Powstanie Fundusz Inwestycji Kapitałowych, zarządzany przez Morawieckiego

Powstanie fundusz zarządzany przez premiera Morawieckiego, który będzie sprawował kontrolę nad spółkami Skarbu Państwa

Po wizycie na Wall Street ewidentnie wzrosło zainteresowanie premiera inwestowaniem. Szykują się bowiem wielkie zmiany w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Wstępne założenie jest takie, że powstanie Fundusz Inwestycji Kapitałowych, którym będzie zarządzał sam premier. Co to dokładnie oznacza dla spółek giełdowych z udziałem Skarbu Państwa? Zwiększenie kontroli właścicielskiej, a nawet przeniesienie kontroli bezpośrednio pod Premiera.

Fundusz Morawieckiego

Jeśli rząd nie zwolni tempa prac to istnieje szansa, że jeszcze przed końcem kadencji obecnej ekipy, usłyszymy o funduszu Mateusza Morawieckiego. O co chodzi?

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw przewiduje powstanie Funduszu Inwestycji Kapitałowych. Będzie nim zarządzał sam premier.

- Wprowadzane zmiany pozwolą na usunięcie niektórych wątpliwości interpretacyjnych, które pojawiły się od czasu wejścia w życie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, doprecyzowanie niektórych przepisów oraz uzupełnienie o nowe rozwiązania, które uporządkują kompetencje i zadania organów administracji rządowej po wprowadzeniu reformy zarządzania mieniem państwowym w dniu 1 stycznia 2017 r. oraz uelastycznią stosowanie przepisów ustawy – czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR).

Zobacz także: Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych to nie koniec własności prywatnej w Polsce, ale budzi sporo wątpliwości

Przychodami funduszu będą dywidendy

Jak podaje ISB News podstawowymi przychodami Funduszu Inwestycji Kapitałowych będą:

  • wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa,
  • wpłaty środków finansowych w wysokości odpowiadającej 30% każdej wypłaconej dywidendy,
  • zaliczki na poczet dywidendy, z akcji należących do Skarbu Państwa
  • środki z tytułu zwrotu pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonych przedsiębiorcom z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, wraz z należnymi odsetkami,
  • dotacje celowe z budżetu państwa.

Wpłaty na Fundusz Inwestycji Kapitałowych uszczuplą dochody budżetu państwa:

  1. z tytułu dywidend od spółek z udziałem Skarbu Państwa – dochody niepodatkowe – w kwocie 1,4 mld zł rocznie,
  2. z tytułu wpłat z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa – dochody niepodatkowe – w kwocie maksymalnie 429,6 mln zł rocznie.

Wzmocnienie nadzoru nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa

Projektowane zmiany wzmocnią przede wszystkim nadzór nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa. Premier zostanie wyposażony w dodatkowe uprawnienia, które umożliwią mu większą kontrolę i zarządzanie przychodami i ewentualnymi inwestycjami tychże spółek. Wpływ projektowanych zmian może więc również odczuć sama giełda.

- Projekt może mieć wpływ na część spółek z udziałem Skarbu Państwa lub z udziałem państwowych osób prawnych, jak również spółek wobec których wyżej wymienione spółki są przedsiębiorcami dominującymi, które są zaliczane do grupy małych i średnich przedsiębiorstw, gdyż reguluje sposób wykonywania praw z akcji i udziałów z tych spółkach. Projekt będzie miał duży wpływ na zasady zbywania akcji i udziałów należących do Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych w tych spółkach, gdyż zmienia postępowanie w tym zakresie m.in. wyjątki od konieczności uzyskiwania zgody Rady Ministrów – czytamy w OSR.

Ponadto jak zaznaczono w OSR takie rozwiązania mają zwiększyć dbałość o interesy Skarbu Państwa oraz o zrównoważony rozwój gospodarki. Zdaniem autorów projektu ustawy tradycyjny model sprawowania nadzoru nie jest odpowiedni dla dynamicznie rozwijających się spółek państwowych. Dlatego potrzebny jest model nadzoru nad spółkami państwowymi, który będzie oparty na koordynacji na poziomie centralnym.

Szczególna rola premiera

Trzeba też zaznaczyć, że projekt zmiany ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym ogólnie zakłada wzmocnienie, doprecyzowanie oraz uzupełnienie kompetencji i zadań prezesa Rady Ministrów. Premier ma pełnić szczególną rolę w systemie zarządzania mieniem państwowym.
 

makr_070618_003


Jakie uprawnienia będę przysługiwać premierowi po zmianie ustawy?

Prezes Rady Ministrów uzyska prawo do koordynowania wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach oraz dążenia do zapewnienia jednolitego sposobu wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa na wszystkie spółki z udziałem Skarbu Państwa. Ponadto premierowi przyznano ogólną kompetencję do nabywania akcji w imieniu Skarbu Państwa.

Projekt zakłada także korektę mechanizmu przekazywania uprawnień do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa.

- W projekcie przesądzono, że przekazanie będzie następowało w drodze rozporządzenia prezesa Rady Ministrów, które będzie określać wykaz spółek, w których uprawnienia przysługujące Skarbowi Państwa wykonują inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym także jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, wskazując odrębnie dla każdej spółki, członka Rady Ministrów, pełnomocnika rządu lub państwową osobę prawną, w tym jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, właściwych do wykonywania w stosunku do tej spółki uprawnień – czytamy dalej w OSR.

Jak widać, uprawnienia premiera będą o wiele szersze niż dotychczas. Nie pozostanie to także bez wpływu na spółki z udziałem Skarbu Państwa. Po zmianach nadzór nad ich działalnością będzie na pewno wzmocniony. Pytanie tylko czy nie ucierpią na tym ich akcjonariusze.

Źródło grafiki: fot. premier.gov.pl

Zobacz także: Przyszłość rynku obligacji korporacyjnych w Polsce po Getback – opinie ekspertów o pomysłach KNF

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.