Aplisens notuje rekordowe wyniki i chce dalej rosnąć | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
23 mar 2023, 09:05

Aplisens notuje rekordowe wyniki i chce dalej rosnąć

W 2022 roku producent aparatury kontrolno-pomiarowej rósł w dwucyfrowym tempie na wszystkich rynkach i to pomimo niesprzyjających warunków zewnętrznych. Strategia na kolejne lata zakłada utrzymanie dwucyfrowej dynamiki sprzedaży i uzyskanie w 2025 roku około 180 mln zł przychodów oraz 47 mln zł na poziomie EBITDA. Aplisens chce dalej dzielić się zyskiem z akcjonariuszami.

Ubiegłoroczny, blisko 22-proc. wzrost r/r zapewnił Grupie osiągnięcie 147,8 mln zł przychodów. Jeszcze dynamiczniej wzrósł zysk brutto ze sprzedaży – o ponad 34 proc. do 58,8 mln zł. EBITDA wyniosła 33,3 mln zł, EBIT przekroczył 26 mln zł, a zysk netto sięgnął 20,7 mln zł. Rok wcześniej było to odpowiednio 28,9 mln zł, 21,6 mln zł i 18 mln zł. Na poziomie jednostkowym przychody wzrosły o 22,1 proc. do 104,3 mln zł, EBIT o 55 proc. do 29,6 mln zł, a zysk netto po zwyżce 23,4-proc. do 19,6 mln zł.

- Ubiegły rok zakończyliśmy z rekordowymi wynikami i to pomimo mocno niesprzyjającego otoczenia gospodarczo-politycznego oraz trwającej wojny na terenie Ukrainy. Do tego drugi, trzeci i czwarty kwartał były trzema najlepszymi kwartałami w historii Grupy. Umiejętne dostosowanie się do panujących warunków, wykorzystanie efektu skali oraz sprzyjający kurs euro pomogły uzyskać wzrost przychodów na wszystkich rynkach operacyjnych. Sprzedaż krajowa zwiększyła się o 18,4 proc., a eksport urósł o blisko 23,6 proc. Cieszy także wzrost we wszystkich segmentach operacyjnych – najistotniejszy odnotowaliśmy w głównym obszarze działalności, czyli w segmencie przemysłowej aparatury pomiarowej i elementach automatyki, który odpowiadał w sumie za ponad 90 proc. ogólnych przychodów – mówi Adam Żurawski, prezes Aplisens SA.

W minionym roku wartość sprzedaży aparatury pomiarowej Grupy wyniosła ponad 129,3 mln zł (+23 proc. r/r), natomiast w segmencie systemów zabezpieczeń pojazdów przekroczyła 3,9 mln zł (+24,3 proc.). W obszarze osprzętu pomocniczego do przemysłowej aparatury pomiarowej i elementów automatyki wypracowano 14,6 mln zł (+11,1 proc.).

Pod względem geograficznym głównym źródłem przychodów Grupy był rynek krajowy, który zapewnił 50,8 mln zł przychodów (+18,4 proc. r/r). W efekcie cel Zarządu na 2022 rok, który zgodnie ze Strategią Rozwoju Grupy na lata 2020-2022 zakładał 3-proc. wzrostu przychodów, zrealizowano z nawiązką. Na rynkach WNP Grupa osiągnęła 46,3 mln zł (+23,1 proc. r/r). Tu cel założony w Strategii zakładał 10-proc. wzrost. Ubiegłoroczne przychody zrealizowane na rynkach Unii Europejskiej wraz z Wielką Brytanią wyniosły prawie 38,1 mln zł (+20,9 proc. r/r) – założenia strategiczne przewidywały wzrost o 15 proc. Na rynkach pozostałych sprzedaż sięgnęła 12,6 mln zł, co dało wzrost o 35 proc. wobec pierwotnie założonego celu na poziomie 20 proc.

- Z satysfakcją mogę powiedzieć, że w ramach zakończonej właśnie trzyletniej Strategii Grupa zrealizowała plany sprzedażowe na trzech podstawowych rynkach. W kraju przychody w latach 2020-2022 wyniosły 132,9 mln zł (104 proc. wykonania założeń), na unijnym rynku – 93,4 mln zł (102 proc.), a na pozostałych rynkach – 28,4 mln zł (100 proc.). Z uwagi na trudną sytuację geopolityczną i zbrojny atak Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, na rynkach WNP nie udało się w pełni zrealizować zakładanego w Strategii celu sprzedażowego, uzyskując 122,4 mln zł (poziom realizacji to 84 proc.). Niemniej w dłuższym terminie naszą intencją jest dalsze prowadzenie działalności na rynkach WNP, z zastrzeżeniem konieczności czasowego ograniczenia lub zawieszenia działalności w Rosji i ewentualnie w Białorusi, w związku z prowadzoną rosyjską agresją – ocenia Adam Żurawski.

Spółka w lutym poinformowała o wystąpieniu istotnego ograniczenia w sprawowaniu władzy nad spółką zależną OOO APLISENS Rosja. Skutkiem tego była konieczność dokonania korekt w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, wyrażających utratę wartości aktywów spółki zależnej w Rosji na koniec 2022 roku w kwocie ok. 6 mln zł. Oznacza to również brak konsolidacji wyników i bilansu spółki zależnej w kolejnych okresach sprawozdawczych, od momentu utraty nad nią kontroli.

W kolejnych latach Aplisens będzie realizował nową Strategię Rozwoju Grupy przyjętą na lata 2023-2025. Cele finansowe zakładają wzrost przychodów ze sprzedaży do około 180 mln zł w 2025 roku, tj. o około 41 proc. i roczną dynamikę w kolejnych latach na poziomie odpowiednio 11 proc., 12 proc. i 13 proc. Dla wyniku EBITDA przyjęto wzrost do około 47 mln zł w 2025 roku, a także dążenie do wzrostu wskaźnika rentowności kapitału własnego ROE.

- Strategia na lata 2023-2025 jest kontynuacją i rozwinięciem wcześniej realizowanych działań. Jednym z podstawowych celów jest wzrost skali prowadzonej działalności i umocnienie pozycji lidera na rodzimym rynku oraz za granicą, głównie w państwach UE, a także na wybranych rynkach pozaeuropejskich takich jak region Bliskiego Wschodu, Azja Południowo-Wschodnia, USA oraz zaistnienie na rynkach Indii i Chin. Oprócz tego ważna jest modernizacja lub zastępowanie nowymi generacjami najważniejszych produktów z myślą o rozszerzeniu oferty oraz spełnieniu nowych i zmieniających się norm. Jednocześnie zakładamy zwiększenie skali produkcji przepływomierzy elektromagnetycznych oraz uzyskanie akredytacji na stanowisko do pomiaru przepływów w zakładzie w Radomiu. Planujemy też rozpoczęcie prac nad drugim większym stanowiskiem do pomiaru przepływu przepływomierzy dużych średnic. W nowej strategii rozważamy także akwizycje producentów aparatury kontrolno-pomiarowej rozszerzające ofertę Grupy – wskazuje prezes Aplisens SA.

Aplisens chce w kolejnych trzech latach wydać na inwestycje 36,6 mln zł. Środki mają być przeznaczone m.in. na prace badawczo-rozwojowe czy technologie. Zarząd planuje realizację planów inwestycyjnych przy wykorzystaniu środków własnych. Na koniec 2022 roku Grupa posiadała 23,5 mln zł środków pieniężnych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych i nie korzystała z żadnych linii kredytowych. W ciągu minionych trzech lat Aplisens wydał na inwestycje 22,3 mln zł.

Nowa strategia zakłada też realizację polityki dywidendowej na poziomie nie niższym niż 25 proc. osiąganych zysków netto spółki oraz nie wyklucza dalszego skupu akcji własnych. Aplisens od lat sowicie dzieli się zyskami z akcjonariuszami. W zeszłym roku wypłacił dywidendę w wysokości 6,9 mln zł i przeprowadził skup akcji własnych na kwotę blisko 12 mln zł. Historycznie wypłacił w postaci dywidend 45 mln zł, a na skup akcji własnych wydał 63 mln zł.

Źródło: Spółka, #APN

Zobacz także: Aplisens SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości