Komunikat w sprawie ziszczenia się warunku w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji International Personal Finance plc | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
22 wrz 2021, 14:40

Komunikat w sprawie ziszczenia się warunku w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji International Personal Finance plc

Komunikat w sprawie ziszczenia się jedynego warunku zastrzeżonego w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji International Personal Finance plc.

Komunikat w sprawie ziszczenia się jedynego warunku zastrzeżonego w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji International Personal Finance plc z siedzibą w Leeds („Spółka”) ogłoszonym przez Spółkę w dniu 19 sierpnia 2021 r. („Wezwanie”) na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach („Rozporządzenie”).

Działając na podstawie § 4 ust. 3 i 4 Rozporządzenia oraz w związku z punktem 24 Wezwania, Spółka niniejszym informuję, że w dniu 22 września 2021 r., rada dyrektorów Spółki podjęła uchwałę o wycofaniu akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym, tj. rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Podjęcie uchwały przez radę dyrektorów Spółki uzależnione było od zgody akcjonariuszy Spółki na nabycie akcji własnych wyrażonej w formie uchwały, która została podjęta w dniu 16 września 2021 r.

Wobec powyższego, Spółka niniejszym informuje, że tym samym ziścił się jedyny warunek zastrzeżony w Wezwaniu, o którym mowa w punkcie 24 Wezwania i tym samym Wezwanie jest już bezwarunkowe.

W imieniu Wzywającego

pełnomocnik

Rafał Kluziak

kom mra

Zobacz także: International Personal Finance plc - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości