RAINBOW TOURS SA (1/2021) Rainbow Tours Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
30 lip 2021, 23:57

RAINBOW TOURS SA (1/2021) Rainbow Tours Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

Raport Bieżący nr 1/2021

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Rainbow Tours Spółka Akcyjna przekazuje informację o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021


POLITYKA INFORMACYJNA I KOMUNIKACJA Z INWESTORAMI

1.1. Spółka prowadzi sprawną komunikację z uczestnikami rynku kapitałowego, rzetelnie informując o sprawach jej dotyczących. W tym celu spółka wykorzystuje różnorodne narzędzia i formy porozumiewania się, w tym przede wszystkim korporacyjną stronę internetową, na której zamieszcza wszelkie informacje istotne dla inwestorów.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Rainbow Tours S.A. prowadzi dedykowaną i wyodrębnioną stronę internetową relacji inwestorskich dostępną pod adresem: https://ir.r.pl. W ocenie Spółki, Spółka w sposób rzetelny informuje o sprawach jej dotyczących, m.in. poprzez zamieszczanie na swojej stronie kluczowych informacji dotyczących Spółki i wyemitowanych przez nią papierów wartościowych. Na stronie relacji inwestorskich Rainbow Tours S.A. znajdują się – w wyodrębnionych sekcjach tematycznych – m.in.: podstawowe dokumenty korporacyjne, opis składu organów (Zarząd, Rada Nadzorcza) wraz życiorysami jej członków, informacjami na temat spełniania przez członków Rady Nadzorczej/Komitetów kryteriów niezależności i informacje na temat ich kompetencji (wiedza z zakresu rachunkowości/branży, w której działa Spółka), opis polityki różnorodności, w ramach wyodrębnionej sekcji informacje dotyczące stosowania Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW (w tym w wersjach wcześniej obowiązujących), zestawienie podstawowych danych finansowych (w formacie umożliwiającym przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców): jednostkowych (Rainbow Tours S.A.) oraz skonsolidowanych (Grupy Kapitałowej Rainbow Tours) w ujęciu kwartalnym, półrocznym oraz rocznym, począwszy od 2011 roku; ponadto: informacje bieżące i okresowe, informacje dotyczące zmian w kapitale zakładowym i wszelkich operacji na akcjach spółki; kalendarz zdarzeń korporacyjnych, w tym publikacji raportów i Walnych Zgromadzeń. Spółka na bieżąco dokonuje stosownych uzupełnień i aktualizacji w zakresie informacji publikowanych na stronie internetowej serwisu relacji inwestorskich.

Spółka nie stosuje zasady 1.1. z uwagi na fakt, iż zakres informacji przedstawionych na stronie relacji inwestorskich Spółki (zakres wymagany zgodnie ze Wskazówkami Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego w zakresie stosowania zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”) nie obejmuje m.in.: (-) materiałów zawierających szczegółowe informacje na temat strategii Spółki (uwzględniającej tematykę ESG), (-) opublikowanych rekomendacji i analiz na temat Spółki (m.in. z uwagi na treść Komunikatu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20.02.2018 r. dotyczącego rozpowszechniania rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategie inwestycyjną), (-) zapisu czatów z inwestorami, nagrań audio/wideo ze spotkań inwestorskich, (-) osobnej sekcji pytań kierowanych ewentualnie do Spółki zarówno przez akcjonariuszy, jak i osoby niebędące akcjonariuszami, wraz z treścią odpowiedzi udzielonych przez spółkę.

W zakresie komunikacji i polityki informacyjnej z interesariuszami, w tym m.in. akcjonariuszami Spółki, Zarząd Spółki bierze udział w cyklicznych spotkaniach z inwestorami instytucjonalnymi.

1.2. Spółka umożliwia zapoznanie się z osiągniętymi przez nią wynikami finansowymi zawartymi w raporcie okresowym w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu okresu sprawozdawczego, a jeżeli z uzasadnionych powodów nie jest to możliwe, jak najszybciej publikuje co najmniej wstępne szacunkowe wyniki finansowe.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
W procesie ustalania harmonogramu przygotowywania sprawozdań finansowych Zarząd Spółki dokłada starań, aby wyniki finansowe objęte tymi sprawozdaniami były przekazywane do wiadomości publicznej możliwie szybko. Terminy publikacji raportów okresowych determinowane są m.in. koniecznością uwzględnienia w przedmiotowym harmonogramie wymogów dotyczących obligatoryjnego przeprowadzenia procesów audytowania sprawozdań finansowych (przegląd, badanie), faktem występowania w strukturze Grupy Kapitałowej Rainbow Tours podmiotów zagranicznych (spółki akcyjne prawa greckiego), co w pewnym stopniu determinuje czasokres pozyskiwania i uzgadniania danych na poziomie skonsolidowanym oraz stosunkowo szerokim zakresem treści raportów okresowych wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów i w związku z tym, w takich sytuacjach w momencie wygenerowania ostatecznych danych finansowych i/lub przekazywania sprawozdań biegłemu rewidentowi (firmie audytorskiej) Spółka publikuje stosowne raporty bieżące w tym zakresie, obejmujące szacunkowe wyniki finansowe, w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym (zawierające z reguły informacje nt. przychodów ze sprzedaży, EBITDA, wyniku finansowego).

Niezależnie od powyższego Spółka cyklicznie publikowała i publikuje (publikacja raportów została czasowo zawieszona z uwagi na skutki związane z pandemią COVID-19 i bezprzedmiotowość raportów) stosowne raporty nt. przychodów ze sprzedaży (za dany miesiąc oraz w rachunku narastającym) spółki Rainbow Tours S.A. oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours oraz o przedsprzedaży ofert sezonu „Lato” i sezonu „Zima”. Rolą informowania o przychodach ze sprzedaży jest przekazanie informacji o kształtowaniu się poziomów sprzedaży z tytułu organizacji imprez turystycznych realizowanej przez Spółkę i Grupę Kapitałową w poszczególnych miesiącach kalendarzowych, w tym w okrasach porównywalnych i przy uwzględnieniu sezonowości sprzedaży w ramach działalności podstawowej i zwiększenie częstotliwości publikowanych informacji finansowych (sprzedażowych) pomiędzy terminami publikacji finansowych raportów okresowych. Rolą informowania o przedsprzedaży Spółki jest wypełnienie wielomiesięcznej luki informacyjnej pomiędzy momentem zawarcia transakcji sprzedaży, a faktycznym momentem wykazania przychodów ze sprzedaży.

1.3. W swojej strategii biznesowej spółka uwzględnia również tematykę ESG, w szczególności obejmującą:

1.3.1. zagadnienia środowiskowe, zawierające mierniki i ryzyka związane ze zmianami klimatu i zagadnienia zrównoważonego rozwoju;
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółce bliskie są idee dotyczące tematyki ESG, w tym obejmujące zagadnienia środowiskowe. Spółka znajduje się w procesie kompletnego wdrożenia do stosowania i zapewnienia skutecznego stosowania i efektywnego monitorowania rozwiązań objętych przedmiotową tematyką. Spółka przyjęła do stosowania (także w spółkach Grupy Kapitałowej Rainbow Tours), na podstawie stosownego dokumentu pn. „Polityka środowiskowa Grupy Kapitałowej Rainbow Tours”, zasady i cele polityki odnoszącej się do zagadnień środowiskowych. Realizacja przedmiotowych celów i zasad wymaga zbudowania w Grupie Kapitałowej przemyślanych szczegółowo efektywnych mierników odnoszących się w sposób „sprawczy” do analizy realizacji celów polityki i zagadnień środowiskowych. W zakresie zasady 1.3.1. Spółka nie posiada wypracowanych szczegółowych mierników realizacji działań związanych ze zmianami klimatu i zagadnieniami zrównoważonego rozwoju.

„Polityka środowiskowa Grupy Kapitałowej Rainbow Tours” udostępniona jest na stronie relacji inwestorskich Spółki pod adresem: https://ir.r.pl/ w zakładce „CSR” / „Dokumenty CSR”.

U podstaw prowadzonej przez Grupę Kapitałową Rainbow Tours działalności leży pasja, ciekawość świata i chęć pokazania jego piękna. Od ponad trzech dekad Spółka stara się realizować marzenia o podróżach zapewniając klientom wysoką jakość obsługi, sprawdzone kompetencje pracowników i bezpieczeństwo w podróży i podczas pobytów w różnych miejscach Europy i świata. Zdając sobie sprawę z zakresu wpływu, jaki swoją działalnością Spółka może wywierać na środowisko naturalne Spółka stara się dążyć do działania w duchu zrównoważonego biznesu, z zachowaniem najwyższych standardów, zarówno jeśli chodzi o działalność w Polsce, jak i również w miejscach, destynacji turystycznych. Uznając za kluczową dbałość o środowisko, w którym żyjemy i pracujemy, Spółka dąży do współtworzenia świata, w którym decyzje o oddziaływaniu na środowisko będą zawsze przemyślane, świadome, podejmowane z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej. Szczegółowy opis podejmowanych i realizowanych zadań m.in. w zakresie ochrony środowiska Spółka przedstawia corocznie w stosownych sprawozdaniach nt. informacji niefinansowych sporządzanych na podstawie art. 49b ust. 1 i nast. (w odniesieniu do Rainbow Tours S.A.) oraz na podstawie art. 55 ust. 2b i nast. w zw. z art. 49b ust. 2-8 (w odniesieniu do Grupy Kapitałowej Rainbow Tours) ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości.

1.3.2. sprawy społeczne i pracownicze, dotyczące m.in. podejmowanych i planowanych działań mających na celu zapewnienie równouprawnienia płci, należytych warunków pracy, poszanowania praw pracowników, dialogu ze społecznościami lokalnymi, relacji z klientami.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Strategia biznesowa Spółki i spółek Grupy Kapitałowej w zakresie spraw społecznych i pracowniczych została spisana i jest realizowana na podstawie przyjętych i wdrożonych w Spółce dokumentów/polityk: „Polityki społecznej Grupy Kapitałowej Rainbow Tours”, „Polityki personalnej Grupy Kapitałowej Rainbow Tours”, „Polityki praw człowieka Grupy Kapitałowej Rainbow Tours” oraz „Polityki różnorodności Grupy Kapitałowej Rainbow Tours”. Przedmiotowe polityki zawierają cele odpowiadające przedmiotowym obszarom i zagadnieniem społecznym i personalnym, których realizacja stanowi założenie działalności Grupy Kapitałowej. Spółka chce w swojej działalności kierować się ideami spisanymi w ramach przedmiotowych polityk, także poprzez możliwie szerokie wdrażanie i spełnianie przyjętych zasad i reguł postępowania i faktyczną realizację wyzwań stojących za tymi celami i ideami.

„Polityka społeczna Grupy Kapitałowej Rainbow Tours”, „Polityka personalna Grupy Kapitałowej Rainbow Tours”, „Polityka praw człowieka Grupy Kapitałowej Rainbow Tours” oraz „Polityka różnorodności Grupy Kapitałowej Rainbow Tours” udostępnione zostały na stronie relacji inwestorskich Spółki pod adresem: https://ir.r.pl/ w zakładce „CSR” / „Dokumenty CSR”.

Poprzez swoją politykę personalną Spółka pragnie budować wizerunek konkurencyjnego i rzetelnego pracodawcy, nie tylko aby przyciągać wysoko wykwalifikowany personel, stwarzać możliwości długotrwałego i stałego rozwoju, ale również tworzyć atmosferę, w której dążenie do osiągnięcia celów będzie wspólną wartością wszystkich, zarówno członków Zarządu, kadry menadżerskiej jak i wszystkich pracowników, bez względu na okres zatrudnienia czy jego formę. Jako główne cele polityki personalnej Spółka postrzega: tworzenie przejrzystej struktury zatrudnienia, z jasno określonymi zasadami rekrutacji; dbanie o różnorodność i sprzyjanie rozwojowi każdego pracownika poprzez delegowanie go na stanowisko odpowiednie do jego możliwości, chęci i kwalifikacji; wyznaczanie jasnych celów i przejrzystych form ich ewaluacji; kreowanie atrakcyjnych miejsc pracy dla wykwalifikowanych, pracujących z pasją ludzi; wspomaganie kariery poprzez tworzenie systemu szkoleń i możliwości poszerzania wiedzy; dążenie do długotrwałego zatrudnienia poprzez systemy motywacyjne; zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy; oferowanie atrakcyjnych wynagrodzeń adekwatnych do kwalifikacji i wykonywanej pracy.

Zamiarem Spółki jest tworzenie w ramach spółek Grupy Kapitałowej bezpiecznego i przyjaznego miejsca pracy, dlatego mając na uwadze poszanowanie dla różnorodnego, wielokulturowego społeczeństwa Spółka kładzie szczególny nacisk na politykę równego traktowania ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, przekonanie polityczne, przynależność związkową, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, status rodzinny, styl życia, formę, zakres i podstawę zatrudnienia, inny typ współpracy oraz inne przesłanki narażone na zachowania dyskryminacyjne.

Zaangażowanie społeczne Spółki ma na celu budowę silnej, stabilnej i pozytywnie odbieranej organizacji, chętnie wykorzystującej kreatywność i innowacyjność swoich pracowników. Świadcząc usługi turystyczne na całym świecie Spółka chce być obecna w świadomości członków lokalnych społeczności, na których oddziałujemy swoją pracą i działalnością. Korzystając z jej zasobów naturalnych, kapitału ludzkiego, Spółka chce robić to w sposób świadomy i odpowiedzialny, wykorzystując szanse, jakie daje obecność na niemal wszystkich kontynentach świata, aby przyczyniać się do poprawy warunków życia odwiedzanych społeczności.

Szczegółowy opis podejmowanych i realizowanych zadań m.in. w zakresie tematyki obejmującej sprawy pracownicze, społeczne i personalne Spółka przedstawia corocznie w stosownych sprawozdaniach nt. informacji niefinansowych sporządzanych na podstawie art. 49b ust. 1 i nast. (w odniesieniu do Rainbow Tours S.A.) oraz na podstawie art. 55 ust. 2b i nast. w zw. z art. 49b ust. 2-8 (w odniesieniu do Grupy Kapitałowej Rainbow Tours) ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości.

1.4. W celu zapewnienia należytej komunikacji z interesariuszami, w zakresie przyjętej strategii biznesowej spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje na temat założeń posiadanej strategii, mierzalnych celów, w tym zwłaszcza celów długoterminowych, planowanych działań oraz postępów w jej realizacji, określonych za pomocą mierników, finansowych i niefinansowych. Informacje na temat strategii w obszarze ESG powinny m.in.:
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zarząd Spółki rozumie ideę zapewnienia komunikacji z interesariuszami w zakresie przyjętej strategii biznesowej poprzez publikację mierzalnych celów, planowanych działań oraz postępów w realizacji strategii (wyrażonych w skwantyfikowany sposób), jednakże z uwagi na fakt, iż w ocenie Spółki przedmiotowe, szczegółowe informacje dotyczące strategii Spółki (plany sprzedażowe, wielkości docelowych wskaźników finansowych i niefinansowych itp.) mogą stanowić lub stanowią dane wrażliwe w toku realizacji przez Spółkę bieżącej działalności gospodarczej z punktu widzenia narażenia na potencjalną możliwość ich wykorzystania (lub narażenia na ich wykorzystanie) przez podmioty z bezpośredniego lub pośredniego otoczenia konkurencyjnego Spółki i spółek Grupy Kapitałowej Rainbow Tours, w tym innych przedsiębiorstw touroperatorskich, Zarząd Spółki nie podjął dotychczas decyzji o zamieszczaniu na stronie skwantyfikowanych materiałów informacyjnych nt. strategii Spółki oraz postępów w jej realizacji, określonych za pomocą mierników, finansowych i niefinansowych.

Informacje na temat strategii działalności Spółki przekazywane są poprzez publikację stosownych sprawozdań objętych treścią raportów okresowych (w ramach sprawozdań Zarządu z działalności, sprawozdań na temat informacji niefinansowych). Informacje na temat realizacji działań podejmowanych w ramach polityk niefinansowych i częściowo skwantyfikowanych (z punktu widzenia historycznej realizacji) w ramach mierzalnych wskaźników z zakresu tematyki ESG (m.in. z zakresu spraw pracowniczych) publikowane są przez Spółkę i Grupę Kapitałową w interwałach rocznych w ramach sprawozdań na temat informacji niefinansowych.

Zarząd Spółki rozważy wprowadzenie w przyszłości (w założonej perspektywie do końca 2022 roku) na stronie internetowej relacji inwestorskich Spółki zakładki zawierającej informacje dotyczące ogólnych informacji nt. kierunków działania przedsiębiorstwa Spółki i strategii Grupy Kapitałowej Rainbow Tours, zawierającej częściowo skwantyfikowaną (w ramach wybranych mierników) strategię Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours.

1.4.1. objaśniać, w jaki sposób w procesach decyzyjnych w spółce i podmiotach z jej grupy uwzględniane są kwestie związane ze zmianą klimatu, wskazując na wynikające z tego ryzyka;
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółce bliskie są idee dotyczące tematyki ESG, w tym obejmujące zagadnienia środowiskowe. Spółka znajduje się w procesie kompletnego wdrożenia do stosowania i zapewnienia skutecznego stosowania i efektywnego monitorowania rozwiązań objętych przedmiotową tematyką. Spółka przyjęła do stosowania (także w spółkach Grupy Kapitałowej Rainbow Tours), na podstawie stosownego dokumentu pn. „Polityka środowiskowa Grupy Kapitałowej Rainbow Tours”, zasady i cele polityki odnoszącej się do zagadnień środowiskowych.

Informacje na temat strategii w obszarze ESG wynikają wprost z treści „Polityki środowiskowej Grupy Kapitałowej Rainbow Tours”. Opis szczegółowych zobowiązań Spółki w kluczowych obszarach, w tym odnoszących się m.in. do działań obejmowanych procesami decyzyjnymi w Spółce, zawarty został w treści dokumentu „Polityka środowiskowa Grupy Kapitałowej Rainbow Tours”, który udostępniony jest na stronie relacji inwestorskich Spółki pod adresem: https://ir.r.pl/ w zakładce „CSR” / „Dokumenty CSR”.

W ramach działalności nakierowanej m.in. na ochronę klimatu Spółka przedstawia szczegółowe zasady odpowiedzialnego podróżowania, które udostępnione zostały na stronie relacji inwestorskich Spółki pod adresem: https://ir.r.pl/ w zakładce „CSR” / „Odpowiedzialne podróżowanie”.

1.4.2. przedstawiać wartość wskaźnika równości wynagrodzeń wypłacanych jej pracownikom, obliczanego jako procentowa różnica pomiędzy średnim miesięcznym wynagrodzeniem (z uwzględnieniem premii, nagród i innych dodatków) kobiet i mężczyzn za ostatni rok, oraz przedstawiać informacje o działaniach podjętych w celu likwidacji ewentualnych nierówności w tym zakresie, wraz z prezentacją ryzyk z tym związanych oraz horyzontem czasowym, w którym planowane jest doprowadzenie do równości.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Z uwagi na nieposiadanie i niewdrożenie w Spółce stosownej strategii w obszarze ESG, zgodnej z wymogami objętymi treścią zasady 1.4. Spółka nie stosuje zasady 1.4.2. Polityka Spółki (zawarta m.in. w dokumentach: „Polityka personalna Grupy Kapitałowej Rainbow Tours” oraz „Polityka różnorodności Grupy Kapitałowej Rainbow Tours”) nie uwzględnia prezentacji wskaźnika równości wynagrodzeń (tzw: „luki płacowej”). Wynagrodzenia są ustalane indywidualnie w zależności od poziomu wykształcenia, doświadczenia na danym stanowisku pracy, zaangażowania, efektów pracy, stopnia realizacji zadań oraz wpływu na wynik i rozwój Spółki i Grupy Kapitałowej. Wysokość średniego wynagrodzenia determinowana jest również różnicami w ilości obsadzonych stanowisk pracowniczych w ramach poszczególnych grup pracowniczych.

1.5. Co najmniej raz w roku spółka ujawnia wydatki ponoszone przez nią i jej grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp. Jeżeli w roku objętym sprawozdaniem spółka lub jej grupa ponosiły wydatki na tego rodzaju cele, informacja zawiera zestawienie tych wydatków.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Informacje objęte zakresem przedmiotowym zasady 1.5. Spółka przedstawia corocznie w stosownych sprawozdaniach nt. informacji niefinansowych sporządzanych na podstawie art. 49b ust. 1 i nast. (w odniesieniu do Rainbow Tours S.A.) oraz na podstawie art. 55 ust. 2b i nast. w zw. z art. 49b ust. 2-8 (w odniesieniu do Grupy Kapitałowej Rainbow Tours) ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości.

1.6. W przypadku spółki należącej do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 raz na kwartał, a w przypadku pozostałych nie rzadziej niż raz w roku, spółka organizuje spotkanie dla inwestorów, zapraszając na nie w szczególności akcjonariuszy, analityków, ekspertów branżowych i przedstawicieli mediów. Podczas spotkania zarząd spółki prezentuje i komentuje przyjętą strategię i jej realizację, wyniki finansowe spółki i jej grupy, a także najważniejsze wydarzenia mające wpływ na działalność spółki i jej grupy, osiągane wyniki i perspektywy na przyszłość. Podczas organizowanych spotkań zarząd spółki publicznie udziela odpowiedzi i wyjaśnień na zadawane pytania.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zarząd Spółki (będącej uczestnikiem indeksu sWIG80) bierze udział w cyklicznych (co najmniej dwa razy w roku) dedykowanych wyłącznie Rainbow Tours S.A. spotkaniach z inwestorami instytucjonalnymi. W trakcie spotkań obecni są w szczególności przedstawiciele instytucji finansowych (w tym będących akcjonariuszami Spółki) oraz analitycy.

W ramach spotkań branżowych, w tym organizowanych w sposób stacjonarny (praktyka powszechna przed wystąpieniem pandemii COVID-19) oraz w sposób zdalny (w ramach telekonferencji, w tym organizowanych w formie paneli eksperckich np. przez internetowe portale branżowe lub działy „turystyki” podmiotów z rynku mediów, np. Dziennik Rzeczpospolita) przedstawiciele Zarządu Spółki uczestniczą w spotkaniach z ekspertami branżowymi i przedstawicielami mediów. Szereg spotkań odbywa się również w ramach spotkań organizowanych przez organizacje turystyczne, do których należy Spółka lub jej przedstawiciele (m.in. Polska Izba Turystyki, Polski Związek Organizatorów Turystyki).

W związku z powyższym wobec braku organizacji otwartych spotkań dla szerokiego grona interesariuszy w wymaganej częstotliwości (co najmniej raz na kwartał), Spółka nie spełnia stricte zasady 1.6.

Spółka obecnie nie dostrzega potrzeby stałego, cyklicznego organizowana otwartych spotkań dla szerokiego grona interesariuszy w wymaganej częstotliwości (co najmniej raz na kwartał). W przypadku otrzymania przez Spółkę informacji o oczekiwaniu i potrzebie ze strony inwestorów (zwłaszcza indywidualnych) udziału w cyklicznych (co najmniej raz na kwartał) spotkaniach z Zarządem Spółki, Zarząd Spółki podejmie ewentualne działania mające na celu zwiększenie częstotliwości organizacji przedmiotowych spotkań dla szerokiego grona interesariuszy i rozważy w przyszłości (w założonej perspektywie nie wcześniej, niż w 2022 roku) organizowanie otwartych, cyklicznych, tj. co najmniej raz na kwartał spotkań inwestorskich / wynikowych.

1.7. W przypadku zgłoszenia przez inwestora żądania udzielenia informacji na temat spółki, spółka udziela odpowiedzi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni.
Zasada jest stosowana.


ZARZĄD I RADA NADZORCZA

2.1. Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętą odpowiednio przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka różnorodności określa cele i kryteria różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin i sposób monitorowania realizacji tych celów. W zakresie zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia różnorodności organów spółki jest udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie posiada sformalizowanego dokumentu polityki różnorodności wobec Zarządu i Rady Nadzorczej, przyjętego odpowiednio przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie. W Spółce i w Grupie Kapitałowej Rainbow Tours w 2017 roku została wprowadzona przez Zarząd i funkcjonuje „Polityka różnorodności Grupy Kapitałowej Rainbow Tours”, której treść została udostępniona na stronie relacji inwestorskich Spółki pod adresem: https://ir.r.pl/ w zakładce „CSR” / „Dokumenty CSR” oraz w zakładce „Ład korporacyjny” / „Dokumenty Spółki”.

Zgodnie z deklaracjami zawartymi w treści dokumentu „Polityki różnorodności Grupy Kapitałowej Rainbow Tours”, Spółka deklaruje realizację polityki różnorodności poprzez: (1) tworzenie przyjaznej atmosfery pracy i kultury organizacji wolnej od wszelkich przejawów dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, przekonanie polityczne, przynależność związkową, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, status rodzinny, styl życia, formę, zakres i podstawę zatrudnienia, inny typ współpracy oraz inne przesłanki narażone na zachowania dyskryminacyjne; (2) jasne zasady powoływania członków organów Spółki, jak również wyboru kluczowych menadżerów, co realizowane jest w oparciu o kryteria merytoryczne i predyspozycje danej osoby do sprawowania powierzanej jej funkcji (w szczególności obejmuje to kwalifikacje i doświadczenie zawodowe odpowiadające profilowi stanowiska) oraz (3) upowszechnianie zasad równego traktowania w zatrudnieniu oraz wiedzy nt. mobbingu i określenie trybu postępowania w przypadku takiego zdarzenia w stosownych dokumentach funkcjonujących w Spółce (załącznik do obowiązującego w Spółce regulaminu pracy; odrębna procedura anonimowego powiadamiania o nadużyciach – w tzw. formule „Whistleblowing”). Równocześnie Spółka opracowała i wdrożyła kompleksową politykę praw człowieka opisującą podejście Spółki w tym zakresie.

Zamiarem Spółki jest opracowanie, przyjęcie i wprowadzenie do stosowania w przyszłości (w założonej perspektywie terminu odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia, nie później niż do końca czerwca 2022 roku) odrębnych polityk różnorodności wobec Zarządu i Rady Nadzorczej, przyjmowanych przez Radę Nadzorczą (w stosunku do członków Zarządu) i Walne Zgromadzenie (w stosunku do członków Rady Nadzorczej), określających szczegółowe cele i kryteria różnorodności wobec członków Zarządu i Rady Nadzorczej m.in. w takich obszarach jak płeć (udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%), kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także określającej termin i sposób monitorowania realizacji tych celów. Częstotliwość zmian w składach Zarządu i Rady Nadzorczej co do zasady uzależniona jest od czasu trwania kadencji organu. W przypadku Zarządu Spółki okres wspólnej kadencji wynosi 5 lat, a aktualna kadencja Zarządu Spółki (trwająca w dniu wejścia w życie „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”) upływa z dniem 25.08.2025 r., zaś mandaty wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. W przypadku Rady Nadzorczej Spółki okres wspólnej kadencji wynosi 3 lata, a aktualna kadencja Rady Nadzorczej Spółki (trwająca w dniu wejścia w życie „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”) upływa z dniem 24.06.2022 r., zaś mandaty wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Zgodnie z obowiązującymi dotychczas (do czasu rejestracji zmian Statutu przyjętych na mocy uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2021 r.) organem uprawnionym do powoływania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej było Walne Zgromadzenie. W związku ze zmianami dokonanymi podczas obrad ZWZ Spółki w dniu 30.06.2021 r. organem uprawnionym do powoływania członków Zarządu jest Rada Nadzorcza.

W ramach stosownych działań korporacyjnych Zarząd Spółki zamierza przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Spółki informację na temat deklaracji stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” odnoszących się do zasad dedykowanych akcjonariuszom i Walnemu Zgromadzeniu, celem podjęcia decyzji w zakresie przyjęcia do stosowania (w zakresie deklaratoryjnym i praktycznym) zasad objętych obszarami należącymi do kompetencji Walnego Zgromadzenia / Akcjonariuszy, w tym dotyczącej przyjęcia Polityki różnorodności członków Rady Nadzorczej.

2.2. Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób zapewniających różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości określonego na poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie z celami określonymi w przyjętej polityce różnorodności, o której mowa w zasadzie 2.1.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka nie posiada sformalizowanego dokumentu polityki różnorodności wobec Zarządu i Rady Nadzorczej, przyjętego przez Radę Nadzorczą (w stosunku do członków Zarządu) i Walne Zgromadzenie (w stosunku do członków Rady Nadzorczej). Zamiarem Spółki jest opracowanie, przyjęcie i wprowadzenie do stosowania w przyszłości (w założonej perspektywie terminu odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia, nie później niż do końca czerwca 2022 roku) odrębnych polityk różnorodności wobec Zarządu i Rady Nadzorczej, przyjmowanych w ramach kompetencji wskazanych organów.

Zgodnie z deklaracjami zawartymi w treści obowiązującej w Grupie Kapitałowej Rainbow Tours „Polityki różnorodności Grupy Kapitałowej Rainbow Tours”, Spółka deklaruje realizację polityki różnorodności poprzez m.in. jasne zasady powoływania członków organów Spółki, jak również wyboru kluczowych menadżerów, co realizowane jest w oparciu o kryteria merytoryczne i predyspozycje danej osoby do sprawowania powierzanej jej funkcji (w szczególności obejmuje to kwalifikacje i doświadczenie zawodowe odpowiadające profilowi stanowiska).

Niezależnie od powyższego Spółka deklaruje dokładanie starań i stosowanie w procesach wyboru członków Zarządu i Rady Nadzorczej (zgodnie z terminami upływu kadencji i wygaśnięcia mandatów członków organów Spółki lub w ramach ewentualnej ich kooptacji) zasady zapewniającej wszechstronność członków wskazanych organów, realizowanej poprzez wybór do ich składu osób zapewniających różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości określonego na poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie z celami określonymi w przyjmowanej polityce różnorodności. W każdym nowym procesie wyboru członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółka dołoży starań w celu uzyskania poziomu różnorodności wynoszącego co najmniej 30% udziału mniejszości w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej. Według stanu na lipiec 2021 roku Spółka nie wypełnia przedmiotowego kryterium różnorodności w zakresie każdego ze wskazanych organów (w skład czteroosobowego Zarządu Spółki wchodzą wyłącznie mężczyźni, zaś w skład siedmioosobowej Rady Nadzorczej wchodzi jedna kobieta i sześciu mężczyzn).

W ramach stosownych działań korporacyjnych Zarząd Spółki zamierza przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Spółki informację na temat deklaracji stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” odnoszących się do zasad dedykowanych akcjonariuszom i Walnemu Zgromadzeniu, celem podjęcia decyzji w zakresie przyjęcia do stosowania (w zakresie deklaratoryjnym i praktycznym) zasad objętych obszarami należącymi do kompetencji Walnego Zgromadzenia / Akcjonariuszy, w tym dotyczącej powoływania do składu Rady nadzorczej osób zapewniających różnorodność zgodnie z zasadą 2.2.

2.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zgodnie z deklaracjami złożonymi przez członków Rady Nadzorczej w lipcu 2021 roku i po dokonaniu przez Radę Nadzorczą stosownej autooceny statusu niezależności poszczególnych członków Rady Nadzorczej, dwóch członków Rady Nadzorczej posiada status niezależnego członka Rady Nadzorczej zgodnie z kryteriami niezależności wymienionymi w ustawie z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

W ramach stosownych działań korporacyjnych Zarząd Spółki zamierza przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Spółki informację na temat deklaracji stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” odnoszących się do zasad dedykowanych akcjonariuszom i Walnemu Zgromadzeniu, celem podjęcia decyzji w zakresie przyjęcia do stosowania (w zakresie deklaratoryjnym i praktycznym) zasad objętych obszarami należącymi do kompetencji Walnego Zgromadzenia / Akcjonariuszy, w tym dotyczącej stosowania zasady 2.3. (także zgodnie z postanowieniami § 24 Statutu Spółki).

2.4. Głosowania rady nadzorczej i zarządu są jawne, chyba że co innego wynika z przepisów prawa.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Z uwagi na treść dokumentów wewnętrznych Spółki (nie stanowiących przepisów prawa), tj.: zapisy Statutu Spółki (§ 23 ust. 7 – w odniesieniu do głosowań w ramach Rady Nadzorczej), zapisy Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki (§ 16 ust. 9) i zapisy Regulaminu Zarządu (§ 12 ust. 9), co do zasady głosowania członków przedmiotowych organów są jawne. Głosowania tajne zarządza się w sprawach osobowych (Rada Nadzorcza) lub na wniosek członka Rady Nadzorczej/Zarządu.

Deklarując stosowanie przez organy Spółki transparentnych zasad rozpatrywania i podejmowania decyzji (tj. po ich należytym przedyskutowaniu i wyrażeniu opinii przez wszystkich członków danego organu i w formule głosowania jawnego w pełnym spektrum spraw) Spółka rozważy wprowadzenie w przyszłości stosownych zmian w treści dokumentów wewnętrznych Spółki potwierdzających możliwość głosowania jawnego.

2.5. Członkowie rady nadzorczej i zarządu głosujący przeciw uchwale mogą zgłosić do protokołu zdanie odrębne.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Postanowienia Regulaminu Rady Nadzorczej (m.in. § 16 ust. 6; § 17 ust. 2 pkt 8; § 18 pkt 9) oraz Regulaminu Zarządu (m.in. § 12 ust. 8; § 13 ust. 2 pkt 8; § 14 pkt 9) przewidują możliwość zgłoszenia przez członka Rady Nadzorczej / Zarządu protokołowanego zdania odrębnego (wraz z ewentualnym uzasadnieniem), w przypadku nie zgadzania się z treścią uchwały danego organu.

2.6. Pełnienie funkcji w zarządzie spółki stanowi główny obszar aktywności zawodowej członka zarządu. Członek zarządu nie powinien podejmować dodatkowej aktywności zawodowej, jeżeli czas poświęcony na taką aktywność uniemożliwia mu rzetelne wykonywanie obowiązków w spółce.
Zasada jest stosowana.

2.7. Pełnienie przez członków zarządu spółki funkcji w organach podmiotów spoza grupy spółki wymaga zgody rady nadzorczej.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Zarządu zasiadanie członków Zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej, przy zastrzeżeniu kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki w tym zakresie wynikających z postanowień art. 380 Kodeksu spółek handlowych.

2.8. Członkowie rady nadzorczej powinni być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.
Zasada jest stosowana.

2.9. Przewodniczący rady nadzorczej nie powinien łączyć swojej funkcji z kierowaniem pracami komitetu audytu działającego w ramach rady.
Zasada jest stosowana.

2.10. Spółka, adekwatnie do jej wielkości i sytuacji finansowej, deleguje środki administracyjne i finansowe konieczne do zapewnienia sprawnego funkcjonowania rady nadzorczej.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Stosowne zapisy w tym zakresie zawarte zostały w treści Regulaminu Rady Nadzorczej. Zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 4 i ust. 4a-4g Regulaminu Rady nadzorczej, Zarząd Spółki zobowiązany jest zapewnić Radzie Nadzorczej możliwość korzystania z profesjonalnych, niezależnych usług doradczych, które w ocenie Rady są lub mogą być niezbędne do sprawowania przez Radę efektywnego nadzoru w Spółce (dokonując wyboru podmiotu świadczącego usługi doradcze, Rada Nadzorcza powinna w tym zakresie działać we współpracy z Zarządem Spółki i zobowiązana jest uwzględniać sytuację finansową Spółki), a ponadto Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonego zagadnienia dotyczącego działalności Spółki lub jej stanu majątkowego przez wybranego doradcę [Doradca Rady Nadzorczej], w trybie określonym w Regulaminie Rady Nadzorczej.

2.11. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie. Sprawozdanie, o którym mowa powyżej, zawiera co najmniej:

2.11.1. informacje na temat składu rady i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z członków rady spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce, jak również informacje na temat składu rady nadzorczej w kontekście jej różnorodności;
Zasada jest stosowana.

2.11.2. podsumowanie działalności rady i jej komitetów;
Zasada jest stosowana.

2.11.3. ocenę sytuacji spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej;
Zasada jest stosowana.

2.11.4. ocenę stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny;
Zasada jest stosowana.

2.11.5. ocenę zasadności wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5;
Zasada jest stosowana.

2.11.6. informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Z uwagi na fakt, iż Spółka nie posiada sformalizowanego dokumentu polityki różnorodności wobec Zarządu i Rady Nadzorczej, przyjętego odpowiednio przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie i zawierającego wymagane elementy treściowe Spółka nie stosuje zasady 2.11.6.

W Spółce i w Grupie Kapitałowej Rainbow Tours w 2017 roku została wprowadzona przez Zarząd i funkcjonuje „Polityka różnorodności Grupy Kapitałowej Rainbow Tours”, której treść została udostępniona na stronie relacji inwestorskich Spółki pod adresem: https://ir.r.pl/ w zakładce „CSR” / „Dokumenty CSR” oraz w zakładce „Ład korporacyjny” / „Dokumenty Spółki”.

Zamiarem Spółki jest opracowanie, przyjęcie i wprowadzenie do stosowania w przyszłości (w założonej perspektywie terminu odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia, nie później niż do końca czerwca 2022 roku) odrębnych polityk różnorodności wobec Zarządu i Rady Nadzorczej, przyjmowanych przez Radę Nadzorczą (w stosunku do członków Zarządu) i Walne Zgromadzenie (w stosunku do członków Rady Nadzorczej), określającej szczegółowe cele i kryteria różnorodności wobec członków Zarządu i Rady Nadzorczej m.in. w takich obszarach jak płeć (udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%), kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także określającej termin i sposób monitorowania realizacji tych celów. Częstotliwość zmian w składach Zarządu i Rady Nadzorczej co do zasady uzależniona jest od czasu trwania kadencji organu. W przypadku Zarządu Spółki okres wspólnej kadencji wynosi 5 lat, a aktualna kadencja Zarządu Spółki (trwająca w dniu wejścia w życie „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”) upływa z dniem 25.08.2025 r., zaś mandaty wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. W przypadku Rady Nadzorczej Spółki okres wspólnej kadencji wynosi 3 lata, a aktualna kadencja Rady Nadzorczej Spółki (trwająca w dniu wejścia w życie „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”) upływa z dniem 24.06.2022 r., zaś mandaty wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.


SYSTEMY I FUNKCJE WEWNĘTRZNE

3.1. Spółka giełdowa utrzymuje skuteczne systemy: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), a także skuteczną funkcję audytu wewnętrznego, odpowiednie do wielkości spółki i rodzaju oraz skali prowadzonej działalności, za działanie których odpowiada zarząd.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W ocenie Zarządu, w Spółce i w Grupie Kapitałowej Rainbow Tours utrzymywane są skuteczne systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), odpowiadające aktualnej charakterystyce prowadzonej działalności gospodarczej (jednorodny model biznesowy i niezróżnicowana istotnie segmentacja prowadzonej działalności, stosunkowo niewielka liczba spółek w Grupie Kapitałowej). Zadania w zakresie przedmiotowych obszarów realizowane są w Spółce przy założonym zwiększonym zaangażowaniu członków Zarządu, Rady Nadzorczej i komitetów Rady (Komitet Audytu oraz powołany od lipca 2021 r. Komitet Strategii i Rozwoju Biznesu, do zadań którego należy również m.in. monitorowanie realizacji przez Zarząd celów strategicznych i planów działalności gospodarczej oraz planów finansowych).

W związku z tym, że w Spółce (należącej do indeksu sWIG80) nie powołano m.in. audytora wewnętrznego kierującego funkcją audytu wewnętrznego (zgodnie z zasadą 3.3.) Spółka nie stosuje zasady 3.1. W Spółce nie funkcjonują wyodrębnione jednostki organizacyjne/stanowiska dedykowane do obsługi procesów zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej oraz compliance. W Spółce nie powołano audytora wewnętrznego kierującego funkcją audytu wewnętrznego.

System kontroli wewnętrznej w Spółce opiera się na określonym podziale uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych jednostek organizacyjnych Spółki. System ten nadzorowany jest poprzez kierowników komórek organizacyjnych, dyrektorów i Zarząd Spółki w trybie bieżącym, w tym poprzez bieżące kontakty poszczególnych i adekwatnych jednostek organizacyjnych Spółki. Ponadto, kontrola wewnętrzna sprawowana jest bezpośrednio przez każdego pracownika, przez bezpośredniego zwierzchnika i osoby z nim współpracujące w zakresie jakości i poprawności wykonywanych czynności. Celem tych działań jest zapewnienie zgodności zrealizowanych czynności z obowiązującymi wymaganiami, w tym wymaganiami prawnymi. Za całokształt prowadzonej kontroli wewnętrznej, za minimalizowanie poziomu istniejącego ryzyka, a także za identyfikację nowych zagrożeń odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. W marcu 2019 roku pilotażowo wprowadzono w Spółce jednoosobowe stanowisko „Kontrolera finansowego”, z podległością bezpośrednio Zarządowi Spółki, z zakresem obowiązków obejmującym m.in. kontrolę kosztów i rentowności, kontrolę realizacji planów i budżetów oraz kontrolę i optymalizację procesów biznesowych, zarówno w Spółce jak i spółkach zależnych. W wyniku dalszych zmian, w tym w szczególności z uwagi na rozwój działalności w zakresie usług turystycznych m.in. w hotelach stanowiących własność spółek z Grupy Kapitałowej Rainbow Tours, kompetencje „Kontrolera finansowego” ograniczono do nadzorowania i kontroli realizacji planów i budżetów oraz optymalizacji procesów biznesowych w odniesieniu do spółek zależnych prowadzących działalność hotelową (tj. White Olive A.E. oraz White Olive Premium Lindos A.E.).

W zakresie odnoszącym się do systemu compliance (zgodności działalności z prawem) Spółka korzysta z adekwatnej do potrzeb i realizowanych procesów obsługi ze strony zewnętrznych podmiotów i doradców. Zarządzanie ryzykiem i zdarzeniami rodzącymi ryzyko, mogącymi mieć wpływ na działalność Spółki (ryzyko biznesowe, ryzyko walutowe, ryzyko operacyjne, ryzyko reputacji, ryzyko kredytowe) dokonywane jest w Spółce na bieżąco poprzez bieżące i planowane aplikowanie i stosowanie szeregu czynności zabezpieczających o charakterze przeciwdziałającym lub zmniejszającym ryzyko prowadzonej przez Spółkę działalności (np. w zakresie ryzyka walutowego Spółka stosuje zabezpieczenia przyszłych transakcji walutowych transakcjami typu forward).

W zakresie prowadzenia rachunkowości oraz sporządzania sprawozdań finansowych w Spółce funkcjonuje wdrożony i funkcjonalny system kontroli wewnętrznej w zakresie zapewnienia rzetelnej i jasnej prezentacji sytuacji majątkowej i finansowej oraz płynności finansowej Spółki. Nadzór nad przedmiotowym systemem sprawuje, zgodnie ze stosownymi regulacjami prawnymi, Zarząd Spółki. Szczególną funkcję nadzorczą i weryfikacyjną w tym zakresie wykonuje Komitet Audytu.

Zarząd Spółki rozważa podjęcie w przyszłości działań mających na celu sformalizowanie procesów dotyczących zarządzania ryzykiem w Spółce oraz funkcjonowania w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i compliance, a także rozwój organizacyjny w zakresie funkcji audytu wewnętrznego (realizowany poprzez wprowadzenie stosownych procedur wewnętrznych, powołanie dedykowanego podmiotu itp.). Zarząd Spółki rozważa również ewentualne wprowadzenie procedur dotyczących np. raportowania ponadstandardowych zdarzeń księgowych. W 2021 roku w Spółce prowadzono i w części zrealizowano prace przygotowawcze i organizacyjne skutkujące wprowadzeniem do regulacji wewnętrznych w Spółce (Regulamin Zarządu, Regulamin Rady Nadzorczej) stosownych zapisów regulujących zasady współdziałania ewentualnego audytora wewnętrznego z organami Spółki i dostępnością organów lub osób pełniących takie funkcje (o ile zostaną powołane) do przedstawicieli Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

3.2. Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za zadania poszczególnych systemów lub funkcji, chyba że nie jest to uzasadnione z uwagi na rozmiar spółki lub rodzaj jej działalności.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W Spółce nie funkcjonują wyodrębnione jednostki organizacyjne/stanowiska dedykowane do obsługi procesów zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej oraz compliance. W Spółce nie powołano audytora wewnętrznego kierującego funkcją audytu wewnętrznego.

W ocenie Zarządu, w Spółce i w Grupie Kapitałowej Rainbow Tours utrzymywane są skuteczne systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), odpowiadające aktualnej charakterystyce prowadzonej działalności gospodarczej (jednorodny model biznesowy i niezróżnicowana istotnie segmentacja prowadzonej działalności, stosunkowo niewielka liczba spółek w Grupie Kapitałowej). Zadania w zakresie przedmiotowych obszarów realizowane są w Spółce przy założonym zwiększonym zaangażowaniu członków Zarządu, Rady Nadzorczej i komitetów Rady (Komitet Audytu oraz powołany od lipca 2021 r. Komitet Strategii i Rozwoju Biznesu, do zadań którego należy również m.in. monitorowanie realizacji przez Zarząd celów strategicznych i planów działalności gospodarczej oraz planów finansowych).

W związku z tym, że w Spółce (należącej do indeksu sWIG80) nie powołano m.in. audytora wewnętrznego kierującego funkcją audytu wewnętrznego (zgodnie z zasadą 3.3.) Spółka nie stosuje zasady 3.2.

Zarząd Spółki rozważa podjęcie w przyszłości działań mających na celu sformalizowanie procesów dotyczących zarządzania ryzykiem w Spółce oraz funkcjonowania w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i compliance, a także rozwój organizacyjny w zakresie funkcji audytu wewnętrznego (realizowany poprzez wprowadzenie stosownych procedur wewnętrznych, powołanie dedykowanego podmiotu itp.). Zarząd Spółki rozważa również ewentualne wprowadzenie procedur dotyczących np. raportowania ponadstandardowych zdarzeń księgowych. W 2021 roku w Spółce prowadzono i w części zrealizowano prace przygotowawcze i organizacyjne skutkujące wprowadzeniem do regulacji wewnętrznych w Spółce (Regulamin Zarządu, Regulamin Rady Nadzorczej) stosownych zapisów regulujących zasady współdziałania ewentualnego audytora wewnętrznego z organami Spółki i dostępnością organów lub osób pełniących takie funkcje (o ile zostaną powołane) do przedstawicieli Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

3.3. Spółka należąca do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 powołuje audytora wewnętrznego kierującego funkcją audytu wewnętrznego, działającego zgodnie z powszechnie uznanymi międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. W pozostałych spółkach, w których nie powołano audytora wewnętrznego spełniającego ww. wymogi, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcje komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba powołania takiej osoby.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W Spółce nie powołano audytora wewnętrznego kierującego funkcją audytu wewnętrznego. Zadania w zakresie m.in. obszaru audytu wewnętrznego realizowane są w Spółce przy założonym zwiększonym zaangażowaniu członków Zarządu, Rady Nadzorczej i komitetów Rady (Komitet Audytu oraz powołany od lipca 2021 r. Komitet Strategii i Rozwoju Biznesu, do zadań którego należy również m.in. monitorowanie realizacji przez Zarząd celów strategicznych i planów działalności gospodarczej oraz planów finansowych).

Zarząd Spółki rozważa podjęcie w przyszłości działań mających na celu sformalizowanie procesów dotyczących zarządzania ryzykiem w Spółce oraz funkcjonowania w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i compliance, a także rozwój organizacyjny w zakresie funkcji audytu wewnętrznego (realizowany poprzez wprowadzenie stosownych procedur wewnętrznych, powołanie dedykowanego podmiotu itp.). W 2021 roku w Spółce prowadzono i w części zrealizowano prace przygotowawcze i organizacyjne skutkujące wprowadzeniem do regulacji wewnętrznych w Spółce (Regulamin Zarządu, Regulamin Rady Nadzorczej) stosownych zapisów regulujących zasady współdziałania ewentualnego audytora wewnętrznego z organami Spółki i dostępnością organów lub osób pełniących takie funkcje (o ile zostaną powołane) do przedstawicieli Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

3.4. Wynagrodzenie osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem i compliance oraz kierującego audytem wewnętrznym powinno być uzależnione od realizacji wyznaczonych zadań, a nie od krótkoterminowych wyników spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Niestosowanie przez Spółkę zasady 3.4. jest konsekwencją niestosowania zasady 3.2. (w Spółce nie wyodrębniono / nie powołano jednostek / osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem i compliance oraz kierującego audytem wewnętrznym).

W Spółce nie funkcjonują wyodrębnione jednostki organizacyjne/stanowiska dedykowane do obsługi procesów zarządzania ryzykiem i compliance. Zadania w zakresie przedmiotowych obszarów realizowane są w Spółce przy założonym zwiększonym zaangażowaniu członków Zarządu, Rady Nadzorczej i komitetów Rady (Komitet Audytu oraz powołany od lipca 2021 r. Komitet Strategii i Rozwoju Biznesu, do zadań którego należy również m.in. monitorowanie realizacji przez Zarząd celów strategicznych i planów działalności gospodarczej oraz planów finansowych). W ocenie Zarządu, w Spółce i w Grupie Kapitałowej Rainbow Tours utrzymywane są skuteczne systemy zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), odpowiadające aktualnej charakterystyce prowadzonej działalności gospodarczej (jednorodny model biznesowy i niezróżnicowana istotnie segmentacja prowadzonej działalności, stosunkowo niewielka liczba spółek w Grupie Kapitałowej).

Zarząd Spółki rozważa podjęcie w przyszłości działań mających na celu sformalizowanie procesów dotyczących zarządzania ryzykiem w Spółce oraz funkcjonowania w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i compliance, a także rozwój organizacyjny w zakresie funkcji audytu wewnętrznego (realizowany poprzez wprowadzenie stosownych procedur wewnętrznych, powołanie dedykowanego podmiotu itp.). W 2021 roku w Spółce prowadzono i w części zrealizowano prace przygotowawcze i organizacyjne skutkujące wprowadzeniem do regulacji wewnętrznych w Spółce (Regulamin Zarządu, Regulamin Rady Nadzorczej) stosownych zapisów regulujących zasady współdziałania ewentualnego audytora wewnętrznego z organami Spółki i dostępnością organów lub osób pełniących takie funkcje (o ile zostaną powołane) do przedstawicieli Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

3.5. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Niestosowanie przez Spółkę zasady 3.5. jest konsekwencją niestosowania zasady 3.2. (w Spółce nie wyodrębniono / nie powołano jednostek / osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem i compliance).

W Spółce nie funkcjonują wyodrębnione jednostki organizacyjne/stanowiska dedykowane do obsługi procesów zarządzania ryzykiem i compliance. Zadania w zakresie przedmiotowych obszarów realizowane są w Spółce przy założonym zwiększonym zaangażowaniu członków Zarządu, Rady Nadzorczej i komitetów Rady (Komitet Audytu oraz powołany od lipca 2021 r. Komitet Strategii i Rozwoju Biznesu, do zadań którego należy również m.in. monitorowanie realizacji przez Zarząd celów strategicznych i planów działalności gospodarczej oraz planów finansowych). W ocenie Zarządu, w Spółce i w Grupie Kapitałowej Rainbow Tours utrzymywane są skuteczne systemy zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), odpowiadające aktualnej charakterystyce prowadzonej działalności gospodarczej (jednorodny model biznesowy i niezróżnicowana istotnie segmentacja prowadzonej działalności, stosunkowo niewielka liczba spółek w Grupie Kapitałowej).

Zarząd Spółki rozważa podjęcie w przyszłości działań mających na celu sformalizowanie procesów dotyczących zarządzania ryzykiem w Spółce oraz funkcjonowania w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i compliance, a także rozwój organizacyjny w zakresie funkcji audytu wewnętrznego (realizowany poprzez wprowadzenie stosownych procedur wewnętrznych, powołanie dedykowanego podmiotu itp.). W 2021 roku w Spółce prowadzono i w części zrealizowano prace przygotowawcze i organizacyjne skutkujące wprowadzeniem do regulacji wewnętrznych w Spółce (Regulamin Zarządu, Regulamin Rady Nadzorczej) stosownych zapisów regulujących zasady współdziałania ewentualnego audytora wewnętrznego z organami Spółki i dostępnością organów lub osób pełniących takie funkcje (o ile zostaną powołane) do przedstawicieli Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

3.6. Kierujący audytem wewnętrznym podlega organizacyjnie prezesowi zarządu, a funkcjonalnie przewodniczącemu komitetu audytu lub przewodniczącemu rady nadzorczej, jeżeli rada pełni funkcję komitetu audytu.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Niestosowanie przez Spółkę zasady 3.6. jest konsekwencją niestosowania zasady 3.3. (w Spółce nie powołano audytora wewnętrznego kierującego funkcją audytu wewnętrznego).

Zadania w zakresie m.in. obszaru audytu wewnętrznego realizowane są w Spółce przy założonym zwiększonym zaangażowaniu członków Zarządu, Rady Nadzorczej i komitetów Rady (Komitet Audytu oraz powołany od lipca 2021 r. Komitet Strategii i Rozwoju Biznesu, do zadań którego należy również m.in. monitorowanie realizacji przez Zarząd celów strategicznych i planów działalności gospodarczej oraz planów finansowych).

Zarząd Spółki rozważa podjęcie (w perspektywie do końca 2022 roku) działań mających na celu sformalizowanie procesów dotyczących zarządzania ryzykiem w Spółce oraz funkcjonowania w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i compliance, a także rozwój organizacyjny w zakresie funkcji audytu wewnętrznego (realizowany poprzez wprowadzenie stosownych procedur wewnętrznych, powołanie dedykowanego podmiotu itp.). W 2021 roku w Spółce prowadzono i w części zrealizowano prace przygotowawcze i organizacyjne skutkujące wprowadzeniem do regulacji wewnętrznych w Spółce (Regulamin Zarządu, Regulamin Rady Nadzorczej) stosownych zapisów regulujących zasady współdziałania ewentualnego audytora wewnętrznego z organami Spółki i dostępnością organów lub osób pełniących takie funkcje (o ile zostaną powołane) do przedstawicieli Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

3.7. Zasady 3.4 - 3.6 mają zastosowanie również w przypadku podmiotów z grupy spółki o istotnym znaczeniu dla jej działalności, jeśli wyznaczono w nich osoby do wykonywania tych zadań.
Nie dotyczy.
W podmiotach (spółkach) zależnych od Spółki w Grupie Kapitałowej Rainbow Tours nie wyodrębniono / nie powołano jednostek / osób dedykowanych do obsługi procesów zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej oraz compliance ani nie powołano audytora wewnętrznego kierującego funkcją audytu wewnętrznego.

W marcu 2019 roku pilotażowo wprowadzono w Spółce jednoosobowe stanowisko „Kontrolera finansowego”, z podległością bezpośrednio Zarządowi Spółki, z zakresem obowiązków obejmującym m.in. kontrolę kosztów i rentowności, kontrolę realizacji planów i budżetów oraz kontrolę i optymalizację procesów biznesowych, zarówno w Spółce jak i spółkach zależnych. W wyniku dalszych zmian, w tym w szczególności z uwagi na rozwój działalności w zakresie usług turystycznych m.in. w hotelach stanowiących własność spółek z Grupy Kapitałowej Rainbow Tours, kompetencje „Kontrolera finansowego” ograniczono do nadzorowania i kontroli realizacji planów i budżetów oraz optymalizacji procesów biznesowych w odniesieniu do spółek zależnych prowadzących działalność hotelową (tj. White Olive A.E. oraz White Olive Premium Lindos A.E.).

W przypadku dalszego zamierzonego rozwoju działalności realizowanej w Grupie Kapitałowej Rainbow Tours w spółkach „hotelowych”, skutkującego znacznym wzrostem poziomu istotności działalności prowadzonej w przedmiotowym zakresie (wzrost udziału przychodów z działalności „hotelowej” w przychodach z tytułu podstawowej działalności organizatorów turystyki, na poziomie co najmniej 20%) Spółka deklaruje stosowanie zasady 3.7., także w związku z planowaną i rozważaną realizacją w Spółce przez Zarząd Spółki (w perspektywie do końca 2022 roku) działań mających na celu sformalizowanie procesów dotyczących zarządzania ryzykiem oraz funkcjonowania w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i compliance, a także rozwojem organizacyjnym w zakresie funkcji audytu wewnętrznego (realizowanym poprzez wprowadzenie stosownych procedur wewnętrznych, powołanie dedykowanego podmiotu itp.).

3.8. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny, a w przypadku braku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji zarząd spółki, przedstawia radzie nadzorczej ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zarząd Spółki (w Spółce nie powołano audytora wewnętrznego kierującego funkcją audytu wewnętrznego) deklaruje stosowanie zasady 3.8. (w założeniu po raz pierwszy za rok 2021).

3.9. Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1, w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie z zasadą 2.11.3. W przypadku gdy w spółce działa komitet audytu, monitoruje on skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1, jednakże nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka deklaruje stosowanie zasady 3.9.

Rada Nadzorcza oraz Komitet Audytu Rady Nadzorczej monitorują skuteczność działań w opisanych obszarach przede wszystkim na podstawie informacji przekazywanych przez Zarząd podczas posiedzeń Rady Nadzorczej / Komitetu Audytu i zamieszczają stosowne opinie i oceny w treści sprawozdań Rady Nadzorczej z działalności Rady i/lub sprawozdań Komitetu Audytu. W 2016 roku Rada Nadzorcza (działająca wówczas in gremio jako Komitet Audytu) po raz pierwszy dokonała oceny skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.9. za rok 2015, zamieszczając stosowną opinię i ocenę w treści sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2015. W kolejnych latach Rada Nadzorcza / Komitet Audytu dokonują corocznej oceny skuteczności funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

M.in. zgodnie z rekomendacjami Rady Nadzorczej Zarząd Spółki rozważa podjęcie (w perspektywie do końca 2022 roku) działań mających na celu sformalizowanie procesów dotyczących zarządzania ryzykiem w Spółce oraz funkcjonowania w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i compliance, a także rozwój organizacyjny w zakresie funkcji audytu wewnętrznego (realizowany poprzez wprowadzenie stosownych procedur wewnętrznych, powołanie dedykowanego podmiotu itp.). W 2021 roku w Spółce prowadzono i w części zrealizowano prace przygotowawcze i organizacyjne skutkujące wprowadzeniem do regulacji wewnętrznych w Spółce (Regulamin Zarządu, Regulamin Rady Nadzorczej) stosownych zapisów regulujących zasady współdziałania ewentualnego audytora wewnętrznego z organami Spółki i dostępnością organów lub osób pełniących takie funkcje (o ile zostaną powołane) do przedstawicieli Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

3.10. Co najmniej raz na pięć lat w spółce należącej do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 dokonywany jest, przez niezależnego audytora wybranego przy udziale komitetu audytu, przegląd funkcji audytu wewnętrznego.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka deklaruje stosowanie zasady 3.10. w perspektywie okresu pięciu lat od wejścia w życie zbioru „Dobrych Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” (liczonego w pełnych latach kalendarzowych).


WALNE ZGROMADZENIE I RELACJE Z AKCJONARIUSZAMI

4.1. Spółka powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (e-walne), jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla przeprowadzenia takiego walnego zgromadzenia.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka deklaruje stosowanie zasady 4.1. w przypadku zgłoszenia Spółce przez akcjonariuszy oczekiwań w tym zakresie, znajdujących swoje potwierdzenie w powszechnym zgłaszaniu przez akcjonariuszy swoich oczekiwań i postulatów w tym przedmiocie, przy uwzględnieniu jednak stanowiska Spółki, że wprowadzenie powyższej zasady powinno następować sukcesywnie i ewolucyjnie, bez zbytnich obciążeń finansowych i organizacyjnych, przy zastrzeżeniu możliwości zapewnienia infrastruktury technicznej niezbędnej dla przeprowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dotychczasowe doświadczenia Spółki wskazują i potwierdzają, że akcjonariusze Rainbow Tours S.A. nie zgłaszają Spółce oczekiwań, co do potrzeby i zasadności organizacji Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Istnienie czynników natury technicznej oraz prawnej, które mogą mieć potencjalny wpływ na prawidłowy przebieg obrad Walnego Zgromadzenia (m.in. dotyczących możliwości identyfikacji akcjonariuszy i badania legitymacji do udziału w Walnym Zgromadzeniu, wpływających na potencjalną możliwość uznania skuteczności podejmowanych uchwał; związanych z ryzykiem wystąpienia problemów natury technicznej, np. z połączeniem internetowym lub potencjalną zewnętrzną ingerencją w systemy informatyczne) w ocenie Zarządu Spółki mogą stanowić czynniki przemawiające za organizacją Walnych Zgromadzeń Spółki w formie stacjonarnej, tj. przy osobistym udziale akcjonariuszy lub ich pełnomocników w obradach Walnego Zgromadzenia.

Niezależnie od aktualnego (po zmianach) brzmienia właściwych postanowień Kodeksu spółek handlowych [art. 406(5)] podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbytego w dniu 30.06.2021 r. podjęto (w celach porządkowych) m.in. uchwałę w sprawie zmian Statutu Spółki (wprowadzenie nowych paragrafów: § 26a i § 26b) oraz uchwałę w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia i przyjęcia tekstu jednolitego zmienionego „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”. Przedmiotowe zmiany związane są z wprowadzeniem do regulacji korporacyjnych Spółki zapisów statuujących i regulujących porządkowo możliwość udziału w Walnych Zgromadzeniach Rainbow Tours S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki odbytego w dniu 13.07.2021 r. Rada Nadzorcza, działając na podstawie dyspozycji art. 406(5) § 3 Kodeksu spółek handlowych, przyjęła do stosowania w Spółce „Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours Spółki Akcyjnej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej” (przy wykorzystaniu i w oparciu o udostępnioną przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., aplikację „eVoting”).

W ramach stosownych działań korporacyjnych Zarząd Spółki zamierza przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Spółki informację na temat deklaracji stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” odnoszących się do zasad dedykowanych akcjonariuszom i Walnemu Zgromadzeniu, celem podjęcia decyzji w zakresie przyjęcia do stosowania (w zakresie deklaratoryjnym i praktycznym) zasad objętych obszarami należącymi do kompetencji Walnego Zgromadzenia / Akcjonariuszy.

4.2. Spółka ustala miejsce i termin, a także formę walnego zgromadzenia w sposób umożliwiający udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy. W tym celu spółka dokłada również starań, aby odwołanie walnego zgromadzenia, zmiana terminu lub zarządzenie przerwy w obradach następowały wyłącznie w uzasadnionych przypadkach oraz by nie uniemożliwiały lub nie ograniczały akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
W ramach stosownych działań korporacyjnych Zarząd Spółki zamierza przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Spółki informację na temat deklaracji stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” odnoszących się do zasad dedykowanych akcjonariuszom i Walnemu Zgromadzeniu, celem podjęcia decyzji w zakresie przyjęcia do stosowania (w zakresie deklaratoryjnym i praktycznym) zasad objętych obszarami należącymi do kompetencji Walnego Zgromadzenia / Akcjonariuszy.

4.3. Spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W przypadku zgłoszenia Spółce przez akcjonariuszy oczekiwań w przedmiocie potrzeby zapewnienia przez Spółkę możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (e-walne) zgodnie z deklaracją Spółki objętą wyjaśnieniami dotyczącymi zasady 3.1., Spółka zapewni powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Przy podjęciu decyzji o transmisji obrad Walnego Zgromadzenia Spółka rozważy wszystkie argumenty natury prawnej w tym zakresie (dotyczące prawnych podstaw i ewentualnych zastrzeżeń dotyczących możliwości transmisji obrad Walnego Zgromadzenia Spółki).

W ramach stosownych działań korporacyjnych Zarząd Spółki zamierza przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Spółki informację na temat deklaracji stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” odnoszących się do zasad dedykowanych akcjonariuszom i Walnemu Zgromadzeniu, celem podjęcia decyzji w zakresie przyjęcia do stosowania (w zakresie deklaratoryjnym i praktycznym) zasad objętych obszarami należącymi do kompetencji Walnego Zgromadzenia / Akcjonariuszy.

4.4. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
W ramach stosownych działań korporacyjnych Zarząd Spółki zamierza przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Spółki informację na temat deklaracji stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” odnoszących się do zasad dedykowanych akcjonariuszom i Walnemu Zgromadzeniu, celem podjęcia decyzji w zakresie przyjęcia do stosowania (w zakresie deklaratoryjnym i praktycznym) zasad objętych obszarami należącymi do kompetencji Walnego Zgromadzenia / Akcjonariuszy.

4.5. W przypadku otrzymania przez zarząd informacji o zwołaniu walnego zgromadzenia na podstawie art. 399 § 2 - 4 Kodeksu spółek handlowych, zarząd niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ma zastosowanie również w przypadku zwołania walnego zgromadzenia na podstawie upoważnienia wydanego przez sąd rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka deklaruje stosowanie zasady 4.5. w przypadku wystąpienia sytuacji faktycznej objętej treścią przedmiotowej zasady.

4.6. W celu ułatwienia akcjonariuszom biorącym udział w walnym zgromadzeniu głosowania nad uchwałami z należytym rozeznaniem, projekty uchwał walnego zgromadzenia dotyczących spraw i rozstrzygnięć innych niż o charakterze porządkowym powinny zawierać uzasadnienie, chyba że wynika ono z dokumentacji przedstawianej walnemu zgromadzeniu. W przypadku gdy umieszczenie danej sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia następuje na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, zarząd zwraca się o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały, o ile nie zostało ono uprzednio przedstawione przez akcjonariusza lub akcjonariuszy.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
W ramach stosownych działań korporacyjnych Zarząd Spółki zamierza przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Spółki informację na temat deklaracji stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” odnoszących się do zasad dedykowanych akcjonariuszom i Walnemu Zgromadzeniu, celem podjęcia decyzji w zakresie przyjęcia do stosowania (w zakresie deklaratoryjnym i praktycznym) zasad objętych obszarami należącymi do kompetencji Walnego Zgromadzenia / Akcjonariuszy.

4.7. Rada nadzorcza opiniuje projekty uchwał wnoszone przez zarząd do porządku obrad walnego zgromadzenia.
Zasada jest stosowana.

4.8. Projekty uchwał walnego zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia powinny zostać zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed walnym zgromadzeniem.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka deklaruje stosowanie zasady 4.8. i poprzez to zachęca akcjonariuszy Spółki (nie mając wpływu na działania akcjonariuszy) do stosowania się do działania w sposób objęty treścią zasady 4.8., jednocześnie przy zastrzeżeniu postanowień art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

W ramach stosownych działań korporacyjnych Zarząd Spółki zamierza przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Spółki informację na temat deklaracji stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” odnoszących się do zasad dedykowanych akcjonariuszom i Walnemu Zgromadzeniu, celem podjęcia decyzji w zakresie przyjęcia do stosowania (w zakresie deklaratoryjnym i praktycznym) zasad objętych obszarami należącymi do kompetencji Walnego Zgromadzenia / Akcjonariuszy. Stosowne rekomendacje w tym zakresie objęte zostaną treścią ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

4.9. W przypadku gdy przedmiotem obrad walnego zgromadzenia ma być powołanie do rady nadzorczej lub powołanie rady nadzorczej nowej kadencji:

4.9.1. kandydatury na członków rady powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z należytym rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed walnym zgromadzeniem; kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących, powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej spółki;
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
W ramach stosownych działań korporacyjnych Zarząd Spółki zamierza przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Spółki informację na temat deklaracji stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” odnoszących się do zasad dedykowanych akcjonariuszom i Walnemu Zgromadzeniu, celem podjęcia decyzji w zakresie przyjęcia do stosowania (w zakresie deklaratoryjnym i praktycznym) zasad objętych obszarami należącymi do kompetencji Walnego Zgromadzenia / Akcjonariuszy. Stosowne rekomendacje w tym zakresie objęte zostaną treścią ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

4.9.2. kandydat na członka rady nadzorczej składa oświadczenia w zakresie spełniania wymogów dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
W ramach stosownych działań korporacyjnych Zarząd Spółki zamierza przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Spółki informację na temat deklaracji stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” odnoszących się do zasad dedykowanych akcjonariuszom i Walnemu Zgromadzeniu, celem podjęcia decyzji w zakresie przyjęcia do stosowania (w zakresie deklaratoryjnym i praktycznym) zasad objętych obszarami należącymi do kompetencji Walnego Zgromadzenia / Akcjonariuszy. Stosowne rekomendacje w tym zakresie objęte zostaną treścią ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

4.10. Realizacja uprawnień akcjonariuszy oraz sposób wykonywania przez nich posiadanych uprawnień nie mogą prowadzić do utrudniania prawidłowego działania organów spółki.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka deklaruje stosowanie zasady 4.10. i poprzez to zachęca akcjonariuszy Spółki (nie mając wpływu na działania akcjonariuszy) do stosowania się do działania w sposób objęty treścią zasady 4.10.

W ramach stosownych działań korporacyjnych Zarząd Spółki zamierza przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Spółki informację na temat deklaracji stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” odnoszących się do zasad dedykowanych akcjonariuszom i Walnemu Zgromadzeniu, celem podjęcia decyzji w zakresie przyjęcia do stosowania (w zakresie deklaratoryjnym i praktycznym) zasad objętych obszarami należącymi do kompetencji Walnego Zgromadzenia / Akcjonariuszy.

4.11. Członkowie zarządu i rady nadzorczej biorą udział w obradach walnego zgromadzenia, w miejscu obrad lub za pośrednictwem środków dwustronnej komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym, w składzie umożliwiającym wypowiedzenie się na temat spraw będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia oraz udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. Zarząd prezentuje uczestnikom zwyczajnego walnego zgromadzenia wyniki finansowe spółki oraz inne istotne informacje, w tym niefinansowe, zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie. Zarząd omawia istotne zdarzenia dotyczące minionego roku obrotowego, porównuje prezentowane dane z latami wcześniejszymi i wskazuje stopień realizacji planów minionego roku.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Przedmiotem obrad Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń Spółki zwyczajowo jest punkt porządku obrad przewidujący przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za dany rok obrotowy. W ramach wskazanego punktu porządku obrad możliwe jest zaprezentowanie przez Zarząd uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyników finansowych Spółki oraz innych istotnych informacji, w tym niefinansowych, zawartych w sprawozdaniach finansowych podlegających zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie, a ponadto omówienie przez Zarząd Spółki istotnych zdarzeń dotyczących danego roku obrotowego (także poprzez porównanie prezentowanych danych z danymi za lata wcześniejsze i wskazanie stopnia realizacji planów).

4.12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia, bądź zobowiązywać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka deklaruje stosowanie zasady 4.12. w przypadku wystąpienia sytuacji faktycznej objętej treścią przedmiotowej zasady.

W ramach stosownych działań korporacyjnych Zarząd Spółki zamierza przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Spółki informację na temat deklaracji stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” odnoszących się do zasad dedykowanych akcjonariuszom i Walnemu Zgromadzeniu, celem podjęcia decyzji w zakresie przyjęcia do stosowania (w zakresie deklaratoryjnym i praktycznym) zasad objętych obszarami należącymi do kompetencji Walnego Zgromadzenia / Akcjonariuszy.

4.13. Uchwała o nowej emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru, która jednocześnie przyznaje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji wybranym akcjonariuszom lub innym podmiotom, może być podjęta, jeżeli spełnione są co najmniej poniższe przesłanki:
a)   spółka ma racjonalną, uzasadnioną gospodarczo potrzebę pilnego pozyskania kapitału lub emisja akcji związana jest z racjonalnymi, uzasadnionymi gospodarczo transakcjami, m.in. takimi jak łączenie się z inną spółką lub jej przejęciem, lub też akcje mają zostać objęte w ramach przyjętego przez spółkę programu motywacyjnego;
b)   osoby, którym przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa, zostaną wskazane według obiektywnych kryteriów ogólnych;
c)   cena objęcia akcji będzie pozostawać w racjonalnej relacji do bieżących notowań akcji tej spółki lub zostanie ustalona w wyniku rynkowego procesu budowania księgi popytu.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka deklaruje stosowanie zasady 4.13. w przypadku wystąpienia sytuacji faktycznej objętej treścią przedmiotowej zasady.

W ramach stosownych działań korporacyjnych Zarząd Spółki zamierza przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Spółki informację na temat deklaracji stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” odnoszących się do zasad dedykowanych akcjonariuszom i Walnemu Zgromadzeniu, celem podjęcia decyzji w zakresie przyjęcia do stosowania (w zakresie deklaratoryjnym i praktycznym) zasad objętych obszarami należącymi do kompetencji Walnego Zgromadzenia / Akcjonariuszy.

4.14. Spółka powinna dążyć do podziału zysku poprzez wypłatę dywidendy. Pozostawienie całości zysku w spółce jest możliwe, jeżeli zachodzi którakolwiek z poniższych przyczyn:
a)   wysokość tego zysku jest minimalna, a w konsekwencji dywidenda byłaby nieistotna w relacji do wartości akcji;
b)   spółka wykazuje niepokryte straty z lat ubiegłych, a zysk przeznaczony jest na ich zmniejszenie;
c)   spółka uzasadni, że przeznaczenie zysku na inwestycje przyniesie akcjonariuszom wymierne korzyści;
d)   spółka nie wygenerowała środków pieniężnych umożliwiających wypłatę dywidendy;
e)   wypłata dywidendy istotnie zwiększyłaby ryzyko naruszenia kowenantów wynikających z wiążących spółkę umów kredytowych lub warunków emisji obligacji;
f)   pozostawienie zysku w spółce jest zgodne z rekomendacją instytucji sprawującej nadzór nad spółką z racji prowadzenia przez nią określonego rodzaju działalności.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka deklaruje stosowanie zasady 4.14.

W ramach stosownych działań korporacyjnych Zarząd Spółki zamierza przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Spółki informację na temat deklaracji stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” odnoszących się do zasad dedykowanych akcjonariuszom i Walnemu Zgromadzeniu, celem podjęcia decyzji w zakresie przyjęcia do stosowania (w zakresie deklaratoryjnym i praktycznym) zasad objętych obszarami należącymi do kompetencji Walnego Zgromadzenia / Akcjonariuszy.


KONFLIKT INTERESÓW I TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

5.1. Członek zarządu lub rady nadzorczej informuje odpowiednio zarząd lub radę nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w rozpatrywaniu sprawy, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Stosowne zapisy regulujące obowiązki członków Rady Nadzorczej i Zarządu znalazły się w regulacjach wewnętrznych w Spółce: w Regulaminie Rady Nadzorczej (m.in. § 7 ust. 1, ust. 2 i ust. 5) i w Regulaminie Zarządu (m.in. § 12 ust. 11).

5.2. W przypadku uznania przez członka zarządu lub rady nadzorczej, że decyzja, odpowiednio zarządu lub rady nadzorczej, stoi w sprzeczności z interesem spółki, powinien zażądać zamieszczenia w protokole posiedzenia zarządu lub rady nadzorczej jego zdania odrębnego w tej sprawie.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Postanowienia Regulaminu Rady Nadzorczej (m.in. § 16 ust. 6; § 17 ust. 2 pkt 8; § 18 pkt 9) oraz Regulaminu Zarządu (m.in. § 12 ust. 8; § 13 ust. 2 pkt 8; § 14 pkt 9) przewidują możliwość zgłoszenia przez członka Rady Nadzorczej / Zarządu protokołowanego zdania odrębnego (wraz z ewentualnym uzasadnieniem), w przypadku nie zgadzania się z treścią uchwały danego organu.

5.3. Żaden akcjonariusz nie powinien być uprzywilejowany w stosunku do pozostałych akcjonariuszy w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi. Dotyczy to także transakcji akcjonariuszy spółki zawieranych z podmiotami należącymi do jej grupy.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
W ramach stosownych działań korporacyjnych Zarząd Spółki zamierza przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Spółki informację na temat deklaracji stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” odnoszących się do zasad dedykowanych akcjonariuszom i Walnemu Zgromadzeniu, celem podjęcia decyzji w zakresie przyjęcia do stosowania (w zakresie deklaratoryjnym i praktycznym) zasad objętych obszarami należącymi do kompetencji Walnego Zgromadzenia / Akcjonariuszy.

5.4. Spółka może nabywać akcje własne (buy-back) wyłącznie w takim trybie, w którym poszanowane są prawa wszystkich akcjonariuszy.
Zasada jest stosowana.

5.5. W przypadku gdy transakcja spółki z podmiotem powiązanym wymaga zgody rady nadzorczej, przed podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody rada ocenia, czy istnieje konieczność uprzedniego zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego, który przeprowadzi wycenę transakcji oraz analizę jej skutków ekonomicznych.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Dodatkowo: zgodnie z postanowieniami obowiązującej w Spółce „Procedury identyfikacji transakcji z podmiotami powiązanymi w Rainbow Tours S.A.”, m.in. (na podstawie § 17 ust. 4) dokonując oceny istotnej transakcji dla potrzeb ustalenia, czy istotna transakcja zawierana jest na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności Spółki, Rada Nadzorcza może korzystać z profesjonalnych, niezależnych usług doradczych, które w ocenie Rady Nadzorczej są lub mogą być niezbędne do prawidłowej oceny istotnej transakcji. Dokonując wyboru podmiotu świadczącego usługi doradcze, Rada Nadzorcza powinna w tym zakresie działać we współpracy z Zarządem Spółki i zobowiązana jest uwzględniać sytuację finansową Spółki.

5.6. Jeżeli zawarcie transakcji z podmiotem powiązanym wymaga zgody walnego zgromadzenia, rada nadzorcza sporządza opinię na temat zasadności zawarcia takiej transakcji. W takim przypadku rada ocenia konieczność uprzedniego zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego, o której mowa w zasadzie 5.5.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Regułą obowiązującą w Spółce jest wyrażanie zgody na zawarcie transakcji z podmiotem powiązanym przez Radę Nadzorczą (w przypadkach wyjątkowych, wynikających z kompetencji w tym zakresie przyznawanych i statuowanych przez właściwe postanowienia Kodeksu spółek handlowych, np. w sytuacjach wskazanych w art. 393 pkt 3 KSH, organem wyrażającym zgodę na transakcję dokonywaną w szczególnym przypadku z podmiotem powiązanym, jest Walne Zgromadzenie). W przypadku zaistnienia takiej wyjątkowej sytuacji (wyrażanie zgody przez Walne Zgromadzenie) Spółka deklaruje stosowanie zasady 5.6.

5.7. W przypadku gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązanym podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki, w tym przedstawia opinię rady nadzorczej, o której mowa w zasadzie 5.6.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Regułą obowiązującą w Spółce jest wyrażanie zgody na zawarcie transakcji z podmiotem powiązanym przez Radę Nadzorczą (w przypadkach wyjątkowych, wynikających z kompetencji w tym zakresie przyznawanych i statuowanych przez właściwe postanowienia Kodeksu spółek handlowych, np. w sytuacjach wskazanych w art. 393 pkt 3 KSH, organem wyrażającym zgodę na transakcję dokonywaną w szczególnym przypadku z podmiotem powiązanym, jest Walne Zgromadzenie). W przypadku zaistnienia takiej wyjątkowej sytuacji (wyrażanie zgody przez Walne Zgromadzenie) Spółka deklaruje stosowanie zasady 5.7.

W ramach stosownych działań korporacyjnych Zarząd Spółki zamierza przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Spółki informację na temat deklaracji stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” odnoszących się do zasad dedykowanych akcjonariuszom i Walnemu Zgromadzeniu, celem podjęcia decyzji w zakresie przyjęcia do stosowania (w zakresie deklaratoryjnym i praktycznym) zasad objętych obszarami należącymi do kompetencji Walnego Zgromadzenia / Akcjonariuszy.


WYNAGRODZENIA

6.1. Wynagrodzenie członków zarządu i rady nadzorczej oraz kluczowych menedżerów powinno być wystarczające dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania spółką i sprawowania nad nią nadzoru. Wysokość wynagrodzenia powinna być adekwatna do zadań i obowiązków wykonywanych przez poszczególne osoby i związanej z tym odpowiedzialności.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Postanowienia § 2 ust. 1 pkt 3 obowiązującej w Spółce „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” zawierają zapisy w zakresie odnoszącym się do treści zasady 6.1. i stanowią wyraz deklaracji stosowania przedmiotowych rozwiązań w Spółce i celów przyjętych w związku ze stosowaną w Spółce polityką wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

W ramach stosownych działań korporacyjnych Zarząd Spółki zamierza przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Spółki informację na temat deklaracji stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” odnoszących się do zasad dedykowanych akcjonariuszom i Walnemu Zgromadzeniu, celem podjęcia decyzji w zakresie przyjęcia do stosowania (w zakresie deklaratoryjnym i praktycznym) zasad objętych obszarami należącymi do kompetencji Walnego Zgromadzenia / Akcjonariuszy.

6.2. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniały poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji spółki w zakresie wyników finansowych i niefinansowych oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i zrównoważonego rozwoju, a także stabilności funkcjonowania spółki.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka deklaruje stosowanie zasady 6.2. w przypadku wystąpienia sytuacji faktycznej objętej treścią przedmiotowej zasady.

6.3. Jeżeli w spółce jednym z programów motywacyjnych jest program opcji menedżerskich, wówczas realizacja programu opcji winna być uzależniona od spełnienia przez uprawnionych, w przeciągu co najmniej 3 lat, z góry wyznaczonych, realnych i odpowiednich dla spółki celów finansowych i niefinansowych oraz zrównoważonego rozwoju, a ustalona cena nabycia przez uprawnionych akcji lub rozliczenia opcji nie może odbiegać od wartości akcji z okresu uchwalania programu.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka deklaruje stosowanie zasady 6.3. w przypadku wystąpienia sytuacji faktycznej objętej treścią przedmiotowej zasady.

6.4. Rada nadzorcza realizuje swoje zadania w sposób ciągły, dlatego wynagrodzenie członków rady nie może być uzależnione od liczby odbytych posiedzeń. Wynagrodzenie członków komitetów, w szczególności komitetu audytu, powinno uwzględniać dodatkowe nakłady pracy związane z pracą w tych komitetach.
Zasada jest stosowana.

6.5. Wysokość wynagrodzenia członków rady nadzorczej nie powinna być uzależniona od krótkoterminowych wyników spółki.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Obowiązująca w Spółce „Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” nie przewiduje uzależnienia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej od krótkoterminowych wyników Spółki (członkom Rady Nadzorczej przyznane jest wyłącznie wynagrodzenie o charakterze stałym, bez odniesienia do wyników Spółki).

W ramach stosownych działań korporacyjnych Zarząd Spółki zamierza przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Spółki informację na temat deklaracji stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” odnoszących się do zasad dedykowanych akcjonariuszom i Walnemu Zgromadzeniu, celem podjęcia decyzji w zakresie przyjęcia do stosowania (w zakresie deklaratoryjnym i praktycznym) zasad objętych obszarami należącymi do kompetencji Walnego Zgromadzenia / Akcjonariuszy.


Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz

Zobacz także: Rainbow Tours SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości