JSW ma duże zyski i posiada 9,5 mld zł. Gotówka pójdzie na windfall tax czy dywidendę?
Obrazek użytkownika Rafał Irzyński
23 maj 2023, 13:57

JSW wciąż generuje duże zyski i posiada 9,5 mld zł. Gotówka pójdzie na windfall tax czy dywidendę?

JSW wciąż świetnie zarabia i konsekwentnie powiększa swoją poduszkę finansową. Zgromadzone środki finansowe, pomniejszone o zadłużenie, wynoszą prawie 9 mld zł i przekraczają dwukrotność obecnej kapitalizacji. Producent węgla koksowego ma szansę wciąż dobrze zarabiać. Otwartym pytaniem więc pozostaje na co pójdą zgromadzone środki, na windfall tax czy dywidendę. A może i na to i na to?

Przychody Grupy JSW w 1Q23 wyniosły 4,46 mld zł i były wyższe o 7,4% wyższe wobec poprzedniego kwartału, ale niższe o ok. 0,5 mld zł na tle tego samego kwartału rok wcześniej. Zysk EBITDA bez zdarzeń jednorazowych wyniósł 1,96 mld zł i był to poziom zbliżony w ujęciu q/q, a wyraźnie niższy w ujęciu r/r (2,7 mld zł). Podobne tendencje widać na poziomie zysku netto, który w 1Q23 wyniósł 1,27 mld zł i był zbliżony do kwartału poprzedzającego oraz wyraźnie niższy w ujęciu r/r (1,85 mld zł).

Powodem dużo wyższych wyników JSW sprzed roku była sytuacja geopolityczna (wybuch wojny) i związana z tym dużo wyższa cena węgla koksowego i koksu na rynku. Mimo spadku zyskowności netto w 1Q23 w ujęciu rok do roku, wynik ten należy wciąż określać pozytywnie, gdyż kwartalny zysk netto w przeliczeniu na jedną akcję wyniósł 10,8 zł, a to daje około 25% obecnej kapitalizacji.
 

j1

Źródło: JSW

Zobacz także: EBITDA grupy JSW w I kw. 2023 r. wyniosła 1,96 mld zł wobec 1,7 mld zł konsensusu

Wzrost wynagrodzeń głównym czynnikiem wzrostu kosztów

Wśród zaznaczonych na czerwono na powyższej grafice, jest m.in. poziom kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów, czyli w dużej mierze najważniejsze koszty operacyjne. Grupa JSW notuje ich wysoki wzrost zarówno w ujęciu rok do roku jak i w samym ujęciu kwartał do kwartału. Największy wzrost widać we wzroście świadczeń na rzecz pracowników (o 258 mln zł kwartalnie więcej). Jest to pochodna porozumienia ze stroną społeczną dotyczącą przede wszystkim wzrostu wynagrodzeń o ok. 15% na rok 2023. Wzrost jednostkowej ceny energii spowodowały wzrost kosztów energii o ok. 50 mln zł. Jednostkowy koszt wydobycia (Mining Cash Cost) wzrósł o ok. 13% q/q i w tym zakresie również największy udział miał wzrost wynagrodzeń.

173,5 mln zł odsetek w kwartał od posiadanej nadwyżki gotówkowej

W rachunku zysków i strat 1Q2023 warto podkreślić znaczenie pozycji pozostałe zyski/straty w dodatniej kwocie 240,7 mln zł. Jest to przede wszystkim zysk z przychodów odsetkowych posiadanych środków w funduszu potocznie nazywanym poduszką finansową na okres dekoniunktury. Jest w nim zgromadzone obecnie 5,13 mld zł, które są lokowane głównie w dłużne papiery wartościowe. Kwartalne odsetki przyniosły grupie wpływ 98 mln zł, a kolejne 138 mln zł dał zysk z wyceny do wartości godziwej. Oprócz tych wpływów, spółka notuje dodatkowo przychody z odsetek od posiadanych środków pieniężnych w rachunkach bieżących (poza funduszem). Na koniec marca br. zgromadzone środki miały wartość 5,52 mld zł, a kwartalne odsetki wyniosły 75,5 mln zł (wykazywane w przychodach finansowych). To oznacza, że z samych odsetek z tych dwóch źródeł, spółka odnotowała wpływ 173,5 mln zł w jeden kwartał.
 

j2

Źródło: JSW
 

Największy wpływ na wyniki finansowe Grupy JSW ma nieustannie rynkowa cena węgla koksowego i w drugiej kolejności ceny koksu. Sama wielkość produkcji co prawda w ujęciu rok do roku jest nieco niższa, ale w dłuższym terminie grupa utrzymuje stabilne, roczne wielkości produkcji. Średnia cena sprzedaży węgla koksowego w 1Q23 z JSW wyniosła 278 USD/t wobec 331 USD/t rok wcześniej i 259 USD/t w ujęciu q/q. Są to wciąż bardzo korzystne ceny sprzedaży, gwarantujące polskiej spółce generowanie wysokich zysków. Niekorzystnie na wyniki wpływa słabnący dolar w relacji do złotówki.
 

j3

Źródło: JSW
 

Produkcja stali na świecie ma tendencję rosnącą. W Europie uruchamiane są kolejne piece i w krótkim terminie (np. w ujęciu do 4Q22) produkcja stali rośnie. Czynniki geopolityczne w ostatnim roku przyniosły odcięcie podaży węgla koksowego słabej jakości z Rosji, co wzmocniło pozycję JSW w regionie. Te dwa czynniki przekładają się na większe możliwości sprzedaży produktów JSW do klientów w Europie, co dobrze wróży dla wyników co najmniej w horyzoncie najbliższych miesięcy. Zapas wyprodukowanego węgla w grupie jest na jednym z najniższych poziomów w ostatnich latach. Podobnie ma się sytuacja z zapasem koksu.

Znacznie wzrósł poziom wydatków na inwestycje. W samym 1Q23 wyniosły one 1 044 mln zł wobec 612 mln zł rok wcześniej. Tradycyjnie największe wydatki „idą” na segment węglowy. Wzrost inwestycji wynika zarówno z inflacyjnego wzrostu kosztów, ale też związany jest z koniecznością wyższych inwestycji, by korzystać z coraz to niższych pokładów węgla.
 

Nadwyżka finansowa netto na koniec marca 2023 r. wyniosła blisko 9 mld zł. Jest to około dwukrotność obecnej kapitalizacji spółki na GPW

j4


Czego zatem mogą bać się inwestorzy uwzględniając w wycenie tak duże dyskonto? Pierwszym „podejrzanym” czynnikiem jest potencjał wdrożenia tzw. windfall tax. Z ostatnich wypowiedzi Jacka Sasina wynika jednak znaczne złagodzenie wypowiedzi, co do potencjalnej wysokości tego podatku (jest to inicjatywa Unii Europejskiej). Drugim czynnikiem może być obawa rynku przed zaangażowaniem wolnych środków pieniężnych JSW w jakieś akwizycje lub inwestycje niezwiązane z podstawową działalnością spółki (co miało miejsce w przeszłości). Trzecim czynnikiem jest brak zmiany podejścia zarządu do braku wypłaty dywidendy przy tak dużych poziomach nadwyżki finansowej. Zarząd powołuje się na zapis w umowie pożyczek od PFR, który uniemożliwia wypłatę dywidendy. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że „dla chcącego nic trudnego”, gdyż wysokość pożyczki z PFR ma obecnie saldo poniżej 10% posiadanej nadwyżki finansowej. Przedstawiciel zarządu JSW zaznaczył jednak, że ostateczna decyzja w zakresie dywidendy będzie podjęta przez akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Termin Walnego wyznaczony jest na 16 czerwca 2023 roku.
 

Zobacz także: JSW spodziewa się w drugim półroczu kumulacji inwestycji i wyższej produkcji

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.