Grupa Modne Zakupy podsumowuje 2022 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
22 mar 2023, 09:50

Grupa Modne Zakupy podsumowuje 2022 r.

Grupa Modne Zakupy (“GMZ”), działająca na rynku odzieżowym e-commerce w 2022 r. konsekwentnie realizowała założenia zawarte w strategii rozwoju przyjętej na lata 2021-2025. W minionym roku spółka z sukcesem zakończyła emisję akcji serii O i zrealizowała pierwszy cel inwestycyjny, czyli nabycie 30 proc. udziałów GMZ CO. Obecnie spółka przygotowuje się do dalszego zaangażowania kapitałowego w GMZ.CO, poprzez przejęcie łącznie 100 proc. udziałów tego podmiotu.

Opublikowany przez GMZ raport roczny nie zawiera Sprawozdania z badania rocznego Sprawozdania Finansowego za 2022 r. Spółka nie otrzymała od biegłego rewidenta podpisanego sprawozdania z przyczyn technicznych. Zarząd GMZ jest w bieżącym kontakcie z kluczowym biegłym rewidentem, który zapewnił, że podpisane sprawozdanie z badania bez zastrzeżeń zostanie przekazane w dniu 23 marca 2023 r. Niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu, spółka opublikuje uzupełniony raport.

W marcu 2022 r. Grupa Modne Zakupy S.A. podpisała umowę inwestycyjną, która zawierała szczegóły związane z nabyciem przez Emitenta 30 proc. udziałów GMZ.CO. W kwietniu ub. r. z sukcesem zakończyła się emisję akcji serii O, z której spółka pozyskała 4,83 mln zł. Środki zostały przeznaczone na pośrednią inwestycję w Grupę Modne Zakupy Sp. z o.o. poprzez inwestycję w GMZ.CO. Pierwszy cel inwestycyjny, czyli nabycie 30 proc. Udziałów GMZ.CO, został zrealizowany w sierpniu 2022 r., poprzez zakup udziałów od obecnych udziałowców oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale GMZ.CO. W konsekwencji istotnie wzrosła suma aktywów, która obecnie wynosi 4 733 tys. zł. Na koniec 2022 r. kapitały własne Spółki wyniosły 3 934 tys. zł względem 3 tys. zł rok wcześniej.

- Przed nami realizacja drugiego celu inwestycyjnego - planujemy przejęcie pozostałych 70 proc. udziałów  GMZ.CO - co umożliwi pełną kontrolę nad grupą kapitałową tego podmiotu lub ewentualnie połączenie obu podmiotów. Ostateczna decyzja w tym zakresie zostanie podjęta po ogłoszeniu parametrów drugiego etapu transakcji i ich dokładnym przeanalizowaniu – komentuje Piotr Sobiś, członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji członka zarządu GMZ.

Strategia Grupy Modne Zakupy S.A. na lata 2021-2025 zakłada m.in osiągnięcie 12-miesięcznych przychodów na poziomie 100 mln zł do końca 2025 roku. Będzie to możliwe dzięki rozwojowi organicznemu oraz konsolidacji na rynku e-commerce, w szczególności w kategorii Women. Do końca 2025 r. planuje także dwukrotnie zwiększenie liczby marek oraz trzykrotnie liczby produktów w serwisie intymna.pl. Celem jest również przeniesienie notowań akcji Spółki na Rynek Główny GPW.

- Rok 2022 był bardzo wymagającym okresem dla wielu dziedzin gospodarki, w tym również dla firm działających na rynku e-commerce. Grupa Modne Zakupy sp. z o.o. podobnie jak inne podmioty z branży zmagała się z trudnościami związanymi z wybuchem wojny na Ukrainie oraz wzrostem inflacji – czynniki te miały negatywny wpływ na wynik EBITDA. Niemniej jednak z optymizmem patrzymy w przyszłość i wierzymy, że cele stawiane przed Grupą Modne Zakupy S.A. są możliwe do zrealizowania – dodaje Sobiś.

W 2022 r. Grupa Modne Zakupy sp. z o.o. nie wygenerowała zysku, jednakże wartość środków pieniężnych została zwiększona przy jednoczesnym wzroście wartości sumy bilansowej. Strategia rozwoju dla wybranej opcji strategicznej została opracowana z uwzględnieniem obecnego stanu finansów Grupy Modne Zakupy sp. z o.o. i zakłada rozwój działalności sklepów w celu poprawy jej rentowności. Równocześnie planowana jest rewitalizacja systemu IT sklepów. Po przeprowadzaniu transakcji przejęcia GMZ.CO, czyli pośrednio też Grupy Modne Zakupy sp. z o.o., Grupa Modne Zakupy S.A. zamierza przeprowadzić szereg działań mających na celu usprawnienie działania sklepów internetowych.

Źródło: Spółka, #GMZ

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości