Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
27 mar 2023, 10:12

Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy

Przegląd ważniejszych informacji o umowach i kontraktach zawieranych przez spółki publiczne od 20 do 26 marca

CREOTECH INSTRUMENTS SA - podpisanie umowy na realizację kolejnych faz misji kosmicznej Comet Interceptor

20 marca 2023 roku zarząd spółki podpisał z Europejską Agencją Kosmiczną umowę na realizację kontraktu obejmującego fazy C oraz D opracowania i produkcji kluczowego podzespołu instrumentu pomiarowego dla misji kosmicznej Comet Interceptor, która jest automatyczną sondą planowaną do wystrzelenia w przestrzeń kosmiczną w 2029 roku. Projekt prowadzony jest jako misja klasy F w ramach programu Cosmic Vision przez ESA we współpracy z Japońską Agencją Aerokosmiczną (JAXA). Głównym celem misji jest poznanie komet od strony naukowej, w tym ich składu chemicznego i fizycznego, ale również przygotowanie się do potencjalnych przyszłych misji, których celem mogłaby być np. zmiana trajektorii komety czy wydobywanie surowców z komet.

Cały projekt został podzielony na szereg faz, a aktualnie realizowane fazy obejmować będą produkcję systemu lotnego. Wartość kontraktu wynosi 1.798.519 EUR.

BUDIMEX SA - budowa gazociągu DN700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna - Mory wraz infrastrukturą niezbędną do jego obsługi

21 marca 2023 r. została podpisana umowa pomiędzy Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA a Budimex SA na generalną realizację inwestycji pod nazwą "Budowa gazociągu DN700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna - Mory wraz infrastrukturą niezbędną do jego obsługi". Wartość umowy: 188.700.000,00 zł netto.

BUDIMEX SA - przebudowa Drogi Wojewódzkiej nr 928 na odcinku od DK 44 do skrzyżowania z DK 1

21 marca 2023 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach wybrał ofertę Budimex SA jako najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa Drogi Wojewódzkiej nr 928 na odcinku od DK 44 do skrzyżowania z DK 1. Wartość oferty: 183.031.890,70 zł netto.

DEKPOL SA - zawarcie umowy generalnego wykonawstwa obiektu handlowego w Koszalinie

21 marca 2023 r. spółka zależna emitenta - Dekpol Budownictwo Sp. z o.o. (wykonawca) zawarła z podmiotem trzecim (zleceniodawca) umowy obejmujące generalne wykonawstwo obiektu handlowego o powierzchni ok. 10 tys. m2 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w tym drogą dojazdową, w Koszalinie. W ramach inwestycji wykonawca przygotuje niezbędną dokumentację wykonawczą, wykona prace budowlane oraz uzyska wymagane zezwolenia, w tym pozwolenie na użytkowanie inwestycji. Za wykonanie wszystkich prac związanych z inwestycją ustalono wynagrodzenie netto o równowartości łącznie ok. 5% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Dekpol za rok 2021.

DEKPOL SA - zawarcie umowy o roboty budowlane w woj. śląskim

21 marca 2023 r. emitent poinformował o zawarciu przez spółkę zależną - Dekpol Budownictwo Sp. z o.o. (wykonawca) z podmiotem trzecim (zamawiający) umowy o roboty budowlane, której przedmiotem jest budowa budynku magazynowego o powierzchni ok. 120 tys. m2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie woj. śląskiego.

W ramach umowy wykonawca przygotuje niezbędną dokumentację wykonawczą, wykona prace budowlane oraz uzyska wymagane zezwolenia, w tym pozwolenie na użytkowanie inwestycji. Za wykonanie prac objętych umową ustalono wynagrodzenie ryczałtowe netto o równowartości ok. 23% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Dekpol za rok 2021.

SYNEKTIK SA - informacja o zawarciu istotnej umowy sprzedaży systemu robotycznego da Vinci

22 marca 2023 r. spółka powzięła informację o zawarciu przez spółkę zależną SYNEKTIK Czech Republic, s.r.o. z siedzibą w Pradze w Czechach, istotnej umowy ze Szpitalem Uniwersyteckim Thomayer, z siedzibą: Vídeňská 800, Praha 4 - Krč 140 59, Czechy.

Umowa obejmuje dostawę systemu robotycznego do chirurgii małoinwazyjnej (da Vinci) do Szpitala, instalację systemu i szkolenia personelu wraz z opieką serwisową w ramach gwarancji. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z czeskim prawem zamówień publicznych, a jej wartość netto wynosi 53.997.608 CZK.

WASKO SA - informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem

22 marca 2023 r. zarząd WASKO SA zawarł umowę z Centrum Informatyki Resortu Finansów w Radomiu na wykonanie zamówienia p.n.: "Świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego dla macierzy firmy Hitachi". Przedmiotem umowy jest: świadczenie usługi serwisu technicznego dla infrastruktury macierzowej zamawiającego firmy Hitachi Vantara, przez okres 36 miesięcy od daty podpisania umowy.

Maksymalne łączne wynagrodzenie wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy, wynosi 17.465.950,80 zł brutto.

ATENDE SA - otrzymanie zamówień o istotnej wartości

23 marca 2023 r. zarząd Atende SA otrzymał zamówienia od operatora telefonii komórkowej na łączną kwotę 5,1 mln USD (22 mln zł) na dostawy sprzętu, oprogramowania oraz usług Atende w ramach rozbudowy sieci pakietowej. Zamówienia zostaną zrealizowane w ciągu 12 miesięcy.

ERBUD SA - podpisanie znaczącej umowy przez spółką zależną - MOD21 GmbH z Objekt Schwäbisch Gmünd 1 GmbH

24 marca 2023 r. zarząd ERBUD SA otrzymał informację od spółki zależnej - MOD21 GmbH o umowie z Objekt Schwäbisch Gmünd 1 GmbH (inwestor)

Wartość kontraktu 16.402.500 EUR / 76.791.584 PLN. Przedmiotem kontraktu jest Dzielnica "ECO Village" w Buchstraße, 73525 Schwäbisch Gmünd składająca się z 2 kompleksów mieszkaniowych, rzędu ok. 8.100 m.

ERBUD SA - podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane z LINDE GmbH

24 marca 2023 r. zarząd ERBUD SA otrzymał podpisaną przez obie strony znaczącą umowę o wartości 12.6 mln EUR (59.3 mln PLN) netto na roboty budowlane w Płocku zawartą z LINDE GmbH.

UNIBEP SA - zawarcie umowy w przedmiocie rozbudowy i przebudowy zakładu produkcji w Radzikowicach w województwie opolskim

24 marca 2023 roku zarząd UNIBEP S.A. podpisał umowę z Umicore Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Radzikowicach [zamawiający] w przedmiocie rozbudowy i przebudowy zakładu produkcji materiałów katodowych w Radzikowicach w województwie opolskim.

Przedmiot umowy składa się z trzech odcinków: i) przebudowa istniejącego 2 - kondygnacyjnego budynku warsztatowego z częścią biurową i socjalną oraz rozbudowa tego budynku o nową 4 - kondygnacyjną część; ii) budowa budynku magazynowego; iii) rozbudowa części halowej istniejącego budynku.

Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy wynosi 61,2 mln zł netto.

TIM SA - zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż do 100% akcji w kapitale zakładowym TIM S.A.

24 marca 2023 roku zarząd TIM S.A. powziął informację o zawarciu przez akcjonariuszy spółki - Krzysztofa Foltę, Piotra Nosala, Macieja Posadzego, Piotra Tokarczuka, Ewę Foltę oraz Krzysztofa Wieczorkowskiego umowy inwestycyjnej z FEGA _ Schmitt Elektrogroßhandel GmbH, podmiotem powiązanym ("inwestor") Adolf Würth GmbH _ Co. KG dotyczącej ogłoszenia przez inwestora wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji spółki i zobowiązania się akcjonariuszy do zbycia wszystkich akcji spółki posiadanych przez akcjonariuszy w odpowiedzi na wezwanie.

mra/ abs/ amp/ zdz/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości