Komunikat w sprawie zmiany ceny akcji określonej w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji „PGS SOFTWARE” SA | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
23 wrz 2021, 17:25

Komunikat w sprawie zmiany ceny akcji określonej w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji „PGS SOFTWARE” SA

Komunikat w sprawie zmiany ceny akcji określonej w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji „PGS SOFTWARE” SPÓŁKA AKCYJNA ogłoszonym przez XEBIA CONSULTANCY SERVICES B.V.

Komunikat w sprawie zmiany ceny akcji określonej w dokumencie wezwania („Wezwanie”) do zapisywania się na sprzedaż akcji „PGS SOFTWARE” S.A. („Spółka”) ogłoszonym 5 sierpnia 2021 r. przez Xebia Consultancy Services B.V. („Wzywający”) na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Na podstawie § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach, Wzywający niniejszym informuje o swojej decyzji w sprawie podwyższenia z dniem 23 września 2021 r. Ceny Akcji z kwoty 15,75 zł (piętnaście złotych 75/100) do kwoty 18,00 zł (osiemnaście złotych 00/100).

W związku z powyższym, punkt 9 Wezwania otrzymuje następujące brzmienie:

„Z uwzględnieniem zastrzeżenia zawartego poniżej, cena po jakiej Akcje będą nabywane w Wezwaniu wynosi 18,00 zł (osiemnaście złotych 00/100) za jedną Akcję („Cena Akcji”).

Wzywający zamierza nabyć:

(i) od Infinitas FIZ AN – wszystkie posiadane przez ten podmiot Akcje, w tym 6 250 000 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Uprzywilejowanych oraz 2 817 000 (dwa miliony osiemset siedemnaście tysięcy) Akcji Zwykłych; oraz

(ii) od Presto FIZ AN wszystkie posiadane przez ten podmiot Akcje, w tym 6 250 000 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Uprzywilejowanych oraz 2 817 000 (dwa miliony osiemset siedemnaście tysięcy) Akcji Zwykłych,

w każdym przypadku za cenę w wysokości 14,30 zł (czternaście złotych 30/100) za jedną Akcję („Cena Akcji FIZ AN”). Cena Akcji FIZ AN stanowi cenę ustaloną zgodnie z art. 79 ust. 4 Ustawy.

Każda Akcja Uprzywilejowana uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu. Każda Akcja Zwykła uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Wzywający nie różnicuje ceny oferowanej za Akcje Uprzywilejowane oraz Akcje Zwykłe nabywane od Infinitas FIZ AN oraz od Presto FIZ AN, tj. w zależności od liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju. Przy czym, wskazuje się, jako, że wszystkie Akcje Uprzywilejowane znajdują się w posiadaniu Infinitas FIZ AN oraz Presto FIZ AN, Wzywający zamierza nabyć je za cenę niższą od Ceny Akcji, tj. za Cenę Akcji FIZ AN. Tym samym, cena oferowana za każdą Akcję Uprzywilejowaną jest niższa od Ceny Akcji.”

Z kolei punkt 10 Wezwania otrzymuje następujące brzmienie:

"Cena Akcji w Wezwaniu nie jest niższa niż cena minimalna określona zgodnie z przepisami prawa oraz spełnia kryteria wskazane w art. 79 Ustawy.

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających dzień ogłoszenia Wezwania, w czasie, w którym dokonywany był obrót Akcjami Zwykłymi na rynku podstawowym GPW wynosi 14,57 zł (czternaście złotych 57/100).

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 3 (trzech) miesięcy poprzedzających dzień ogłoszenia Wezwania, w czasie, w którym dokonywany był obrót Akcjami Zwykłymi na rynku podstawowym GPW wynosi 15,70 zł (piętnaście złotych 70/100).

Wzywający, ani żaden z jego podmiotów dominujących lub zależnych nie nabywał żadnych Akcji w okresie 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, za gotówkę lub świadczenia niepieniężne.

Wzywający, ani jego podmioty dominujące ani zależne, nie są stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy."

Wskazana powyżej podwyższona Cena Akcji zostanie zapłacona za wszystkie Akcje, inne niż Akcje znajdujące się w posiadaniu Infinitas FIZ AN oraz Presto FIZ AN, objęte zapisami w odpowiedzi na Wezwanie, w tym także za Akcje objęte zapisami złożonymi przed dniem opublikowania niniejszego komunikatu.

Wartość zabezpieczenia ustanowionego w związku z ogłoszeniem Wezwania wynosi nie mniej niż 100% wartości Akcji objętych Wezwaniem, obliczonej na podstawie zmienionej Ceny Akcji określonej w niniejszym komunikacie.

Treść Wezwania w pozostałym zakresie pozostaje bez zmian. O ile z kontekstu nie wynika inaczej, wyrazy i wyrażenia użyte w niniejszym komunikacie mają takie samo znaczenie jak w Wezwaniu.

W IMIENIU WZYWAJĄCEGO

____________________________________

Imię i nazwisko: Katarzyna Aleksandrowicz

Stanowisko: Pełnomocnik

kom amp/

Zobacz także: PGS Software SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości