Skrót wiadomości - poniedziałek, 30 stycznia, 17.30 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
30 sty 2023, 17:32

Skrót wiadomości - poniedziałek, 30 stycznia, 17.30

Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce w styczniu w Polsce nie zmienił się względem poprzedniego miesiąca - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Produkt Krajowy Brutto Polski w 2022 r. wzrósł o 4,9 proc., po wzroście o 6,8 proc. w 2021 roku - podał w szacunku Główny Urząd Statystyczny. Szacunek PAP Biznes wskazywał na wzrost na poziomie 4,8 proc.

W perspektywie rocznej przedsiębiorstwa oczekują osłabienia popytu ogółem, w tym nieznacznego spadku popytu krajowego oraz stabilnego, ale niższego niż przed inwazją Rosji na Ukrainę, wzrostu popytu zagranicznego - napisano w najnowszej wersji raportu NBP "Szybki Monitoring".

Wskaźnik przyszłej sytuacji oraz prognozy modelowe sugerują, że aktualne spowolnienie gospodarcze może być dłuższe od wywołanego pandemią koronawirusa, a także dłuższe niż wskazywały wskaźniki i prognozy formułowane na podstawie danych do IV kw. 2021 r. - napisano w najnowszej wersji raportu NBP "Szybki Monitoring".

Prognozy sytuacji ekonomicznej formułowane w grudniu 2022 r. na I kw. 2023 r. i kolejne 12 miesięcy pozostały relatywnie pesymistyczne, choć nieznacznie poprawiły się w porównaniu do poprzedniego kwartału - napisano w najnowszej wersji raportu NBP "Szybki Monitoring".

Dane ankietowe wskazują na spadek presji płacowej w przedsiębiorstwach, ale występowanie presji płacowej lub jej nasilenie są wyraźnie wyższe od ich długookresowych średnich - napisano w najnowszej wersji raportu NBP "Szybki Monitoring".

Wydajność pracy w przemyśle w 2022 r. wzrosła w skali roku o 8,7 proc., przy zatrudnieniu wyższym o 1,4 proc. i wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 11,5 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Stopa inwestycji w 2022 wyniosła 16,8 proc. wobec 17,0 proc. w 2021 roku - podał GUS.

Rosną utrudnienia w dostępie do finansowania bankowego dla budownictwa, w którym firmy zmagają się z zaostrzonymi warunkami kredytowymi i częstszymi odmowami udzielenia kredytów - napisano w najnowszej wersji raportu NBP "Szybki Monitoring".

Optymizm inwestycyjny przedsiębiorstw jest obecnie bardzo niski, obniża się od kilku kwartałów i słabnie również w wieloletnich planach rozwojowych - napisano w najnowszej wersji raportu NBP "Szybki Monitoring".

W grudniu 2022 r. nastąpił istotny spadek oczekiwań przedsiębiorstw dotyczących kształtowania się inflacji CPI w horyzoncie najbliższych 12 miesięcy, przy podwyższonych oczekiwaniach dot. kształtowania się CPI aż do 2025 r. - napisano w najnowszej wersji raportu NBP "Szybki Monitoring".

Oczekiwania ankietowanych podmiotów wskazują na możliwe obniżenie dynamiki cen produkcji w I kw. 2023 r. oraz w horyzoncie 12- miesięcznym - napisano w najnowszej wersji raportu NBP "Szybki Monitoring".

W IV kw. 2022 r. opłacalność cenowa polskiego eksportu utrzymała się na wysokim poziomie, a odsetek przedsiębiorstw wskazujących kurs walutowy jako barierę rozwoju był historycznie niski - napisano w najnowszej wersji raportu NBP "Szybki Monitoring".

Oceny niepewności oraz odsetek przedsiębiorstw wskazujących ten czynnik jako barierę rozwoju wyraźnie się obniżyły, ale wciąż kształtują się na wysokich poziomach. Wysoki pozostaje również odsetek podmiotów o znaczącej ekspozycji na ryzyko bankructwa - napisano w najnowszej wersji raportu NBP "Szybki Monitoring".

Analiza rentowności sprzedaży wśród firm wskazuje na wciąż relatywnie wysoką, ale słabnącą, zdolność do przenoszenia kosztów działalności na ceny oferowanych dóbr i usług - napisano w najnowszej wersji raportu NBP "Szybki Monitoring".

Dane ankietowe sugerują osłabienie popytu na pracę, ale prognozy zatrudnienia w perspektywie kwartalnej pozostają relatywnie optymistyczne, a w perspektywie rocznej są bardziej optymistyczne niż w kwartalnej - napisano w najnowszej wersji raportu NBP "Szybki Monitoring".

W przypadku pogorszenia się koniunktury gospodarczej redukcja zatrudnienia nie będzie według przedsiębiorstw dominującym instrumentem adaptacyjnym - napisano w najnowszej wersji raportu NBP "Szybki Monitoring".

Ceny zbóż na krajowym rynku pozostają w trendzie spadkowym - podała Izba Zbożowo-Paszowa w newsletterze.

Kantar Consumer Index wzrósł w styczniu w Polsce o 4,5 pkt. do -35,9 pkt. - wynika z najnowszego badania Kantar.

Wskaźnik nastrojów w polskiej gospodarce (Economic Sentiment Indicator - ESI) w styczniu 2013 r. wyniósł 89,7 pkt., tyle co grudniu 2022 r. - wynika z danych Komisji Europejskiej.

Wskaźnik oczekiwań inflacyjnych konsumentów w Polsce w styczniu spadł do 31,2 pkt. z 37,0 pkt. w grudniu 2022 r. - wynika z danych Komisji Europejskiej.

Decyzje w sprawie wakacji kredytowych zależne od sytuacji inflacyjnej w dalszej części roku - powiedział na briefingu premier Mateusz Morawiecki.

W ciągu 2 tygodni decyzja w sprawie cen biletów kolejowych, a najlepiej byłoby gdyby ceny powróciły do poziomu sprzed podwyżki - powiedział premier Mateusz Morawiecki, w trakcie konferencji prasowej.

Liczba ludności Polski na koniec 2022 roku spadła rdr o 141 tys. do 37,767 mln osób - podał GUS.

Produkt Krajowy Brutto Niemiec w czwartym kwartale 2022 r. spadł o 0,2 proc. kdk, po uwzględnieniu czynników sezonowych - poinformował w komunikacie Federalny Urząd Statystyczny w I wyliczeniu. Na rynku spodziewano się 0,0 proc. kdk, po +0,5 proc. w III kwartale (korekta z 0,4 proc. wcześniej).

Indeks nastrojów w gospodarce strefy euro wyniósł w styczniu 99,9 pkt. wobec 97,1 pkt. w poprzednim miesiącu, po korekcie z 95,8 pkt. - podała Komisja Europejska w komunikacie. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 97 pkt.

BUDŻET

Otwarte Fundusze Emerytalne przelały do ZUS środki w wysokości 584,7 mln zł w ramach tzw. suwaka - poinformowało PAP Biznes biuro prasowe ZUS.

W 2023 r. Polska może przeznaczyć 4 proc. PKB na wojsko - poinformował premier podczas poniedziałkowego briefingu.

UE przyjęła zalecenie w sprawie odpowiedniego dochodu minimalnego. Zdaniem UE, w razie pogorszenia koniunktury elastyczność w kształtowaniu dochodu minimalnego może złagodzić negatywne skutki społeczne i stabilizować gospodarkę. UE zaleca, aby państwa osiągnęły odpowiedni poziom wsparcia dochodu najpóźniej do 2030 r.

SPÓŁKI

Cognor Holding szacuje, że w 2022 r. skonsolidowany zysk netto wyniósł 602,4 mln zł wobec 363,5 mln zł w 2021 r. - podał Cognor w komunikacie. EBITDA, według szacunków, wzrosła rdr o 51,5 proc. do 787 mln zł, a przychody ze sprzedaży o 21,2 proc. do 3.406,6 mln zł.

Zarząd Cognor Holding chce zarekomendować walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości 1,23 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Trakcja miała w IV kwartale 2022 r. ok. 6,7 mln zł zysku EBITDA oraz blisko 11 mln zł zysku brutto ze sprzedaży, przy przychodach na poziomie 297,5 mln zł - podała spółka we wstępnych szacunkach. Strata brutto wyniosła 8,9 mln zł, a strata netto 15,5 mln zł.

Bank Pekao udzieli 571,6 mln zł kredytu na rozbudowę sieci tramwajowej w Krakowie. Łączny koszt projektu to ponad 1 mld zł i obok Pekao przedsięwzięcie to finansują także Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Polski Fundusz Rozwoju - poinformował bank w komunikacie prasowym.

W ciągu trzech miesięcy mBank zawarł z klientami ponad 2800 ugód dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich - poinformował bank w komunikacie prasowym.

Rada nadzorcza PKP Cargo zatwierdziła rewizję strategii grupy na lata 2019-2023. Wpływ na rewizję miały istotne zmiany otoczenia spółki, które zaszły w latach 2020-2022 - poinformowało PKP Cargo w komunikacie.

Trakcja zawarła umowę z Miastem Łódź - Zarządem Inwestycji Miejskich na rozbudowę/przebudowę ul. Szczecińskiej - podała spółka w komunikacie. Wartość netto umowy wynosi 71,2 mln zł.

Movie Games zapowiedział na 2023 rok wydanie gry "Sports: Renovations", za której produkcję będzie odpowiadała założona przez Movie Games i Roberta Lewandowskiego spółka Goat Gamez - poinformowano na stronie internetowej Goat Gamez.

Spółka zależna PKP Cargo podpisała z Alstom Pojazdy Szynowe umowę zakupu aktywów likwidowanego oddziału tej firmy - poinformowało PKP Cargo w komunikacie. Umowa ma wartość 13,5 mln zł netto.

PKP Cargotabor, spółka zależna PKP Cargo, kupi za 13,5 mln zł netto aktywa likwidowanego oddziału firmy Alstom - podało w poniedziałek PKP Cargo.

Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł w 2022 o 1,2 pkt. proc. do 35,44 proc. - podał Urząd Transportu Kolejowego.

Należąca do Grupy Orlen morska farma wiatrowa BalticPower uzyskała w poniedziałek pierwsze z wymaganych pozwoleń na budowę dla lądowej części inwestycji - poinformował na Twitterze prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Po tym jak holenderski koncern Philips stracił w 2022 r. 1,6 mld euro, koncern poinformował w poniedziałek rano, że zamierza zwolnić 6 tys. pracowników na całym świecie, w tym 1,1 tys. w Niderlandach. Trzy miesiące temu firma poinformowała, że zwalnia 4 tys. pracowników.

WALUTY

Nadchodzące posiedzenia Fed i EBC mogą nasilić presję na osłabienie złotego i krajowego długu, a decydować o tym mogą różnice między tym co wycenia rynek, a możliwą narracją przedstawicieli banków centralnych - powiedział strateg rynkowy PKO BP Mirosław Budzicki. Wg niego EUR/PLN pozostanie poniżej 4,74, a rentowności SPW mogą wzrosnąć ponad 6 proc.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,0903 USD i 141,79 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY, PALIWA

Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku spadają, a powrót Chińczyków po obchodach Nowego Roku nie wywołał zwyżki popytu na surowce - podają maklerzy.

Miedź na giełdzie metali LME w Londynie spada, a maklerzy starają się oszacować, jaka będzie sytuacja gospodarcza w Chinach po powrocie Chińczyków do pracy po świątecznej przerwie.

Ceny gazu w Europie w poniedziałek rosną w reakcji na powrót cieplejszej pogody w Europie. Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) zyskują 3,1 proc., odrabiając wcześniejsze straty - cena paliwa wynosi 57,15 euro za MWh - informują maklerzy.

W ciągu miesiąca średnia cena benzyny PB95 w Polsce wzrosła o 0,10 zł - podaje Polska Izba Paliw Płynnych.

ENERGETYKA

Perspektywa dla sektora energetycznego w Polsce w '23 jest stabilna - oceniają przedstawiciele Fitch. Po wydzieleniu wytwórczych aktywów węglowych do NABE Fitch będzie mógł podnieść limity dźwigni finansowej przy obecnych ratingach spółek, ale nie oznacza to, że firmy będą mogły znacząco zwiększać zadłużenie.

Wypełnienie magazynów gazu, wg stanu na 29 stycznia spadło do 88 proc. - poinformował Gas Storage Poland, spółka celowa PGNiG.

Mimo istotnych wyzwań związanych ze zmianami na rynku energii, większość przedsiębiorstw nie posiada polityki zarządzania wykorzystaniem nośników energii, a mniej niż połowa planuje wprowadzić lub wprowadza zmianę struktury wykorzystania nośników energii - napisano w najnowszej wersji raportu NBP "Szybki Monitoring".

Włochy podpisały z Libią kontrakt w sprawie produkcji gazu na sumę 8 miliardów euro. Umowę z libijską państwową firmą Noc zawarł włoski koncern energetyczny Eni podczas wizyty premier Giorgii Meloni w Trypolisie w ostatni weekend. Ekonomiczny dziennik „Il Sole-24 Ore” nazywa porozumienie „historycznym”.

OPINIE, PROGNOZY

Mimo hamowania wzrostu PKB w 2023 roku do ok. 1 proc., perspektywy polskiej gospodarki są dość optymistyczne - ocenia główny ekonomista PZU Dawid Pachucki. Firmy widzą na horyzoncie dużo ryzyk, ale z badań wynika, że spodziewają się raczej krótkoterminowego spowolnienia i poprawy w drugiej połowie roku.

Kolejne kwartały mogą przynieść spowolnienie wzrostu PKB, a w I kw. wzrost PKB może spaść poniżej 0,5 proc. - uważają ekonomiści. Ich zdaniem inflacja odbija się na portfelach konsumentów w całej Europie, co przekłada się na wstrzymywanie decyzji o zakupie dóbr trwałych.

W ubiegłym tygodniu WIG20 był nieznacznie mocniejszy od WIG-u, wskaźnik RS WIG20/WIG pozostał w mocno zaawansowanym trendzie bocznym, a tym samym szanse na ruch kierunkowy rosną. W WIG20 bardzo słabo zachowywały się banki, a objawy przesilenia siły relatywnej zauważyć można na akcjach KGHM, Allegro oraz PZU.

W ubiegłym tygodniu mWIG40 był słabszy od WIG-u, wskaźnik RS mWIG40/WIG przełamał bronione przez kilka miesięcy techniczne wsparcia, a trend spadkowy siły relatywnej potwierdzają wskaźniki. Do kolejnych wsparć pozostało jeszcze sporo miejsca, a tym samym słabsze zachowanie mWIG40 względem WIG-u może być kontynuowane.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Wartość inwestycji venture capital w Polsce w 2022 roku wyniosła 3,6 mld zł - poinformował w komunikacie PFR Ventures i Inovo VC.

MF w I kw. skieruje do konsultacji projekt implementujący dyrektywę w sprawie ESG - poinformował cytowany w komunikacie po posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego wiceminister finansów Piotr Patkowski.

Pogłowie trzody chlewnej w 2022 r. spadło o 6,0 proc. rdr - podał GUS.

Ceny nawozów azotowych w 2022 roku wzrosły o 112,4 proc. - podał GUS.

W 2022 r. zapotrzebowanie na powierzchnię biurową w Warszawie wróciło do poziomu notowanego przed pandemią. W tym okresie zawarto umowy najmu na około 860 tys. m kw., co było wynikiem wyższym o 33 proc. w porównaniu z rokiem 2021 - poinformowała firma Knight Frank w raporcie.

Nastroje wśród przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w I kwartale poprawiły sie - wynika z najnowszego Barometru EFL. Główny indeks barometru na I kwartał wyniósł 48,5 pkt. i jest o 1,3 pkt. wyższy niż kwartał wcześniej.

WYDARZENIA Z KRAJU

Po zakończeniu przetargu na laptopy dla uczniów będą też laptopy dla nauczycieli - poinformował w niedzielę minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Dodał, że do nauczycieli trafi ponad 400 tys. sztuk sprzętu.

Rada ministrów może w lutym zająć się projektem ustawy o ograniczeniach w nabywaniu mieszkań - wynika z wypowiedzi dla PAP ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy.

Prawo i Sprawiedliwość spokojnie przygotowuje się do wyborów. Dopóki Tusk pozostaje na czele Platformy Obywatelskiej, prawica nie musi martwić się o ich wynik. A na zmianę lidera jest już za późno, zresztą nie ma nikogo - ocenie w felietonie szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, nie był nigdy zarejestrowany jako współpracownik ABW - przekazał koncern w oświadczeniu zamieszczonym w poniedziałek na Twitterze w odpowiedzi na doniesienia "Gazety Wyborczej". Według spółki publikacja dziennika zawiera nieprawdziwe informacje. PKN Orlen ustosunkowało się w ten sposób do artykułu "Obajtek, ABW i agentka w Orlenie", który ukazał się w poniedziałkowym wydaniu "Wyborczej".

Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek wystąpił do resortu zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zgwałconej 14-latki z niepełnosprawnością intelektualną. Nastolatka nie mogła się poddać legalnej aborcji, bo lekarz powołał się na klauzulę sumienia.

Absolutnie jesteśmy zbulwersowani tą sprawą. Takie zachowanie jest nieakceptowalne - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski odnosząc się do odmowy lekarzy dokonania aborcji u zgwałconej 14-latki. Jak dodał, resort zdrowia współpracuje w tej sprawie z Rzecznikiem Praw Pacjenta.

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu pracy. Wprowadza ona na stałe do przepisów pracę zdalną – poinformowano w poniedziałek na stronie Kancelarii Prezydenta. Ponadto pracodawcy będą mogli kontrolować trzeźwość pracowników.

Zostaną wprowadzone rozwiązania uniemożliwiające odsprzedaż laptopów, które w przyszłym roku otrzymają czwartoklasiści – zapowiedział pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński.

Do tej pory wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrali 154 mln 606 tys. 764 zł - poinformował sztab WOŚP w niedzielę po północy, podsumowując dotychczasowy przebieg akcji. Tegoroczny finał WOŚP przebiega pod hasłem "Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych!".

Polscy naukowcy wydają dziesiątki milionów złotych rocznie na publikowanie w czasopismach, które naukowe są tylko z nazwy, a niewiele mają wspólnego z jakością naukową – powiedział PAP makroekonomista, wiceprezes PAN i były członek Komisji Ewaluacji Nauki prof. Aleksander Welfe.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY

Przebywający z wizytą w Chile kanclerz Niemiec Olaf Scholz zapewnił w niedzielę, że jego kraj nie pozwoli, by wojna na Ukrainie przerodziła się w konflikt między Rosją a NATO.

Niektórzy zachodni sojusznicy Ukrainy niepokoją się, że czas może być po stronie Rosji. Dlatego doszło do zmiany w ich myśleniu dotyczącym przyspieszenia dostaw broni na Ukrainę, której efektem było ogłoszenie w środę przez Niemcy i USA zgody na dostawy czołgów bojowych - pisze portal dziennika "The Wall Street Journal".

Prezydent Chorwacji Zoran Milanović powiedział, że jest przeciwny wysyłaniu Ukrainie jakiejkolwiek broni, ponieważ - jego zdaniem - to jedynie przedłuża wojnę z Rosją.

Prawdopodobieństwo konfliktu USA z Chinami o Tajwan jest "bardzo wysokie" - oświadczył przewodniczący komisji spraw zagranicznych Izby Reprezentantów Michael McCaul. Polityk skomentował w ten sposób słowa Mike'a Minihana, generała amerykańskich sił powietrznych, który ostrzegł, że do wojny z Chinami może dojść już w 2025 r.

Ambasada USA w Turcji ostrzegła w poniedziałek Amerykanów przed możliwymi atakami na kościoły, synagogi i misje dyplomatyczne w Stambule. Zaznaczono, że niebezpieczeństwo wynika z potencjalnych ataków odwetowych za demonstracje w krajach zachodnich, na których palono Koran.

Za atak dronów na instalacje wojskowe w Isfahanie, w trzecim co do wielkości mieście Iranu, jest odpowiedzialny Izrael - poinformował w niedzielę portal amerykańskiego dziennika "The Wall Street Journal", powołując się na źródła zastrzegające sobie anonimowość. Izraelskie wojsko odmawia komentarzy w sprawie incydentu, który byłby pierwszym atakiem na Iran przewodzonym przez Benjamina Netanjahu od czasu, gdy w zeszłym miesiącu powrócił on do władzy na czele najbardziej prawicowego rządu w historii Izraela.

Niezidentyfikowane samoloty lub drony zaatakowały i zniszczyły we wschodniej Syrii, przy granicy z Irakiem, konwój z irańską bronią; są zabici i ranni - poinformowało w niedzielę wieczorem Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka.

Większość obywateli Niemiec nie chce, by ich kraj zrezygnował z energetyki jądrowej - wynika z ankiety przeprowadzonej przez Fundację Konrada Adenauera, której rezultaty relacjonuje w poniedziałek portal dziennika "Bild".

Alpy są szczególnie mocno dotknięte zmianami klimatycznymi. Najbardziej dotknięte brakiem śniegu są tereny narciarskie, położone poniżej 1500 metrów nad poziomem morza, wymagające sztucznego dośnieżania. Narciarstwo staje się sportem, na który stać tylko zamożne rodziny – mówi prof. Harald Kunstmann, badacz klimatu, w wywiadzie dla portalu „ZDF heute”. (PAP Biznes)

asa/ gor/ ana/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości