Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
27 maj 2024, 10:02

Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy

Przegląd ważniejszych informacji o umowach i kontraktach zawieranych przez spółki publiczne od 20 do 26 maja

IMS SA - podpisanie istotnej umowy inwestycyjnej

20 maja 2024 r. podpisana została umowa inwestycyjna dotycząca pozyskania kapitału w spółce zależnej Closer Music Sp. z o.o. zajmującej się budową i komercjalizacją własnych bibliotek muzycznych. Spółka wyemituje i sprzeda na rzecz nowego inwestora - Agustina Egurroli udziały stanowiące łącznie 0,44% kapitału zakładowego za kwotę 305 tys. zł, tj. przy szacunkowej wycenie pre-money 100% udziałów Closer Music wynoszącej 70 mln zł. Łączna wycena ogółu udziałów CM (70 mln zł) uwzględnia przyznane Inwestorowi dyskonto od bieżącej wyceny w rozpoczętej drugiej rundzie finansowania wynoszącej 80 mln zł, wynikające z realizowania przez Inwestora wsparcia promocyjno-medialnego CM, w tym pełnienia przez Inwestora funkcji "Ambasadora marki CM". W toku bieżących, regularnych aktywności oraz komunikacji zawodowej i artystycznej, p. Egurrola będzie podejmować działania zmierzające do szerokiej promocji marki Closer Music, w różnorodnych jej formach, uzgodnionych przez strony w umowie.

Inwestor dokona wpłaty 100% ceny emisyjnej nowych udziałów w terminie 7 dni po podpisaniu Umowy. Pozyskane środki Spółka przeznaczy na dalszy rozwój i komercjalizację baz muzycznych. Ponadto, do 30.09.2024 roku Inwestor ma możliwość nabycia dalszych udziałów CM stanowiących łącznie maksymalnie 1,43% kapitału zakładowego za kwotę maksymalnie 1 mln zł, tj. przy szacunkowej wycenie pre-money 100% udziałów Closer Music wynoszącej 70 mln zł.

IZOSTAL SA - informacja z otwarcia ofert w postępowaniu organizowanym przez O.G.P. Gaz-System SA na dostawę izolowanych rur stalowych w ramach zawartej Umowy Ramowej (projekt FSRU postępowanie nr 2)

20 maja 2024 r. emitent powziął informację o wyniku otwarcia przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System SA (zamawiający) ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadań inwestycyjnych pn.: POM1: "Gazociągi Kolnik-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi na terenie województwa pomorskiego"; POM2: "Budowa gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn - Wicko, część 2 odc. Gardeja - Kolnik"; POM3: "Budowa gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn - Wicko, część 1 odc. Gustorzyn - Gardeja". Postępowanie nr 2. (postępowanie wykonawcze nr 7).

Postępowanie podzielone jest na 3 części. Zgodnie z informacją udostępnioną na Platformie Zakupowej O.G.P. Gaz-System SA, oferty złożone przez Izostal SA dla części 1 oraz 3 w/w zadań inwestycyjnych, o łącznej wartości 87,1 mln PLN netto okazały się najkorzystniejsze.

POLIMEX MOSTOSTAL SA - zawarcie istotnej umowy podwykonawczej przez emitenta

20 maja 2024 roku spółka zawarła z Tele-Fonika Kable SA (podwykonawca) umowę podwykonawczą kompleksowej dostawy eksportowych systemów kablowych na potrzeby zadania, którego przedmiotem jest budowa przyłącza lądowego (część liniowa i stacyjna) wraz z okablowaniem dla MFW Baltica-2. Wynagrodzenie podwykonawcy z tytułu umowy ma charakter ryczałtowy, wyniesie 119,2 mln PLN netto i płatne będzie w częściach stosownie do realizacji przewidzianych umową etapów.

MIRBUD SA - podpisanie umowy kredytowej przez spółkę zależną

21 maja 2024 roku zarząd MIRBUD SA poinformował, iż otrzymał informację od spółki zależnej - JHM DEVELOPMENT SA o podpisaniu umowy z Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie.

Przedmiotem umowy jest udzielenie spółce nieodnawialnego kredytu obrotowego z przeznaczeniem na realizację inwestycji deweloperskiej, polegającej na budowie 3 budynków zakwaterowania turystycznego wraz z niezbędną infrastrukturą w Jastrzębiej Górze przy ul. Jantarowej 3. Wysokość kredytu: 39.050.000,00 złotych.

ERBUD SA - podpisanie znaczącej umowy warunkowej o wartości 47.9 mln PLN netto na wybudowanie budynku mieszkalnego i budynku hotelowego

21 maja 2024 emitent podpisał znaczącą umowę o wartości 47.9 mln PLN netto na wybudowanie budynku mieszkalnego i budynku hotelowego przy ul. Siennickiej 48 w Warszawie. Inwestor: "BOUYGUES IMMOBILIER POLSKA Sp. z o.o. ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa.

Początek realizacji: od złożenia przez inwestora generalnemu wykonawcy Polecenia Rozpoczęcie Robót (OS-Travaux) - najpóźniej do 05.07.2024r. Jeżeli Polecenie rozpoczęcia Robót (OS-TRAVAUX) nie zostanie przekazane generalnemu wykonawcy przez inwestora do dnia 30 lipca 2024 r., to umowa w całości nie wejdzie w życie, a strony nie będę miały i nie będą dochodziły wobec siebie żadnych roszczeń z tego tytułu.

UNIBEP SA - spełnienie się warunku wejścia w życie umowy na realizację przejścia granicznego na granicy ukraińsko-polskiej

21 maja 2024 roku zarząd Unibep SA otrzymał od Ministerstwa Finansów RP zawiadomienie o akceptacji z tym samym dniem treści kontraktu budowlanego, którego przedmiotem jest rekonstrukcja przejścia granicznego "Szeginie" na granicy ukraińsko-polskiej, zawartego pomiędzy spółką a Państwową Służbą Celną Ukrainy [zamawiający], przy czym zgodnie z procedurą przewidzianą w umowie, jej treść została uprzednio zaakceptowana przez Ministerstwo Finansów Ukrainy.

W konsekwencji powyższego umowa wejdzie w życie z dniem 5 czerwca 2024 r., tj. po upływie 15 dni od dnia zaakceptowania jej treści przez Ministerstwa Finansów Polski i Ukrainy.

ONDE SA - zawarcie umowy nabycia udziałów w projekcie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 63 MW

21 maja 2024 r. emitent zawarł umowę nabycia 100% udziałów w spółce celowej będącej właścicielem projektu elektrowni fotowoltaicznej o mocy przyłączeniowej 63 MW, zlokalizowanej w województwie zachodniopomorskim.

Projekt fotowoltaiczny o mocy przyłączeniowej 63 MW znajduje się na zaawansowanym etapie rozwoju oraz posiada wydane warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Cena nabywanych udziałów została ustalona na zasadach rynkowych.

Emitent zamierza w pierwszej kolejności dokończyć dewelopment projektu elektrowni fotowoltaicznej do osiągnięcia etapu RTB (ang. ready to build), a następnie wybudować wskazaną elektrownię fotowoltaiczną w formule EPC. Komercjalizacja projektu elektrowni fotowoltaicznej planowana jest na połowę 2027 roku.

JWW INVEST SA - przyjęcie znaczącego zamówienia

21 maja 2024 roku zarząd spółki JWW Invest SA poinformował, że przyjął do realizacji zamówienie od spółki Leitz Industries GmbH z siedzibą w Bottrop, na prace serwisowe w spalarni śmieci w AVEA Leverkusen. Łączna kwota przedmiotu zamówienia wynosi ok. 965.000,00 EUR.

IMS SA - podpisanie istotnej umowy inwestycyjnej

21 maja 2024 r. podpisana została umowa inwestycyjna dotycząca pozyskania kapitału w spółce zależnej Closer Music Sp. z o.o. zajmującej się budową i komercjalizacją własnych bibliotek muzycznych. Spółka wyemituje i sprzeda na rzecz nowego inwestora udziały stanowiące łącznie 0,14% kapitału zakładowego za kwotę 114 tys. zł, tj. przy szacunkowej wycenie pre-money 100% udziałów Closer Music wynoszącej 80 mln zł.

Inwestor dokona wpłaty 100% ceny emisyjnej nowych udziałów w terminie 7 dni po podpisaniu umowy. Pozyskane środki spółka przeznaczy na dalszy rozwój i komercjalizację baz muzycznych. Umowa dla jej wykonania w całości wymaga podjęcia niezbędnych uchwał przez zgromadzenie wspólników Closer Music. W przypadku niepodjęcia ww. uchwał do dnia 31 grudnia 2024 roku, umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu, a jej postanowienia nie będą wywoływać skutków prawnych, zaś wpłacona cena emisyjna podlega zwrotowi na rachunek inwestora.

TRAKCJA SA - informacja o zawarciu istotnej umowy przez spółkę zależną - AB Kauno tiltai

22 maja 2024 r. została podpisana umowa przez spółkę zależną od emitenta AB Kauno tiltai z siedzibą na Litwie (wykonawca) a AB "Via Lietuva" (wcześniej - Spółka Akcyjna Litewska Dyrekcja Dróg Samochodowych) z siedzibą na Litwie (zamawiający) na przebudowę odcinka A5 Kowno-Mariampol-Suwałki od km 85,00 do km 97,06. Łączna wartość netto zawartej umowy wynosi 154.700.154,55 EUR. Zakres robót dodatkowych nie może przekroczyć 15% ceny wyjściowej projektu.

MIRBUD SA - podpisanie umowy na przebudowę stadionu miejskiego w Chełmie

22 maja 2024 r. emitent podpisał umowę z Miastem Chełm. Przedmiotem umowy jest realizacja zamówienia pn. "Lubelskie Centrum Piłki Nożnej - przebudowa stadionu miejskiego wraz z boiskami treningowymi" w Chełmie. Wartość umowy: 94.710.000,00 złotych brutto.

BUDIMEX SA - projekt i budowa drogi ekspresowej S12 odcinek granica woj. łódzkiego - węzeł Radom Południe (bez węzła) odc. 1 gr. woj. łódzkiego - węzeł Przysucha (bez węzła) - podpisanie umowy

22 maja 2024 r. została zawarta umowa pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi a Budimex SA na Projekt i budowę drogi ekspresowej S12 odcinek granica woj. łódzkiego - węzeł Radom Południe (bez węzła) odc. 1 gr. woj. łódzkiego - węzeł Przysucha (bez węzła). Wartość umowy: 367.554.821,00 zł netto.

BUDIMEX SA "Rozbudowa i modernizacja stacji Piła Krzewina wraz z przełączeniem toru linii 400 kV Piła Krzewina-Plewiska pracującego na napięciu 220 kV na napięcie 400 kV" - numer postępowania 2023/WNP-0223 - podpisanie umowy

22 maja 2024 r. została zawarta umowa pomiędzy Budimeksem SA a Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi na "Rozbudowę i modernizacja stacji Piła Krzewina wraz z przełączeniem toru linii 400 kV Piła Krzewina-Plewiska pracującego na napięciu 220 kV na napięcie 400 kV" - numer postępowania 2023/WNP-0223. Łączna wartość umowy 188.722.000 zł netto w tym: Zakres podstawowy 183.031.067,96 zł netto; Wartość opcji nr 1: 3.843.652,43 zł netto; Wartość opcji nr 2: 1.647.279,61 zł netto; Wartość opcji nadzoru: 200.000 zł netto.

SYNEKTIK SA - umowa partnerska w sprawie wyłącznej dystrybucji robotów do mikrochirurgii Symani

22 maja 2024 r. spółka zawarła umowę z Medical Microinstruments, Inc. z siedzibą w Jacksonville, Floryda, USA (dalej: MMI) w sprawie współpracy w zakresie sprzedaży systemów robotycznych do mikrochirurgii Symani. Emitent został wyłącznym dystrybutorem na Polskę, Czechy, Słowację oraz kraje bałtyckie (Litwę, Łotwę, Estonię) systemów robotycznych Symani i będzie odpowiadała za sprzedaż oraz serwis robotów, instrumentów do ww. urządzeń, szkolenia operatorów systemów, kwestie regulacyjne oraz marketingowe. Umowa została zawarta na okres 3 lat z możliwością przedłużenia na kolejne 3 lata.

YARRL SA - zawarcie umów kredytowych z bankiem PKO BP SA przez emitenta i spółkę zależną

22 maja 2024 r. podpisano umowy: kredytu inwestycyjnego, kredytu obrotowego nieodnawialnego oraz kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego.

I Stronami umowy kredytu inwestycyjnego są Lockus Sp. o.o. w Krakowie oraz PKO BP SA. Kredyt przeznaczony zostanie na modernizacje pomieszczeń w obiekcie kredytobiorcy w Krakowie, ul. Skarżyńskiego 14, w celu przystosowania dla nowego najemcy.Bank określił w umowie, limitu kredytowy w łącznej kwocie 500.000,00 PLN. Limit udzielony jest na okres od dnia 22 maja 2024 roku do dnia 22 listopada 2026 roku.

II. Stronami umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego są yarrl SA oraz PKO PB SA. Kredyt przeznaczony zostanie na częściową spłatę pożyczki zaciągniętej od RB Investments Sp. z o.o. w Warszawie. Bank określił w umowie, limit kredytowy w łącznej kwocie 1.000.000,00 PLN. Limit udzielony jest na okres od dnia 22 maja 2024 roku do dnia 22 maja 2026 roku.

III. Stronami umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego są yarrl SA - Kredytobiorca Główny, Lockus Sp z o.o. w Krakowie oraz PKO BP SA w Warszawie. Kredyt przeznaczony zostanie na bieżące finansowanie działalności Spółek, w tym na całkowitą spłatę pożyczki z RB Investments Sp. z o.o. z w Warszawie. Bank udzieił limitu kredytowego wielocelowego w łącznej kwocie 3.500.000,00 PLN.

Limit udzielony jest na okres od dnia 22 maja 2024 roku do dnia 22 maja 2026 rok.

UNIMOT SA - zawarcie przez spółkę zależną od emitenta umowy na przeładunek i magazynowanie gazu LPG.

22 maja 2024 r. spółka zależna od emitenta - Unimot Paliwa Sp. z o.o. zawarła ze spółką HES Wilhelmshaven Tank Terminal GmbH ("HES") umowy na przeładunek i magazynowane gazu LPG. Umowa przewiduje możliwość przeładunku i magazynowania gazu LPG o wolumenie około 8 tys. ton. Wartość umowy w pierwszym okresie obowiązywania jest szacowana przez emitenta na kwotę 120 mln zł.

MENNICA POLSKA SA - wybór oferty emitenta w przetargu

22 maja 2024 roku emitent otrzymała informację o wygranej w zorganizowanym przez Bank Zambii przetargu w części dotyczącej produkcji i dostawy 96 mln monet obiegowych o nominale 5 Kwacha. Oferta emitenta opiewa na łączną kwotę 9.360.000 USD.

CELON PHARMA SA - zawarcie umów dotyczących współpracy z Tang

22 maja 2024 r. spółka i Tang Capital podpisały umowy dotyczące współpracy, przewidujące co następuje:

a) bezpośrednią inwestycję Tang Capital w Celon, polegającą na objęciu 2.700.000 akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji w zamian za wkład pieniężny o łącznej wysokości 40.500.000 PLN.

b) utworzenie Novohale Therapeutics, LLC, Sp. z o.o. w stanie Delaware, USA, stanowiącej wspólną własność Celon i Tang Capital. Wstępny kapitał zakładowy Novohale wyniesie 30.000.000 USD, z czego 20.000.000 USD będzie stanowiło wkład wniesiony przez Celon, a 10.000.000 USD przez Tang Capital. Powyższy kapitał będzie wnoszony przez obu wspólników przez okres 2 lat.

c) Celon będzie miał opcję wykupu wszystkich udziałów Tang Capital w Novohale w dowolnym momencie pomiędzy 1 stycznia 2025 r., a 60. dniem po dacie dostarczenia wyników badania klinicznego do Celon.

d) Tang Capital wniesie doświadczenie zarządcze oraz personel kliniczny do przeprowadzenia badania klinicznego, a Celon dostarczy lek Falkieri do Novohale.

CAPTOR THERAPEUTICS SA - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wybrało projekt CT-01 do dofinansowania w zakresie drugiej fazy

23 maja 2024 r. spółka otrzymała od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pismo o uznaniu protestu ws. "fazowania" projektu CT-01 (Odkrycie i opracowanie kandydata na lek w leczeniu raka wątrobowokomórkowego w celu eliminacji nowotworowych komórek macierzystych poprzez indukowaną degradację onkogennego czynnika transkrypcyjnego). Program rozwoju leku został wybrany do dofinansowania w zakresie drugiej fazy tego projektu i został umieszczony na liście rankingowej konkursu FENG.01.01-IP.01-004/23 Ścieżka SMART - Projekty fazowane. W ramach uznanego protestu spółka otrzyma finansowanie w kwocie do 6.766.157,95 PLN.

PASSUS SA - zawarcie umowy znaczącej

23 maja 2024 r. zarząd Passus SA podpisał umowę z Państwowym Instytutem Badawczym. Przedmiotem umowy jest dostawa licencji oprogramowania klasy cybersecurity wraz z zapewnieniem 60 miesięcznego okresu wsparcia i gwarancji, realizowanych w oparciu o świadczenia producenta oprogramowania.

Wynagrodzenie emitenta z tytułu dostawy oprogramowania wynosi 1.065.556,80 złotych netto. Dostawa oprogramowania nastąpi w terminie do 8 dni od daty podpisania umowy.

P.A. NOVA SA - zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości

23 maja 2024 r. została zawarta umowa sprzedaży nieruchomości pomiędzy spółką zależną emitenta - P.A. NOVA Invest Kłodzko 2 Sp. z o.o. w Gliwicach jako sprzedającym a Kłodzko Retail Invest Sp. z o.o. w Warszawie. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana parkiem handlowym w Kłodzku przy ul. Letniej.

Wartość netto Umowy stanowi 13% przychodów grupy kapitałowej P.A. NOVA według ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach).

IMS SA - podpisanie umowy inwestycyjnej w sprawie Projektu Aroma

23 maja br. spółka podpisała umowę inwestycyjną w sprawie Projektu Aroma. Projekt Aroma dotyczy praw własności intelektualnej oraz prototypu nowoczesnego urządzenia do świadczenia usługi aromamarketingu, wytworzonego przez emitenta. Stroną umowy, oprócz spółki, jest inwestor, posiadajacy doświadczenie oraz know-how w zakresie komercjalizacji różnego rodzaju produktów i usług. Inwestor m.in. przez wiele lat sprawował funkcje zarządcze w dużych, międzynarodowych organizacjach. Stroną umowy jest także manager mający wieloletnie doświadczenie w branży aroma. Strony umowy utworzą spółkę Aroma General Sp. z o.o., w której IMS obejmie pakiet większościowy, tj. udziały stanowiące 51% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów, inwestor obejmie pakiet stanowiący 47% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów, a manager obejmie udziały stanowiące 2% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów. Udziały IMS zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci praw do Projektu Aroma. Udziały inwestora zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny w wysokości 799 tys. zł, niezbędnej dla sfinansowania prac rozwojowych i rozpoczęcia komercjalizacji Projektu Aroma. Dodatkowo, do dnia 31 grudnia 2025 roku, w zależności od potrzeb spółki, inwestor udzieli spółce pożyczek w dalszej wysokości do 500 tys. zł, w celu realizacji Projektu Aroma. Udziały managera objęte zostaną w zamian za wkład pieniężny w wysokości 34 tys. zł. Inwestor i manager będą liderami spółki Aroma General Sp. z o.o. Przy spełnieniu odpowiednich KPI przychodowych, manager będzie uprawniony do nabycia od inwestora, po cenie nominalnej, maksymalnie 3% udziałów w perspektywie 3-letniej. Komercjalizacja Projektu Aroma odbywać się będzie głównie na rynkach zagranicznych, o dużo większym potencjale niż rynek polski.

UNIBEP SA - zawarcie umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ul. Posag 7 Panien w Warszawie

23 maja 2024 r. zarząd Unibep SA zawarł umowę o roboty budowlane na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej pn.: "Fokus Ursus" przy ul. Posag 7 Panien w Warszawie.

Zamawiającym jest Ursus Equilis Sp. z o.o.

Przedmiotem umowy jest realizacja budynku mieszkaniowego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym oraz infrastrukturą towarzyszącą. W budynku o wysokości 7 kondygnacji nadziemnych znajdą się 283 lokale mieszkalne, 8 lokali usługowych oraz 306 miejsc postojowych. Wynagrodzenie spółki za wykonanie inwestycji wynosi 92,0 mln zł netto.

MIRBUD SA - podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę drogi S10 Szczecin - Piła na odcinku koniec obwodnicy Stargardu - początek obwodnicy Piły, odc. 3

24 maja 2024 roku konsorcjum firm w składzie: KOBYLARNIA SA (lider konsorcjum) oraz MIRBUD SA (partner konsorcjum)

podpisało umowę ze Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Drog Krajowych i Autostrad.

Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Budowa drogi S10 Szczecin - Piła na odcinku koniec obwodnicy Stargardu - początek obwodnicy Piły (z węzłem "Koszyce") z wyłączeniem obwodnicy miejscowości Wałcz, Odcinek 3: Suchań (z węzłem) - Recz (z węzłem)". Wartość umowy: 667.521.000,00 złotych brutto.

BUDIMEX SA - podpisanie umowy

24.05.2024 r. została zawarta umowa pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie a Budimeksem SA w postępowaniu przetargowym pn. "Budowa drogi S10 Szczecin - Piła na odcinku koniec obwodnicy Stargardu - początek obwodnicy Piły (z węzłem "Koszyce") z wyłączeniem obwodnicy miejscowości Wałcz, odcinek 7, węzeł "Piecnik" (z węzłem) - węzeł "Wałcz Zachód" (bez węzła)".Wartość umowy: 448.960.288,00 zł netto.

MOSTOSTAL ZABRZE SA - zawarcie umowy przez spółkę zależną emitenta

24 maja 2024 r. została zawarta umowa pomiędzy MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickim Przedsiębiorstwem Budownictwa Przemysłowego SA (spółka zależna emitenta, "wykonawca") a Miastem Rybnik na realizację zadania pn.: "Dokończenie budowy hospicjum stacjonarnego w Rybniku przy ul. Barbórki".

Zakres umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu.

Wartość zawartej umowy wynosi ok. 33,6 mln zł netto, z czego kwota 33,2 mln zł netto ma charakter ryczałtowy. Wynagrodzenie podlega waloryzacji na zasadach opisanych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz w umowie.

FERRUM SA - informacja nt. obrotów realizowanych z Grupą ArcelorMittal

W związku z podpisaniem w dniu 24 maja 2024 r. pomiędzy spółką a ArcelorMittal Poland SA [ArcelorMittal] kolejnego kontraktu do realizacji o równowartości ok. 8,8 mln zł na zakup przez emitenta taśmy walcowanej na gorąco, łączna wartość zamówień na zakup taśmy walcowanej na gorąco w okresie ostatnich 12 miesięcy pomiędzy emitentem a Grupą ArcelorMittal wyniosła równowartość ok. 69 mln zł netto.

Wskazana powyżej łączna wartość obrotów obejmuje transakcje kosztowe [zakupowe] realizowane przez spółkę w związku z zapotrzebowaniem produkcyjnym emitenta.

Największym zamówieniem w ww. okresie był kontrakt z dnia 8 maja 2024 r. o równowartości ok. 11,8 mln zł, którego realizacja nastąpi w całości na przełomie II i III kwartału 2024 roku.

TESGAS SA - zawarcie przez TESGAS SA szeregu umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA

24 maja 2024 roku zarząd TESGAS (wykonawca) powziął informację, iż w okresie od 31 października 2023 roku do dnia 24 maja 2024 roku emitent zawarł ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A z siedzibą w Warszawie (zamawiający) umowy na łączną wartość 7.599.000zł netto.

Umową o największej wartości jest umowa datowana na dzień 24 maja 2024 roku podpisana w trybie obiegowym, zawarta pomiędzy emitentem a zamawiającym, której przedmiotem wykonanie robót budowlano - montażowych dla zadania "Modernizacja SRP Oborniki". Za wykonanie przedmiotu umowy emitentowi przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 3.890.000,00 zł netto.

UNIBEP SA - zawarcie przez konsorcjum z udziałem Unibep SA umowy

24 maja 2024 r. konsorcjum w składzie Unibep SA [lider konsorcjum] oraz TYTAN Systemy Bezpieczeństwa Sp. z o.o. [partner konsorcjum] zawarło umowę na realizację zadania pn.: "Wykonanie robót budowlano - montażowych po uprzednim opracowaniu programu inwestycji i dokumentacji kosztorysowej dla - budowy tymczasowego obozowiska kontenerowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w systemie "zaprojektuj i zbuduj" w Wielbarku - postępowanie nr 5/RB" [inwestycja].

Zamawiającym jest Skarb Państwa - Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie.

Wynagrodzenie konsorcjum z tytułu realizacji inwestycji wynosi ok. 36,7 mln zł brutto, z czego kwota przypadająca emitentowi wynosi ok. 23,4 mln zł brutto.

SYNEKTIK SA - informacja o zawarciu istotnej umowy

24 maja 2024 roku zarząd Synektik SA poinformował, że spółka zawarła istotne umowy z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Umowy dotyczą dzierżawy systemu chirurgii robotycznej (da Vinci) wraz z wyposażeniem, dostawą, montażem, instalacją i uruchomieniem systemu dla szpitala, a także dostaw instrumentów i akcesoriów, przeszkolenia personelu oraz opieki serwisowej w ramach 24-miesięcznej dzierżawy. Umowy zostały zawarte w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na łączną, maksymalną wartość 8.695.331,76 PLN netto.

OT LOGISTICS SA - zawarcie znaczącej umowy handlowej w zakresie przeładunku i składowaniu ładunków - przedłużenie współpracy z VITERRA POLSKA Sp. z o.o

24 maja 2024 r. doszło do obustronnego podpisania umowy handlowej z firmą VITERRA POLSKA Sp. z o.o. W wyniku zawartej umowy został przedłużony do 31.12.2028 r. okres dotychczasowej współpracy Spółki z VITERRA w przedmiocie kompleksowej obsługi przeładunków i składowania ładunków masowych agro głównie zbóż i śruty sojowej w portowym terminalu morskim OT Port Gdynia. Umowa zastępuje dotychczas łączącą strony umowę z dnia 22.07.2022 r. Umowa rozszerza zakres współpracy pomiędzy stronami zarówno w kwestii poziomu wolumenów gwarantowanych jak i asortymentu świadczonych usług, a szacunkowe wynagrodzenie z jej tytułu do dnia 31.12.2028 r. wyniesie minimum 75 mln USD.

PHS HYDROTOR SA - podpisanie planu połączenia ze spółką zależną WPH Sp z o.o.

24 maja 2024 r. emitent poinformował, że dnia 23 maja 2024 r. został podpisany Plan Połączenia Spółek: spółka przejmująca: Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej Hydrotor SA w Tucholi; Spółka przejmowana: Wytwórnia Pomp Hydraulicznych Sp. z o.o. we Wrocławiu.

COMP SA zawiadomienie akcjonariuszy o planowanym połączeniu Spółki z jej spółkami zależnymi

24 maja 2024 r. emitent poinformował o planowanym połączeniu spółki, jako spółki przejmującej, ze swoimi spółkami zależnymi, których emitent jest jedynym wspólnikiem, tj. ze spółką Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmowana) oraz Polski System Korzyści Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka Przejmowana.

DEVELIA SA - nabycie nieruchomości przez spółkę zależną

24 maja 2024 r. spółka zależna od emitenta, Develia Warszawa Sp. z o.o. jako kupujący, zawarła w formie aktu notarialnego umowę sprzedaży, na podstawie której nabyła od podmiotu niepowiązanego z emitentem jako sprzedającego, prawo własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Sochaczewskiej o powierzchni 2,6628 ha, za cenę netto w kwocie 39.500.000,00 zł netto. Spółka zamierza na powyższej nieruchomości zrealizować projekt inwestycyjny z szacowaną liczbą ok. 245 lokali mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej.

mra/ abs/ amp/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości

Pełna treść dostępna jest tylko dla płatnych abonentów StrefaInwestorow.pl.

Zamów abonament Zaloguj się

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów odbywa się w ramach naborów. Ostatni nabór odbył się w styczniu 2024 r. W tej chwili dołączenie do społeczności inwestorów nie jest możliwe.
Jeżeli zależy Ci na dostępie do praktycznej wiedzy o inwestowaniu, zapisz się na listę adresową czytelników darmowego e-booka "Jak analizować wykresy giełdowe". Zostawiając swój adres e-mail umożliwisz mi poinformowanie Cię o możliwości rejestracji, kiedy odbędzie się kolejny nabór do serwisu.

Jak analizować wykresy giełdowe

W razie pytań lub wątpliwości możesz pisać na adres: Pawel@StrefaInwestorow.pl (link sends e-mail).

Oto, co zyskujesz dołączając teraz do Strefy Inwestorów:
 • Blog inwestorski - najlepsza wiedza i doświadczenia z moich 19 lat nieprzerwanego inwestowania na GPW (analiza rynku i przede wszystkim akcji spółek notowanych na GPW), a w tym:
  • Komentarze giełdowe - omówienie sesji giełdowej - indeksy i wybrane spółki
  • Podsumowanie tygodnia - komentarz weekendowy - zobacz przykładowy wpis
 • Edukacyjny portfel inwestycyjny Strefy Inwestorów – praktyczne przykłady inwestowania w akcje, głównie z GPW w oparciu o analizę wykresów.
 • Edukacyjny portfel "Petard" – praktyczne przykłady inwestowania w akcje spółek z GPW w oparciu o analizę fundamentalną.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Ewy Walkowiak "W poszukiwaniu sygnałów" - techniki DiNapoli'ego na GPW.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Tomasza Krynickiego "Impuls i korekta" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Rafała Irzyńskiego "Fundamenty i Spekulacja" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
 • Podcast "21% Rocznie EXTRA | Jak inwestować" - cotygodniowe omówienie sytuacji wybranych spółek z polskiej giełdy w przystępnej formie audio.
 • Pakiet Środy z Siłą Relatywną (SzSR), a w nim:
 • Artykuły edukacyjne - praktyczna wiedza w przystępnej formie, gotowa do zastosowania.
 • Dostęp do bieżących dyskusji w gronie innych inwestorów giełdowych.
Bonusy:
 • BONUS SPECJALNY ①: Miesięczny abonament w Sindicator.net - całkowicie bezpłatny dostęp do skanera rynku giełdowego na 1 miesiąc (dostępny od 30 czerwca 2024 r.).
 • BONUS SPECJALNY ②: WIDEO: Inwestowanie w wartość i inwestowanie we wzrost