GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki BLOOBER TEAM S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
11 sie 2022, 18:08

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki BLOOBER TEAM S.A.

Uchwała Nr 764/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki BLOOBER TEAM S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 17 sierpnia 2022 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.636.270 (jeden milion sześćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki BLOOBER TEAM S.A., o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 17 sierpnia 2022 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLBLOBR00014”;

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „BLOOBER” i oznaczeniem „BLO”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości