Sfinks Polska wyemituje 2-6 mln akcje serii P bez prawa poboru | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
11 paź 2018, 08:08

Sfinks Polska wyemituje 2-6 mln akcje serii P bez prawa poboru

Zarząd Sfinks Polska podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji 2-6 mln akcji serii P z wyłączeniem prawa poboru, w ramach kapitału docelowego, podała spółka.

"Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 31 099 512 zł o kwotę nie niższą niż 2 000 000 zł i nie wyższą niż 6 000 000 zł do kwoty nie niższej niż 33 099 512 zł i nie wyższej niż 37 099 512 zł, w drodze emisji nowych akcji zwykłych, na okaziciela serii P w liczbie nie niższej niż 2 000 000 i nie wyższej niż 6 000 000 sztuk, o wartości nominalnej 1 zł każda akcja"

czytamy w uchwale zarządu.

Objęcie akcji serii P nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej. Walory te będą zaoferowane podmiotom wybranym, z uwzględnieniem postanowień uchwały walnego zgromadzenia spółki z 30 czerwca 2017 r. Akcje Serii P mogą być pokryte wyłącznie wkładem pieniężnym, podano także.

"Cena emisyjna akcji serii P zostanie ustalona przez zarząd po zakończeniu procesu budowania księgi popytu z zastrzeżeniem, iż nie będzie niższa niż 85% średniej ceny rynkowej z okresu ostatnich 2 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę podjęcia przez zarząd uchwały o ustaleniu ceny emisyjnej akcji serii P. Za średnią cenę rynkową, o której mowa powyżej uważa się cenę, będącą średnią arytmetyczną ze średnich dziennych cen akcji spółki na rynku regulowanym ważonych wolumenem obrotu"

czytamy dalej.

Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii P nastąpi pod warunkiem udzielenia zgody przez radę nadzorczą spółki.

Akcje serii P oferowane będą z zastrzeżeniem prawa pierwszeństwa objęcia nowych akcji dla akcjonariuszy spółki posiadających akcje reprezentujące co najmniej 1/100 kapitału zakładowego spółki. Dzień ustalenia uprawnionych inwestorów wyznaczono na 9 października 2018 r.

"Umowy o objęciu akcji serii P powinny zostać zawarte w terminie ustalonym odrębnie przez zarząd, przy czym nie będzie on późniejszy niż do dnia 31 grudnia 2018r. Termin dokonywania wpłat na pokrycie akcji serii P zostanie odrębnie ustalony przez zarząd, przy czym nie będzie on późniejszy niż do dnia 31 grudnia 2018 r."

wskazano także w materiale.

Wcześniej w październiku Sfinks Polska podpisał nowy aneks do umowy z Bankiem Ochrony Środowiska (BOŚ), wydłużający termin uregulowania kredytu inwestycyjnego do 31 sierpnia 2028 r. Jednocześnie na bazie aneksu uzgodniono, że Sfinks do końca roku ma podwyższyć kapitał zakładowy o kwotę nie niższą niż 5,5 mln zł.

Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji, Sphinx jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews), #SFS

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości