Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Alert legislacyjny: Nowe przepisy dotyczące złóż strategicznych i podziemnego składowania CO2

Nowe przepisy przyjęte przez Radę Ministrów regulują kwestie złóż strategicznych i podziemnego składowania CO2. Rząd dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów, ale przy okazji zaszywa w tworzonej przez siebie legislacji narzędzia wzmacniające protekcjonizm.

Obszar legislacyjny

Celem projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw jest przede wszystkim ochrona złóż kopalin w tym tych objętych prawem własności górniczej przysługującej skarbowi państwa oraz dostosowanie polskich przepisów do planów UE w zakresie neutralności klimatycznej.

Alert legislacyjny: Prezes URE z nowymi kompetencjami. Chodzi o kontrolę paliw

Ścieżka legislacyjna

Projekt został przyjęty przez Radę Ministrów i niebawem zostanie skierowany do prac w Sejmie.

Najważniejsze informacje

Najistotniejsze zmiany przewidziane przez projekt ustawy dotyczą ustawy Prawo geologiczne i górnicze (p.g.g.) oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (u.p.z.p.).

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie do p.g.g pojęcia „złoże strategiczne”. Uzyskanie statusu złoża strategicznego będzie możliwe na podstawie decyzji ministra klimatu i środowiska. Będzie ona wydawana w odrębnym postępowaniu, które będzie wszczynane po wydaniu decyzji o zatwierdzaniu dokumentacji geologicznej lub dodatku do dokumentacji geologicznej.

Minister będzie również prowadził wykaz złóż strategicznych w Biuletynie Informacji Publicznej. Wg projektu gminy będą zobowiązane do ujawnienia w określonym terminie złóż kopalin, wód podziemnych, kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz obszarów udokumentowanych bezzbiornikowych magazynów substancji  w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Rząd uszczelnia system podatkowy w obrocie paliw. Wpływy podatkowe znacząco spadły

Co więcej projekt dopuszcza prowadzenie działalności polegającej na podziemnym składowaniu dwutlenku węgla w szerszym niż obecnie zakresie oraz umożliwia rekonstruowanie zlikwidowanych otworów wiertniczych, wykonanych w przeszłości w celu poszukiwania, rozpoznawania lub wydobywania kopalin celem wykorzystania ciepła Ziemi. Zmianie mają także ulec przepisy odnoszące się do koncesjonowania działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż niektórych kopalin, co ma skutkować ułatwieniem prowadzenia tego typu działalności.

Co z tego wynika?

Projekt ustawy w obecnym kształcie to kolejny dowód na to, iż rząd poważnie traktuje dostosowanie polityki energetycznej państwa do wymogów unijnych. Projekt jest także wyrazem protekcjonizmu gospodarczego, gdyż wiele wskazuje na to, że pod płaszczykiem dbałości o bezpieczeństwo energetyczne państwa rząd zamierza jeszcze bardziej bronić państwowej własności złóż kopalin przed kapitałem prywatnym.

Tagi

udostępnij: