Grupa INTER RAO Lietuva ogłasza wyniki finansowe za I kwartał 2021 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
14 maj 2021, 17:22

Grupa INTER RAO Lietuva ogłasza wyniki finansowe za I kwartał 2021 r.

Przychody ze sprzedaży wzrosły w I kwartale 2021 r. o 110,4% r/r do poziomu 122,3 mln euro, w związku z wyższym wolumenem sprzedanej energii, zwłaszcza na rynku łotewskim i polskim. Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wzrósł do 9,5 mln euro z 4,9 mln euro w I kwartale 2020 r. Skonsolidowana EBITDA wzrosła do 9,4 mln euro z 3,7 mln w I kwartale 2020 r., a marża EBITDA wyniosła 7,7%, w porównaniu do 6,3% rok temu. Zysk operacyjny wzrósł o 180,1% r/r do poziomu 7,5 mln euro, w porównaniu do 2,7 mln euro w I kwartale 2020 r. Skonsolidowany zysk netto sięgnął 7,9 mln euro, w porównaniu do 2,4 mln euro rok temu. Marża zysku netto wzrosła do 6,5% w raportowanym okresie z 4,2% przed rokiem. Wolumen sprzedaży energii elektrycznej w Polsce wzrósł do 661 GWh, wobec do 367 GWh w I kwartale 2020 r.

– W I kwartale 2021 r. Grupa INTER RAO Lietuva bardzo dobrze poradziła sobie ze wszystkimi wyzwaniami, jakie przyniosły dynamiczne zmiany na rynkach energii elektrycznej, na których Grupa prowadzi działalność. Wzrost przychodów ze sprzedaży spowodowany był głównie wyższym wolumenem obrotu energią elektryczną na Łotwie i w Polsce oraz wyższą ceną energii elektrycznej na wszystkich rynkach r/r. Skonsolidowana EBITDA wzrosła do 9,4 mln euro, przy marży EBITDA na poziomie 7,7%. Istotny wpływ na wzrost zysku miał dodatni wynik na działalności finansowej Grupy, w szczególności zmiana wartości godziwej instrumentów pochodnych nie klasyfikowanych jako instrumenty zabezpieczające. Zysk netto w I kwartale 2021 r. wzrósł ponad trzykrotnie i sięgnął 7,9 mln euro. Wypracowany przez Grupę zysk na akcję wyniósł 0,4 euro – powiedział Giedrius Balčiūnas, dyrektor generalny INTER RAO Lietuva.

Przychody ze sprzedaży

Łączne skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń-marzec 2021 r. wyniosły 122,3 mln euro, o 110,4% więcej niż w pierwszych trzech miesiącach 2020 r. Na zwiększenie przychodów ogółem wpłynęły wyższe obroty energią elektryczną, zwłaszcza na rynku polskim i łotewskim, gdzie zanotowano najsilniejsze wzrosty.

Cena rynkowa energii elektrycznej była wyższa na wszystkich rynkach, w porównaniu z analogicznym okresem w 2020 r.

Dochody

W efekcie – skonsolidowany zysk brutto Grupy wzrósł o 93,4% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, a marża zysku brutto Grupy wyniosła w okresie sprawozdawczym 7,76%, wobec 8,44% w okresie styczeń-marzec 2020 r.

Zysk operacyjny Grupy wzrósł o 180,1% w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku i wyniósł 7,5 mln euro.

W rozbiciu na segmenty, w I kwartale 2021 r. marża operacyjna podstawowego segmentu handlu energią elektryczną wzrosła r/r o 4,1 punktu procentowego do 6,1%. W segmencie wytwarzania energii przychody i zysk operacyjny obniżyły się, ponieważ farma wiatrowa Vydmantai wyprodukowała mniej energii elektrycznej niż w analogicznym okresie rok temu, ze względu na gorsze warunki meteorologiczne: średnia prędkość wiatru w I kwartale 2021 roku wyniosła 6,2 m/s wobec 7,87 m/s rok temu. Ponadto, rok 2020 był ostatnim rokiem, w którym farma wiatrowa korzystała ze stałej taryfy gwarantowanej. W rezultacie udział tego segmentu w zysku operacyjnym Grupy spadł do zaledwie 2,3% w I kwartale 2021 r., z wyjątkowo wysokiego poziomu 57,7% rok wcześniej.

Wynik netto na działalności finansowej Grupy w I kwartale 2021 r. wyniósł 1,5 mln euro. Wzrost wyniku finansowego netto w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wynikał ze zmiany wartości godziwej instrumentów pochodnych nie klasyfikowanych jako instrumenty zabezpieczające.

Zysk netto Grupy w okresie styczeń-marzec 2021 r. wzrósł do 7,9 mln euro z 2,4 mln euro w I kwartale 2020 r. Marża zysku również wzrosła z 4,2% rok temu do 6,5% w raportowanym okresie.

O INTER RAO Lietuva:

INTER RAO Lietuva to czołowa grupa działająca na rynku energii elektrycznej w krajach bałtyckich i jeden z największych niezależnych dostawców energii elektrycznej na Litwie. Spółka handluje energią elektryczną na wiodącej europejskiej giełdzie energii Nord Pool, jest właścicielem jednej z największych farm wiatrowych na Litwie oraz dostarcza energię elektryczną największym przedsiębiorstwom w regionie bałtyckim na podstawie umów bilateralnych. Grupa poszerza swoją działalność w Polsce, na Łotwie i w Estonii.

Na początku 2014 r. spółka zależna INTER RAO Lietuva – IRL Polska Sp. z o.o. – uzyskała zezwolenie na handel energią elektryczną w Polsce. W tym samym roku rozpoczęła handel energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii.

INTER RAO Lietuva aktywnie uczestniczy również w detalicznym rynku energii – jest jednym z największych niezależnych dostawców na Litwie oraz rozwija działalność na Łotwie oraz w Estonii. Grupa rozpoczęła sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych na Łotwie w pierwszej połowie 2012 r., następnie na Litwie w lipcu 2012 r. oraz w Estonii od 2013 r.

Od grudnia 2012 r akcje AB INTER RAO Lietuva są notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Źródło: Spółka, #IRL

Zobacz także: Inter Rao Lietuva AB - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości