GPW: w sprawie nałożenia na spółkę INNO-GENE S.A. obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
18 maj 2021, 18:58

GPW: w sprawie nałożenia na spółkę INNO-GENE S.A. obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą

Uchwała Nr 523/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie nałożenia na spółkę INNO-GENE S.A. obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą

§ 1

Na podstawie § 17b ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

oraz w zw. z § 18 ust. 5 i 5a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu i § 3

ust. 1 pkt 10) Załącznika Nr 3 do tego Regulaminu, Zarząd Giełdy postanawia zobowiązać spółkę INNO-GENE S.A. do:

1) zawarcia, w terminie 20 dni roboczych od dnia podjęcia niniejszej uchwały, umowy

z Autoryzowanym Doradcą w zakresie określonym w § 18 ust. 2 pkt 3) i 4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, obowiązującej w okresie

co najmniej jednego roku od dnia jej zawarcia,

2) przekazania informacji o zawarciu umowy, o której mowa w pkt 1), do publicznej wiadomości, w trybie i na warunkach obowiązujących na rynku NewConnect,

3) przekazania Giełdzie kopii umowy, o której mowa w pkt 1),

4) przekazania Giełdzie oświadczenia Autoryzowanego Doradcy, o którym mowa

w § 18 ust. 5a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 17b ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ("Regulamin ASO"), w przypadku gdy w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu zachodzi konieczność dalszego współdziałania emitenta przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych z podmiotem uprawnionym do wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy, Organizator Alternatywnego Systemu może zobowiązać emitenta do zawarcia umowy w zakresie określonym w § 18 ust. 2 pkt 3) i 4) Regulaminu ASO.

Odnosząc się do powyższego Zarząd Giełdy zauważa, co następuje:

W dniu 14 lutego 2021 r. spółka INNO-GENE S.A. ("Spółka", "Emitent") opublikowała raport kwartalny za IV kwartał roku obrotowego 2020. W wyniku przeprowadzonej przez Giełdę analizy treści przedmiotowego raportu, jak również analizy informacji przekazywanych przez Emitenta w odpowiedzi na pytania ze strony Giełdy, Giełda powzięła uzasadnione wątpliwości co do rzetelności informacji zawartych

w przedmiotowym raporcie kwartalnym. W dniu 27 kwietnia 2021 r. Emitent opublikował korektę raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2020, która zawierała istotne zmiany w wybranych pozycjach sprawozdania finansowego

w stosunku do raportu opublikowanego w dniu 14 lutego 2021 r.

W ocenie Zarządu Giełdy powyższe nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez spółkę INNO-GENE S.A. mogły uniemożliwiać uzyskanie przez inwestorów, we właściwym czasie, rzetelnych i kompletnych informacji na temat sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Spółki.

Z uwagi na powyższe, w celu poprawy jakości oraz dążenia do zapewnienia prawidłowego wypełniania przez spółkę INNO-GENE S.A. obowiązków informacyjnych w przyszłości, w ocenie Zarządu Giełdy niezbędnym jest nałożenie na tę spółkę obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie określonym

w § 18 ust. 2 pkt 3) i 4) Regulaminu ASO.

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Giełdy postanowił jak w uchwale.

kom mra

Ostatnie wiadomości