Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji SANOK RUBBER COMPANY SA | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
16 sie 2022, 19:03

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji SANOK RUBBER COMPANY SA

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji SANOK RUBBER COMPANY SA - komunikat

Niniejsze zaproszenie do składania ofert sprzedaży („Zaproszenie”) nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 72a, art. 73 i następnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”) oraz art. 91 ust. 5 Ustawy o Ofercie Publicznej. W szczególności, do niniejszego Zaproszenia nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 Ustawy o Ofercie Publicznej, jak również przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, sposobu i trybu składania i przyjmowania zapisów w wezwaniu oraz dopuszczalnych rodzajów zabezpieczenia („Rozporządzenie w Sprawie Wezwań”). Niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny („Kodeks Cywilny”). Niniejsze Zaproszenie nie stanowi również oferty zakupu ani nie nakłania do sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych, w szczególności w jakimkolwiek państwie, w którym składanie tego rodzaju oferty lub nakłanianie do sprzedaży papierów wartościowych byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji. Niniejsze Zaproszenie nie stanowi doradztwa inwestycyjnego, porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z niniejszym Zaproszeniem akcjonariusze, do których jest skierowane niniejsze Zaproszenie, według własnego uznania powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych lub podatkowych. Akcjonariusz odpowiadający na niniejsze Zaproszenie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe lub podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Niniejsze Zaproszenie nie wymaga zatwierdzenia lub przekazania do Komisji Nadzoru Finansowego ani jakiegokolwiek innego organu administracji publicznej.

Zaproszenie podlega realizacji wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Zaproszenie nie może być traktowane jako podstawa do realizacji czynności w nim wskazanych.

Akcjonariusze zainteresowani sprzedażą akcji, o których mowa w Zaproszeniu, powinni we własnym zakresie zapoznać się szczegółowo z treścią Zaproszenia oraz z publicznie dostępnymi informacjami dotyczącymi Spółki i wyemitowanych przez Spółkę akcji, w szczególności z raportami bieżącymi i okresowymi Spółki. Akcjonariusze powinni również dokładnie przeanalizować i ocenić informacje zawarte w Zaproszeniu oraz inne publicznie dostępne informacje o Spółce i wyemitowanych przez nią akcjach, a ich decyzja odnośnie sprzedaży akcji Spółki powinna być oparta na takiej analizie, jaką sami uznają za stosowną.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI SANOK RUBBER COMPANY S.A.

(spółka akcyjna z siedzibą w Sanoku pod adresem ul. Przemyska 24, 38-500 Sanok,

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099813 („Spółka”))

Niniejsze zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki („Zaproszenie”), stanowiące dobrowolną ofertę nabycia akcji Spółki w rozumieniu uchwały ZWZ, zostało ogłoszone w dniu

16 sierpnia 2022 r. w związku z realizacją przez Spółkę programu nabywania akcji własnych („Program skupu akcji”) na warunkach określonych w:

• uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 21 z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu („Uchwała ZWZ”); oraz

• uchwale Rady Nadzorczej Spółki z dnia 21 lipca 2022 r., w której Rada Nadzorcza Spółki,

na podstawie §2 pkt 5 i pkt 7 Uchwały ZWZ udzieliła Zarządowi Spółki zgody na rozpoczęcie nabywania Akcji (zgodnie z definicją poniżej) w ramach Programu skupu akcji oraz określiła parametry Programu skupu akcji i wyraziła zgodę na rozpoczęcie skupu Akcji przed określeniem przez Radę Nadzorczą Spółki pierwszych osób uprawnionych do nabycia Akcji („Uchwała RN”, a razem z Uchwałą ZWZ „Uchwały Upoważniające”),

oraz w celu nabycia akcji własnych Spółki na zasadach określonych w Zaproszeniu.

1. AKCJE OBJĘTE ZAPROSZENIEM

Przedmiotem Zaproszenia jest łącznie nie więcej niż 806.457 (słownie: osiemset sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, każda o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy), zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN PLSTLSK00016, które są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i na dzień ogłoszenia Zaproszenia stanowią nie więcej niż 3% kapitału zakładowego i udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki („Akcje”).

Jedna Akcja uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.

2. PODMIOT NABYWAJĄCY AKCJE W RAMACH ZAPROSZENIA

W ramach Zaproszenia Akcje będą nabywane wyłącznie przez Spółkę.

Informacja o wynikach Zaproszenia zostanie przekazana do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego Spółki, jak również będzie dostępna na stronie internetowej Spółki (www.sanokrubber.com) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego (www.trigon.pl).

Na dzień ogłoszenia Zaproszenia Spółka ani jej spółki zależne nie posiadają akcji własnych.

3. CENA ZAKUPU

Proponowana cena zakupu Akcji nabywanych w ramach Zaproszenia wynosi 13,86 zł (słownie: trzynaście złotych osiemdziesiąt sześć groszy) za jedną Akcję („Cena Zakupu”). Cena Zakupu mieści się w granicach upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki w Uchwałach Upoważniających.

4. PODMIOT POŚREDNICZĄCY W PRZEPROWADZENIU I ROZLICZENIU ZAPROSZENIA

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu Zaproszenia jest:

Trigon Dom Maklerski S.A.

ul. Mogilska 65

31-545 Kraków

Telefon: + 48 22 330 11 11

Faks: + 48 22 330 11 12

www.trigon.pl

(„Dom Maklerski”)

5. HARMONOGRAM ZAPROSZENIA

Data ogłoszenia Zaproszenia: 16 sierpnia 2022 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży: 18 sierpnia 2022 r.

Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży: 25 sierpnia 2022 r.

Przewidywany dzień zawarcia oraz rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 30 sierpnia 2022 r.

Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Zaproszenia w każdej chwili, w tym również po rozpoczęciu okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży, jak również do zmiany wszystkich niezapadłych terminów wskazanych powyżej (w tym ich skrócenia albo przedłużenia). Odstąpienie od przeprowadzenia Zaproszenia może nastąpić w szczególności w przypadku opisanym w pkt. 8 poniżej. W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia Zaproszenia lub zmiany terminów harmonogramu Zaproszenia wskazanych powyżej, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego, na stronie internetowej Spółki (www.sanokrubber.com) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego (www.trigon.pl).

6. PODMIOTY UPRAWNIONE DO SPRZEDAŻY AKCJI W RAMACH ZAPROSZENIA

Podmiotami uprawnionymi do składania Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na Zaproszenie są wszyscy akcjonariusze Spółki, tj. podmioty, na których rachunkach papierów wartościowych lub dla których na rachunkach zbiorczych będą zapisane akcje Spółki w chwili przyjmowania danej Oferty Sprzedaży („Akcjonariusze”). Akcje oferowane do sprzedaży w ramach Ofert Sprzedaży muszą być wolne od wszelkich Obciążeń.

7. PROCEDURA SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY

Składanie Ofert Sprzedaży w firmie inwestycyjnej prowadzącej rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza.

Zwraca się uwagę Akcjonariuszom, iż przed złożeniem Oferty Sprzedaży powinni zapoznać się z procedurami i regulacjami banków lub firm inwestycyjnych prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są Akcje, w zakresie wydawania świadectw depozytowych i ustanawiania oraz zwalniania blokady na Akcjach, w szczególności z zasadami i terminami stosowanymi przez daną firmę inwestycyjną lub bank, jak również z opłatami pobieranymi przez firmy inwestycyjne lub banki za dokonanie powyższych czynności.

W dniu rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży Dom Maklerski otworzy rejestr, w którym, do ostatniego dnia terminu zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży, będą zapisywane złożone przez Akcjonariuszy Oferty Sprzedaży w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie.

Akcjonariusze chcący złożyć Ofertę Sprzedaży powinni złożyć w podmiocie prowadzącym dla nich rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje, Ofertę Sprzedaży wraz z dyspozycją blokady Akcji Nabywanych z terminem ważności do dnia realizacji transakcji nabycia Akcji. Oferta Sprzedaży, wraz z powyższą dyspozycją blokady Akcji powinny zostać złożone na formularzu, który został przekazany podmiotom prowadzącym rachunek papierów wartościowych przez Dom Maklerski. W szczególności Akcjonariusz posiadający Akcje powinien skontaktować się z podmiotem prowadzącym jego rachunek papierów wartościowych w celu potwierdzenia procedury, terminów oraz miejsc, w których ten podmiot przyjmuje Oferty Sprzedaży.

W przypadku w jakim Akcje zapisane są na rachunku prowadzonym przez bank depozytariusza lub na rachunku zbiorczym prowadzonym przez bank depozytariusza Akcjonariusz powinien złożyć Ofertę Sprzedaży wraz z dyspozycją blokady Akcji z terminem ważności do dnia realizacji transakcji nabycia Akcji, w podmiocie, z którym zawarł umowę o przyjmowanie i przekazywanie zleceń.

Powyżej wskazany podmiot przekazuje dyspozycję blokady do banku depozytariusza prowadzącego rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, a bank depozytariusz następnie potwierdza podmiotowi, z którym Akcjonariusz którym zawarł umowę o przyjmowanie i przekazywanie zleceń fakt ustanowienia blokady Akcji na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym.

Podmiot przyjmujący Ofertę Sprzedaży przekazuje Akcjonariuszowi potwierdzenie jej przyjęcia.

Złożenie Oferty Sprzedaży musi być bezwarunkowe i nieodwołalne. Oferta Sprzedaży nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą do czasu rozliczenia Oferty Sprzedaży albo do dnia odwołania Oferty Sprzedaży. Wszelkie konsekwencje, z nieważnością Oferty Sprzedaży włącznie, wynikające z niewłaściwego przygotowania i złożenia Oferty Sprzedaży ponosi Akcjonariusz składający Ofertę Sprzedaży. Transakcje będą skuteczne wyłącznie w stosunku do akcji Spółki oferowanych w Ofercie Sprzedaży w sposób spełniający warunki opisane w niniejszym Zaproszeniu. Dom Maklerski oraz Spółka nie ponoszą odpowiedzialności względem Akcjonariusza składającego Ofertę Sprzedaży za szkody poniesione przez Akcjonariusza w związku z nieprzesłaniem przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza informacji o Ofercie Sprzedaży złożonej przez tego Akcjonariusza do Domu Maklerskiego.

Komplet formularzy niezbędnych do złożenia Oferty Sprzedaży przez Akcjonariuszy został przesłany do podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych – uczestników KDPW.

8. ODSTĄPIENIE OD ZAPROSZENIA

Do dnia rozliczenia transakcji nabycia Akcji w ramach Zaproszenia Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Zaproszenia w każdym czasie, zarówno przed, jak i po rozpoczęciu okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży. W szczególności Spółka może odstąpić od Zaproszenia w przypadku ogłoszenia przez inny podmiot zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki, oferty sprzedaży akcji czy wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki.

W przypadku odstąpienia od Zaproszenia Spółka nie będzie odpowiedzialna za zwrot kosztów poniesionych przez Akcjonariuszy, ich pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych w związku ze złożeniem Oferty Sprzedaży lub innymi czynnościami niezbędnymi do złożenia Oferty Sprzedaży, ani do zapłaty jakichkolwiek odszkodowań.

W przypadku odstąpienia od Zaproszenia stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego Spółki, na stronie internetowej Spółki (www.sanokrubber.com) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego (www.trigon.pl).

9. NABYWANIE AKCJI OD AKCJONARIUSZY ORAZ ZASADY REDUKCJI

Akcjonariusz może złożyć Ofertę Sprzedaży na liczbę Akcji wyższą niż maksymalna liczba Akcji, która będzie przedmiotem zakupu przez Spółkę zgodnie z Zaproszeniem, w szczególności Akcjonariusz może złożyć Ofertę Sprzedaży na wszystkie przysługujące mu Akcje. W przypadku, gdy liczba Akcji zaoferowanych przez Akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę w odpowiedzi na Zaproszenie będzie wyższa niż łączna liczba Akcji określona przez Spółkę w Zaproszeniu, Zarząd dokona proporcjonalnej redukcji Ofert Sprzedaży, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji była równa maksymalnej liczbie Akcji wskazanej przez Spółkę w Zaproszeniu, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich Akcjonariuszy. Akcje pozostałe po zastosowaniu powyższego zaokrąglenia (tj. Akcje w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą Akcji określoną przez Spółkę w Zaproszeniu, a łączną liczbą Akcji objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi Ofertami Sprzedaży) będą alokowane po jednej, kolejno, począwszy od największych Ofert Sprzedaży do najmniejszych, aż do całkowitego przydzielenia Akcji w liczbie równej maksymalnej liczbie Akcji wskazanej w Zaproszeniu. W ramach Zaproszenia nie będą nabywane ułamkowe części Akcji.

Spółka zaakceptuje wyłącznie prawidłowe Oferty Sprzedaży złożone zgodnie z warunkami Zaproszenia. W szczególności Spółka nie zaakceptuje Ofert Sprzedaży na niewłaściwie wypełnionym formularzu lub Ofert Sprzedaży, do których nie dołączono wymaganych dokumentów. Spółka będzie w tym zakresie polegała na informacjach uzyskanych od podmiotów przyjmujących Oferty Sprzedaży od Akcjonariuszy, w tym od Domu Maklerskiego i innych firm inwestycyjnych. Przeniesienie własności Akcji pomiędzy Akcjonariuszami, którzy złożą prawidłowe Oferty Sprzedaży, a Spółką zostanie dokonane poza rynkiem regulowanym oraz rozliczone w ramach systemu depozytowo-rozliczeniowego KDPW. Podmiotem pośredniczącym w rozliczeniu transakcji jest Dom Maklerski

10. ZAPŁATA CENY ZAKUPU I KOSZTY ROZLICZEŃ

Cena Zakupu za Akcje, które zostaną nabyte przez Spółkę, zostanie uiszczona przez Spółkę na zasadach wskazanych w niniejszym Zaproszeniu.

Zapłata Ceny Zakupu za Akcje nastąpi za pośrednictwem systemu rozliczeniowego KDPW, na podstawie płatnych instrukcji rozrachunkowych wystawionych przez Dom Maklerski w imieniu Spółki oraz przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych Akcjonariuszy. Kwota stanowiąca iloczyn (a) liczby Akcji zbywanych przez danego Akcjonariusza oraz (b) Ceny Zakupu zostanie przekazana na rachunek pieniężny lub bankowy danego Akcjonariusza powiązany z rachunkiem papierów wartościowych, na którym były zapisane Akcje nabywane od tego Akcjonariusza i z którego nastąpiło przeniesienie tych Akcji na rzecz Spółki. Kwota ta może zostać pomniejszona o należną prowizję (o ile taka prowizja będzie pobierana przez podmiot prowadzący działalność maklerską wystawiający instrukcję rozliczeniową, zgodnie z taryfą opłat takiego podmiotu).

Podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych Akcjonariuszy, na których są zapisane Akcje, mogą pobierać prowizje lub opłaty za przeniesienie akcji Spółki na rzecz Spółki tytułem sprzedaży, jak również z tytułu innych czynności dokonywanych przez ten podmiot w związku ze sprzedażą akcji Spółki na rzecz Spółki, stosownie do zasad i procedur obowiązujących w danym podmiocie oraz postanowień umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy danym podmiotem a danym Akcjonariuszem. Każdy Akcjonariusz zamierzający złożyć Ofertę Sprzedaży powinien skontaktować się z podmiotem prowadzącym jego rachunek papierów wartościowych w celu ustalenia wysokości ewentualnych opłat lub prowizji pobieranych z tytułu realizacji czynności, o których mowa w niniejszym Zaproszeniu. Każdy Akcjonariusz ponosi koszty prowizji wskazanych powyżej we własnym zakresie.

Dom Maklerski będzie pobierać prowizję z tytułu dokonywania czynności w związku z Ofertą Sprzedaży od Akcjonariuszy składających Oferty Sprzedaży, dla których Dom Maklerski prowadzi rachunki papierów wartościowych. Prowizja ta zostanie pobrana według stawki właściwej dla transakcji na akcjach dokonywanych na rzecz danego Akcjonariusza zgodnie z tabelą opłat obowiązującą w Domu Maklerskim. Kwota prowizji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie pobrana ze środków pieniężnych ze sprzedaży Akcji Nabywanych.

W przypadku Akcjonariuszy będących klientami instytucjonalnymi składającymi Ofertę Sprzedaży za pośrednictwem Domu Maklerskiego, Dom Maklerski będzie pobierać prowizję w wysokości 0,10% wartości transakcji, z wyjątkiem tych klientów, którzy z Domem Maklerskim mają wynegocjowaną inną stawkę prowizji.

11. CEL NABYCIA AKCJI W RAMACH ZAPROSZENIA

Akcje nabyte przez Spółkę na podstawie Zaproszenia w ramach upoważnienia, o którym mowa w Uchwałach Upoważniających, mogą zostać przeznaczone do zaoferowania przez Spółkę osobom uprawnionym w ramach programu motywacyjnego w Spółce wprowadzonego uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2022 r., a w przypadku braku realizacji ww. programu motywacyjnego do umorzenia, zgodnie z art. 359 KSH.

12. CHARAKTER PRAWNY OFERTY

Niniejsze Zaproszenie nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 72a, art. 73 i następnych Ustawy o Ofercie Publicznej oraz art. 91 ust. 5 Ustawy o Ofercie Publicznej. W szczególności, do niniejszego Zaproszenia nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 Ustawy o Ofercie Publicznej, jak również przepisy Rozporządzenia w Sprawie Wezwań.

Niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Niniejsze Zaproszenie nie stanowi również oferty zakupu ani nie nakłania do sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych, w szczególności w jakimkolwiek państwie, w którym składanie tego rodzaju oferty lub nakłanianie do sprzedaży papierów wartościowych byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby zgodnie z prawem jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji.

Zaproszenie podlega realizacji wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Zaproszenie nie może być traktowane jako podstawa do realizacji czynności w nim wskazanych.

Akcjonariusze zainteresowani sprzedażą akcji, o których mowa w Zaproszeniu, powinni we własnym zakresie zapoznać się szczegółowo z treścią Zaproszenia oraz z publicznie dostępnymi informacjami dotyczącymi Spółki i wyemitowanych przez Spółkę akcji, w szczególności z raportami bieżącymi i okresowymi Spółki, a także dokładnie przeanalizować i ocenić informacje zawarte w Zaproszeniu oraz inne publicznie dostępne informacje o Spółce i wyemitowanych przez nią akcjach, a ich decyzja odnośnie sprzedaży akcji Spółki powinna być oparta na takiej analizie, jaką sami uznają za stosowną.

Niniejsze Zaproszenie nie stanowi doradztwa inwestycyjnego, porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z niniejszym Zaproszeniem Akcjonariusze według własnego uznania powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych lub podatkowych. Akcjonariusz odpowiadający na niniejsze Zaproszenie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe lub podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Niniejsze Zaproszenie nie wymaga zatwierdzenia lub przekazania do Komisji Nadzoru Finansowego ani jakiegokolwiek innego organu administracji publicznej.

W okresie przyjmowania Ofert Sprzedaży treść niniejszego Zaproszenia będzie dostępna na stronie internetowej Spółki, oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego (www.trigon.pl).

Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury przyjmowania Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie można uzyskać w punktach obsługi klienta Domu Maklerskiego, osobiście lub telefonicznie pod numerami telefonu +48 801 292 292 oraz +48 12 629 22 92 (z telefonów komórkowych).

13. OPODATKOWANIE

Należy wskazać, że sprzedaż Akcji na rzecz Spółki w ramach Zaproszenia może skutkować konsekwencjami podatkowymi dla Akcjonariuszy. Z tych względów Akcjonariuszom zaleca się skorzystanie w indywidualnych przypadkach z porady doradcy podatkowego, finansowego i prawnego lub uzyskanie oficjalnego stanowiska odpowiednich organów administracyjnych właściwych w tym zakresie.

14. DEFINICJE I SKRÓTY UŻYWANE W TREŚCI OFERTY

Obok terminów zdefiniowanych w treści niniejszego Zaproszenia, następujące terminy pisane wielką literą mają znaczenie określone poniżej:

Akcjonariusz osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca posiadaczem akcji Spółki.

KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Kodeks Cywilny Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

KSH Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

Obciążenia zastaw zwykły, skarbowy, rejestrowy lub finansowy, zajęcie w postępowaniu egzekucyjnym, opcja, prawo pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa albo jakiekolwiek inne prawo, obciążenie lub ograniczenie ustanowione na rzecz osób trzecich o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym.

Oferta Sprzedaży oferta sprzedaży Akcji składana przez Akcjonariusza w odpowiedzi na Zaproszenie i na warunkach w nim określonych.

Rozporządzenie w spr. Wezwań Ministra Finansów z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, sposobu i trybu składania i przyjmowania zapisów w wezwaniu oraz dopuszczalnych rodzajów zabezpieczenia

Ustawa o Ofercie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zaproszenie Niniejsze Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Sanok Rubber Company S.A.

W imieniu Sanok Rubber Company S.A.

Piotr Szamburski Rafał Grzybowski

kom mra

Zobacz także: Sanok Rubber Company SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości