Ponad 20% wzrosły przychody Grupy PBKM w pierwszym półroczu 2019 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
27 sie 2019, 09:06

Ponad 20% wzrosły przychody Grupy PBKM w pierwszym półroczu 2019 r.

Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. (PBKM, Grupa PBKM) – przewodzący międzynarodowej Grupie FamiCord, największy bank komórek macierzystych w Europie – w pierwszym półroczu 2019 roku (1H 2019) wypracował łączne skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 90,4 mln zł, czyli o 21,3% wyższe w porównaniu analogicznego okresu roku ubiegłego.

Skorygowany o zdarzenia jednorazowe zysk EBITDA w 1H 2019 wyniósł 14,4 mln zł, wobec 20,9 mln zł skorygowanej EBITDA w 1H 2018 r. EBITDA gotówkowa (cash EBITDA)* w 1H 2019 wyniosła 13,7 mln zł. Skorygowany zysk netto Grupy PBKM w 1H 2019 wyniósł 9,3 mln zł, wobec 14,6 mln zł skorygowanego zysku netto w tym samym okresie roku ubiegłego.

*Cash EBITDA = przychody netto ze sprzedaży – przychody z bankowania rodzinnego w grupie B2C rozpoznane zgodnie z MSSF + przychody zafakturowane z bankowania rodzinnego w grupie B2C – koszty operacyjne bez amortyzacji + wynik na pozostałej działalności operacyjnej.

Najważniejszymi czynnikami, które miały negatywny wpływ na wyniki finansowe Grupy PBKM w pierwszym półroczu 2019 roku były: poniesienie kosztów jednorazowych, w tym głównie zrealizowanych procesów akwizycyjnych i przeprowadzonych analiz perspektyw działalności, które wyniosły około 2,5 mln zł, zmiana prawa podatkowego na Węgrzech i ponowne wprowadzenie opodatkowania 27% stawką podatku VAT usług bankowania krwi na Węgrzech, które spowodowały obniżenie wyników o około 1,4 mln zł oraz koszty wynagrodzeń (bez uwzględnienia nowo przejętych spółek) które wzrosły o około 4 mln zł, związane ze znaczącym wzrostem zatrudnienia w Grupie PBKM (o 50 osób) oraz koniecznością zwiększenia budżetu na wynagrodzenia dotychczasowych pracowników.

- Pomimo wypracowania ponad 20 proc. wzrostu przychodów w pierwszym półroczu, przy jednoczesnym wzroście nakładów finansowych na powiększenie struktur sprzedażowych, osiągnięty poziom przychodów jest poniżej naszych oczekiwań. Czynnikiem zewnętrznym ograniczającym dynamikę naszych przychodów, na który nie mamy wpływu, jest osłabienie zainteresowania usługami bankowania na niektórych rynkach Europy Zachodniej wynikające z trudnej sytuacji finansowej jednego z naszych głównych europejskich konkurentów, powodujące spadek zaufania wśród lekarzy oraz potencjalnych klientów. Uważamy jednak, że pozycja Grupa FamiCord w Europie systematycznie się umacnia i radzimy sobie lepiej, niż konkurencja. W pierwszym półroczu tego roku przeprowadziliśmy akwizycję w Hiszpanii, a w lipcu – w Portugalii, na które wydaliśmy blisko 10 mln Euro, realizując zapowiedzianą strategię przejęć na rynkach europejskich. Warto również podkreślić, że skala biznesu w ujęciu bez przejętych ostatnio spółek również rośnie, ponieważ w pierwszym półroczu tego roku o 7% wzrosła liczba pozyskanych organicznie próbek w segmencie B2C. Nasze działania koncentrują się teraz na inwestycjach w rozwój biznesu, zarówno organicznie jak i przez akwizycje, a obecne osłabienie rynku jest interesującą okazją do zwiększenia tempa przejmowania konkurentów. To jednak implikuje znacząco wyższe koszty działalności, które w perspektywie krótkoterminowej będą miały wpływ na poziom rentowności. Strategicznie patrząc na perspektywy Grupy PBKM uważamy, że działania te będą pozytywnie odzwierciedlały się na naszych wynikach w najbliższej przyszłości - mówi Jakub Baran, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i Prezes Zarządu PBKM S.A.

Od 1 stycznia 2019 roku po uzgodnieniach z audytorem PBKM zmienił prezentację segmentów sprawozdawczych, które podzielne są obecnie na:

  • Rynek bankowania tkanek popłodowych B2C – obejmujący swoim zakresem działalność związaną z kompleksowym świadczeniem usług w zakresie preparatyki i przechowywania materiałów biologicznych dla klientów indywidualnych;
  • Rynek bankowania tkanek popłodowych B2B obejmujący swoim zakresem działalność związaną ze świadczeniem usług w zakresie preparatyki i/lub przechowywania materiałów biologicznych dla partnerów biznesowych;
  • Działalność R&D – swym zakresem obejmuje działalność Grupy w zakresie prowadzonych badań badawczo-rozwojowych.

Przychody w 1H 2019 w podziale na segmenty działalności:

  • w segmencie B2C sprzedaż wyniosła w 74,4 mln zł (wzrost o 13,5% w porównaniu do przychodów segmentu B2C w 1H 2018);
  • w segmencie B2B sprzedaż wyniosła ponad 8,1 mln zł (w 1H 2018 przychody z segmentu B2B wynosiły 0,7 mln zł);
  • w segmencie R&D, Grupa nie wykazuje jeszcze przychodów, natomiast koszty wyniosły 2,9 mln zł, a po odjęciu otrzymanych w 1H 2019 dotacji wydatki netto w tym obszarze wynosiły 1,6 mln zł. Grupa zakłada, że łączna kwota wydatków netto związanych z działalnością R&D w 2019 roku wyniesie ok. 5 mln zł.

Ponadto Grupa PBKM generuje również przychody z usług medycznych związanych z wytwarzaniem produktów leczniczych na bazie komórek macierzystych (ATMP), które w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosły 5,5 mln zł. Przychody z usług medycznych związanych z wytwarzaniem produktów ATMP na bazie komórek macierzystych oraz ich wykorzystania w eksperymentalnych terapiach komórkowych kształtowały się na niższym poziomie niż w pierwszym półroczu 2018 roku (spadek o 16,6%). Spadek wynika z braku zamówień od jednego partnera, z którym Grupa PBKM współpracowała w ubiegłym roku.

- Obecnie prowadzimy również wewnętrzne analizy związane z zaangażowaniem w nowe, perspektywiczne projekty o charakterze biotechnologicznym, które mogłyby być realizowane przez nowo powołane podmioty celowe. Nie jest przy tym wykluczona możliwość pozyskania dla tych projektów oraz podmiotów wsparcia ze strony inwestorów zewnętrznych. Jak zaznaczyliśmy w sprawozdaniu, decyzje w tym zakresie nie zostały jeszcze podjęte – mówi Jakub Baran.

Liczba próbek pozyskanych i przechowywanych

W pierwszym półroczu 2019 roku Grupa PBKM pozyskała 20,5% więcej nowych próbek krwi pępowinowej lub tkanek, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Łącznie Grupa PBKM w 1H 2019 roku pozyskała 12 164 próbek krwi pępowinowej lub tkanek w segmencie B2C, wobec 10 098 próbek krwi pępowinowej lub tkanek pozyskanych w 1H 2018 roku. Na koniec czerwca 2019 r. Grupa PBKM w segmencie B2C przechowywała 253 249 próbek krwi pępowinowej lub tkanek, o prawie 61,4% więcej w porównaniu rok do roku.

Razem w segmentach B2C i B2B na koniec czerwca tego roku liczba przechowywanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w Grupie PBKM wzrosła do 319 602, czyli o prawie 89% w porównaniu do stanu na koniec czerwca 2018 r. Ponadto w ramach zawartej umowy z Cryo-Save AG, dotyczącej przechowywania wszystkich preparatów komórek macierzystych należących do Cryo-Save, Grupa PBKM przechowuje we własnych laboratoriach materiał biologiczny ponad 240 tys. rodzin. Udział umów abonamentowych w pierwszym półroczu 2019 roku wynosił 48,6% wobec 62,1% na koniec analogicznego okresu roku 2018.

O Spółce:

Polski Bank Komórek Macierzystych przewodzi międzynarodowej Grupie FamiCord zarządzającej bankami komórek macierzystych zlokalizowanymi na terenie Europy. Biorąc pod uwagę liczbę nowo pozyskiwanych próbek w kanałach B2C i B2B Grupa jest zdecydowanie największym bankiem w Europie z 30% udziałem w rynku uwzględniając ostatnie transakcje M&A w Portugalii i Hiszpanii. Na koniec drugiego kwartału 2019 roku Grupa przechowywała ponad 319 tys. próbek krwi pępowinowej lub tkanek (w segmencie B2C i B2B) i ponad 428 tys. wszystkich próbek biologicznych. Głównym obszarem działalności PBKM jest pozyskiwanie, przetwarzanie i długotrwałe przechowywanie komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych na zlecenie rodziców (bankowanie rodzinne). Celem bankowania jest zapewnienie bezpieczeństwa rodziny na wypadek wystąpienia ciężkiej choroby wymagającej przeszczepienia komórek macierzystych u dawcy lub członków jego najbliższej rodziny.

Grupa FamiCord jest obecna na kilkunastu rynkach europejskich. Bezpośrednio oferuje usługi dla klientów w Polsce, Turcji, Hiszpanii, Portugalii, Węgrzech, Rumunii, Szwajcarii, Włoszech i na Łotwie. Niemal wszędzie jest numerem 1 na rynku. Ponadto, świadczy usługi dla partnerów, którzy pozyskują klientów w Szwecji, Danii, Serbii i krajach bałkańskich, Włoszech, Egipcie oraz na Ukrainie. Usługi Grupy realizowane są poprzez sieć własnych banków oraz przez banki współpracujące zlokalizowane m.in. w Niemczech, USA i UK.

Dodatkowo Grupa inwestuje w rozwój usług w zakresie wytwarzania produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMP), uważanych za jeden z najważniejszych kierunków rozwoju medycyny. Grupa PBKM jest również zaangażowana w 5 prób klinicznych fazy II i/lub II/III w ramach których podano pacjentom leki będące frakcją komórek macierzystych już ponad 500 razy (docelowo będzie 8 prób klinicznych).

Od maja 2016 r. PBKM notowany jest na głównym rynku warszawskiej giełdy.

Źródło: Spółka, #BKM

Zobacz także: Polski Bank Komórek Macierzystych SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości