Medicalgorithmics chce pozyskać dodatkowe środki, planuje emisję akcji i obligacji | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
24 wrz 2021, 18:18

Medicalgorithmics chce pozyskać dodatkowe środki, planuje emisję akcji i obligacji

Medicalgorithmics chce pozyskać dodatkowe środki w celu zapewnienia finansowania i możliwości kontynuowana strategii rozwoju oraz zabezpieczenia płynności grupy - poinformowała spółka w komunikacie. Wśród rozważanych scenariuszy jest emisja akcji i obligacji, a celem jest pozyskanie 2-5 mln USD.

Zarząd przypomina, że spółka Medi-Lynx, najistotniejszy komponent przychodowy w grupie kapitałowej Medicalgorithmics, realizuje strategię rozwoju, zakładającą transformację z modelu działania bez umów z ubezpieczycielami (ang. out-of-network) do modelu, polegającego na zawieraniu długoterminowych umów na świadczenie usług bezpośrednio z kluczowymi ubezpieczycielami prywatnymi (ang. in-network).

Grupa zakłada, że docelowo zapewni to dostęp do nowych klientów, dających szansę zwiększenia średniej wartości realizowanych badań, a w konsekwencji przełoży się na znaczący wzrost rentowności i wolumenu sprzedaży.

Dotychczas Medi-Lynx podpisał umowy ze wszystkimi największymi ogólnokrajowymi ubezpieczycielami na terenie USA, dającymi 91-proc. pokrycie populacji USA w modelu "in-network", co pod względem dostępu do ubezpieczonych pozycjonuje Medi-Lynx na równi z konkurentami rynkowymi. Kolejnym krokiem milowym osiągniętym przez spółkę Medi-Lynx na rynku USA jest wdrożona w trzecim kwartale 2021 roku gotowość do szybkich integracji systemu PocketECG z informatycznymi systemami kartotek pacjentów, co umożliwia dostęp do dużych systemów szpitalnych reprezentujących największy potencjał biznesowy.

W dalszej kolejności planowane jest zwiększenie liczby sprzedawców oraz uzyskanie certyfikacji i komercjalizacja urządzenia PatchECG (QPatch) na rynku USA, co umożliwi spółce przede wszystkim efektywne pozyskiwanie nowych klientów i zwiększanie sprzedaży.

Dotychczasowe projekcje finansowe zakładały sfinansowanie powyższych zmian, będących podstawą monetyzacji dokonującej się transformacji modelu biznesowego, z przepływów pieniężnych generowanych wzrostem liczby wykonywanych badań.

"W sytuacji dłuższej niż zakładanej transformacji ze względu m.in. na wpływ czynników zewnętrznych związanych z pandemią covid-19, wolumen świadczonych badań i w konsekwencji wpływy pieniężne nie ukształtowały się na oczekiwanym poziomie i nie pozwoliły na zakładaną wcześniej poprawę rentowności działalności i płynności spółki Medi-Lynx, jak i całej grupy kapitałowej" - napisano w komunikacie.

W tej sytuacji zarząd podjął działania w celu pozyskania dodatkowych środków, by zapewnić finasowanie spółki i możliwości kontynuacji strategii jej rozwoju oraz by zabezpieczyć płynność grupy. Równolegle kontynuowany będzie przegląd dostępnych opcji strategicznych.

Środki, które planuje pozyskać Medicalgorithmics, zostaną przeznaczone przede wszystkim na intensyfikację działań sprzedażowych, m.in. poprzez zatrudnienie nowych sprzedawców na rynku amerykańskim. Dodatkowe finansowanie, wraz z równoległą rewizją ponoszonych przez spółki grupy kosztów operacyjnych, w ocenie zarządu są najlepszą drogą do ochrony wartości aktywów spółki i do monetyzacji dokonywanej transformacji modelu biznesowego.

"W rezultacie, zarząd podjął wielokierunkowe działania, których efektem może być pozyskanie środków finansowych. Jednym z działań jest rozpoczęcie poszukiwania potencjalnych inwestorów mogących objąć obligacje spółki, których emisja mogłaby w całości lub w części zaspokoić aktualne potrzeby finansowe. Drugim działaniem jest podjęcie czynności zmierzających do zwołania NWZ, któremu zarząd przedstawi projekty uchwał, umożliwiające podwyższenie kapitału zakładowego spółki poprzez emisję do 20 proc. nowych akcji na GPW" - napisano w komunikacie.

W toku rozmów na temat możliwości pozyskania kapitału zarząd Medicalgorithmics otrzymał oświadczenia od istotnych akcjonariuszy, zaangażowanych w spółkę od momentu jej powstania, w tym Marka Dziubińskiego współzałożyciela spółki, stanowiące, iż w przypadku decyzji o emisji nowych akcji deklarują oni intencję objęcia części akcji po cenie emisyjnej nie niższej niż 18,00 zł.

Zarząd ocenia, że pozyskane źródła finansowania, wykorzystane w różnych proporcjach, mogą zapewnić środki pieniężne na poszukiwanym poziomie i realizację planów w różnej skali. Zgodnie z przeprowadzonymi analizami, spółka identyfikuje potrzebę pozyskania kwoty 2-5 mln USD.

Celem zarządu jest przygotowanie grupy na różne scenariusze wydarzeń, zarówno zależne od grupy, jak i te o charakterze zewnętrznym, mogące mieć istotny wpływ na działania grupy.

"Dlatego brany pod uwagę jest także wariant braku możliwości pozyskania dodatkowego finansowania w oczekiwanej wysokości. W takim przypadku skutkiem może być konieczność zmiany strategii działania głównie na rynku USA, skutkująca ograniczeniem możliwości docelowego zwiększenia przychodów lub poprawy marżowości. W takim wypadku, w celu utrzymania płynności finansowej, zarząd rozważy i zaproponuje inne scenariusze, w tym m.in. intensywną restrukturyzację kosztową oraz będzie kontynuował przegląd opcji strategicznych" - napisano w komunikacie.

Niezależnie od procesu pozyskania finansowania, zarząd podejmuje działania operacyjne w celu optymalizacji struktury badań realizowanych na rynku amerykańskim poprzez zarządzanie bazą klientów, ograniczając współpracę z placówkami dostarczającymi niski średni przychód z badania na rzecz intensyfikowania współpracy i pozyskiwanie nowych placówek medycznych, za pośrednictwem których oferowane są usługi medyczne o wyższym średnim przychodzie z badania. Dlatego ograniczenie współpracy z placówkami z najmniejszym potencjałem rentowności nie będzie miało negatywnego wpływu na osiągany wynik.

(PAP Biznes), #MDG

pr/ ana/

Zobacz także: Medicalgorithmics SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości