GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji serii A2, B, C i D spółki DG-NET S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
05 maj 2021, 18:42

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji serii A2, B, C i D spółki DG-NET S.A.

Uchwała Nr 488/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A2, B, C i D spółki DG-NET S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 10 maja 2021 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki DG-NET S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLDGNET00012":

a) 247.278 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem) akcji serii A2,

b) 225.080 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy osiemdziesiąt) akcji serii B,

c) 367.642 (trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści dwa) akcje serii C,

d) 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii D;

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "DGNET" i oznaczeniem "DGN".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs/

Ostatnie wiadomości