorów w obrotach instrumentami finansowymi zostały opublikowane na stronie internetowej GPW.

Giełda przeprowadziła badanie udziału różnych grup inwestorów (inwestorzy zagraniczni, krajowi instytucjonalni oraz krajowi indywidualni) w obrotach instrumentami finansowymi na parkiecie w 2020 r. Zgodnie z przyjętą metodologią udziały poszczególnych grup inwestorów bazują na wynikach ankiety, na którą odpowiadają krajowe biura maklerskie, a także na danych o obrotach zdalnych członków giełdy. Działalność animatorów oraz zarządzanie portfelem klientów zostało potraktowane jako działalność krajowych inwestorów instytucjonalnych. W badaniach uwzględniono obroty sesyjne realizowane na GPW. Dane roczne obliczono na podstawie danych półrocznych.

O Grupie Kapitałowej GPW:

Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW) prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. W 2018 r. Agencja indeksowa FTSE Russell zakwalifikowała polski rynek kapitałowy do grona rynków rozwiniętych. Prowadzone przez GK GPW rynki są największymi w Europie Środkowej i Wschodniej. 

Źródło: Spółka, #GPW

Zobacz także: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości