Captor Therapeutics rozpoczyna ofertę publiczną akcji (IPO) | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
23 mar 2021, 08:37

Captor Therapeutics rozpoczyna ofertę publiczną akcji (IPO)

Captor Therapeutics S.A., spółka biofarmaceutyczna rozwijająca kandydatów na leki w terapii chorób onkologicznych i autoimmunologicznych z wykorzystaniem innowacyjnej technologii celowanej degradacji białek, rozpoczyna dzisiaj ofertę publiczną akcji. Spółka opublikowała 22 marca 2021 r. prospekt sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie („Oferta”).

W ramach Oferty Spółka oferuje nie więcej niż 871.500 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G (Nowe Akcje) oraz do 198.000 istniejących akcji zwykłych na okaziciela serii B (Akcje Sprzedawane). Sprzedaż Akcji Sprzedawanych nastąpi w ramach Oferty tylko jeżeli wszyscy Oferujący po konsultacji z Firmami Inwestycyjnymi uznają, że występuje wystarczający poziom popytu na Akcje Oferowane oraz w ocenie Zarządu Spółki sprzedaż Akcji Sprzedawanych w ramach Oferty wpłynie pozytywnie na powodzenie Oferty. W sytuacji sprzedaży Akcji Sprzedawanych łączna liczba akcji w Ofercie wyniesie nie więcej niż 1.069.500 akcji zwykłych (Akcje Oferowane).

Jeżeli wszystkie Nowe Akcje zostaną wyemitowane i objęte przez inwestorów, a Oferujący sprzedadzą wszystkie Akcje Sprzedawane, po przeprowadzeniu Oferty, Akcje Oferowane będą stanowić 24,55% podwyższonego kapitału zakładowego Spółki i uprawniać do 19,43% głosów na Walnym Zgromadzeniu (na zasadzie fully dilluted – uwzględniając dodatkowe emisje w ramach programu motywacyjnego dla pracowników Spółki, które będą dokonywane w granicach kapitału docelowego).

Ograniczenia w rozporządzaniu akcjami Spółki niebędącymi przedmiotem Oferty (lock-up):

 • akcjonariusze Spółki (w tym założyciele oraz Akcjonariusze Sprzedający) reprezentujący łącznie 79,47% wszystkich Akcji pomniejszonych o maksymalną liczbę Akcji Sprzedawanych zobowiązali się do niezbywania akcji Spółki do zakończenia okresu 360 dni od daty pierwszego notowania akcji Spółki na GPW (akcjonariusze objęci ograniczeniami mogą zbyć Akcje m.in.: jeżeli kurs zamknięcia akcji na GPW będzie równy lub wyższy niż dwukrotność ceny emisyjnej Nowych Akcji w ramach wezwania lub w przypadku przymusowego wykupu akcji, w przypadku postępowania upadłościowego oraz w wyniku orzeczenia sądu);
 • akcjonariusze Spółki reprezentujący łącznie 16,63% wszystkich Akcji pomniejszonych o maksymalną liczbę Akcji Sprzedawanych zobowiązali się do niezbywania akcji Spółki do zakończenia okresu 180 dni od daty pierwszego notowania akcji Spółki na GPW (akcjonariusze objęci ograniczeniami mogą zbyć Akcje m.in.: jeżeli średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 5 kolejnych dni sesyjnych będzie większa niż 120% Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych, w ramach wezwania lub w przypadku przymusowego wykupu akcji, w przypadku postępowania upadłościowego oraz w wyniku orzeczenia sądu).

Spółka zamierza pozyskać z emisji Nowych Akcji od około 120,3 do około 149,9 mln zł.

Oferta publiczna skierowana jest do Inwestorów Indywidualnych i Inwestorów Instytucjonalnych; zakłada się, że: Inwestorom Indywidualnym zostanie przydzielone 20% wszystkich Akcji Oferowanych, Inwestorom Instytucjonalnym zostanie przydzielone 80% wszystkich Akcji Oferowanych.

Maksymalną cenę Akcji Oferowanych, po której przyjmowane będą zapisy od Inwestorów Indywidualnych, ustalono na poziomie 172 zł za akcję (Cena Maksymalna).

Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych będą przyjmowane od 23 do 30 marca 2021 r. Inwestorzy Instytucjonalni będą zapisywać się na Akcje Oferowane od 31 marca do 6 kwietnia br.

Akcje Oferowane będą przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Globalnym Koordynatorem i prowadzącym księgę popytu jest Trigon Dom Maklerski S.A., współprowadzącym Księgę Popytu jest Biuro Maklerskie PKO Bank Polski S.A. Doradcami Spółki w procesie IPO są: MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. jako doradca prawny oraz cc group sp. z o.o. - relacje inwestorskie oraz komunikacja finansowa.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 marca 2021 r. i opublikowany na stronie internetowej (www.captortherapeutics.pl/pierwszaoferta) oraz, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronach internetowych: Trigon Dom Maklerski S.A. (www.trigon.pl) oraz Biura Maklerskiego PKO Bank Polski S.A. (www.bm.pkobp.pl).

- Captor Therapeutics jest europejskim liderem w zakresie wykorzystania przełomowej w medycynie technologii celowanej degradacji białek chorobotwórczych (TPD). To bardzo nowatorska metoda, nad którą pracuje obecnie nie więcej niż tuzin spółek biotechnologicznych na całym świecie, w tym właśnie Captor Therapeutics. Według dotychczasowych badań i publikacji naukowych ukierunkowana degradacja białek jest przełomem w odkrywaniu leków i może pozwolić Captorowi na opracowanie nowatorskich leków przeciwko naprawdę szerokiej gamie schorzeń. O atrakcyjności tego kierunku badań w biotechnologii świadczy choćby fakt, że wyspecjalizowane firmy biotechnologiczne pracujące nad technologią TPD cieszą się ogromnym zainteresowaniem inwestorów i koncernów farmaceutycznych. W ostatnich dwóch latach na rynku zawarto kilkanaście transakcji licencyjnych wykorzystujących mechanizm TPD o łącznej wartości blisko 11 mld USD - mówi dr Tom Shepherd, Prezes Zarządu Captor Therapeutics.

- Jednym z elementów naszej strategii biznesowej jest przeprowadzenie emisji akcji w drodze oferty publicznej i pozyskanie z niej finansowania. Środki pozyskane z emisji w maksymalnej wysokości ok. 150 mln zł, uzupełnione przyznanymi dotacjami, zamierzamy przeznaczyć przede wszystkim na dalszy rozwój projektów w innowacyjnym pipeline do momentu osiągnięcia punktu transakcyjnego optymalnego dla przeprowadzenia komercjalizacji projektu, czyli - w zależności od okoliczności - fazy przedklinicznej lub fazy I-A badań klinicznych. Ponadto z emisji chcemy sfinansować rozbudowę infrastruktury laboratoryjnej we Wrocławiu oraz uruchomić nowe laboratorium w Szwajcarii. Zamierzamy dokupić kolejne nowoczesne sprzęty badawcze, a także rozbudować nasz zespół pracowników oraz rozszerzyć działalność marketingową. Ważnym celem jest też zabezpieczenie własności intelektualnej tworzonej w Spółce – mówi dr Michał Walczak, Członek Zarządu i Chief Scientific Officer, współtwórca i akcjonariusz Captor Therapeutics.

O spółce Captor Therapeutics:

Captor Therapeutics S.A. jest dynamicznie rozwijającą się szwajcarsko-polską firmą biofarmaceutyczną z siedzibą w Polsce we Wrocławiu. Spółka prowadzi działalność we Wrocławskim Parku Technologicznym, gdzie dysponuje nowoczesnymi laboratoriami wyposażonymi w wysokiej klasy sprzęt badawczy. Captor posiada również spółkę zależną - Captor Therapeutics GmbH w Allschwil (Szwajcaria) z siedzibą w Swiss Innovation Park w bezpośrednim sąsiedztwie Bazylei - samego centrum europejskiego przemysłu biofarmaceutycznego. Spółka zależna koncentruje się obecnie na rozwoju biznesu i budowaniu kontaktów naukowych z międzynarodowymi ekspertami.

Captor Therapeutics koncentruje się na odkrywaniu i rozwoju przełomowych kandydatów na leki z wykorzystaniem technologii celowanej degradacji białek TPD (ang. Targeted Protein Degradation). TPD to rewolucyjne podejście do poszukiwania nowych leków, które można wykorzystać w procesach odkrywania całkowicie nowych celów molekularnych, przełamujących ograniczenia klasycznych leków, a także w udoskonaleniu możliwości leczenia chorób, w przypadku których istniejące leki nie wykazują optymalnego działania. Captor prowadzi pięć projektów badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie kandydatów na leki, które stosowane będą w terapii niedostatecznie leczonych ciężkich schorzeń, w tym nowotworów złośliwych i chorób autoimmunologicznych. Captor nawiązał również nową współpracę badawczo-rozwojową z japońską firmą Sosei Heptares, łącząc wykorzystanie innowacyjnej technologii TPD z technologią i doświadczeniem Sosei Heptares – globalnego lidera w zakresie specjalistycznych leków działających na receptory GPCR.

Technologia TPD jest przełomem pod względem potencjału celowania w dowolne białko, także w białka uznawane za niemożliwe do celowania terapeutycznego (ang. Undruggable Proteome). Captor Therapeutics jest europejskim liderem w opracowaniu kandydatów na leki w technologii celowanej degradacji białek.

Captor Therapeutics prowadzi obecnie pięć projektów badawczo-rozwojowych na etapie przedklinicznym (w tym trzy znajdują się już w fazie optymalizacji związku wiodącego) oraz trzy projekty ukierunkowane na rozwój platformy technologicznej. Najbardziej zaawansowane projekty badawczo-rozwojowe w obszarze rozwoju leków to: CT1 - ukierunkowany na raka wątrobowokomórkowego, CT2 - celujący w nowotwory układu krwionośnego i choroby autoimmunologiczne oraz CT3 – ukierunkowany na terapie przeciwnowotworowe, przede wszystkim raka płuc, raka piersi, szpiczaków mnogich oraz chłoniaków. Rozpoczęcie I fazy badań klinicznych projektów CT1, CT2 i CT3 planowane jest w 2023 r. Kolejne dwa projekty dotyczą: opracowania i rozwoju pierwszego w klasie kandydata na lek - małocząsteczkowego degradera w terapii raka jelita grubego (CT4) oraz zastosowania technologii celowanej degradacji białek w nieswoistym zapaleniu jelit, chorobie Crohna, terapii łuszczycy i reumatoidalnego zapalenia stawów (CT5). Spółka szacuje, że projekty CT4 i CT5 znajdą się w fazie I badań klinicznych między 2023 a 2025 r.

Spółka korzysta ze zdywersyfikowanych źródeł finansowania. Od początku funkcjonowania Captor Therapeutics zawarł z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowy na dofinansowanie projektów o łącznej wartości ponad 175 mln zł (co obejmuje również dofinansowanie projektu CT6, którego Spółka nie zamierza kontynuować). Spółka pozyskała także finansowanie w wysokości ponad 32 mln zł od inwestorów prywatnych.

Kluczowe przewagi konkurencyjne

Rozwój potwierdzonej klinicznie innowacyjnej metody celowanej degradacji białek chorobotwórczych

Technologia celowanej degradacji białek (TPD) przełamuje wiele z dotychczasowych ograniczeń leków, usuwając białka oporne na działanie dostępnych terapeutyków, białka dla których nie ma możliwości opracowania klasycznych inhibitorów oraz wykorzystując potencjalną przewagę efektów farmakologicznych degraderów nad inhibitorami.

Spółka różni się od innych firm biofarmaceutycznych specjalizujących się w TPD tym, że stosuje kilka rodzajów degraderów (degradery bifunkcjonalne, kleje molekularne, Obteron®), które pozwalają na zastosowanie różnych podejść dostosowanych do potrzeb każdego celu i choroby. Ponadto Spółka prowadzi badania w obszarze nowych i dotychczas niewykorzystywanych ligaz E3, aby stworzyć nową generację leków degradujących o ulepszonych właściwościach.

Mimo że jest to nowy rozwijający się obszar terapeutyczny, skuteczne leki oparte na TPD już teraz odnoszą sukcesy w onkologii, tj. Pomalyst / Imnovid (pomalidomid) i Revlimid (lenalidomid) firmy Celgene. Te komercyjnie bardzo udane degradery „pierwszej generacji” potwierdzają skuteczność kliniczną leków TPD, ale mają pewne ograniczenia w postaci skutków ubocznych, które firma Captor chce pokonać dzięki swojemu nowatorskiemu podejściu.

Zastosowanie degradacji białek niedostępnych dla innych technologii w leczeniu śmiertelnych nowotworów i chorób autoimmunologicznych

Technologia TPD jest szczególnie przełomowa w zakresie celowania w białka uznawane za niemożliwe do celowania (ang. Undruggable Proteome). Spółka obecnie rozwija pierwsze w klasie związki o potencjale terapeutycznym w leczeniu chorób takich jak choroby autoimmunologiczne i onkologiczne (rak wątrobowokomórkowy, piersi, płuc i jajnika). Przewagą technologii stosowanej przez Spółkę nad konwencjonalnymi metodami opracowywania leków jest również duża liczba celów molekularnych, dla których niedostępne są klasyczne metody opracowywania leków. Leki, nad którymi pracuje Spółka, są również łatwiejsze w podawaniu (najczęściej doustnie) niż tradycyjnie stosowane leki, zwłaszcza leki biologiczne, takie jak przeciwciała monoklonalne

Doświadczony zespół zarządzający z udowodnionymi przełomowymi odkryciami i transakcjami licencyjnymi w zakresie biotechnologii oraz wykwalifikowany i zmotywowany zespół pracowników

Silną stroną Spółki jest wysoko wykwalifikowany zespół naukowców i ekspertów, który posiada wieloletnie doświadczenie w skutecznym poszukiwaniu i rozwoju leków. Captor Therapeutics zatrudnia obecnie ponad 80 pracowników, z których prawie połowa posiada stopień naukowy doktora. Zespół kluczowych naukowców zarządzających Spółką obejmuje dr Michała Walczaka – Członka Zarządu i Chief Scientific Officer oraz dr Sylvaina Cottensa - Senior Vice President Chemistry, którzy są pomysłodawcami i współzałożycielami Captor Therapeutics, a także dr Toma Shepherda – Prezesa Zarządu, Chief Executive Officer. Zespół zarządzający Spółki ma wieloletnie międzynarodowe doświadczenie na wyższym szczeblu kierowniczym zdobyte w największych globalnych firmach farmaceutycznych i biotechnologicznych. Pracownicy Spółki pochodzą z kilku krajów, w dorobku naukowym mają ponad 200 publikacji naukowych oraz współpracowali łącznie przy ponad 100 zarejestrowanych patentach. Zespół zdobywał doświadczenia w takich firmach i instytucjach jak: Novartis, AstraZeneca, Merck & Co, Almac Group, Medivir, Kymab, Harvard University, University of Cambridge, The Scripps Research Institute, ETH Zurich i University of California.

Szerokie zaplecze zwalidowanych celów molekularnych mogących stanowić kandydatów na leki

Połączenie kilkunastu zwalidowanych celów molekularnych, którymi dysponuje Spółka, i platformy TPD może doprowadzić do opracowania kolejnych atrakcyjnych kandydatów na leki z zakresu autoimmunologii oraz onkologii, czyli obszarów, na które stale rośnie zapotrzebowanie ze strony firm farmaceutycznych. Dlatego, gdy obecne projekty wejdą już w fazę komercjalizacji, firma przystąpi do rozwoju kolejnych projektów leków, które zapewnią spółce długoterminowy pipeline nowych projektów z obszaru „drug discovery”.

Strategia Spółki

Misją Captor Therapeutics jest poprawa jakości życia pacjentów cierpiących na choroby, dla których obecnie brak jest możliwości leczenia lub dostępne metody wykazują istotne ograniczenia terapeutyczne. Spółka realizuje tę misję poprzez specjalizację w odkrywaniu i opracowywaniu kandydatów na leki pierwsze w swojej klasie (ang. first in class). Celem Spółki jest doprowadzenie do etapu pozyskania partnera i komercjalizacji projektów badawczo-rozwojowych w fazie przedklinicznej lub wczesnych fazach klinicznych. Spółka wierzy, że jej szerokie kompetencje w chemii i biologii białek, potwierdzone wypracowanym przełomowym podejściem naukowym TPD, pozwolą na osiągnięcie tego celu i w ten sposób na zbudowanie istotnej wartości dla akcjonariuszy.

Spółka określiła elementy strategii w krótszym (2-3 lata) i długim horyzoncie czasowym. W krótszym terminie Spółka koncentruje się na rozwoju terapii celowanych w onkologii, w tym zastosowaniu klejów molekularnych w degradacji białek patologicznych, co może pozwolić na szybsze wykazanie (tj. już w pierwszej fazie klinicznej) skuteczności podejścia terapeutycznego z przełożeniem na wartość komercyjną projektu. Kolejnym elementem strategii w krótkim terminie jest dalsze udoskonalanie platformy technologicznej, umożliwiającej wejście w nowe obszary terapeutyczne, w tym choroby ośrodkowego układu nerwowego, choroby zakaźne lub przewlekłe. Strategiczne cele długoterminowe Captor Therapeutics dotyczą kontynuowania rozwoju kandydatów na leki w onkologii, a także w innych obszarach terapeutycznych, tj. w chorobach autoimmunologicznych, które charakteryzują się wyższą potencjalną wartością projektów niż w onkologii oraz kontynuacji rozwoju autorskiej platformy TPD we współpracy z firmami posiadającymi kompetencje w innych obszarach terapeutycznych.

Wykorzystanie wpływów z Oferty

Celem przeprowadzenia Oferty w odniesieniu do Nowych Akcji jest pozyskanie środków finansowych niezbędnych do realizacji celów strategicznych spółki w perspektywie do końca 2022 r., związanych przede wszystkim z działalnością badawczo-rozwojową, w tym w szczególności dotyczących obecnie realizowanych projektów, jak i przyszłych projektów, które Spółka zamierza zrealizować.

Zakładane wpływy netto z emisji Nowych Akcji wyniosą: 120,3 – 149,9 mln zł

 • Cel#1
  Finansowanie obecnych projektów badawczo-rozwojowych oraz dywersyfikacja źródeł finansowania w celu zabezpieczenia możliwości realizacji badań - 74,7 – 88,6 mln zł
 • Cel#2
  Finansowanie rozbudowy i nabycia infrastruktury techniczno-naukowej koniecznej do realizacji projektów badawczo-rozwojowych - 19,2 – 25,5 mln zł
 • Cel#3
  Finansowanie działalności marketingowej oraz ochrony prawnej, w tym patentowej, Spółki - 6,8 – 8,4 mln zł
 • Cel#4
  Finansowanie zatrudniania wyższej kadry menedżerskiej oraz wyspecjalizowanych pracowników Spółki - 8,1 – 11,9 mln zł
 • Cel#5 
  Finansowanie otwarcia oraz prowadzenia laboratorium przez spółkę w Bazylei (Szwajcaria) - 11,5 – 15,5 mln zł

Harmonogram Oferty

 • do 22 marca 2021 r. publikacja Prospektu
 • 23-30 marca 2021 r. przyjmowanie zapisów od Inwestorów Indywidualnych (do dnia 30 marca 2021 r. do godziny 17:00)
 • 23 marca 2021 r. rozpoczęcie procesu budowania Księgi Popytu dla Inwestorów Instytucjonalnych
 • 30 marca 2021 r. zakończenie procesu budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
 • 30 marca 2021 r. ustalenie i opublikowanie ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych (w dniu 30 marca 2021 r. po godzinie 17:00)
 • 30 marca 2021 r. ustalenie i opublikowanie ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych (w dniu 30 marca 2021 r. po godzinie 17:00)
 • 31 marca -
 • 6 kwietnia 2021 r. przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych
 • 7 kwietnia 2021 r. ewentualne zapisy składane przez Inwestorów Zastępczych, którzy odpowiedzą na zaproszenie Firm Inwestycyjnych
 • 8 kwietnia 2021 r. przydział Akcji Oferowanych
 • Około 2 tygodni od przydziału Akcji Oferowanych
 • przewidywany termin dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu oraz rozpoczęcia notowań Praw do Akcji oraz Akcji Dopuszczonych (z wyłączeniem Nowych Akcji) na rynku regulowanym
 • Około 1 miesiąca od przydziału Akcji Oferowanych
 • przewidywany termin dopuszczenia i wprowadzenia oraz rozpoczęcia notowań Nowych Akcji na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW

Zapisy na Akcje Oferowane od Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą w wybranych Punktach Obsługi Klienta (POK) Globalnego Koordynatora, Współprowadzącego księgę popytu, oraz w punktach przyjmujących zapisy Członków Konsorcjum Detalicznego.

Inwestor Indywidualny może złożyć pojedynczy zapis na nie mniej niż 100 Nowych Akcji i nie więcej niż 10.000 Nowych Akcji. Inwestorzy mają prawo złożyć więcej niż jeden zapis.

Lista Punktów Obsługi Klienta Domów Maklerskich przyjmujących zapisy na akcje Oferowane znajduje się na stronie internetowej spółki: www.captortherapeutics.pl/pierwszaoferta

Ostatnie osiągnięcia Captor Therapeutics:

Pierwsza umowa o współpracy badawczej - Captor Therapeutics i Sosei Heptares rozpoczynają strategiczną współpracę

W grudniu 2020 r. spółka Captor Therapeutics podpisała pierwszą umowę o współpracy z podmiotem z grupy Sosei Heptares, notowanym na giełdzie w Tokio globalnym liderem w projektowaniu i rozwoju leków celujących w białka GPCR (receptory sprzężone z białkami G). Umowa zakłada wspólne odkrywanie i rozwój nowych leków małocząsteczkowych do stosowania w zaburzeniach żołądkowo-jelitowych z wykorzystaniem technologii TPD przez Captor Therapeutics oraz fachowej wiedzy Sosei Heptares na temat celów terapeutycznych (GPCR). Na podstawie umowy firmy będą wspólnie prowadzić program badawczy i współdzielić komercjalizację jego wyników.

Captor Therapeutics wybrany przez redakcję magazynu Scrip jako jedna z firm "Scrip’s 10 To Watch" na #BIOEurope Digital 2020

Captor Therapeutics został zaproszony do udziału w konferencji #BIOEurope Digital 2020 – jednym z najważniejszych eventów partneringowych na świecie dla branży life science, który odbył się online w dniach 26-29 października 2020 r.

Captor Therapeutics został nominowany do rankingu „Scrip’s 10 To Watch” przez redakcję Scrip, wiodącego międzynarodowego serwisu informacyjnego dla branży farmaceutycznej i biotechnologicznej. Nominowane firmy reprezentują najbardziej obiecujące podmioty zajmujące się odkrywaniem i opracowywaniem leków i zostały zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji BIO-Europe Digital 2020. Captor Therapeutics jest pierwszą firmą biotechnologiczną z Polski, która otrzymała nominację „Scrip’s 10 To Watch”.

Skuteczność w pozyskiwaniu grantów w 2020 r.

 • Grant w wysokości blisko 29 mln zł dla projektu onkologicznego
  W lutym 2020 r. Spółka podpisała z NCBR umowę dofinansowania w wysokości ok. 29,0 mln zł dla projektu „Opracowanie i rozwój kandydata na lek w terapii raka wątrobowokomórkowego, pozwalającego na wyeliminowanie nowotworowych komórek macierzystych, poprzez indukowaną degradację onkogennego czynnika transkrypcyjnego” (projekt CT1) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.
 • Grant w wysokości blisko 8 mln zł na rozwój platformy technologicznej
  W marcu 2020 r. Spółka podpisała z NCBR umowę dofinansowania w wysokości ok. 7,7 mln zł dla projektu „Rozwój zintegrowanej platformy technologicznej w obszarze celowanej degradacji białek oraz jej wdrożenie na rynek farmaceutyczny” (projekt P3) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.
 • Grant w wysokości ponad 27 mln zł dla projektu w obszarze chorób autoimmunologicznych
  W czerwcu 2020 r. Spółka podpisała z NCBR umowę dofinansowania w wysokości 27,4 mln zł dla projektu „Opracowanie i rozwój nietoksycznych ligandów ligaz oraz ich zastosowanie w terapii chorób autoimmunologicznych” (projekt CT2) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Rozpoczęcie kolejnych 3 projektów badawczo-rozwojowych oraz rozwój kolejnej platformy technologicznej

W 2020 r. spółka rozpoczęła 3 projekty badawczo-rozwojowe w obszarze onkologii i autoimmunologii oraz rozwój platformy technologicznej z wykorzystaniem środków publicznych. W 4 kwartale 2020 r., w ramach rozwoju platformy technologicznej, Spółka przeprowadziła pierwsze badania przesiewowe, z wykorzystaniem platformy technologicznej, prowadzące do identyfikacji ligandów nowych ligaz E3.

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości