Akcjonariusze PEManagers zdecydują 9 stycznia o buy-backu za maks. 10 mln zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
14 gru 2016, 08:33

Akcjonariusze PEManagers zdecydują 9 stycznia o buy-backu za maks. 10 mln zł

Akcjonariusze Private Equity Managers zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 9 stycznia 2017 r. o nabyciu do 133 333 akcji własnych spółki, o wartości nominalnej 1 zł każda, stanowiących łącznie nie więcej niż 3,9% kapitału zakładowego, wynika z projektów uchwał na walne.

Maksymalna cena płacona przez spółkę za każdą nabywaną akcję nie może być niższa, aniżeli wartość nominalna za jedną akcję spółki i nie wyższą niż 75 zł za jedną akcję [...]. Środki przeznaczone na nabywanie akcji pochodzić będą z kapitału rezerwowego, specjalnie utworzonego w tym celu na mocy niniejszej uchwały

czytamy w projektach.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki utworzy w tym celu kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych i wydzieli z kapitału zapasowego kwotę w łącznej wysokości 10 mln zł.

Ponadto projekty przewidują emisję warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem do objęcia akcji spółki serii J oraz wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D w całości. Warranty subskrypcyjne emitowane będą nieodpłatnie; każdy warrant subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 akcji. Cena emisyjna akcji obejmowanych w drodze realizacji uprawnień z warrantów wynosi 1 zł za każdą akcję. Uprawniony z warrantu subskrypcyjnego będzie mógł obejmować akcje w terminie do 31 grudnia 2018 r.

Kolejny projekt przewiduje, że NWZ mając na uwadze treść uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem do objęcia akcji spółki serii J zgodzi się na podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Liczba warrantów nie została jeszcze określona. 

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki jest przyznanie prawa do objęcia akcji przez posiadacza emitowanych przez spółkę warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem do objęcia akcji

czytamy dalej.

Grupa Private Equity Managers S.A. to grupa kapitałowa wyspecjalizowana w zarządzaniu różnymi klasami aktywów, w tym w funduszach venture capital. Fundusze inwestycyjne, których portfelami inwestycyjnymi zarządzają podmioty z grupy inwestują przede wszystkim w szybko rosnące spółki z sektora technologicznego z regionu CEE, Turcji, Rosji, Niemiec i innych krajów Europy Zachodniej. Spółka jest notowana na GPW od kwietnia 2015 r.

Źródło: (ISBnews) #PEM

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości