zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji CYFROWY POLSAT S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
16 maj 2022, 13:35

zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji CYFROWY POLSAT S.A.

zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji CYFROWY POLSAT S.A. - komunikat

Niniejsze zaproszenie do składania ofert sprzedaży („Zaproszenie”) nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i następnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”). W szczególności, do niniejszego Zaproszenia nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 Ustawy o Ofercie Publicznej, jak również przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach (Dz. U. z 2020, poz. 2114) („Rozporządzenie w Sprawie Wezwań”). Niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny („KC”). Niniejsze Zaproszenie nie stanowi również oferty zakupu ani nie nakłania do sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych, w szczególności w jakimkolwiek państwie, w którym składanie tego rodzaju oferty lub nakłanianie do sprzedaży papierów wartościowych byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji. Niniejsze Zaproszenie nie stanowi doradztwa inwestycyjnego, porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z niniejszym Zaproszeniem akcjonariusze, do których jest skierowane niniejsze Zaproszenie, powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych lub podatkowych. Akcjonariusz odpowiadający na niniejsze Zaproszenie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe lub podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Niniejsze Zaproszenie nie wymaga zatwierdzenia lub przekazania do Komisji Nadzoru Finansowego ani jakiegokolwiek innego organu administracji publicznej.

CYFROWY POLSAT S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Łubinowa 4A, 03-878 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078)(„Spółka”)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI CYFROWY POLSAT S.A.

1. Akcje Nabywane

Przedmiotem niniejszego Zaproszenia jest nie więcej niż 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda, wyemitowanych przez Spółkę, zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) pod kodem ISIN PLCFRPT00013, które reprezentują nie więcej niż 5,47% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania nie więcej niż 4,27% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Akcje Nabywane”, a każda z nich „Akcja Nabywana”).

Jedna Akcja Nabywana uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.

2. Podmiot zapraszający do składania ofert sprzedaży oraz nabywający Akcje Nabywane

Podmiotami zapraszającymi do składania ofert sprzedaży akcji Spółki oraz nabywającymi akcje Spółki w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie są:

a) spółka REDDEV INVESTMENTS LIMITED z siedzibą w Limassol, Krinou 3, THE OVAL, Floor 5, Flat/Office 503, Agios Athanasios, 4103, Limassol, Cypr, wpisana do rejestru handlowego pod numerem HE 330471 („REDDEV”);

b) spółka TOBE INVESTMENTS GROUP LIMITED z siedzibą w Limassol, Krinou 3, THE OVAL, Floor 5, Flat/Office 503, Agios Athanasios, 4103, Limassol, Cypr, wpisana do rejestru handlowego pod numerem HE 370403 („TOBE”);

c) Spółka;

REDDEV, TOBE i Spółka zwani łącznie „Podmiotami Nabywającymi”.

REDDEV i Spółka na dzień sporządzenia niniejszego Zaproszenia posiadają akcje Spółki. REDDEV posiada bezpośrednio i pośrednio 353.348.360 (trzysta pięćdziesiąt trzy miliony trzysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji Spółki, stanowiących 55,25% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 532.765.851 (pięciuset trzydziestu dwóch milionów siedmiuset sześćdziesięciu pięciu tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu jeden) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki reprezentujących 65,05% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym:

(i) 179.417.491 (sto siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta siedemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki, stanowiących 28,05% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 358.834.982 (trzystu pięćdziesięciu ośmiu milionów ośmiuset trzydziestu czterech tysięcy dziewięciuset osiemdziesięciu dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 43,82% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, posiadanych przez REDDEV bezpośrednio,

(ii) 102.756.743 (sto dwa miliony siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela Spółki, stanowiące 16,07% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do wykonywania 102.756.743 (stu dwóch milionów siedmiuset pięćdziesięciu sześciu tysięcy siedmiuset czterdziestu trzech) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 12,55% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, posiadanych przez REDDEV bezpośrednio, oraz

(iii) 71.174.126 (siedemdziesiąt jeden milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 11,13% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 71.174.126 (siedemdziesięciu jeden milionów stu siedemdziesięciu czterech tysięcy stu dwudziestu sześciu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 8,69% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, posiadanych przez REDDEV pośrednio za pośrednictwem Spółki.

TOBE na dzień sporządzenia niniejszego Zaproszenia nie posiada akcji Spółki.

REDDEV, TOBE i Spółka są podmiotami pośrednio kontrolowanym przez Zygmunta Solorza.

Ponadto:

(i) TiVi Foundation z siedzibą w Vaduz, Liechtenstein, podmiot bezpośrednio kontrolowany przez Zygmunta Solorza, na dzień sporządzenia niniejszego Zaproszenia posiada bezpośrednio 10 (dziesięć) akcji uprzywilejowanych imiennych Spółki reprezentujących łącznie 0,0000016% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 20 (dwudziestu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,0000024% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

(ii) spółka Embud 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie, podmiot pośrednio kontrolowany przez Zygmunta Solorza, na dzień sporządzenia niniejszego Zaproszenia posiada 32.005.867 (trzydzieści dwa miliony pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem) akcji Spółki reprezentujących łącznie 5,00% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 32.005.867 (trzydziestu dwóch milionów pięciu tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu siedmiu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,91% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

(iii) Tipeca Consulting Limited, spółka prawa cypryjskiego, która w odniesieniu do Zygmunta Solorza jest objęta domniemaniem istnienia porozumienia zgodnie z art. 87 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, posiada 2.152.388 (dwa miliony sto pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem) akcji Spółki uprawniających do 2.152.388 (dwóch milionów stu pięćdziesięciu dwóch tysięcy trzystu osiemdziesięciu ośmiu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi około 0,34% kapitału zakładowego Spółki i około 0,26% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W związku z powyższym, Zygmunt Solorz za pośrednictwem wskazanych powyżej podmiotów posiada pośrednio 387.506.625 (trzysta osiemdziesiąt siedem milionów pięćset sześć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji Spółki reprezentujących łącznie 60,59% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 566.924.126 (pięciuset sześćdziesięciu sześciu milionów dziewięciuset dwudziestu czterech tysięcy stu dwudziestu sześciu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 69,22% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

3. Cena Zakupu

Proponowana cena zakupu Akcji Nabywanych w ramach niniejszego Zaproszenia wynosi 22,2800 zł (dwadzieścia dwa złote, 2800/1000) za jedną Akcję Nabywaną („Cena Zakupu”).

4. Podmiot pośredniczący w wykonaniu i rozliczeniu Zaproszenia

Podmiotem pośredniczącym w wykonaniu i rozliczeniu niniejszego Zaproszenia jest:

Trigon Dom Maklerski S.A.

ul. Mogilska 65

31-545 Kraków

Telefon: + 48 22 330 11 11

Faks: + 48 22 330 11 12

www.trigon.pl

(„Dom Maklerski”)

5. Harmonogram Zaproszenia

Publikacja niniejszego Zaproszenia: 16 maja 2022 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży: 17 maja 2022 r.

Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży: 20 maja 2022 r. do godz. 17:00 CET

Przewidywana data przeniesienia własności Akcji Nabywanych poza rynkiem regulowanym oraz rozliczenia transakcji nabycia Akcji Nabywanych za pośrednictwem KDPW: 25 maja 2022 r.

Podmioty Nabywające zastrzegają sobie prawo do odstąpienia od niniejszego Zaproszenia w każdej chwili, w tym również po rozpoczęciu okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży, jak również do zmiany terminów dotyczących niniejszego Zaproszenia, wskazanych powyżej. W przypadku odstąpienia od niniejszego Zaproszenia lub zmiany terminów dotyczących Zaproszenia, wskazanych powyżej, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało podane do publicznej wiadomości niniejsze Zaproszenie, jak również opublikowana na stronie internetowej Domu Maklerskiego (www.trigon.pl).

6. Podmioty uprawnione do składania ofert sprzedaży Akcji Nabywanych w odpowiedzi na Zaproszenie

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert sprzedaży Akcji Nabywanych w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie („Oferty Sprzedaży”) są wszyscy akcjonariusze Spółki, z wyłączeniem REDDEV i Spółki, tj. podmioty, na których rachunkach papierów wartościowych lub dla których na rachunkach papierów wartościowych (rachunkach zbiorczych) będą zapisane Akcje Nabywane w chwili przyjmowania danej Oferty Sprzedaży („Akcjonariusze”).

Akcje Nabywane oferowane do nabycia w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie muszą być wolne od jakichkolwiek obciążeń (w szczególności zastawu zwykłego, skarbowego, rejestrowego lub finansowego, zajęcia w postępowaniu egzekucyjnym, opcji, prawa pierwokupu lub innego prawa pierwszeństwa albo jakiekolwiek innego prawa, obciążenia lub ograniczenia na rzecz osób trzecich o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym).

7. Procedura składania Ofert Sprzedaży

Zwraca się uwagę Akcjonariuszom, iż przed złożeniem Oferty Sprzedaży powinni zapoznać się z procedurami i regulacjami banków lub firm inwestycyjnych prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są Akcje Nabywane, w zakresie wydawania świadectw depozytowych i ustanawiania oraz zwalniania blokady na Akcjach Nabywanych, w szczególności z terminami stosowanymi przez daną firmę inwestycyjną lub bank, jak również z opłatami pobieranymi przez firmy inwestycyjne lub banki za dokonanie powyższych czynności.

W Terminie rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży Dom Maklerski otworzy rejestr, w którym, do Terminu zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży, będą zapisywane złożone przez Akcjonariuszy Oferty Sprzedaży w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie.

Akcjonariusze chcący złożyć Ofertę Sprzedaży powinni złożyć w podmiocie prowadzącym dla nich rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje Nabywane, Ofertę Sprzedaży wraz z dyspozycją blokady Akcji Nabywanych z terminem ważności do końca dnia rozliczenia transakcji nabycia Akcji Nabywanych w ramach Zaproszenia.

W przypadku, w jakim Akcje Nabywane zapisane są na rachunku prowadzonym przez bank depozytariusza lub na rachunku zbiorczym prowadzonym przez bank depozytariusza, Akcjonariusz powinien złożyć Ofertę Sprzedaży wraz z dyspozycją blokady Akcji Nabywanych z terminem ważności do końca dnia rozliczenia transakcji nabycia Akcji Nabywanych w ramach Zaproszenia w podmiocie, z którym zawarł umowę o przyjmowanie i przekazywanie zleceń. Podmiot ten przekazuje powyższą dyspozycję blokady do banku depozytariusza prowadzącego rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, a bank depozytariusz następnie potwierdza temu podmiotowi ustanowienie blokady Akcji na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym.

Podmiot przyjmujący Ofertę Sprzedaży przekazuje Akcjonariuszowi potwierdzenie jej przyjęcia.

Złożenie Oferty Sprzedaży musi być bezwarunkowe i nieodwołalne. Oferta Sprzedaży nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą do czasu rozliczenia Oferty Sprzedaży albo do dnia odwołania Oferty Sprzedaży. Wszelkie konsekwencje, z nieważnością Oferty Sprzedaży włącznie, wynikające z niewłaściwego przygotowania i złożenia Oferty Sprzedaży ponosi Akcjonariusz składający Ofertę Sprzedaży.

Komplet formularzy niezbędnych do złożenia Oferty Sprzedaży przez Akcjonariuszy został przesłany do podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych – uczestników KDPW.

8. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie Akcji Nabywanych przez Podmioty Nabywające

REDDEV, TOBE oraz Spółka nabędą Akcje Nabywane w ramach Zaproszenia proporcjonalnie w następujący sposób:

a) REDDEV zamierza nabyć 39,5% ogółu Akcji Nabywanych, ale nie więcej niż 13.825.000 (trzynaście milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) Akcji Nabywanych, stanowiących nie więcej niż 2,16% ogólnej liczby akcji Spółki;

b) TOBE zamierza nabyć 11,0% ogółu Akcji Nabywanych, ale nie więcej niż 3.850.000 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Nabywanych, stanowiących nie więcej niż 0,60% ogólnej liczby akcji Spółki;

c) Spółka zamierza nabyć 49,5% ogółu Akcji Nabywanych, ale nie więcej niż 17.325.000 (siedemnaście milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) Akcji Nabywanych, stanowiących nie więcej niż 2,71% ogólnej liczby akcji Spółki.

Podmioty Nabywające zastrzegają, że mogą uzgodnić między sobą inny sposób podziału Akcji Nabywanych zgłoszonych w ramach Zaproszenia, z zastrzeżeniem, że proporcja Akcji Nabywanych przez Spółkę nie ulegnie zmianie.

Jeżeli ilość akcji Spółki objętych wszystkimi Ofertami Sprzedaży będzie niższa niż 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów), Podmioty Nabywające nabędą akcje w proporcjach określonych powyżej.

9. Odwołanie Zaproszenia

W terminie do dnia przeniesienia własności Akcji Nabywanych, Podmioty Nabywające zastrzegają sobie prawo do odwołania niniejszego Zaproszenia i odstąpienia od jego wykonania, w szczególności nabycia Akcji Nabywanych zaoferowanych do sprzedaży w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie, w każdej chwili, w tym zarówno przed, jak i po rozpoczęciu okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży.

W przypadku odwołania Zaproszenia stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało podane do publicznej wiadomości niniejsze Zaproszenie, jak również opublikowana na stronie internetowej Domu Maklerskiego (www.trigon.pl).

W przypadku odwołania Zaproszenia, Podmioty Nabywające bądź Dom Maklerski nie będą odpowiedzialni za zwrot kosztów poniesionych przez Akcjonariuszy, ich pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych w związku ze złożeniem Oferty Sprzedaży lub innymi czynnościami niezbędnymi do złożenia Oferty Sprzedaży, ani do zapłaty jakichkolwiek odszkodowań.

10. Nabywanie Akcji Nabywanych od Akcjonariuszy oraz zasady redukcji

Podmioty Nabywające przyjmą Oferty Sprzedaży złożone w terminie przyjmowania Ofert Sprzedaży zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Zaproszeniu.

Jeżeli Podmioty Nabywające otrzymają Oferty Sprzedaży na łączną liczbę akcji Spółki większą od liczby Akcji Nabywanych, dokonają proporcjonalnej redukcji liczby akcji Spółki, jaka zostanie nabyta od każdego z Akcjonariuszy, który złożył Ofertę Sprzedaży w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie. Ustalenie ostatecznej liczby Akcji Nabywanych od poszczególnych Akcjonariuszy polegać będzie na pomnożeniu liczby akcji Spółki zaoferowanych przez danego Akcjonariusza przez stopę alokacji (będącą wynikiem dzielenia liczby Akcji Nabywanych przez łączną liczbę akcji Spółki objętych wszystkimi Ofertami Sprzedaży Akcjonariuszy złożonymi w terminie ich przyjmowania), a następnie na zaokrągleniu otrzymanego w ten sposób iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej. Akcje Nabywane pozostałe po zastosowaniu powyższego zaokrąglenia (tj. akcje w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą Akcji Nabywanych a łączną liczbą akcji objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi Ofertami Sprzedaży) zostaną alokowane Akcjonariuszowi, który złożył Ofertę Sprzedaży opiewającą na największą liczbę Akcji Nabywanych, a w przypadku, gdy powyższe nie pozwoli na całkowite przydzielenie akcji z uwagi na złożenie największych Oferty Sprzedaży w równej wysokości przez więcej niż jednego Akcjonariusza, pomiędzy tymi największymi Ofertami Sprzedaży decydować będzie wcześniejsza data złożenia Oferty Sprzedaży.

Zaakceptowane zostaną wyłącznie Oferty Sprzedaży Akcji złożone zgodnie z niniejszymi warunkami Zaproszenia. W szczególności, nie zostaną zaakceptowane Oferty Sprzedaży Akcji z niewłaściwie lub nie w pełni wypełnionymi formularzami Oferty Sprzedaży Akcji Nabywanych lub Oferty Sprzedaży Akcji Nabywanych, do których nie dołączono lub dołączono błędnie sporządzone świadectwo depozytowe potwierdzające dokonanie blokady Akcji Nabywanych i wydanie nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej. Akcje Nabywane zostaną nabyte przez Podmioty Nabywające poprzez przeniesienie własności Akcji Nabywanych poza rynkiem regulowanym. Przeniesienie własności Akcji Nabywanych pomiędzy Akcjonariuszami, którzy złożą prawidłowe Oferty Sprzedaży, a Podmiotami Nabywającymi zostanie rozliczone w ramach systemu depozytowo-rozliczeniowego KDPW. W ramach Zaproszenia nie będą nabywane ułamkowe części Akcji Nabywanych.

11. Zapłata Ceny Zakupu oraz koszty rozliczeń

Cena Zakupu za Akcje Nabywane, które zostaną nabyte przez Podmioty Nabywające Akcje, zostanie uiszczona przez Podmioty Nabywające na zasadach wskazanych w niniejszym Zaproszeniu.

Zapłata Ceny Zakupu za Akcje Nabywane nabyte przez Podmioty Nabywające w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie nastąpi za pośrednictwem systemu rozliczeniowego KDPW, na podstawie płatnych instrukcji rozliczeniowych wystawionych przez Dom Maklerski w imieniu Podmiotów Nabywających Akcje oraz podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych Akcjonariuszy. Kwota stanowiąca iloczyn (a) liczby Akcji Nabywanych zbywanych przez danego Akcjonariusza na rzecz Podmiotów Nabywających oraz (b) Ceny Zakupu zostanie przekazana na rachunek pieniężny lub bankowy danego Akcjonariusza powiązany z rachunkiem papierów wartościowych, na którym były zapisane Akcje Nabywane tego Akcjonariusza i z którego nastąpiło przeniesienie tych Akcji Nabywanych na rzecz Podmiotów Nabywających, przy czym kwota ta może zostać pomniejszona o należną prowizję (o ile taka prowizja będzie pobierana przez podmiot prowadzący działalność maklerską wystawiający instrukcję rozliczeniową, zgodnie z taryfą opłat takiego podmiotu).

Dom Maklerski będzie pobierać prowizję z tytułu dokonywania czynności w związku z Ofertą Sprzedaży od Akcjonariuszy składających Oferty Sprzedaży, dla których Dom Maklerski prowadzi rachunki papierów wartościowych, w wysokości prowizji przypisanej danemu klientowi (Akcjonariuszowi) dla transakcji akcjami. Kwota prowizji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie pobrana ze środków pieniężnych ze sprzedaży Akcji Nabywanych.

W przypadku Akcjonariuszy będących klientami instytucjonalnymi składającymi Ofertę Sprzedaży za pośrednictwem Domu Maklerskiego, Dom Maklerski będzie pobierać prowizję w wysokości 0,10% wartości transakcji, z wyjątkiem tych klientów, którzy z Domem Maklerskim mają wynegocjowaną inną stawkę prowizji.

12. Charakter prawny Zaproszenia

Niniejsze Zaproszenie nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i następnych Ustawy o Ofercie Publicznej. W szczególności, do niniejszego Zaproszenia nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 Ustawy o Ofercie Publicznej, jak również przepisy Rozporządzenia w Sprawie Wezwań.

Niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC.

Niniejsze Zaproszenie nie stanowi również oferty zakupu ani nie nakłania do sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych, w szczególności w jakimkolwiek państwie, w którym składanie tego rodzaju oferty lub nakłanianie do sprzedaży papierów wartościowych byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji.

Niniejsze Zaproszenie nie stanowi doradztwa inwestycyjnego, porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z niniejszym Zaproszeniem Akcjonariusze powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych lub podatkowych. Akcjonariusz odpowiadający na niniejsze Zaproszenie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe lub podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Niniejsze Zaproszenie nie wymaga zatwierdzenia lub przekazania do Komisji Nadzoru Finansowego ani jakiegokolwiek innego organu administracji publicznej.

W okresie przyjmowania Ofert Sprzedaży treść niniejszego Zaproszenia będzie dostępna w Punktach Obsługi Klientów oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego (www.trigon.pl).

Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury przyjmowania Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie można uzyskać w Punktach Obsługi Klienta osobiście lub telefonicznie pod numerami telefonu +48 801 292 292 oraz +48 12 629 22 92 (z telefonów komórkowych) bądź bezpośrednio w Domu Maklerskim pod numerem telefonu: +48 22 330 11 11.

ZAŁĄCZNIK NR 1

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA DOMU MAKLERSKIEGO

(1) Częstochowa: al. N.M.P. 28, 42-202 Częstochowa

(2) Kraków: ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków

(3) Warszawa: Plac Unii, Budynek B, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

Telefon: +48 801 292 292

+48 12 629 22 92 (dla telefonów komórkowych)

Faks: +48 12 629 26 29

e-mail:bok[at]trigon[dot]pl

Podmioty Nabywające Akcje (cz. I)

W imieniu Reddev Investments Limited:

_____________________________ _____________________________

Podmioty Nabywające Akcje (cz. II)

W imieniu Tobe Investments Group Limited:

_____________________________ _____________________________

Podmioty Nabywające Akcje (cz. III)

W imieniu Cyfrowy Polsat S.A.:

_____________________________ _____________________________

_____________________________

kom abs

Zobacz także: Cyfrowy Polsat SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości