Skrót wiadomości - piątek, 8 grudnia, 17.00 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
08 gru 2023, 17:04

Skrót wiadomości - piątek, 8 grudnia, 17.00

Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Krajowy sektor bankowy pozostaje odporny, a ryzyko credit crunch spada ze względu na poprawę sytuacji kapitałowej banków - podał NBP w półrocznym raporcie o stabilności systemu finansowego. Wg NBP nie należy się już spodziewać istotnego spadku nadwyżek kapitałowych w sektorze wraz z wejściem w życie pełnego wymogu MREL z końcem 2023 r.

Osłabienie koniunktury gospodarczej w Polsce i wyższe koszty obsługi kredytów znalazły odzwierciedlenie we wzrostach strat kredytowych oraz opóźnień w spłacie kredytów. Jednak koszty ryzyka kredytowego są, i powinny dalej pozostać, umiarkowane - podał NBP w półrocznym raporcie o stabilności systemu finansowego.

Zaangażowanie banków w obligacje skarbowe i gwarantowane przez Skarb Państwa pozostaje znaczne, ale wrażliwość banków na ryzyko związane z tą ekspozycją jest umiarkowana - podał NBP w półrocznym raporcie o stabilności systemu finansowego.

W scenariuszu szokowym niedobór kapitału Tier I banków wyniósłby w sumie około 2,6 mld zł, natomiast w scenariuszu referencyjnym niedobór wynosiłby 0,5 mld zł - poinformował NBP w raporcie o stabilności systemu finansowego.

W sektorze ubezpieczeń, brak regulacyjnego ograniczenia podwójnego wykorzystania kapitału i wysoki udział oczekiwanych zysków z przyszłych składek w środkach własnych sprawiają, że rzeczywista odporność tego sektora może być nieadekwatnie odzwierciedlona przez współczynniki kapitałowe - podał NBP w raporcie o stabilności systemu finansowego.

Dynamika akcji kredytowej dla sektora niefinansowego w najbliższych 2 latach pozostanie relatywnie niska - podał NBP w półrocznym raporcie o stabilności systemu finansowego. Głównym wyzwaniem dla krajowego sektora bankowego pozostaje ryzyko prawne związane z ekspozycjami banków na walutowe kredyty mieszkaniowe.

Uzasadnione jest wprowadzenie niezerowego poziomu rozwiązywalnych, makroostrożnościowych buforów kapitałowych - napisał NBP w raporcie o stabilności systemu finansowego.

Skala dodatkowych rezerw potrzebnych na pokrycie ryzyka wynosi 25-40 mld zł - podał NBP w półrocznym raporcie o stabilności systemu finansowego.

Niedopasowanie terminowe aktywów i pasywów w polskim sektorze bankowym, choć znaczne, samo w sobie nie generuje jednak ryzyka o charakterze systemowym - podał NBP w półrocznym raporcie o stabilności systemu finansowego.

Nie ma wystarczających argumentów dla dodatkowych wymogów płynnościowych, poza już istniejącymi regulacjami UE - podał NBP w raporcie o stabilności systemu finansowego. Wg NBP zaangażowanie banku centralnego na rynku wtórnym i pierwotnym listów zastawnych jest nieuzasadnione zarówno z punktu widzenia stabilności jak i polityki pieniężnej.

Niektórzy członkowie Rady Polityki Pieniężnej zwracali uwagę na pewien wzrost oczekiwań inflacyjnych przedsiębiorstw w ostatnim okresie i na nieznaczne pogorszenie się struktury odpowiedzi w badaniu oczekiwań inflacyjnych konsumentów - napisano w minutes po listopadowym posiedzeniu RPP. Większość RPP poparła obecny poziom stóp procentowych. Pojawiła się opinia, że jest on zbyt niski.

W listopadzie 2023 r. koniunktura w polskim przemyśle przetwórczym poprawiła się - wynika z badania Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH.

Światowe zbiory zbóż w sezonie 2023/24 roku wyniosą 2.823 mln ton - ocenia Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO).

Indeks cen żywności na świecie w listopadzie pozostał na poziomie 120,4, tak jak w październiku - wynika z danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO).

Indeks sentymentu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, w grudniu wzrósł do 69,4 pkt. z 61,3 pkt. miesiąc wcześniej - podano we wstępnym wyliczeniu.

Produkt Krajowy Brutto Japonii spadł w III kw. o 2,9 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk - poinformowało w komunikacie biuro rządowe w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano -2,1 proc.

BUDŻET, DŁUG

Ministrowie finansów UE zatwierdzili zmieniony plan KPO Polski - podało stałe przedstawicielstwo RP przy UE.

Ministerstwo Finansów zaoferuje do sprzedaży 12 grudnia obligacje o łącznej wartości 5-8 mld zł, serii OK1025, WS0428, WZ1128, WS0429 i DS1033 - podał resort w komunikacie.

Są zagwarantowane środki i będą wypłacone 30-proc. podwyżki dla nauczycieli, z ewentualnym wyrównaniem wstecz od początku 2024 r. - poinformował na konferencji prasowej przewodniczący PO Donald Tusk.

Koalicja rządowa będzie przestrzegać zasady roku podatkowego ws. wprowadzenia kwoty wolnej od podatku w 60 tys. zł - powiedział na konferencji prasowej przewodniczący PO Donald Tusk.

Decyzja ws. zerowego VAT na żywność nastąpi po dokładnym zapoznaniu się ze stanem finansów publicznych, po wejściu do resortu finansów - poinformował poseł PO i współtwórca programu gospodarczego KO Andrzej Domański.

SPÓŁKI

Inter Cars planuje w ciągu pięciu lat zainwestować 1,6 mld zł w rozbudowę i automatyzację magazynów - poinformował PAP Biznes w wywiadzie członek zarządu Piotr Zamora. Dodał, że Inter Cars nie przewiduje zmiany polityki dywidendowej w związku z dużymi inwestycjami w logistyce.

Grupa PPF zgodziła się nabyć od Advent International dodatkowy pakiet akcji ok. 5 proc. akcji InPostu po 10,5 euro za akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Właściciel sieci Biedronka - Jeronimo Martins stara się o finansowanie w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 1,5 mld zł na modernizację energetyczną sklepów w Polsce - podał EBI na stronie internetowej.

Gamivo zmieniło strategię, spółka uprości strukturę oraz przygotuje ją do licencjonowania platformy przez inne podmioty. Celem nowej strategii jest również sprzedaż Gamivo .com Limited, operatora platformy odpowiedzialnego za obsługę płatności - podała spółka w komunikacie prasowym.

Budimex ma umowę na rozbudowę drogi krajowej nr 65 na odcinku Gąski - Ełk z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie. Wartość umowy wynosi 186,2 mln zł netto - poinformowała spółka w komunikacie.

PGNiG Termika wezwało konsorcjum Mitsubishi i Polimeksu do zapłaty 244,4 mln zł z tytułu kar umownych dot. kontraktu na dostawę i montaż bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie - podał Polimex w komunikacie.

Develia kupiła prawo własności nieruchomości położonej w Poznaniu - podał deweloper w komunikacie. Cena wynosi ok. 23,9 mln zł, powiększone o podatek od towarów i usług i pozostałe koszty transakcji.

Synektik ma umowę z Copernicus Podmiot Leczniczy, za 21,97 mln zł netto, na montaż, instalację oraz uruchomienie systemu do radiochirurgii mózgu, głowy i szyi (ZAP-X) wraz z infrastrukturą i pracami budowlanymi - poinformowała spółka w komunikacie.

Mo-Bruk w ramach konsorcjum ze swoim podmiotem zależnym, Raf Ekologia, podpisał umowę z Orlenem Eko, której przedmiotem jest wykonanie usługi polegającej na zagospodarowaniu odpadów do 31 grudnia 2025 r. - poinformowała spółka w komunikacie. Szacunkowa łączna wartość umowy wynosi 24,6 mln zł netto, tj. 26,6 mln zł brutto.

Akcjonariusze Compu i Zakładów Urządzeń Komputerowych "Elzab" zgodzili się na połączenie - wynika z uchwał podjętych na NWZ spółek.

WALUTY

Polska waluta kończy tydzień, pozostając w konsolidacji, co można ocenić pozytywnie na tle spadków wartości walut w regionie. Zniżki rentowności krajowych obligacji wyhamowały. W przyszłym tygodniu kluczowe będą wypowiedzi członków Fed i EBC.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,0777 USD i 155,53 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY, PALIWA

Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jork mocno rosną w piątek - podają maklerzy. Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na styczeń kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 70,73 USD, wyżej o 2,00

Notowania miedzi na giełdzie metali LME w Londynie rosną przed danymi z rynku pracy w USA. Metal kosztuje wyżej o 0,5 proc. wobec 8.342,00 USD za tonę, notowanych na zakończenie poprzedniej sesji - podają maklerzy.

ENERGETYKA

W piątek senacka komisja gospodarki nie wniosła poprawek do ustawy mającej chronić odbiorców energii. Swoje wnioski mniejszości zgłosiło z kolei PiS. Wątpliwości konstytucyjne podnieśli legislatorzy senaccy w zw. z przepisami dotyczącymi tzw. składki gazowej na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny.

OPINIE, PROGNOZY

Początek grudnia nie przyniesie żadnych gwałtownych zmian detalicznych cen paliw, jest jednak szansa na kontynuację spadków średniego poziomu cen paliw na stacjach do 5 gr/l - oceniają analitycy BM Reflex.

Spadkowa tendencja cen paliw na stacjach benzynowych powinna być kontynuowana również w drugim tygodniu grudnia - prognozują w raporcie eksperci e-petrol.

Zdaniem Biura Legislacyjnego Senatu zapisy ustawy o mrożeniu m.in. cen prądu dotyczące sposobu finansowania znacznej części przez nałożenie składki na producenta gazu, czyli na Orlen, budzą wątpliwości - podano w opinii Biura Legislacyjnego Senatu.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Wskaźnik ROE sektora bankowego na koniec października wyniósł 13,12 proc. wobec 13,48 proc. we wrześniu i 3,62 proc. w październiku 2022 roku - podała Komisja Nadzoru Finansowego w opracowaniu.

Komisja przemysłu, badań naukowych i energii Parlamentu Europejskiego poparła porozumienie, które negocjatorzy europarlamentu i państw członkowskich zawarli w sprawie tzw. listy surowców krytycznych w UE. Utrzymany został status węgla koksowego jako surowca o krytycznie ważnym znaczeniu.

Mateusz Morawiecki, na wniosek Jacka Jastrzębskiego – przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, powołał z dniem 8 grudnia Sebastiana Skuzę na stanowisko zastępcy przewodniczącego KNF - podał UKNF w komunikacie. Skuza będzie odpowiedzialny w Urzędzie KNF za nadzór nad rynkiem kapitałowym oraz za prace Pionu Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym UKNF.

Średnia szkoda z ubezpieczenia OC komunikacyjnego wzrosła ok. 16 proc. rdr do prawie 9,5 tys. zł, podczas gdy średnia wysokość składki nie uległa istotnej zmianie – wynika z raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) dotyczącym rynku ubezpieczeniowego po III kwartałach 2023 r.

Wartość handlu między Chinami a Rosją od stycznia do listopada br. wyniosła 218,1 mld dolarów, osiągając wyznaczony w 2019 roku przez oba kraje cel na rok przed terminem i zaledwie w ciągu 11 miesięcy – podał w piątek portal Asia Nikkei na podstawie danych Generalnej Administracji Celnej ChRL. Tylko w listopadzie wartość dwustronnej wymiany handlowej wzrosła do 21,5 mld USD, co jest najwyższym wynikiem od początku inwazji Rosji na Ukrainę.

Odsetek inwestorów spodziewających się w ciągu sześciu miesięcy trendu wzrostowego na GPW spadł o 4,1 pkt. proc. i wyniósł 52,7 proc. Odsetek respondentów oczekujących trendu spadkowego jest wyższy o 8 pkt. proc. i wynosi 28,6 proc. - wynika z cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów.

Kraje członkowskie UE i Parlament Europejski osiągnęły porozumienie w sprawie nowych przepisów dotyczących charakterystyki energetycznej budynków. Zmieniona dyrektywa ustanawia bardziej ambitne wymagania wobec nowych i odnawianych budynków w UE oraz zachęca państwa członkowskie do renowacji zasobów budowlanych.

WYDARZENIA Z KRAJU

Mam nadzieję, że w środę dojdzie do uroczystości zaprzysiężenia nowego rządu, bo już kilka godzin później będą zapadały w Brukseli bardzo ważne decyzje z punktu widzenia polskich interesów - mówił szef PO Donald Tusk po spotkaniu z kandydatami na ministrów jego rządu.

Pracujemy z przyszłym ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem i środowiskami prawniczymi nad planem, który przywróci stan praworządności w taki sposób, aby Polska nie ucierpiała w wymiarze międzynarodowym; to będą pierwsze dni naszych rządów - powiedział szef PO, kandydat na premiera Donald Tusk.

Donald Tusk potwierdził, że Andrzej Domański będzie ministrem finansów. Dodał, że ma on sprawdzić, co w budżecie na 2024 rok będzie możliwe do zrealizowania z obietnic wyborczych.

Barbara Nowacka (KO) jest kandydatką na ministra edukacji, Dariusz Wieczorek (Nowa Lewica) na ministra nauki. Oczekuję od nich jak najszybszego przygotowanie resortów, które powstaną po rozdzieleniu ministerstwa edukacji i nauki - mówił w piątek przewodniczący PO Donald Tusk.

PiS postanowiło wykorzystać ostatnie tygodnie do dewastowania, demolowania państwa polskiego, do rozrzucania pieniędzy pełnymi garściami dla swoich - powiedział w piątek lider PO Donald Tusk.

Dwutygodniowy "niby rząd" Mateusza Morawieckiego podjął decyzję wbrew opinii Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - powiedział w piątek na konferencji prasowej szef PO Donald Tusk, odnosząc się do opinii ABW ws. budowy przez spółkę Orlen Synthos Green Energy tzw. małych reaktorów jądrowych.

Prezes NBP Adam Glapiński może zostać postawiony przed Trybunał Stanu nie za błędy w polityce pieniężnej, a za ewentualne złamanie prawa - wskazał na konferencji prasowej przewodniczący PO Donald Tusk.

Banki muszą być gotowe na nowe wakacje kredytowe, ale nie będą tak drogie, jak projekt obecnego rządu - powiedział na konferencji prasowej przewodniczący PO Donald Tusk.

Jest pełna gotowość do pracy. Rozmawialiśmy o strategii na pierwsze 30 dni - powiedział w piątek prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, który brał udział w roboczym spotkaniu przyszłego rządu szefa PO Donalda Tuska.

Szef MON Mariusz Błaszczak zatwierdził w piątek umowę dot. pozyskania 152 egzemplarzy samobieżnych armatohaubic Krab dla Wojska Polskiego. Jak mówił, "siła Wojska Polskiego jest pochodną siły i potencjału polskiego przemysłu zbrojeniowego".

Ewa Zajączkowska–Hernik od piątku jest nowym rzecznikiem Klubu Parlamentarnego Konfederacji - poinformowało PAP Biuro Prasowe Konfederacji. Zajączkowska-Hernik zastąpiła na tym stanowisku Annę Bryłkę, która została powołana na funkcję dyrektora ds. europejskich Konfederacji.

Lewica w wyborach samorządowych w Warszawie nie poprze Rafała Trzaskowskiego, wystawimy własny komitet; myślę, że naszym kandydatem będzie kobieta - powiedziała w piątek w Radiu ZET posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska. Dodała, że Lewica ws. wyborów w stolicy rozmawia też z Trzecią Droga.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY

Rada ECOFIN zatwierdziła z poprawkami krajowe plany odbudowy Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Finlandii, Niemiec, Grecji, Węgier, Irlandii, Włoch, Łotwy, Polski i Rumunii - przekazało PAP źródło unijne.

Unia Europejska zamierza nadać państwom członkowskim uprawnienia do zaprzestania importu gazu z Rosji i Białorusi, aby w ten sposób ułatwić i przyspieszyć odejście od rosyjskich paliw kopalnych - podał w piątek "Financial Times".

Hiszpańska minister gospodarki Nadia Calvino ma wystarczające poparcie rządów państw UE, aby zostać kolejnym szefem Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) - powiadomił w piątek belgijski prezes EBI Vincent Van Peteghem.

Biorąc pod uwagę sytuację na Kapitolu, nie jesteśmy w stanie obiecać Ukrainie, że nasza pomoc będzie kontynuowana - powiedział w czwartek rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Powtórzył jednak, że prezydent Biden jest gotowy do kompromisu z republikanami, by wyjść z impasu wokół pakietu wsparcia dla Ukrainy.

Turcja chce zamienić Morze Egejskie w morze pokoju i przyjaźni; nie ma między nami problemów, których nie dałoby się rozwiązać - powiedział w czwartek podczas wspólnej konferencji z greckim premierem Kyriakosem Mitsotakisem, turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan.

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres wezwał do rozejmu w Strefie Gazy na mocy rzadko stosowanego art. 99 - ws. "zagrożenia dla pokoju międzynarodowego". Szef MSZ Izraela nazwał to w czwartek wspieraniem Hamasu, a izraelski ambasador w ONZ - posunięciem "niskim moralnie". (PAP Biznes)

ana/ osz/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości