GPW: w sprawie upomnienia spółki ONICO S.A. W RESTRUKTURYZACJI | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
28 wrz 2021, 08:26

GPW: w sprawie upomnienia spółki ONICO S.A. W RESTRUKTURYZACJI

Uchwała Nr 965/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 września 2021 r. w sprawie upomnienia spółki ONICO S.A. W RESTRUKTURYZACJI

§ 1

Na podstawie § 17 ust. 1 i § 17c ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, oraz w związku z § 6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia upomnieć spółkę ONICO S.A. W RESTRUKTURYZACJI.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 17 ust. 1 zdanie pierwsze Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Regulamin ASO”) emitenci papierów wartościowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu, poza obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa, w tym obowiązkiem przekazywania do publicznej wiadomości informacji poufnych, o których mowa w art. 7 Rozporządzenia 596/2014, zobowiązani są przekazywać Organizatorowi Alternatywnego Systemu informacje bieżące i okresowe, w zakresie i na zasadach określonych odpowiednio w Załączniku Nr 3 lub 4 do Regulaminu ASO.

Jednocześnie zgodnie z przepisami § 17c ust. 1 pkt 1) Regulaminu ASO, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne określone w Regulaminie ASO Giełda, jako Organizator Alternatywnego Systemu, może upomnieć emitenta.

Ponadto zgodnie z § 6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO emitenci instrumentów finansowych notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect zobowiązani są do opublikowania raportu rocznego nie później niż pięć miesięcy od dnia bilansowego, na który zostało sporządzone roczne sprawozdanie finansowe, a także nie później niż w dniu zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia emitenta, dokonującego zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, zawartego w raporcie rocznym.

W powyższym kontekście należy wskazać na niedochowanie przez spółkę ONICO S.A. W RESTRUKTURYZACJI powyższych wymogów co do trybu i warunków publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2020, obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

W związku z powyższym oraz celem zdyscyplinowania tej spółki do terminowego wypełniania obowiązków informacyjnych na rynku NewConnect w przyszłości, Zarząd Giełdy postanowił o nałożeniu kary upomnienia.

Mając powyższe na uwadze Zarząd Giełdy postanowił jak w uchwale.

kom abs/

Ostatnie wiadomości