Dekpol publikuje wyniki za I półrocze 2022 roku | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
30 wrz 2022, 08:51

Dekpol publikuje wyniki za I półrocze 2022 roku

Grupa DEKPOL, prowadząca działalność w obszarach generalnego wykonawstwa, deweloperskim oraz produkcji łyżek i osprzętu budowlanego, opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2022. Przychody Grupy wyniosły w omawianym okresie 635 mln PLN, co oznacza wzrost o 34% r/r. Zysk operacyjny Grupy w omawianym okresie wyniósł 43,4 mln PLN i był wyższy w ujęciu r/r o 7%. Grupa zakończyła pierwsze sześć miesięcy 2022 roku zyskiem netto na porównywalnym poziomie w ujęciu r/r, w wysokości 26 mln PLN.

Na koniec pierwszego kwartału 2022 roku stan środków pieniężnych w Grupie wynosił 168,3 mln PLN, a wskaźnik dług netto/EBITDA LTM był na bezpiecznym poziomie 1,66.

Segment generalnego wykonawstwa

Segment generalnego wykonawstwa (GW) pozostaje największym segmentem działalności Grupy DEKPOL, z udziałem w przychodach na poziomie przekraczającym 72% w pierwszym półroczu 2022. Przychody segmentu GW w omawianym okresie wyniosły około  459 mln PLN i były wyższe o 49% w ujęciu rok do roku, a zysk operacyjny wyniósł 30 mln PLN (+41% r/r).

Na koniec czerwca 2022 roku realizowane były kontrakty dla podmiotów zewnętrznych o łącznej umownej wartości ponad 1,4 mld PLN netto. Do realizacji po okresie sprawozdawczym pozostawały projekty o łącznej wartości ok. 450 mln PLN netto. Dodatkowo w ramach segmentu GW realizowane są projekty deweloperskie wewnątrzgrupowe o łącznej wartości 394 mln PLN, a do realizacji po okresie sprawozdawczym pozostawały projekty o wartości ok. 216 mln PLN. Większość kontraktów Dekpol Budownictwo realizowanych jest na zlecenie inwestorów prywatnych i ma wartość do 50 mln PLN, przy czym na koniec pierwszego półrocza 2022 GW posiadało w swoim portfolio 10 kontraktów o wartości przekraczającej 70 mln PLN.

Segment deweloperski

W 1H 2022 przychody segmentu deweloperskiego wyniosły 59,6 mln PLN (9% udział w przychodach Grupy), a wynik operacyjny wyniósł 8,8 mln PLN (wobec odpowiednio 91,4 mln PLN i 18,1 mln PLN w 1H 2021). W pierwszych sześciu miesiącach 2022 kontraktacja segmentu deweloperskiego w rozumieniu umów przedwstępnych, deweloperskich oraz rezerwacyjnych wyniosła 197 lokali (wobec 258 w 1H 2021). W przychodach segmentu w omawianym okresie rozpoznana została sprzedaż 103 lokali (w 1H 2021 było to 214 lokali, m.in. za sprawą oddania do użytkowania 180 lokali w I etapie Osiedla Pastelowego w Gdańsku) oraz częściowy przychód (realizowany zgodnie z postępem prac na budowie) z realizacji inwestycji z podmiotem instytucjonalnym we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej.

Według stanu koniec czerwca 2022 r. w ofercie sprzedażowej spółki Dekpol Deweloper dostępnych było 815 lokali.

Segment produkcji osprzętu

Segment produkcji osprzętu do maszyn budowalnych (Dekpol Steel) odpowiadał w 1H 2022 za blisko 15% przychodów Grupy i był drugim pod względem kontrybucji do sprzedaży segmentem działalności. Przychody Dekpol Steel w omawianym okresie sięgnęły 98 mln PLN (+78%), a zysk operacyjny wyniósł 10,9 mln PLN (+57% r/r). Dzięki wykorzystaniu nowych mocy produkcyjnych w nabytym w 4Q 2021 zakładzie Intek, jak również standaryzacji i ustabilizowaniu procesów produkcji, Spółka realizuje wysoki poziom zamówień, dbając przy tym o satysfakcjonujący poziom marż w niestabilnym otoczeniu.

Począwszy od maja br., wykorzystując doświadczenie i referencje przejętego w ub.r. zakładu Intek, nastąpiła dywersyfikacja produkcji. Nadal „core” biznesem Dekpol Steel wraz z Intek jest produkcja łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych, dodatkowym obszarem działania stają się natomiast produkty dla offshore. Dodatkowo, rozpoczęty został proces certyfikacji Dekpol Steel w kierunku uzyskania koncesji na produkcję dla branży obronnej.

Komentarz Zarządu do wyników 1H 2022 i perspektyw na kolejne kwartały

Strategia rozwoju Grupy, polegająca na oparciu działalności o trzy filary: Generalne Wykonawstwo (Dekpol Budownictwo), Produkcję Osprzętu (Dekpol Steel) i segment deweloperski (Dekpol Deweloper) przynosi pożądane efekty. W trudnych i niezwykle niestabilnych czasach ich działalność wzajemnie się równoważy i uzupełnia, co pozawala generować stabilny poziom wyników finansowych. Najwyższą kontrybucję do wyników w 1H 2022 miał Dekpol Budownictwo, który zwiększył przychody o 49% r/r. Dzięki elastyczności i doświadczeniu zespołu, a także wdrożeniu licznych narzędzi, pozwalających na skuteczne ofertowanie w środowisku dużej dynamiki zmian cen na rynku, jesteśmy przygotowani do skutecznej obsługi zleceń ze strony naszych partnerów. Zachowujemy silną pozycję rynkową, poszukując jednocześnie okazji do dalszego rozwoju biznesu. Przykładem jest przejęcie spółki Kombet, której działalność koncentruje się na produkcji prefabrykatów betonowych.

W wyniku transakcji Grupa pozyskała zakład produkcyjny wraz z gruntami umożliwiającymi w przyszłości rozbudowę, stosowną do potrzeb. Kombet jest także zakładem pracy zatrudniającym wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników. Transakcja miała na celu zwiększenie skali działalności segmentu w zakresie produkcji prefabrykatów, ponieważ uważamy, że za sprawą rosnących kosztów materiałów i siły roboczej, budownictwo przemysłowe, logistyczne jak i deweloperskie w kolejnych latach będzie wymagało optymalizacji. Kombet wesprze nas w tym procesie, razem z posiadanym w strukturach Grupy zakładem Betpref. Segment produkcji osprzętu, czyli Dekpol Steel, wykorzystał nowe moce produkcyjne w zakładzie Intek do realizacji wysokiego poziomu zleceń obserwowanego począwszy od 2H 2021. Dzięki zdecydowanym działaniom i elastycznemu podejściu Spółka lepiej niż jej konkurenci poradziła sobie z wyzwaniami rynkowym. Przychody Dekpol Steel wzrosły w 1H 2022 o 78% r/r, odpowiadając za 15% sprzedaży Grupy.

Obok podstawowego biznesu, Steel reorganizuje i optymalizuje procesy w przejętym w ub.r. zakładzie Intek. Wykorzystując doświadczenie Inteku rozpoczęliśmy także dywersyfikację produkcji o obszar „offshore”. Dodatkowo, rozpoczęliśmy działania, zmierzające do uzyskania koncesji na produkcję na potrzeby branży obronnej. Dwa powyższe segmenty działalności Grupy skompensowały w minionym półroczu niższą kontrybucję ze strony segmentu deweloperskiego, którego przychody są pochodną harmonogramu realizacji poszczególnych projektów, stąd ich poziom może się wahać w ujęciu kwartalnym. Na 2H 2022 zaplanowano natomiast zakończenie i przekazanie do użytkowania kilku inwestycji. Warto podkreślić także, że kontraktacja Dekpol Deweloper w 1H 2022 była na zakładanym poziomie dzięki szerokiej i zróżnicowanej ofercie oraz wysokim udziale klientów gotówkowych – mówi Mariusz Tuchlin, Prezes Zarządu DEKPOL S.A.

Wszystkie spółki z Grupy przykładają dużą wagę do rozsądnego planowania biznesu i gospodarowania zasobami w dobie rosnących kosztów działalności. Dzięki temu, a także wzajemnemu uzupełnianiu się działalności trzech segmentów, osiągane marże, chociaż pod presją, pozwoliły nam na wypracowanie w skali Grupy porównywalnego rok do roku poziomu zysku netto. Równolegle podjęliśmy szereg działań, mających na celu minimalizowanie wpływu wysokich stóp procentowych na koszty finansowania Grupy. Z dużą uwagą i rozsądkiem podchodzimy do sfery zadłużenia, poziomu należności i szeroko rozumianego bezpieczeństwa finansowego - dodaje Katarzyna Szymczak-Dampc, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor finansowa DEKPOL S.A.

O spółce Dekpol:

Grupa Kapitałowa Dekpol dynamicznie rozwija się w branży budowlano-deweloperskiej oraz w produkcji osprzętu do maszyn budowlanych. Firma powstała w 1993 r. Posiada nowoczesny park maszynowy oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Od początku swojej działalności ma ambicje i determinację do dalszego dynamicznego rozwoju przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Działalność Grupy Kapitałowej Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach. Największy udział w przychodach zapewniają usługi w zakresie Generalnego Wykonawstwa. Oferta obejmuje bardzo szeroki zakres działania.

Firma posiada bardzo duże doświadczenie w realizacji obiektów przemysłowych, logistycznych, handlowych, użyteczności publicznej, sportowych i rekreacyjnych, czy też obiektów ochrony środowiska. Prowadzi też roboty drogowe, sanitarne i hydrotechniczne. Firma posiada ugruntowaną pozycję lidera w Polsce Północnej i jest jedną z większych firm generalnego wykonawstwa obiektów kubaturowych w skali ogólnopolskiej. Z kolei Dekpol Steel wchodzący w skład Grupy Kapitałowej Dekpol jest producentem łyżek i osprzętów przeznaczonych do maszyn budowlanych. Współpracuje z największymi na świecie producentami maszyn budowlanych. Produkty sprzedawane są do Norwegii, Szwecji, Niemiec, USA i Wielkiej Brytanii, a nawet do Maroka i Australii. Trzecim dynamicznie rozwijanym segmentem Grupy Kapitałowej Dekpol jest działalność deweloperska, która od początku 2019 roku w ramach Spółki Dekpol Deweloper Sp. z o.o. oferuje mieszkania, apartamenty oraz lokale handlowe. Od stycznia 2015 roku akcje Dekpol S.A. notowan

Źródło: Spółka, #DEK

Zobacz także: Dekpol SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości