Grupa Azoty szacuje stratę netto w II kw. na 543 mln zł; analitycy oczekiwali 344 mln zł straty | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
19 wrz 2023, 07:18

Grupa Azoty szacuje stratę netto w II kw. na 543 mln zł; analitycy oczekiwali 344 mln zł straty

Grupa Azoty szacuje skonsolidowane przychody ze sprzedaży w II kw. 2023 r. na 3,491 mld zł, a stratę EBITDA na 608 mln zł. Strata netto wyniosła 543 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Konsensus PAP Biznes zakładał 344 mln zł straty netto, 184,4 mln zł straty EBIDTA i 3,529 mld zł przychodów.

Stratę EBIT Grupa Azoty w drugim kwartale 2023 r. szacuje na 807 mln zł, podczas gdy konsensus zakładał 386,9 mln zł straty.

Marża EBITDA wyniosła minus 17,4 proc.

Spółka podała, że w drugim kwartale, podobnie jak pozostali producenci europejscy, Grupa Azoty zmagała się z niekorzystnymi warunkami makroekonomicznymi, będącymi konsekwencją agresji Rosji na Ukrainę, skutkującymi zmniejszonym popytem na rynkach produktów spółek grupy kapitałowej oraz rynkach ich dalszego przetwórstwa.

Od trzeciego kwartału, zgodnie z publikowanymi szacunkowymi wolumenami produkcji, grupa obserwuje wzrost popytu na nawozy, co - jak podano - przy utrzymaniu tego trendu znajdzie odzwierciedlenie w wynikach finansowych w 2023 roku.

"Drugi kwartał 2023 r. jak również pierwsze półrocze br. to okres bezprecedensowej kumulacji wyzwań rynkowych dla wszystkich producentów branży nawozowo-chemicznej w Europie. Cała branża mierzyła się z zachwianiem równowagi popytowo-podażowej, która była wynikiem m.in. zwiększonego bezcłowego importu produktów spoza UE oraz rynkowymi skutkami trwającej wojny Rosji z Ukrainą. W konsekwencji obserwowaliśmy liczne ograniczenia produkcji na instalacjach przez europejskich producentów branży nawozowo-chemicznej. W bieżącym III kwartale obserwujemy zwiększony popyt na nasze nawozy i prognozujemy kontynuację tego trendu w kolejnych miesiącach. W segmencie Chemii i Tworzyw obserwujemy pierwsze sygnały zatrzymania negatywnych trendów trwających od początku 2023 roku. Branża nawozowo-chemiczna nadal pozostaje pod dużym, niekontrolowanym napływem tańszych produktów spoza UE - głównie z krajów azjatyckich – produkowanych w oparciu o tańsze surowce i nie zawierających w sobie znaczących kosztów i konsekwencji europejskiej polityki klimatycznej" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, wiceprezes Marek Wadowski.

W komunikacie podano, że spadek wolumenów sprzedaży w połączeniu z niskim poziomem popytu wymuszał konieczność elastycznego dostosowywania produkcji spółek grupy do potrzeb rynku w kluczowych segmentach biznesowych.

"Raportowany kwartał to również okres zawirowań na rynku surowców i utrzymujących się ich wysokich cen w Europie, co wpływało na erozję marż. Negatywny wpływ na wyniki grupy miała też pogarszająca się sytuacja gospodarcza w Europie, w tym szczególnie na istotnym dla Grupy Azoty rynku niemieckim" - napisano.

Dodano, że pozytywnie na wyniki drugiego kwartału 2023 roku wpłynęła sprzedaż zakupionych na rynku we wcześniejszych okresach uprawnień do emisji CO2 przez spółki zależne: Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy”, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" i Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn, a łączny dodatni wpływ z tego tytułu na wyniki Grupy Kapitałowej Grupa Azoty w analizowanym okresie wyniósł 289 mln zł.

Segment Agro

Jak podano, w drugim kwartale 2023 roku, ze względu na relatywnie niski popyt, sprzedaż nawozów ogółem w ujęciu wolumenowym była niższa o 24 proc. rdr a w samych nawozach wieloskładnikowych spadek sprzedaży sięgał 49 proc. Koniunktura w polskim rolnictwie była niekorzystna, a ceny zbóż na krajowym rynku znajdowały się w trendzie spadkowym. Do 17 czerwca 2023 r. obowiązywało zawieszenie ceł Unii Europejskiej na mocznik i amoniak. Ponadto, obserwowano zwiększony import nawozów na europejski i krajowy rynek, a ceny gazu ziemnego, kluczowego surowca do produkcji nawozów, znajdowały się w trendzie spadkowym. Notowania spot dla indeksu TTF w drugim kwartale kształtowały się na poziomie 35 EUR/MWh i były niższe o 63 proc. rdr, co wraz z sytuacją na rynku rolnym oraz popytowo-podażową na rynku nawozowym, powodowało spadek popytu i presję na spadek cen nawozów.

"Z uwagi na słaby popyt Grupa Azoty w raportowanym kwartale dostosowywała produkcję własnych instalacji do bieżącej sytuacji popytowo podażowej na rynku europejskim. Produkcja nawozów ogółem w drugim kwartale 2023 roku była niższa o 43 proc. rdr. W przypadku nawozów wieloskładnikowych spadek produkcji wyniósł 49 proc. rdr, a niekorzystny wpływ na wyniki kwartału miał wzrost mediów energetycznych rdr" - napisano.

Wypracowana w drugim kwartale 2023 roku marża EBITDA Segmentu Agro ukształtowała się na poziomie minus 28,8 proc.

Segment Chemia

"W Segmencie Chemia w drugim kwartale 2023 roku obserwowana była obniżona aktywność zakupowa w kluczowych dla segmentu sektorach gospodarczych: budowlanym i meblarskim. We wskazanym okresie odnotowano spadek cen wszystkich produktów w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego; największy spadek zanotowano w przypadku cen siarki, melaminy i mocznika na cele techniczne" - napisano.

Niższe były - jak podano - również wolumeny sprzedaży produktów segmentu, z wyjątkiem siarki. Ceny głównych surowców do produkcji alkoholi OXO i plastyfikatorów, tj. propylenu i kwasu tereftalowego, obniżyły się rdr, a wzrosły jednostkowe koszty ilmenitu wykorzystywanego do produkcji bieli tytanowej.

Wypracowana w drugim kwartale 2023 roku marża EBITDA segmentu ukształtowała się na poziomie minus 43,3 proc.

Segment Tworzywa

W Segmencie Tworzywa w drugim kwartale 2023 roku odnotowano spadek wolumenu sprzedaży poliamidu 6, który był w analizowanym okresie o jedną trzecią niższy rdr, w wyniku spadku europejskiego popytu wewnętrznego i ograniczonych możliwości eksportu.

"Ceny wytwarzanego w Grupie Azoty poliamidu 6 znajdowały się pod stałą presją spadkową. Ceny surowców, tj. benzenu i fenolu, były niższe w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego" - dodano.

Ponadto, jak podała Grupa Azoty, europejscy producenci zmagali się z konkurencyjnym importem tańszych produktów z łańcucha PA6, zwłaszcza z Azji, a zastosowania motoryzacyjne, mimo wzrostu produkcji w sektorze i rosnącej sprzedaży nowych samochodów w UE, nie skutkowały zwiększonymi zamówieniami, a tym bardziej nie zdołały podnieść ogólnego popytu na poliamid 6.

Wypracowana w drugim kwartale 2023 roku marża EBITDA segmentu ukształtowała się na poziomie minus 47,7 proc.

W całym pierwszym półroczu 2023 roku Grupa Azoty uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 7.386 mln zł, wynik EBITDA na poziomie minus 1.009 mln zł i marżę EBITDA na poziomie minus 13,7 proc. Strata netto wyniosła 1.098 mln zł.

Poniżej przedstawiamy szacunkowe wyniki Grupy Azoty w drugim kwartale 2023 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes oraz poprzednich wyników (dane w mln zł).

2Q2023wynikikons.różnicar/rq/qYTD 2023rdr
Przychody3491,03529,0-1,1%-46%-10,4%7386,0-44%
EBITDA-608,0-184,4----1009,0-
EBIT-807,0-386,9----1403,0-
zysk netto j.d.-543,0-344,0----1098,0-
marża EBITDA-17,4%-5,6%-11,77-36,76-7,12-13,66%-33,11
marża EBIT-23,1%-11,9%-11,24-39,64-7,81-19,00%-35,72
marża netto-15,6%-10,8%-4,80-28,03-2,16-14,87%-27,57

Ostateczne wyniki Grupy Azoty zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za pierwsze półrocze 2023 roku, którego publikacja została zaplanowana na 27 września 2023 roku.

(PAP Biznes), #ATT

doa/

Zobacz także: Grupa Azoty SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości