Grupa OEX: Wyniki po trzech kwartałach 2020 – dwukrotny wzrost zysku netto dla akcjonariuszy spółki | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
20 lis 2020, 14:06

Grupa OEX: Wyniki po trzech kwartałach 2020 – dwukrotny wzrost zysku netto dla akcjonariuszy spółki

Grupa OEX zaraportowała bardzo dobre wyniki finansowe za III kwartał 2020 roku, znacząco wyższe niż w analogicznym kwartale roku ubiegłego. Wzrost odnotowały wszystkie segmenty operacyjne. Narastająco, Grupa po 9 miesiącach 2020 roku wypracowała ponad 8,6 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom OEX S.A. – ponad dwa razy więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Trzeci kwartał 2020 roku okazał się najlepszym kwartałem na przestrzeni lat 2019 i 2020. Grupa wypracowała 7,9 mln zł zysku operacyjnego i 4,8 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom OEX S.A. Spółki Grupy nie były w tym kwartale poddane tak istotnym ograniczeniom wynikającym z epidemii covid-19 jak to miało miejsce na przełomie pierwszego i drugiego kwartału. Widoczne są też pozytywne efekty działań restrukturyzacyjnych, przeprowadzonych w niektórych obszarach. Odpisy z tego tytułu zaciążyły na wynikach trzeciego kwartału w roku ubiegłym. W samym trzecim kwartale 2020 Grupa osiągnęła wyniki zbliżone do wypracowanych w całym pierwszym półroczu br.

Dobre wyniki przekładają się także na bardzo dobrą sytuację płynnościową. Na koniec III kwartału 2020r. Grupa dysponowała 51,7 mln zł gotówki. Jest to poziom tylko nieznacznie niższy niż na koniec 2019 roku, przy czym w międzyczasie OEX wypłacił ponad 17,5 mln zł dywidendy, objął większościowy pakiet akcji spółki iPOS za 6 mln zł i dodatkowo Grupa zmniejszyła zadłużenie finansowe o ponad 10 mln zł. Wskaźnik długu netto do EBITDA liczony zgodnie z MSSF 16 kształtował się na koniec III kwartału 2020 na poziomie 1,4x. Wyłączając wpływ MSSF 16 w odniesieniu do umów najmu powierzchni (tj. licząc zgodnie z MSR 17) wskaźnik długu netto do EBITDA był poniżej zera. Niski poziom długu Grupa wykazuje już od czwartego kwartału 2019, gdy po sprzedaży 100% akcji jednej ze spółek zależnych (ArchiDoc S.A.) Grupa spłaciła 37,7 mln zł kredytu zaciągniętego uprzednio na zakup tej spółki. Stąd między innymi w porównaniu z okresem trzech kwartałów 2019 roku koszty finansowe wynikające z obsługi zadłużenia bankowego są niższe o ponad 2,2 mln zł (tj. o ponad 50%).

Realizujemy skutecznie cel strategiczny jakim jest wzrost wartości Grupy oraz rozwój w oparciu o technologie. Jesteśmy beneficjentem przyspieszenia cyfryzacji gospodarki i wzrostu znaczenia sprzedaży online. Za swój sukces w tym roku uważamy jednak także dostosowanie organizacji pracy znacznych zespołów ludzkich w takich obszarach jak contact center, zespoły developerskie czy centrum logistyczne do działania w warunkach pandemii covid-19. Pandemia w różny sposób wpłynęła na spółki z Grupy OEX, ale tam, gdzie to możliwe z powodzeniem udało się przejść na pracę zdalną i sprawnie zarządzać pracą w zespołach rozproszonych. Spółki z Grupy OEX rozwijają technologie dla obszaru eCommerce i customer experience. Software house Divante ma już na koncie własne aplikacje wspierające sprzedaż m.in. do programów lojalnościowych, a Voice Contact Center, oferująca usługi contact center i customer experience, od roku buduje boty konwersacyjne. Spółki te bardzo dynamicznie się rozwijają, co znajduje odbicie we wzroście zysku EBITDA r/r. – w Divante o 39,4 proc., a w Voice Contact Center o 73,7 proc. - powiedział Jerzy Motz, prezes Zarządu OEX S.A.

Po trudnym okresie przełomu pierwszego i drugiego kwartału br. i pomimo utrzymania części ograniczeń w handlu w sklepach stacjonarnych w kolejnych miesiącach Grupa osiągnęła dobre wyniki w segmentach Zarządzania sieciami punktów sprzedaży detalicznej i Wsparcia sprzedaży.

Zysk EBITDA wypracowany łącznie przez spółki zarządzające sklepami dla operatorów sieci komórkowych stanowi ponad połowę zysku EBITDA segmentów operacyjnych w Grupie i pomimo zamknięcia w maju ok. 30 proc. z zarządzanych przez nas salonów, był wyższy od zeszłorocznego. – powiedział Jerzy Motz.

Grupa na koniec września zarządzała łącznie 330 sklepami dla operatorów Orange, T-Mobile i Plus.

Salony nadal stanowią kluczowy kanał sprzedaży usług operatorskich. Nie przewidujemy istotnego ograniczenia liczby salonów zarządzanych przez Grupę – dodał Jerzy Motz.

W segmencie Wsparcia sprzedaży tegoroczne wyniki są znacząco lepsze w porównaniu z rokiem ubiegłym, w szczególności z uwagi na poprawę wyników spółki OEX Cursor, dla której rok 2019 był trudny i która w roku 2020 powróciła do generowania zysków. W trzecim kwartale 2019r. spółka dokonała odpisów na kwotę 4,2 mln zł, które znacząco obciążyły jej wyniki, jak i wyniki całej Grupy. EBITDA segmentu w okresie trzech kwartałów 2020r. wyniosła 4,7 mln zł, co stanowi zmianę in plus o 6,3 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

To dobre wyniki i niewątpliwie sukces, biorąc pod uwagę ograniczenia akcji tzw. field marketingowych z powodu pandemii. To też wynik głębokiej restrukturyzacji, dyscypliny kosztowej oraz zamykania nierentownych projektów i pozyskania nowych kontrahentów. – powiedział Jerzy Motz

Obecnie Grupa będzie koncentrować się na rozwoju obszarów, w których już działa. W końcu sierpnia OEX objął emisję akcji dających 51% udział w spółce iPOS. To inwestycja w obszarze technologii wspierających cyfryzację małych i średnich punktów sprzedaży. OEX planuje dalej inwestować w jego rozwój, ale także wspierać rozwój swoich innych spółek portfelowych, w tym przez akwizycje, jeżeli będzie to miało sens biznesowy.

Pandemia przyspieszyła proces digitalizacji handlu i chcemy w coraz większym zakresie wspierać naszych klientów w tych działaniach. Rozwijamy narzędzia i technologie oraz usługi dedykowane sprzedaży online, ale również technologię do cyfryzacji tradycyjnych punktów sprzedaży, zwłaszcza tych niesieciowych i punktów convenience, których znaczenie na rynku rośnie. - powiedział Jerzy Motz, prezes Zarządu OEX SA.

Źródło: Spółka, #OEX

Zobacz także: OEX SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości