Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
06 gru 2021, 10:02

Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy

Przegląd ważniejszych informacji o umowach i kontraktach zawieranych przez spółki publiczne od 29 listopada do 5 grudnia

CELON PHARMA SA - zakwalifikowanie do dofinansowania projektu Celon Pharma SA w zakresie rozwoju innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA

29 listopada 2021 r. emitent powziął informację, iż wniosek spółki o dofinansowanie projektu "TransformRNA - mRNA Therapeutics generation platform" przedstawiony do ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych konkursu na komercyjne badania kliniczne pn. "Rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA" (ABM/2021/5), został zakwalifikowany do dofinansowania. Całkowity koszt projektu został określony na 140 mln zł, a wysokość dofinansowania wynosi ponad 83,5 mln zł.

LW BOGDANKA SA - zawarcie aneksu do umowy z Grupą Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" SA

29 listopada 2021 r. został podpisany aneks do Wieloletniej Umowy Sprzedaży Węgla Energetycznego z dnia 8.01.2009 r., zawartej pomiędzy spółką a Grupą Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" SA. Przedmiotem umowy jest sprzedaż węgla energetycznego dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" SA. W wyniku zawarcia aneksu ustalona została cena dostaw w 2022 r. i wydłużony zostaje okres obowiązywania umowy do dnia 31.12.2027 r. W wyniku zawarcia aneksu, szacunkowa wartość umowy od momentu jej zawarcia do dnia 31 grudnia 2027 roku wyniesie łącznie 2.134 mln zł netto, z czego planowana wartość w latach 2022 - 2027 wyniesie 843 mln zł netto.

PKN ORLEN SA - aneks do umowy inwestycyjnej dotyczącej kierunkowych zasad współpracy przy budowie elektrowni gazowej Ostrołęka C

29 listopada 2021 roku PKN ORLEN SA zawarł z ENERGA SA oraz PGNiG SA (dalej łącznie Strony) aneks do umowy inwestycyjnej z 22 grudnia 2020 roku dotyczącej kierunkowych zasad współpracy przy budowie bloku energetycznego w technologii zasilania paliwem gazowym w Elektrowni Ostrołęka "C". Zgodnie z postanowieniami aneksu Strony potwierdziły gotowość kontynuacji współpracy przy budowie Elektrowni Ostrołęka C, dostrzegając jednocześnie potrzebę dostosowania zasad tej współpracy do warunków, w jakich ma być realizowany Projekt.

Strony dążyć będą do uzgodnienia, aby docelowa forma zaangażowania PGNiG SA w realizację projektu przyjęła postać udziału finansowego PGNiG SA, którego wysokość i sposób wniesienia zostaną określone w odrębnej umowie, a która zostanie zawarta do końca 2022 roku.

TRAKCJA SA - informacja o zawarciu dwóch istotnych umów przez spółkę zależną AB Kauno Tiltai na budowę bariery fizycznej na granicy Unii Europejskiej na terytorium Litwy

29 listopada 2021 roku zostały obustronnie podpisane przez spółkę zależną od emitenta AB Kauno Tiltai z siedzibą na Litwie, jako Lidera konsorcjum w składzie: AB Kauno Tiltai - Lider Konsorcjum, UAB "Alkesta" - Partner Konsorcjum;

(wykonawca), a UAB "EPSO-G" - podmiot z udziałem Ministerstwa Energii Republiki Litewskiej, (zamawiający), dwie umowy na "Wykonanie robót bariery fizycznej na terenie Republiki Litewskiej na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej oraz usług z tym związanych". Zgodnie z treścią Umów Wykonawca zobowiązał się do wykonania robót bariery fizycznej na terenie Republiki Litewskiej na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej oraz usług z tym związanych, a także wszelkich robót i usług dodatkowych, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji Umów, zgodnie z projektem budowlanym przygotowanym przez Wykonawcę w trakcie realizacji Umów. Łączna wartość netto zawartych Umów wynosi 33.914.635,73 EUR, w tym kwota przypadająca dla AB Kauno Tiltai wyniesie 16.957.317,87 EUR.

POLIMEX MOSTOSTAL SA - zawarcie istotnej umowy

30 listopada 2021 r. emitent poinformował, że została zawarta umowa pomiędzy PDC INDUSTRIAL CENTER 167 Sp. z o.o. (zamawiający), a konsorcjum (wykonawca) w skład którego wchodzą: Spółka oraz Polimex Infrastruktura Sp. z o.o. (podmiot w 100% zależny od emitenta). Przedmiotem Umowy jest budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem biurowo-socjalnym, technicznym i towarzyszącą infrastrukturą, w miejscowości Rzeszów - Dworzysko. Wynagrodzenie za realizację zadania ma charakter ryczałtowy i wynosi łącznie 14,3 mln EUR netto.

ZREMB-CHOJNICE SA otrzymanie zamówienia

30 listopada 2021 r. emitent otrzymał od podmiotu z branży Oil Gas, działającego na rynku norweskim, specjalizującego się w dostarczaniu rozwiązań inżynieryjnych dla tej branży zamówienie na zaprojektowanie i wykonanie specjalistycznego kontenera do przewożenia i składowania elementów używanych do badania dna morskiego na dużych głębokościach celem późniejszego wykonywania próbnych odwiertów. Wartość zamówienia wynosi około 881.382,32 zł.

MOSTOSTAL WARSZAWA SA umowa w sprawie budowy odcinka drogi krajowej nr 74 łączącego DK 9 i DK 74 - łącznik północny

30 listopada 2021 r. spółka zawarła ze Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad (zamawiający) umowę w sprawie realizacji zadania pn.: "Budowa odcinka drogi krajowej nr 74 łączącego DK 9 i DK 74 - łącznik północny". Wartość umowy: 57,51 mln PLN brutto.

SANTANDER BANK POLSKA SA - zakończenie transakcji sprzedaży akcji

30 listopada 2021 r. doszło do zakończenia Transakcji polegającej na sprzedaży przez Bank: 4.125 akcji spółki AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA, stanowiących około 10% kapitału zakładowego tej spółki, oraz 2.968 akcji spółki AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA, stanowiących około 10% kapitału zakładowego tej spółki na rzecz ALLIANZ HOLDING EINS GMBH ("Allianz"), za łączną cenę sprzedaży wynoszącą 223.317.482 euro.

PKP CARGO SA zgoda rady nadzorczej na zawarcie umowy z PKP PLK SA

30 listopada 2021 r. rada nadzorcza PKP CARGO SA wyraziła zgodę na podpisanie umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu rzeczy w rozkładzie jazdy pociągów 2021/2022 pomiędzy PKP CARGO SA a PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Umowa obowiązywać będzie w okresie od dnia 12 grudnia 2021 r. do dnia 10 grudnia 2022 r.

Przewidywana wartość umowy w okresie jej obowiązywania wynosi łącznie 541,5 mln zł netto.

TOWER INVESTMENTS SA - zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

30 listopada 2021 r. spółka Tower Jasło sp. z o.o.- spółka zależna od emitenta, zawarła z deweloperem mieszkaniowym przedwstępną umowę sprzedaży działek położonych w Warszawie, o powierzchni 0,5ha, przeznaczonych na realizację inwestycji mieszkaniowej wielorodzinnej. Termin zawarcia umowy przyrzeczonej nastąpi do 25 marca 2022 roku. Cena sprzedaży wynosi 8.000.000 PLN netto.

TOWER INVESTMENTS SA - zawarcie istotnej umowy przez spółki zależne

30 listopada 2021 r. spółki Tower Mehoffera sp. z o.o. i Tower investments sp. z o.o.- spółki zależne od emitenta, zawarły z deweloperem mieszkaniowym przedwstępną umowę sprzedaży działek położonych w Warszawie o powierzchni 0,65ha, przeznaczonych na realizację inwestycji mieszkaniowej wielorodzinnej. Termin zawarcia umowy przyrzeczonej został wyznaczony do 31 grudnia 2022 r. Cena sprzedaży jest uzależniona od osiągniętej chłonności terenu i wyniesie maksymalnie 20.040.000 złotych netto.

UNIBEP SA - zawarcie umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej pn. "Złota Praga" przy ul. Drwęckiej w Warszawie

1 grudnia 2021 r. emitent podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Drwęckiej w Warszawie. Zamawiającym jest Spółdzielnia Mieszkaniowa OSIEDLE MŁODYCH z siedzibą w Warszawie. Wynagrodzenie emitenta z tytułu realizacji Umowy wynosi 35,0 mln zł netto.

ERBUD SA podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane

1 grudnia 2021 r. emitent o podpisał umowy na roboty budowlane. Inwestorem jest Spravia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiot kontraktu: Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, z usługami , wraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, garażami podziemnymi oraz zagospodarowaniem terenu pn. "FREDRY - ETAP III" i "FREDRY - ETAP IV" przy ul. Aleksandra Fredry 6 w Krakowie. Wartość kontraktu netto łącznie: 94.585.675,86 zł.

ERBUD SA - podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane związane z budową Domu Seniora w Gdańsku.

1 grudnia 2021 r. zarząd ERBUD SA podpisał umowę na roboty budowlane. Inwestorem jest "ORPEA Polska Sp. z o.o. Wartość kontraktu określono na 58.600.000,00 zł. Przedmiotem kontraktu jest rozbudowa, nadbudowa i przebudowa związana ze zmianą sposobu użytkowania Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego na domu seniora ul. Klinicznej 1A w Gdańsku.

GRUPA AZOTY SA - zawarcie umowy na zakup propylenu

1 grudnia 2021 roku emitent powziął informację o zawarciu przez spółkę zależną emitenta: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA z KNC Trading SA w Szwajcarii, umowy na zakup propylenu. Umowa zawarta została na czas określony od dnia od 01.10.2021 do 31.12.2025 roku. Wartość Umowy w w/w okresie szacowana jest na kwotę 505 mln EUR.

EKO EXPORT SA - ustalenie zakresu dostaw mikrosfery w roku 2022 na rynek Europy Zachodniej.

2 grudnia 2021 roku Zarząd Eko Export SA ustalił zakres dostaw mikrosfery na rok 2022 z Przedstawicielem handlowym z Niemiec - firmą MFF, Niemcy, wyłącznym przedstawicielem handlowym emitenta na rynek Europy Zachodniej. Dostawy będą realizowane do dziewięciu odbiorców z różnych branż. Mikrosfery będą sprzedawane na podstawie pojedynczych zamówień. Szacunkowa wartość dostaw na rok 2022 wynosi 1 069 740 EUR.

WIKANA SA - zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy

2 grudnia 2021 roku spółka zależna emitenta - WIKANA RESIDENCE Sp. z o.o. - zawarła z wykonawcą umowę o wykonanie prac budowlanych w zakresie wykonania stanu surowego, wraz ze ściankami działowymi, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym oznaczonym roboczo numerem B4 w realizowanym przez spółkę kolejnym etapem inwestycji pod nazwą: "WIKANA RESIDENCE" przy Al. Kraśnickiej w Lublinie. Termin realizacji przedmiotu Umowy został określony na III kwartał 2022 r. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostało ustalone na kwotę 2,4 mln zł netto.

11 BIT STUDIOS SA - zawarcie umowy licencyjnej z Epic Games

2 grudnia 2021 roku zarząd 11 bit studios SA poinformował o zawarciu niestandardowej umowy licencyjnej z Epic Games określającej zasady korzystania przez spółkę z silnika do gier Unreal Engine produkowanego przez Epic. Zgodnie z umową, spółka ma prawo wyprodukować na bazie Unreal Engine do dziesięciu nowych gier. Umowa obejmuje zarówno tytuły własne, jak i tworzone przez zewnętrznych deweloperów w ramach wydawnictwa 11 bit publishing. Spółka ma możliwość wyboru, której generacji silnika Unreal Engine (generacja 4 lub 5) chce użyć do konkretnego projektu oraz wariantu płatności. Zapisy umowy z Epic pozwalają spółce na przedłużenie współpracy na kolejne tytuły w przyszłości.

TAURON PE SA - aktualizacja informacji dotyczącej bloku o mocy 910 MW w Jaworznie - zawarcie ugody i aneksów do umowy

2 grudnia 2021 roku TAURON Polska Energia SA poinformował, że spółka Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. ( spółka zależna od emitenta), spółka E003B7 sp. z o.o. (spółka w 100 proc. kontrolowana przez RAFAKO SA) i Konsorcjum 2 grudnia 2021 r. podpisali ugodę przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP, dotyczącą umowy z 2014 roku z konsorcjum RAFAKO SA - MOSTOSTAL WARSZAWA SA na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW w Jaworznie oraz terminu synchronizacji Bloku z siecią.

W związku z zawarciem Ugody spółka NJGT i Konsorcjum zawarły 2 grudnia 2021 r. aneksy do Umowy, które w sposób szczegółowy regulują mediacyjne uzgodnienia Stron. Za wykonanie dodatkowych świadczeń i prac, nabycie licencji do dokumentacji warsztatowej kotła, naprawę Bloku zostało ustalone wynagrodzenie w łącznej wysokości 91 mln zł.

Wejście w życie Ugody i Aneksów nastąpi po spełnieniu warunków zawieszających, wśród których kluczowymi są: uzyskanie przez strony zgód korporacyjnych na zawarcie Ugody i Aneksów oraz zgód instytucji finansowych, które udzieliły zabezpieczeń finansowych do Umowy, a także dostarczenie do NJGT przedłużonych lub nowych gwarancji zabezpieczających należyte wykonanie Umowy oraz nowych lub przedłużonych gwarancji zwrotu zaliczki.

NJGT i Konsorcjum ustaliły także, że zawarta przed mediatorem Ugoda zostanie skierowana do właściwego sądu powszechnego wraz z wnioskiem o jej zatwierdzenie przez sąd. Po prawomocnym zatwierdzeniu przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, ugoda zyskuje moc prawną ugody sądowej.

PCC ROKITA SA - decyzja o realizacji inwestycji w Brzegu Dolnym

2 grudnia 2021 r. zostały wyrażone przez radę nadzorczą i zarząd spółki zgody na inwestycję polegającą na utworzeniu nowego uniwersalnego zakładu produkcji alkoksylatów oraz innych związków chemicznych w Brzegu Dolnym. Inwestycja będzie realizowana przez PCC BD Sp. z o.o., której wspólnikami są PCC Rokita SA i PCC EXOL SA, obie posiadające po 50% udziałów. W dniu 2 grudnia 2021 r. zgody na Inwestycję zostały wyrażone również przez Radę Nadzorczą i Zarząd PCC EXOL SA oraz Zgromadzenie Wspólników PCC BD i Zarząd PCC BD.

Spółka otrzymała również informację o zgodzie Rady Nadzorczej PCC EXOL SA na realizację Inwestycji, co powoduje wejście w życie umowy na dostawy i odbiór tlenku etylenu pomiędzy PCC EXOL SA a PKN Orlen SA oraz umowy o współpracy pomiędzy Spółką a PCC EXOL SA. Instalacja wybudowana w ramach Inwestycji będzie służyła do produkcji wyrobów wytwarzanych z użyciem tlenku etylenu, którego dostawy od 2024 roku będą realizowane na podstawie Umowy.

Wartość szacunkowa nakładów na tę Inwestycję to około 351 mln zł.

Wstępnie zakładane średnioroczne nowe potencjalne zdolności produkcyjne przy zakładanym portfolio dzięki Inwestycji wyniosą szacunkowo 50-55 tys. ton.

RAFAMET SA - otrzymanie zamówienia z firmy SNCF Voyageurs z Francji

3 grudnia 2021 roku spółka otrzymała zamówienie z firmy SNCF Voyageurs z Francji, datowane na dzień 25.11.2021 r., zawarte w ramach umowy z dnia 09.12.2020 r. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch portalowych tokarek kołowych typu UFD 140N (druga transza). Wartość zamówienia wynosi 2.480.350 EUR, tj. 11.410.106,07 PLN. Łączna wartość pierwszej i drugiej transzy wynosi 2.532.350 EUR.

EKO EXPORT SA - podpisanie znaczącej umowy

3 grudnia 2021 roku zarząd emitenta podpisał umowę na dostawy mikrosfery w roku 2022 dla wieloletniego kontrahenta, dużego koncernu OMYA CZ s.r.o. (dawniej OMYA UK LIMITED), który jest globalnym producentem minerałów przemysłowych. Wartość kontraktu na 2022 rok to 748.224 EUR.

Ponadto Eko Export na prośbę Kupującego przyznaje dodatkową opcję zakupu kolejnych ilości mikrosfery za kwotę ca. 765,5 tys. EUR, co daje łącznie kwotę kontraktu ca 1.514 tys. EUR.

SYNEKTIK SA - informacja o złożeniu znaczącej oferty w postępowaniu przetargowym

3 grudnia 2021 r. spółka poinformowała, że złożyła ofertę w postępowaniu przetargowym prowadzonym zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (zamawiający).

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia do radiochirurgii stereotaktycznej mózgu oraz głowy i szyi wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem robót budowlanych polegających na budowie Budynku Ośrodka Radiochirurgii Mózgu, Głowy i Szyi, na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego mieszczącego się przy alei Warszawskiej 30 w Olsztynie. Spółka złożyła ofertę na kwotę 17.562.510 zł netto.

ONDE SA - podpisanie warunkowych kontraktów

3 grudnia 2021 r. spółka ONDE SA zawarła znaczące kontrakty na roboty budowlane. Inwestor: spółki należące do Grupy Kapitałowej R.Power Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiot kontraktu: wykonanie kompleksowych robót budowlanych obejmujących dostawę, instalację, budowę oraz rozruch dla sześćdziesięciu trzech elektrowni fotowoltaicznych.

Szacowane wynagrodzenie kontraktowe około: 164.000.000,00 złotych netto.

TESGAS SA - zawarcieszeregu umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA

3 grudnia 2021 r. emitent (wykonawca) powziął informację, iż w okresie od 6 marca 2021 roku do dnia 3 grudnia 2021 r. zawarł ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA (zamawiający) umowy na łączną szacunkową wartość 9.323.000,00 zł netto. Umową o największej wartości jest umowa datowana na dzień 3 grudnia 2021 r. podpisana w trybie obiegowym, zawarta pomiędzy emitentem a zamawiającym, której przedmiotem są roboty budowlane - realizacja zadania inwestycyjnego Budowa Stacji gazowej Sztuska Wieś Q=45.000 Nm3/h. Za wykonanie przedmiotu umowy emitentowi przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 4.693.000,00 zł netto.

HM INWEST SA podpisanie umów zakupu nieruchomości gruntowych położonych w Warszawie

3 grudnia 2021 r. spółka zależna HM Inwest SA Osiedle Wieniawa Sp. z o.o. nabyła niezabudowane nieruchomości gruntowe położone w Warszawie przy ul. Stanisława Leszczyńskiego i Henryka Brodatego za łączną cenę 5.300.000 zł netto.

Na nieruchomościach planowana jest realizacja inwestycji w postaci budowy 33 budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej.

mra/ abs/ amp/ zdz/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości