Mirbud może pozyskać ok. 200 mln zł z emisji akcji | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
14 cze 2024, 09:07

Mirbud może pozyskać ok. 200 mln zł z emisji akcji

13 czerwca zakończył się proces przyspieszonej budowy księgi popytu na nowe akcje serii L MIRBUD S.A. Zarząd spółki podjął decyzję o ustaleniu ceny emisyjnej na 11,00 zł. Ostateczna liczba oferowanych akcji wyniesie 18.348.800.

Zarząd MIRBUD S.A. ustalił cenę emisyjną akcji na poziomie 11,00 zł (słownie: jedenaście złotych) za jedną akcję w ofercie publicznej akcji serii L przeprowadzanej w drodze procesu przyspieszonej budowy księgi popytu. Jednocześnie ustalono, że ostateczna liczba oferowanych akcji wyniesie 18.348.800 sztuk, co stanowi 19,99 % obecnego kapitału zakładowego spółki. Dzięki temu wielkość oferty wyniesie ok. 200 mln zł brutto pod warunkiem zawarcia wszystkich umów objęcia akcji z inwestorami oraz rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany statutu spółki i podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji w ramach kapitału docelowego

Spółka zamierza przeznaczyć pozyskane środki finansowe z przeprowadzonej emisji akcji serii L na kontynuowanie najważniejszych projektów rozwojowych, tj. pionu budownictwa infrastruktury kolejowej oraz pionu budownictwa infrastruktury drogowej.

- Wpływy z oferty zamierzamy przeznaczyć na przejęcie podmiotu w segmencie budownictwa kolejowego, który zapewni odpowiednie synergie dla dalszego rozwoju spółki. Zidentyfikowaliśmy podmioty prowadzące działalność w tym obszarze, które potencjalnie mogą stanowić cele akwizycyjne. Część z nich wyraziła wstępne zainteresowanie dla dalszych rozmów. Szacujemy łączne nakłady inwestycyjne związane z nabyciem oraz ewentualnym dokapitalizowaniem tego podmiotu łącznie na ok. 190-210 mln zł. – mówi Jerzy Mirgos, Prezes Zarządu MIRBUD S.A..

Poza wejściem w nowy segment spółka planuje również umocnić swoją pozycję w segmencie drogowym.

- Część wpływów z emisji przeznaczymy także na budowę czterech wytwórni mas bitumicznych, jednej stacjonarnej i trzech mobilnych, które umożliwią dalszą ekspansję w segmencie budownictwa drogowego. Mobilny charakter tych wytwórni umożliwi nam transport mas bitumicznych w bardziej odległe tereny budowy, uniezależniając Mirbud od lokalnych dostawców materiału. Szacujemy łączne nakłady inwestycyjne związane z budową i montażem ww. wytwórni na ok. 20 mln euro (ok. 80-90 mln zł). – dodaje prezes.

W celu realizacji powyższych zamierzeń Spółka nie wyklucza również pozyskania innych źródeł finansowania (np. leasingu finansowego lub środków własnych Spółki).

Rolę Globalnego Koordynatora i Prowadzącego Księgę Popytu w procesie oferty publicznej pełni IPOPEMA Securities S.A. Kancelarią prawną doradzającą przy transakcji jest Rymarz, Zdort, Maruta, Gasiński, Her i Wspólnicy sp.k.

Zastrzeżenie prawne

Niniejsza informacja prasowa ma charakter wyłącznie informacyjny, towarzyszący realizacji przez Spółkę obowiązków informacyjnych, jakim podlega MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach („Spółka”) jako spółka publiczna, której akcje są dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i (i) nie jest udostępniana w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych Spółki albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia oraz (ii) nie stanowi reklamy czy materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji papierów wartościowych Spółki, ich subskrypcji, zakupu lub oferty, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do nabycia lub objęcia takich papierów wartościowych.

Niniejszy materiał nie jest reklamą w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”).

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez żadną osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie takie rozpowszechnienie lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne z miejscowymi przepisami prawa lub innymi regulacjami, lub które kreowałyby obowiązek w zakresie autoryzacji, notyfikacji, zezwolenia lub innych wymogów wynikających z odpowiednich przepisów. Rozpowszechnianie niniejszego materiału oraz innych informacji z nimi związanych może być ograniczone przepisami prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie jakiegokolwiek dokumentu lub innych informacji, o których mowa w niniejszym materiale, powinny zasięgnąć informacji o takich ograniczeniach oraz je przestrzegać. Nieprzestrzeganie wspomnianych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych w danej jurysdykcji. W niektórych jurysdykcjach rozpowszechnianie niniejszego materiału może być niezgodne z prawem.

NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO W DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI (W TYM TERYTORIÓW ZALEŻNYCH I POSIADŁOŚCI ZAMORSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH I DYSTRYKTU KOLUMBII), AUSTRALII, KANADY, JAPONII LUB RPA LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ TAKIE DZIAŁANIE STANOWIŁOBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW W DANEJ JURYSDYKCJI ORAZ Z ZASTRZEŻENIEM OKREŚLONYCH WYJĄTKÓW, AKCJE SPÓŁKI NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE ANI SPRZEDAWANE W TAKICH JURYSDYKCJACH ANI TEŻ NA RZECZ LUB NA RACHUNEK OBYWATELI STANÓW ZJEDNOCZONYCH, AUSTRALII, KANADY, JAPONII LUB RPA LUB OSÓB POSIADAJĄCYCH MIEJSCE STAŁEGO ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W TYCH KRAJACH.

Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie (UE) nr 596/2014) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 uzupełniającego Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjna oraz ujawnienia interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów ani nie stanowi on porady prawnej, podatkowej lub finansowej. Potencjalni inwestorzy powinni zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy czy inwestycja w akcje Spółki jest dla nich odpowiednia.

Informacje tu zawarte mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia takie mogą być identyfikowane poprzez użycie określeń dotyczących przyszłości, takich jak np. „może”, „spodziewa się”, „powinno”, „przewiduje się”, „uważać”, „sądzić”, „zakłada się”, a także ich zaprzeczeń, odmian lub zbliżonych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z szeregiem znanych i nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na wyniki, poziom działalności, osiągane cele Spółki i spowodować, że będą one istotnie różne od zakładanych. Spółka ani żaden z jej doradców, w tym menedżerowie oferty, nie zobowiązuje się do aktualizowania ani weryfikowania stwierdzeń dotyczących przyszłości, które mogą być tu zawarte.

Źródło: Spółka, #MRB

Zobacz także: Mirbud SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości

Pełna treść dostępna jest tylko dla płatnych abonentów StrefaInwestorow.pl.

Zamów abonament Zaloguj się

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów odbywa się w ramach naborów. Ostatni nabór odbył się w styczniu 2024 r. W tej chwili dołączenie do społeczności inwestorów nie jest możliwe.
Jeżeli zależy Ci na dostępie do praktycznej wiedzy o inwestowaniu, zapisz się na listę adresową czytelników darmowego e-booka "Jak analizować wykresy giełdowe". Zostawiając swój adres e-mail umożliwisz mi poinformowanie Cię o możliwości rejestracji, kiedy odbędzie się kolejny nabór do serwisu.

Jak analizować wykresy giełdowe

W razie pytań lub wątpliwości możesz pisać na adres: Pawel@StrefaInwestorow.pl (link sends e-mail).

Oto, co zyskujesz dołączając teraz do Strefy Inwestorów:
 • Blog inwestorski - najlepsza wiedza i doświadczenia z moich 19 lat nieprzerwanego inwestowania na GPW (analiza rynku i przede wszystkim akcji spółek notowanych na GPW), a w tym:
  • Komentarze giełdowe - omówienie sesji giełdowej - indeksy i wybrane spółki
  • Podsumowanie tygodnia - komentarz weekendowy - zobacz przykładowy wpis
 • Edukacyjny portfel inwestycyjny Strefy Inwestorów – praktyczne przykłady inwestowania w akcje, głównie z GPW w oparciu o analizę wykresów.
 • Edukacyjny portfel "Petard" – praktyczne przykłady inwestowania w akcje spółek z GPW w oparciu o analizę fundamentalną.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Ewy Walkowiak "W poszukiwaniu sygnałów" - techniki DiNapoli'ego na GPW.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Tomasza Krynickiego "Impuls i korekta" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Rafała Irzyńskiego "Fundamenty i Spekulacja" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
 • Podcast "21% Rocznie EXTRA | Jak inwestować" - cotygodniowe omówienie sytuacji wybranych spółek z polskiej giełdy w przystępnej formie audio.
 • Pakiet Środy z Siłą Relatywną (SzSR), a w nim:
 • Artykuły edukacyjne - praktyczna wiedza w przystępnej formie, gotowa do zastosowania.
 • Dostęp do bieżących dyskusji w gronie innych inwestorów giełdowych.
Bonusy:
 • BONUS SPECJALNY ①: Miesięczny abonament w Sindicator.net - całkowicie bezpłatny dostęp do skanera rynku giełdowego na 1 miesiąc (dostępny od 30 czerwca 2024 r.).
 • BONUS SPECJALNY ②: WIDEO: Inwestowanie w wartość i inwestowanie we wzrost