Monitor kadrowy - zestawienie od 24 do 30 sierpnia | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
31 sie 2021, 10:06

Monitor kadrowy - zestawienie od 24 do 30 sierpnia

Przegląd informacji o zmianach personalnych w spółkach notowanych na rynku głównym GPW

SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA - powołanie członka zarządu

17 sierpnia 2021 r. rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę o powołaniu Anny Litwic na członka zarządu spółki. Kadencja Anny Litwic, jako członka zarządu spółki rozpocznie się z dniem zarejestrowania zmiany statutu spółki.

GETIN NOBLE BANK SA - rezygnacja członka rady nadzorczej

17 sierpnia 2021 r. Getin Noble Bank SA powziął informację o rezygnacji Macieja Stańczuka z funkcji członka rady nadzorczej banku z dniem 16.08.2021 r.

RADPOL SA - rezygnacja członka rady nadzorczej

17 sierpnia 2021 r. spółka otrzymała informację o rezygnacji Grzegorza Łajcy z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej spółki ze skutkiem na dzień 10 września 2021 r na godz. 12:00.

RADPOL SA - rezygnacja członka rady nadzorczej

21 sierpnia 2021 roku spółka otrzymała informację o rezygnacji Piotra Ciżkowicza z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej spółki ze skutkiem na dzień 10 września 2021 roku na godz. 12:00.

TRAKCJA SA - informacja o rezygnacji członka zarządu

19 sierpnia 2021 r. spółka otrzymała od Roberta Sobkowa oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka zarządu spółki ze skutkiem na 19 sierpnia 2021 r.

PKO BANK HIPOTECZNY SA - rezygnacja prezesa zarządu

20 sierpnia 2021 roku Paulina Strugała złożyła rezygnację z członkostwa w zarządzie banku ze skutkiem na koniec dnia 30 września 2021 roku. Rezygnacja nie zawierała przyczyn jej złożenia.

OT LOGISTICS SA - delegowanie przewodniczącego rady nadzorczej

20 sierpnia 2021 roku rada nadzorcza OTL podjęła uchwałę w sprawie delegowania Artura Szczepaniaka, przewodniczącego rady nadzorczej spółki, do czasowego wykonywania czynności członka zarządu na okres 3 miesięcy ze skutkiem od dnia 23.08.2021 r.

SERINUS ENERGY PLC - informacja o powołaniu dyrektora operacyjnego

23 sierpnia 2021 roku kierownictwo spółki poinformowało o powołaniu Stuarta Morrisona na stanowisko Dyrektora Operacyjnego (COO) Spółki.

HERKULES SA - rezygnacja członka rady nadzorczej

23 sierpnia 2021 roku do spółki wpłynęło oświadczenie Błażeja Dowgielskiego o rezygnacji z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej spółki. Zgodnie z treścią oświadczenia rezygnacja stanie się skuteczna z dniem 31 sierpnia 2021 r.

LIVECHAT SOFTWARE SA - powołanie członków rady nadzorczej na nową kadencję

23 sierpnia 2021 r. zwyczajne walne zgromadzenie spółki powołało radę nadzorczą nowej kadencji w następującym składzie: Marzena Czapaluk, Marta Ciepła, Maciej Jarzębowski, Jakub Sitarz, Marcin Mańdziak.

MEDICALGORITHMICS SA - Zmiana na stanowisku Członka Zarządu ds. Finansowych

23 sierpnia 2021 r. rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę o powołaniu Macieja Gamrota, do pełnienia funkcji członka zarządu - dyrektora finansowego (CFO) na okres 3-letniej kadencji. Maciej Gamrot zastąpi na tym stanowisku Maksymiliana Sztanderę.

ONE SA - odwołanie i powołanie osób nadzorujących - członków rady nadzorczej

23 sierpnia 2021 roku ZWZ uchwałą odwołało z dniem dzisiejszym ze składu rady nadzorczej spółki: Justynę Kuś, Krystynę Bachmann-Wardyn, Justynę Fronc, Jarosława Galasa, Stefana Krzyżanowskiego oraz Jakuba Ickiewicza.

Jednocześnie ZWZ począwszy od dnia dzisiejszego, powołało na nową wspólną kadencję członków rady nadzorczej spółki: Justynę Kuś, Krystynę Bachmann - Wardyn, Justynę Fronc, Jarosława Galasa, Jakuba Ickiewicza i Bartłomieja Gajeckiego.

ONE SA - podjęcie uchwał przez radę nadzorczą

26 sierpnia 2021 r. rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę o wyborze na przewodniczącą rady nadzorczej Justynę Kuś. Członkowie rady nadzorczej: Krystyna Bachmann - Wardyn, Justyna Fronc, Jarosław Galas, Jakub Ickiewicz, Bartłomiej Gajecki.

WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA - powołanie członków zarządu na nową kadencję i ustalenie liczby członków zarządu

23 sierpnia 2021 r. rada nadzorcza spółki uchwałą ustaliła liczbę członków zarządu na 4 członków, tj. prezesa zarządu i trzech członków zarządu.

Jednocześnie rada nadzorcza podjęła uchwały o powołaniu członków zarządu spółki: Michała Brańskiego, Elżbietę Bujniewicz-Belkę, Krzysztofa Sierotę.

WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA - rezygnacja członka rady nadzorczej

24 sierpnia 2021 roku zarząd spółki otrzymał oświadczenie Jarosława Mikosa o rezygnacji z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej ze skutkiem na dzień 24 sierpnia 2021 r.

URSUS SA W UPADŁOŚCI - delegowanie przewodniczącego rady nadzorczej do pełnienia czynności prezesa zarządu

23 sierpnia 2021 r. rada nadzorcza URSUS uchwałą delegowała przewodniczącego rady nadzorczej Andrzeja Zarajczyka do pełnienia czynności prezesa zarządu URSUS na czas od dnia 23 sierpnia 2021 roku przez okres trzech miesięcy.

SKYLINE INVESTMENT SA - rezygnacja członka rady nadzorczej

23 sierpnia 2021 r. zarząd spółki informuje, że 20 sierpnia 2021 roku Jarosław Karpiński przesłał informację, iż z dniem 20 sierpnia 2021 roku złożył rezygnację z członkostwa w radzie nadzorczej spółki.

LENTEX SA - powołanie członka rady nadzorczej

24 sierpnia 2021 r. Rada Nadzorcza uchwałą powołała do składu Olivię Sobik, która będzie pełniła funkcję członka do czasu uzupełnienia składu rady nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.

DIGITREE GROUP SA - rezygnacja członka rady nadzorczej

25 sierpnia 2021 roku zarząd spółki otrzymał od Konrada Żaczka rezygnację ze sprawowania funkcji członka rady nadzorczej ze skutkiem na dzień 25.08.2021 r.

DIGITREE GROUP SA - powołanie członka zarządu

25 sierpnia 2021 roku rada nadzorcza emitenta podjęła uchwałę, na podstawie, której postanowiła powołać z dniem 01.09.2021 r. Konrada Żaczka do zarządu spółki, powierzając mu funkcję członka zarządu ds. finansowych.

RYVU THERAPEUTICS SA - rezygnacja członka zarządu spółki z pełnionej funkcji

25 sierpnia 2021 roku zarząd Ryvu Therapeutics SA otrzymał oświadczenie o rezygnacji Setareh Shamsili z pełnienia funkcji członka zarządu, ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2021 r. Powodem rezygnacji są względy osobiste.

REDAN SA - powołanie nowego członka zarządu

26 sierpnia 2021 roku zarząd REDAN SA informuje, że 25 sierpnia 2021 r. rada nadzorcza powołała Dariusza Młodzińskiego do zarządu emitenta, powierzając mu funkcję członka zarządu począwszy od dnia 1 września 2021 r.

REDAN SA - rezygnacja z pełnienia funkcji prokurenta

30 sierpnia 2021 roku zarząd REDAN SA informuje, że 26 sierpnia 2021 r. Anna Królikiewicz, pełniąca dotychczas obowiązki głównej księgowej, złożyła rezygnację z pełnienia funkcji prokurenta REDAN SA. Rezygnacja ta jest związana z zakończeniem współpracy Anny Królikiewicz z emitentem.

ING BANK ŚLĄSKI SA - rezygnacja członka rady nadzorczej

26 sierpnia 2021 roku Bank otrzymał oświadczenie Susan Poot o rezygnacji z funkcji członka rady nadzorczej, z dniem 30 września 2021 roku.

KB DOM SA - rezygnacja osoby zarządzającej

26 sierpnia 2021 r. wpłynęło do zarządu spółki oświadczenie Piotra Janowskiego o jego rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki z dniem 27 sierpnia 2021r. Piotr Janowski nie podał przyczyn rezygnacji.

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA - powołanie prezesa zarządu

27 sierpnia 2021 roku rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 28 sierpnia 2021 roku Tomasza Cudnego na stanowisko Prezesa Zarządu JSW X kadencji.

Ponadto rada nadzorcza spółki podjęła uchwały dotyczące: powierzenia Tomaszowi Cudnemu pełnienia obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych od dnia 28 sierpnia 2021 roku do dnia 31 sierpnia 2021 roku oraz powierzenia Tomaszowi Cudnemu pełnienia obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Rozwoju od dnia 28 sierpnia 2021 roku do dnia powołania Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Rozwoju.

PKO BANK HIPOTECZNY SA - zmiany w składzie zarządu

27 sierpnia 2021 roku Rada Nadzorcza Banku powołała Daniela Goskę, dotychczasowego Wiceprezesa Zarządu Banku na Prezesa Zarządu Banku w ramach obecnej, wspólnej czteroletniej kadencji Zarządu Banku, pod warunkiem wyrażenia zgody na powołanie przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz z dniem wydania tejże zgody, jednakże nie wcześniej niż z dniem 1 października 2021 roku. W przypadku niewydania przez Komisję Nadzoru Finansowego do dnia 1 października 2021 roku zgody na powołanie, Rada Nadzorcza powierzyła Panu Danielowi Gosce kierowanie pracami Zarządu w okresie od dnia 1 października 2021 r. do dnia wydania zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Rada Nadzorcza Banku powołała również Panią Katarzynę Surdy na Wiceprezesa Zarządu Banku w ramach obecnej, wspólnej, czteroletniej kadencji Zarządu Banku od dnia 1 października 2021 roku.

PKO BANK HIPOTECZNY SA - rezygnacja członka rady nadzorczej

30 sierpnia 2021 roku Dariusz Odzioba złożył rezygnację z członkostwa w radzie nadzorczej banku.

OPEN FINANCE SA - delegowanie członka rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka zarządu

27 sierpnia 2021 roku rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę, zgodnie, z którą delegowała członka rady nadzorczej Piotra Liszcza do wykonywania czynności członka zarządu Open Finance S.A. na okres kolejnego miesiąca tj. od 1 do 30 września 2021 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 roku.

MBANK SA - rezygnacja członka rady nadzorczej

30 sierpnia 2021 roku na ręce Agnieszki Słomki-Gołębiowskiej, przewodniczącej rady nadzorczej banku, oraz Cezarego Stypułkowskiego, prezesa zarządu banku, wpłynęła rezygnacja Joerga Hessenmuellera ze skutkiem od dnia 30 września 2021 r. z członkostwa w radzie nadzorczej banku, jak również z członkostwa w komisji ds. audytu, komisji prezydialnej i ds. nominacji, komisji ds. IT oraz komisji ds. wynagrodzeń rady nadzorczej banku.

SKARBIEC HOLDING SA - zmiany w składzie zarządu

30 sierpnia 2021 roku rada nadzorcza Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA podjęła uchwałę w sprawie powołania z dniem 01.09.2021 r. Rafała Zięby do pełnienia funkcji członka Zarządu Towarzystwa.

PROTEKTOR SA - powołanie członka zarządu.

30 sierpnia 2021 r. rada nadzorcza spółki uchwałą powołała Kamila Gajdzińskiego z dniem 1 września 2021 r. w skład zarządu spółki na członka zarządu.

mra/ amp/ abs/ zdz/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości