ZM Ropczyce publikuje wyniki za I pół. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
10 sie 2018, 09:37

ZM Ropczyce publikuje wyniki za I pół. 2018 r.

Giełdowy producent materiałów ogniotrwałych w pierwszym półroczu 2018 roku wypracował skonsolidowane przychody na poziomie 182,4 mln zł (+37,6% r/r). EBIT wyniósł 26,8 mln zł (+169,6% r/r), EBITDA 33,5 mln zł (+103,0% r/r), a zysk netto osiągnął poziom 8,8 mln zł (+23,1% r/r).

„Wysoką dynamikę sprzedaży zawdzięczamy w znacznym stopniu konsekwentnej realizacji przyjętej w ubiegłym roku strategii dywersyfikacji, tzw. 4D, zgodnie z którą uzupełniamy naszą ofertę produktową o nowoczesny inżyniering rozwijając jednocześnie współpracę w tym obszarze z wyspecjalizowanymi firmami. Drugim istotnym czynnikiem jest oczywiście dobra koniunktura, która naszym zdaniem potrwa jeszcze ok. 2-3 lata. W bieżącym roku zakładamy utrzymanie dwucyfrowej dynamiki wzrostu sprzedaży"

mówi Józef Siwiec, prezes ZM Ropczyce.

Spółka odnotowała wzrosty we wszystkich obsługiwanych segmentach rynku. Sprzedaż dla branży hutnictwa żelaza i stali ukształtowała się na poziomie 95,2 mln zł (+43% r/r), dla hutnictwa metali nieżelaznych na poziomie 33,2 mln zł (+47,7% r/r), a dla przemysłu cementowo-wapienniczego na poziomie 30,4 mln zł (+11,4% r/r). Przychody ze sprzedaży dla branży odlewniczej osiągnęły poziom 10,6 mln zł (+35,9% r/r), a dla pozostałych odbiorców spółki 9,2 mln zł (+80,4% r/r).

„Wyniki jakie uzyskaliśmy w poszczególnych segmentach rynku w pierwszym półroczu 2018 roku dowodzą, jak wcześniej wspomniałem, słuszności przyjętej przez nas strategii. Wielowymiarowa dywersyfikacja działalności jest skuteczna zarówno w aktualnych warunkach funkcjonowania branży wyrobów ogniotrwałych, ale także w perspektywie długookresowej. Chcę podkreślić, że równolegle z realizacją bieżących kontraktów handlowych bardzo duży nacisk kładziemy na wypracowywanie i pozyskiwanie kolejnych strategicznych projektów, których realizacja będzie istotna dla rozwoju naszej spółki w perspektywie przyszłych okresów"

komentuje Józef Siwiec

30 lipca 2018 roku walne zgromadzenie zatwierdziło połączenie ze spółką zależną ZM Service. Operacja uprości strukturę grupy oraz pomoże w jej restrukturyzacji.

„Fuzja pozwoli na ściślejsze dostosowanie zakresu usług świadczonych przez ZM Service sp. z o.o., związanych z wytwarzaniem oprzyrządowania, utrzymaniem ruchu ciągów technologicznych i urządzeń produkcyjnych do systematycznie rozwijanego przez nas portfela produktowego spółki z rosnącym udziałem produktów o wysokim poziomie innowacyjności. Wpłynie również na dalszą optymalizację kosztów działalności grupy kapitałowej"

mówi prezes.

Istotnym wydarzeniem było także rozstrzygnięcie przez Naczelny Sąd Administracyjny sporu z organami skarbowymi dotyczącego tarczy podatkowej za 2008 rok, dzięki czemu producent materiałów ogniotrwałych odzyska 7 mln zł.

„Sprawa jest definitywnie przesądzona na naszą korzyść i czekamy na zwrot około 7 mln zł. Kwota ujęta jest jako należność, będzie więc miała pozytywny wpływ głównie na cash flow"

komentuje Józef Siwiec, prezes ZM Ropczyce.

ZM Ropczyce od lat zwiększają dywidendę. W tym roku spółka przeznaczyła na jej wypłatę 4,79 mln zł. To daje 1,1 zł na akcję i stopę zwrotu zbliżoną do 4%.

„Z każdym rokiem udowadniamy akcjonariuszom, że stać nas na coraz więcej i pokazujemy, że ZM Ropczyce to godna zaufania, bezpieczna inwestycja"

kończy prezes.

O spółce

Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. – Przedmiot działalności obejmuje produkcję i sprzedaż zasadowych wyrobów ogniotrwałych, które są niezbędnym elementem konstrukcji wyłożeń pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach, głównie w hutnictwie żelaza i stali, hutnictwie metali nieżelaznych i szkła, przemyśle cementowo-wapienniczym, odlewniczym. Spółka świadczy także usługi w zakresie nawęglania i ulepszania cieplnego wyrobów oraz prowadzi prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie związanej z przedmiotem jej działalności.

Źródło: spółka, #RPC

Ostatnie wiadomości