Mo-BRUK z rekordowymi wynikami planuje dalszą ekspansję i rozważa przejęcia
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
23 paź 2020, 06:33

Mo-BRUK z rekordowymi wynikami planuje dalszą ekspansję i rozważa przejęcia

Kurs akcji Mo-BRUK, mimo pandemii, wyszedł w tym roku na historyczne maksima. Nie bez powodu. Spółka pokazała dobre wyniki, wypłaciła dużą dywidendę i przedstawiła ambitne perspektywy na dalszy rozwój. Mo-BRUK niedawno złożył prospekt emisyjny w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GPW akcji imiennych serii B.

Mo-BRUK jest jedną z tych spółek na giełdzie, o których niewielu inwestorów w ogóle słyszało. Działa bowiem w pozornie nieciekawej branży przetwarzania odpadów przemysłowych. Uwagę jednak zwraca nieprzerwany, długoterminowy trend wzrostowy na akcjach spółki. Trwa on od 2016 r. i nawet „kryzys koronawirusowy” na wiosnę go nie zatrzymał. Obecnie cena akcji spółki wynosi ok. 300 zł za walor i jest najwyższą w 10-letniej historii notowań.

Nie bez powodu. Spółka kolejny rok z rzędu pokazuje dobre wyniki i potwierdza je wypłatą dywidendy. Ma też przygotowany plan rozwoju na najbliższe lata.

Zobacz także: Mo-BRUK podsumowuje wyniki za pierwsze trzy kwartały 2020 roku

Trzy filary działalności Mo-BRUK

Mo-BRUK jest liderem w polskiej branży przetwarzania odpadów niebezpiecznych, przemysłowych i niektórych rodzajów odpadów komunalnych. W skrócie, spółka przerabia odpady pozyskane z wielu sektorów gospodarki na paliwa alternatywne, parę technologiczną czy granulat cementowy (sztuczne kruszywo). Są one wykorzystywane w innych segmentach przemysłu. W przyszłości paliwo alternatywne może trafiać do odbiorców z branży energetycznej.

Działalność spółki opiera się na trzech zróżnicowanych, ale uzupełniających się wzajemnie filarach. Pierwszym jest zestalanie i stabilizacja odpadów, który wypracował 41,3 mln zł przychodów ze sprzedaży w pierwszych trzech kwartałach 2020 r. Mo-BRUK pozyskuje odpady od firm chemicznych, odlewni, firm budowlanych i spalarni odpadów po czym je przetwarza. Za pomocą własnej, opatentowanej technologii tworzy z nich kruszywo sztuczne – granulat cementowy. Ten, z kolei, używany jest np. przy rekultywacji terenów czy budowie dróg.

Drugim filarem, równie ważnym, jest pozyskiwanie odpadów przemysłowych i medycznych i ich przetwarzanie na parę technologiczną w procesie spalania. Mo-BRUK pozyskuje surowiec od szpitali, producentów leków, rafinerii czy też producentów farb. Następnie w dwóch własnych spalarniach przetwarza je na parę technologiczną, która trafia do współpracującej z firmą rafinerii lub jest wykorzystywana do suszenia paliw alternatywnych. W pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku segment ten wygenerował 46,3 mln zł przychodów ze sprzedaży.

Ostatnim, z podstawowych elementów działalności, jest produkcja paliw alternatywnych (23,0 mln zł przychodów ze sprzedaży w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku). Mo-BRUK wytwarza je m.in. z palnych odpadów komunalnych i przemysłowych. Paliwa te są efektywnym źródłem energii m.in. dla cementowni.
 

Model biznesowy

Wyniki finansowe i polityka dywidendowa

Grupa Mo-BRUK w 2019 r. wypracowała ponad 130 mln zł przychodów ze sprzedaży, czyli o 41% więcej niż w roku poprzednim i o 99% więcej w porównaniu z 2017 r. Także zysk na poziomie operacyjnym, EBITDA i zysk netto wzrosły znacząco – odpowiednio o ok. 89%, 74% i 95% w stosunku do 2018 r. i o kilkaset procent w porównaniu z wynikami sprzed dwóch lat.
 

wyniki finansowe


Wyniki za trzy ostatnie kwartały w 2020 r. także nie zawiodły. Grupa Mo-BRUK wypracowała 122,6 mln zł przychodów ze sprzedaży. Ponadto wykazała 69,8 mln zł na poziomie EBITDA i 52,9 mln zł zysku netto – czyli więcej niż w całym 2019 r. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 41%, 102% oraz 122%

Na koniec września spółka dysponowała, na poziomie skonsolidowanym, środkami pieniężnymi w kwocie 24,9 mln zł, przekraczającymi wartość zadłużenia finansowego, co implikuje wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA na koniec III kwartału 2020 r. na ujemnym poziomie: -0,20 (gotówka netto).

To tłumaczy wzrost kursu akcji.
 

Notowania Mo-BRUK

Mo-bruk


Dobre wyniki pozwoliły w czerwcu tego roku na wypłatę dywidendy z zysku w wysokości 36 mln zł. Trzy miesiące wcześniej akcjonariusze zdecydowali o wypłacie dywidendy z kapitału zapasowego w wysokości 12,33 mln zł. W sumie w tym roku inwestorzy otrzymali 13,76 zł na akcję. W 2018 r. Mo-BRUK wypłacił 2,71 zł na akcję.

Co więcej, spółka zamierza w przyszłości kontynuować wypłatę zysku. Według polityki dywidendowej, zarząd zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłatę od 50% do 100% zysku netto. Ostateczna decyzja w zakresie wypłaty dywidendy należy do akcjonariuszy spółki.

Zobacz także: Mo-BRUK przeznaczy na dywidendę od 50 proc., do 100 proc. zysku

Mo-BRUK planuje ekspansję w Polsce i za granicą

Według planów przedstawionych ostatnio przez zarząd, spółka zamierza wykorzystać dobrą koniunkturę w branży przetwarzania odpadów.

Obecnie Mo-BRUK posiada sześć (po niedawnej sprzedaży zakładu w Zabrzu) nowoczesnych zakładów w pięciu lokalizacjach rozlokowanych na południu Polski. W tym rejonie jest skoncentrowany przemysł ciężki, więc i tworzone jest najwięcej odpadów przemysłowych.

Zakłady Mo-bruk

Spółka ma w planach dywersyfikację geograficzną poprzez ekspansję na północ kraju. Oczywiście jednym ze sposobów ekspansji w Polsce są akwizycje. Zarząd nie wyklucza takiej możliwości.

„Bierzemy pod uwagę akwizycje w przyszłości, szczególnie na północy Polski, w ramach polityki dywersyfikacji biznesu, w przypadku pojawienia się na rynku ciekawych opcji, gwarantujących pożądane efekty synergii. Firma jest zainteresowana zakładami działającymi w obszarze stabilizacji odpadów nieorganicznych oraz spalarniami odpadów niebezpiecznych i medycznych. Nie wyklucza przejęć w nowych dla siebie segmentach. Zakładamy, że ewentualne akwizycje będą finansowane z bieżących przepływów pieniężnych lub z wykorzystaniem długu bankowego. Dzięki korzystnej sytuacji płynnościowej oraz braku zadłużenie netto bezpiecznie możemy planować przedsięwzięcia kapitałowe” – mówi Józef Mokrzycki, prezes Mo-BRUK-u.

Drugim kierunkiem rozwoju jest zagranica. Spółka planuje eksportować paliwo alternatywne na Ukrainę. Już teraz Mo-BRUK posiada zgodę Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska na transgraniczne przemieszczanie odpadów. Drugim krokiem jest pozyskanie zgody od strony ukraińskiej. Spółka ubiega się więc o odpowiednie pozwolenia od ukraińskiego Ministerstwa Ekologii i Zasobów Naturalnych. Zarząd szacuje wolumen eksportu na 10 tys. ton surowca w skali roku w pierwszym etapie. W kolejnych latach może on wzrosnąć do 30 tys. ton na rok.

W dalszej kolejności podobne działania spółka planuje rozpocząć w innych krajach ze wschodniej Europy oraz w Niemczech. Całkowity potencjał eksportowy zarząd szacuje na ok. 48 tys. ton w skali roku.

„W ostatnich latach czerpaliśmy przede wszystkim z potencjału rynku krajowego. Konsekwentnie jednak pracujemy nad poprawą potencjału w oparciu o współpracę z partnerami zagranicznymi. Oprócz Ukrainy, odbieramy sygnały m.in. od krajów ze wschodniej części Europy, które są gotowe przyjmować paliwo wytworzone w naszych zakładach. Warto zaznaczyć, że w zakresie eksportu paliwa alternatywnego na wschód wytyczamy szlaki, ponieważ bylibyśmy pierwszym podmiotem w Polsce, wykonującym taką działalność” - mówi Mokrzycki.

Zarząd widzi też potencjał rozwoju w zmianach przepisów dotyczących gospodarowania odpadami. Już obowiązujące oraz planowane regulacje prawne nakładają na samorządy obowiązek ograniczenia składowania odpadów komunalnych. Wprowadza się też coraz szerszą odpowiedzialność wytwórców za odpady. Te zmiany zwiększają szansę na dalszy istotny wzrost popytu na usługi recyklingowe.

„Do 2030 r. Polska musi osiągnąć poziom 60% odpadów poddanych recyklingowi i kompostowaniu oraz do 10% ograniczyć składowanie odpadów. Aktualnie wskaźniki te dla Polski wynoszą odpowiednio 34% i 42%” - czytamy w sprawozdaniu Mo-BRUK.

Mo-BRUK już się przygotował na rosnące potrzeby rynku. Rozbudował znacząco linie do przetwarzania odpadów. Szacunkowa wartość zakończonego planu inwestycyjnego to ok. 200 mln zł na przestrzeni ostatnich 10 lat. W efekcie teraz spółka może podnosić wolumeny przetwarzanych odpadów bez dodatkowych istotnych wydatków inwestycyjnych.

Zarząd liczy też na dalsze kontrakty z gmin na likwidację odpadów z nielegalnych wysypisk. Ostatnio spółka podpisała umowę z powiatem zgierskim o wartości 15,7 mln zł netto na zagospodarowanie ponad 2 tys. ton nielegalnie zgromadzonych odpadów. Dotychczas tego typu zlecenia miały niewielki wkład w przychodach spółki, ale mogą stanowić dodatkowy element w wynikach w dalszych latach działalności. Szczególnie, że gminy mogą liczyć na dofinansowanie tego typu projektów przez NFOŚiGW.

„Oczekujemy, że liczba przetargów dotyczących zagospodarowania odpadów będzie w kolejnych latach systematycznie rosnąć. Duży potencjał wzrostu dostrzegamy np. w obszarze likwidacji odpadów nielegalnie zgromadzonych. Wartość pojedynczego kontraktu na zagospodarowanie takiej „bomby ekologicznej” zależna jest od ilości zgromadzonych odpadów i wynosi od kilku do kilkudziesięciu milionów złotych” – dodaje Mokrzycki.

Prospekt emisyjny bez emisji akcji

Obecnie free float na akcjach spółki jest bardzo niski i wynosi zaledwie ok. 2% wszystkich akcji. To się może zmienić. Spółka ubiega się bowiem o wprowadzenie do obrotu na głównym rynku GPW akcji imiennych serii B. W tym celu złożyła prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego.

struktura akcjonariatu

Mo-BRUK nie zamierza emitować nowych akcji. Natomiast główni akcjonariusze spółki rozważają opcję sprzedaży części posiadanych przez nich walorów w ramach oferty publicznej.

„Możliwa jest sprzedaż części akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, którzy, dostrzegając znaczny potencjał Mo-BRUK-u do kontynuacji wzrostu, zachowają pakiet większościowy. Mając na uwadze cel poprawy płynności akcji na GPW zależy nam na włączeniu do akcjonariatu nowych inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych” - podkreśla Mokrzycki.

Harmonogram ewentualnej transakcji i jej parametry poznamy dopiero po zatwierdzeniu i publikacji prospektu emisyjnego.

Zobacz także: Mo-BRUK złożył prospekt emisyjny do KNF

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.