GPW: Komunikat - w sprawie wyodrębnienia segmentów rynku NewConnect | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
28 wrz 2021, 17:56

GPW: Komunikat - w sprawie wyodrębnienia segmentów rynku NewConnect

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 września 2021 r. (NewConnect)

Na podstawie Uchwały Nr 646/2016 Zarządu Giełdy z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyodrębnienia segmentów rynku NewConnect oraz zasad i procedury kwalifikacji do tych segmentów z późn. zm., w dniu 28 września 2021 r. dokonana została przez GPW okresowa weryfikacja i kwalifikacja akcji do segmentów rynku NewConnect.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji i kwalifikacji:

1) do segmentu NewConnect Focus zakwalifikowane zostały akcje 96 emitentów, wobec 88 spółek notowanych w tym segmencie na koniec III kwartału 2021;

2) do segmentu NewConnect Base zakwalifikowane zostały akcje 207 emitentów, wobec 222 spółek notowanych w tym segmencie na koniec III kwartału 2021;

3) do segmentu NewConnect Alert zakwalifikowane zostały akcje 68 emitentów, wobec 61 spółek notowanych w tym segmencie na koniec III kwartału 2021.

Lista emitentów, których akcje zostały zakwalifikowane do ww. segmentów, stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Zgodnie z § 2 ust. 4, § 3 ust. 2 oraz § 4 ust. 2 Uchwały Nr 646/2016 Zarządu Giełdy z dnia z dnia 23 czerwca 2016 r. z późn. zm., szczególne oznaczenie nazwy akcji emitentów w serwisach informacyjnych Giełdy i na stronie www.newconnect.pl oraz zmiana systemu notowań wynikająca z weryfikacji i kwalifikacji akcji do segmentów rynku NewConnect dokonanej według stanu na dzień 27 września 2021 r. nastąpi począwszy od dnia 1 października 2021 r.

Kwalifikacja spółek do poszczególnych segmentów rynku NewConnect nie stanowi rankingu tych spółek, ani też rekomendacji GPW co do inwestowania bądź też powstrzymywania się od inwestowania w instrumenty finansowe tych spółek. Inwestorzy powinni dokonać własnej oceny, czy inwestycja w instrumenty finansowe spółki, której dotyczy niniejsza kwalifikacja, jest dla nich odpowiednia, a ocena ta powinna każdorazowo uwzględniać w szczególności sytuację prawną, gospodarczą, majątkową i finansową danej spółki.

kom mra

Ostatnie wiadomości