Jak wypełnić ankietę Profil Inwestora MiFID II, która będzie obowiązkowa w 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
29 gru 2017, 11:12

Jak wypełnić ankietę Profil Inwestora MiFID II, która będzie obowiązkowa w 2018 r.

Czy twój dom maklerski poprosił cię o wypełnienie ankiety dotyczącej profilu inwestora? Jeśli nie, to niedługo to zrobi. Niestety mamy złą wiadomość. W większości przypadków lepiej będzie ją wypełnić. Mamy też dobrą wiadomość. Przygotowaliśmy dla ciebie ściągawkę z odpowiedziami.

Spis treści

Ankieta MiFID – dlaczego DM potrzebuje twojego profilu inwestora

Obowiązek wypełnienia ankiety wynika z potrzeby stworzenia przez biura maklerskie profilu inwestora. Ten z kolei jest wymagany przez dyrektywę MiFID II Unii Europejskiej. W założeniu nowe przepisy mają zniechęcić do inwestycji w ryzykowne instrumenty finansowe osoby, które nie mają o nich zielonego pojęcia. W praktyce, jak to zwykle bywa, oprócz ochrony nowicjuszy, służą jednocześnie utrudnianiu życia inwestorom doświadczonym i samym biurom maklerskim.

To już drugi raz jak biura proszą o wypełnienie ankiety. Niestety dotychczasowe ankiety MiFID, ze względu na inny zakres wymaganych informacji, nie będą miały już zastosowania. Tym razem ankieta będzie bardziej rozbudowana. Wcześniej można było domyślnie odmówić wypełnienia ankiety MiFID. Od stycznia 2018 roku lepiej poświęcić kilka minut na to. Zaraz wytłumaczymy dlaczego.

Co się stanie jak nie wypełnię ankiety MiFID?

W skrócie, instytucje finansowe nie będą mogły oferować produktów finansowych osobom, które nie określiły swojego profilu inwestora. Dlatego zależy im na wypełnieniu ankiet. Jej wynikiem ma być określenie, które instrumenty finansowe i usługi są dla ciebie odpowiednie, a które nie. Jeśli jednak nie poświęcisz swojego czasu na wypełnienie ankiety, biuro założy, że wypełniłeś ją tak, jakby to zrobił zupełny amator w inwestowaniu.

Co to oznacza? Nie będziesz otrzymywać propozycji od biura maklerskiego dotyczących nowych produktów finansowych ani też informacji rozumianych jako usługi doradztwa inwestycyjnego. Przede wszystkim jednak, będziesz miał też utrudniony dostęp do zawierania transakcji, które biuro maklerskie uzna, że są spoza twojej „grupy docelowej”. Czyli, w przypadku niewypełnienia ankiety, do niemal wszystkich transakcji wiążących się z ryzykiem – może poza obligacjami Skarbu Państwa.

Na czym będzie polegać wspomniane wyżej utrudnienie w dostępie do transakcji? Jeszcze do końca nie wiadomo – wszystko pewnie wyjdzie „w praniu”. Według naszych informacji, może się to skończyć tylko na męczącym wyświetlaniu komunikatu ostrzegawczego przed każdym zleceniem. Jednak nie jest też wykluczone, że biura w inny sposób zechcą nam utrudnić życie, byśmy tylko ankietę wypełnili – to w końcu leży w ich szeroko pojętym interesie.

Co się znajduje w ankiecie oceniającej profil inwestora i jak ją wypełnić?

W większości biur maklerskich nie opublikowano jeszcze ankiet i nie poinformowano o nich inwestorów. Na przykładzie ankiet przygotowanych przez Dom Maklerski PKO i Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, sprawdziliśmy czego możemy się spodziewać.

Ankieta składa się z dwóch części. W pierwszej znajdują się pytania przygotowane na potrzeby określenia do której grupy inwestorów należymy. Czyli jakie instrumenty są dla nas odpowiednie. Pytania dotyczą więc sytuacji finansowej i rodzinnej. Co jest źródłem naszych dochodów, ile zostaje nam na koniec miesiąca, jakiej wartości aktywa inwestycyjne posiadamy. Są też pytania o tolerancję na ryzyko i doświadczenie inwestycyjne. Czyli dość podobne zestawienie jak w ankietach z poprzednich lat.

Nowością jest druga część ankiety. Dom maklerski sprawdza w niej wiedzę i doświadczenie inwestorów w zakresie poszczególnych instrumentów finansowych. Dla chętnych, którzy zdecydują się poprawić swój „profil inwestorski” zamieszczamy pytania zawarte w tej części ankiety wraz ze ściągawką z prawidłowymi (według nas) odpowiedziami dla ankiet Profil Inwestorski PKO, Formularz informacji o Kliencie Bossa (BOŚ), Ankiecie eMakler i MDM Dom Maklerski w mBank, w ankiecie Centralnego Domu Maklerskiego CMD Pekao SA oraz w ankiecie Domu Maklerskiego ING SA.

Pytania zawarte w ankiecie Domu Maklerskiego PKO:

15. Czy obligacje można sprzedać przed terminem ich wykupu przez emitenta?

a) nie, zawsze należy doczekać terminu ich wykupu

b) tak, jeżeli emitent lub inny podmiot jest gotów je kupić

c) nie wiem

16. Co przede wszystkim wpływa na poziom ryzyka obligacji?

a) złożenie zapisu u pracownika domu maklerskiego, przez telefon lub internetowo

b) ryzyko emitenta

c) nie wiem

17. Czy cena akcji może spaść poniżej ich ceny emisyjnej?

a) tak

b) nie

c) nie wiem

18. Czy inwestując w akcje można otrzymać dywidendę?

a) tak

b) nie

c) nie wiem

19. Który fundusz inwestycyjny cechuje niższe ryzyko inwestycyjne?

a) fundusz obligacji

b) fundusz akcji

c) nie wiem

20. Czy fundusze inwestycyjne różnią się oczekiwanym zyskiem i poziomem ryzyka inwestycyjnego?

a) tak

b) nie

c) nie wiem

21. Po jakiej cenie można sprzedać certyfikaty funduszu zamkniętego notowane na giełdzie papierów wartościowych?

a) po cenie rynkowej co oznacza, że kwota uzyskana ze sprzedaży może być znacząco niższa od kwoty zainwestowanej

b) zawsze po cenie co najmniej równej kwocie zainwestowanej

c) nie wiem

22. Co oznacza wzrost kursu EUR/PLN dla inwestora, który wcześniej kupił euro?

a) zysk

b) stratę

c) nie wiem

23. Od czego zależy wycena obligacji strukturyzowanych, certyfikatów indeksowych, partycypacyjnych i innych produktów strukturyzowanych?

a) od aktualnego poziomu indeksu giełdowego, kursu akcji, ceny surowca, kursu waluty lub innego wskaźnika rynkowego, który stanowi ich instrument bazowy

b) od okresu pozostałego do wykupu obligacji lub certyfikatu przez emitenta

c) nie wiem

24. Czy produkty strukturyzowane zawsze gwarantują zwrot kapitału?

a) tak

b) nie

c) nie wiem

25. Czy zmiana ceny instrumentu bazowego wpływa na wycenę opartego o niego kontraktu terminowego?

a) tak

b) nie

c) nie wiem

26. Ile można stracić inwestując w instrumenty pochodne z wbudowaną dźwignią finansową?

a) więcej niż wartość zainwestowanych środków własnych

b) nie więcej niż wartość zainwestowanych środków własnych

c) nie wiem

27. Na czym polega wystawienie opcji kupna?

a) na zobowiązaniu się do sprzedaży danego instrumentu bazowego po ustalonej cenie i w określonym terminie, za co otrzymuje się od nabywcy opcji premię

b) na zobowiązaniu się do kupna danego instrumentu bazowego w określonym czasie

c) nie wiem

28. Na czym polega usługa przyjmowania i przekazywania zleceń?

a) na realizacji zlecenia przez firmę inwestycyjną, która je przyjęła

b) na przekazaniu zlecenia przez firmę inwestycyjną, która je przyjęła do towarzystwa funduszy inwestycyjnych, emitenta, wystawcy, sprzedającego lub innego podmiotu w celu jego wykonania

c) nie wiem

29. Czy przedmiotem pierwszej oferty publicznej (IPO) mogą być tylko akcje?

a) tak

b) nie

c) nie wiem

30. Czy bank, dom maklerski lub inna firma inwestycyjna, która przyjęła zlecenie klienta może zmodyfikować jego treść?

a) tak

b) nie

c) nie wiem

31. Czy warunkiem nabycia prawa do dywidendy jest posiadanie akcji?

a) tak

b) nie

c) nie wiem

32. Czym charakteryzują się wszystkie instrumenty finansowe notowane w walucie obcej?

a) wysoką płynnością

b) ryzykiem walutowym

c) nie wiem

33. Co cechuje wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych?

a) jest dostępne tylko dla nierezydentów

b) umożliwia składanie zleceń dotyczących instrumentów finansowych w obrocie na rynkach zagranicznych

c) nie wiem

34. Czy firma inwestycyjna może bez zgody klienta korzystać z instrumentów finansowych przechowywanych lub zarejestrowanych na jego rachunku?

a) tak

b) nie

c) nie wiem

35. Z czego wynikają uprawnienia akcjonariusza wynikające z akcji na okaziciela nieposiadających formy materialnej?

a) z rejestru akcjonariuszy

b) z księgi akcyjnej

c) nie wiem

36. Kto ponosi ryzyko wynikające z inwestycji w instrumenty finansowe rekomendowane w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego?

a) klient

b) wyłącznie bank, dom maklerski lub inna firma inwestycyjna

c) nie wiem

37. Co jest celem doradztwa inwestycyjnego?

a) zagwarantowanie klientowi osiągnięcia zysku przez bank, dom maklerski lub inną firmę inwestycyjną

b) udzielenie rekomendacji kupna, sprzedaży lub powstrzymania się od transakcji określonych instrumentów finansowych

c) nie wiem

Pytania zawarte w ankiecie Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska (Bossa) (aktualizacja: XI 2022 r.):

Ankieta dostępna po zalogowaniu w dziale Dyspozycje->Inne->Formularz informacji o Kliencie (MIFID)

1.-3. pytania osobiste

4. Czy dywersyfikacja portfela inwestycyjnego eliminuje ryzyko poniesienia straty?

a) Tak

b) Nie

c) Nie wiem

5. Czy stosując się do rekomendacji ogólnych i innych analiz publikowanych przez Dom Maklerski BOŚ S.A. można ponieść stratę?

a) Tak

b) Nie

c) Nie wiem

6. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych:

a) Odzwierciedlają proporcjonalny udział w wartości majątku funduszu

b) Są prawnym środkiem płatniczym na terytorium RP

c) Są przedmiotem obrotu na towarowej giełdzie energii

d) Nie wiem

7. Które z poniższych twierdzeń jest prawdziwe?

a) Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych można sprzedać w drodze umowy cywilno-prawnej

b) Wszystkie jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych dają gwarancję, że inwestor nie poniesie straty

c) Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych można sprzedać poprzez złożenie zlecenia ich odkupu przez fundusz

8. Proszę wskazać najbardziej ryzykowny fundusz inwestycyjny:

a) Fundusz zrównoważony

b) Fundusz rynku pieniężnego

c) Fundusz akcyjny

9. Co ma decydujący wpływ na wartość certyfikatu inwestycyjnego funduszu inwestycyjnego zamkniętego dopuszczonego do obrotu giełdowego?

a) Aktualna sytuacja na giełdzie papierów wartościowych

b) Wartość inwestycji funduszu inwestycyjnego zamkniętego, będącego emitentem danego certyfikatu przypadająca na certyfikat

c) Nie wiem

10. Do instrumentów dłużnych zaliczamy:

a) Akcje

b) Obligacje

c) Derywaty

d) Nie wiem

11. Czy inwestycje w obligacje korporacyjne wiążą się z takim samym ryzykiem jak inwestycje w obligacje skarbowe?

a) Tak

b) Nie

c) Nie wiem

12. Czy posiadacz obligacji zerokuponowych otrzymuje odsetki z tytułu posiadania tych obligacji ?

a) Tak

b) Nie

c) Nie wiem

13. ETF (Exchange-traded fund) to:

a) Kontrakt terminowy

b) Fundusz inwestujący w określone aktywa, notowany na giełdzie

c) Akcje spółki notowanej na NYSE

d) Nie wiem

14. Od czego zależy kurs giełdowy funduszu ETF (Exchange-traded fund)?

a) Od wartości indeksu bazowego, na którym dany ETF jest oparty

b) Od wyniku indeksu giełdy amerykańskiej S&P500

c) Nie wiem

15. Czy można zawrzeć transakcję na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie bez pośrednictwa firmy inwestycyjnej?

a) Tak

b) Nie

c) Nie wiem

16. Czy posiadacz akcji spółki notowanej na GPW w Warszawie jest narażony na ryzyko ich płynności?

a) Tak

b) Nie

c) Nie wiem

17. Na rachunku maklerskim zostały zapisane prawa poboru do akcji nowej emisji. Które ze zdań jest prawdziwe?

a) Nie muszę podejmować żadnych działań, a po pewnym czasie na rachunku zostaną zapisane akcje nowej emisji

b) Jeśli nie zapiszę się na akcje nowej emisji lub nie sprzedam praw poboru, poniosę stratę

c) Wkrótce otrzymam dywidendę z tego prawa poboru

d) Nie wiem

18. Składając duże zlecenie typu PKC (po każdej cenie) na zakup akcji o niewielkiej płynności, możesz się spodziewać, że:

a) Kurs akcji może gwałtownie wzrosnąć i w następstwie obrót tymi akcjami może zostać zawieszony

b) Cena zakupu akcji nie przekroczy ustalonego przez Ciebie limitu PKC, wyrażonego w PLN

c) Zlecenie zostanie optymalnie zrealizowane według reguły Płynność Koszt Cena

d) Nie wiem

19. W przypadku realizacji zlecenia kupna z odroczonym terminem płatności

a) Będę zobowiązany do opłacenia powstałego zobowiązania w terminie określonym we właściwej Umowie

b) Nie będę zobowiązany do zapłaty powstałego zobowiązania i z tytułu zrealizowanego zlecenia w terminie określonym umową z Domem Maklerskim

c) Będę zobowiązany do zapłaty zobowiązania z tytułu zrealizowanego zlecenia po uprzednim wezwaniu do zapłaty przez Dom Maklerski

Pytania dodatkowe:

2. Które z poniższych sformułowań są prawdziwe?

a) Akcje to papiery wartościowe dające posiadaczowi prawo do udziału w spółce.

b) Fundusz akcyjny jest bardziej ryzykowny niż fundusz pieniężny.

c) Certyfikaty inwestycyjne niedopuszczone do obrotu mogą być zbyte na giełdzie.

d) Zamknięcie pozycji krótkiej w kontraktach terminowych po kursie wyższym niż kurs otwarcia pozycji przynosi stratę.

e) Dźwignia finansowa to dokonywanie inwestycji o wartości wyższej niż wartość zainwestowanego kapitału.

f) Zlecenie stop-loss zapewnia, że inwestor nie poniesie żadnej straty.

Pytania zawarte w ankiecie Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska (Bossa) (MiFID - Zagraniczny Rynek Kasowy)

2. Usługa wykonywania zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych:

a) Umożliwia składanie zleceń dotyczące instrumentów finansowych w obrocie na rynkach zagranicznych

b) Dostępna jest tylko dla nierezydentów

c) Bezwzględnie wymaga potwierdzonej znajomości urzędowego języka obcego kraju, w którym jest dany rynek

d) Nie wiem

3. Instrumenty finansowe notowane w walutach obcych zawsze charakteryzują się:

a) Dodatkowym ryzykiem walutowym

b) Dodatkowym ryzykiem walutowym ale mniejszym ryzykiem płynności

c) Większym ryzykiem płynności

d) Nie wiem

4. Czy w przypadku zainwestowania PLN w zakup instrumentu finansowego notowanego w walucie obcej, zmiana kursu waluty obcej może negatywnie wpłynąć na rentowność inwestycji?

a) Tak

b) Nie

c) Nie wiem

5. Na czym polega efekt dźwigni finansowej?

a) Na ograniczeniu potencjalnych strat w stosunku do zmian kursu instrumentu finansowego

b) Na możliwości zmiany instrumentu finansowego na bardziej zyskowny

c) Na zwielokrotnieniu potencjalnych zysków i strat w stosunku do zmian ceny instrumentu finansowego

d) Nie wiem

6. Od czego zależy kurs giełdowy funduszu ETF?

a) Od wartości indeksu bazowego na którym dany ETF jest oparty

b) Od wyniku indeksu giełdy amerykańskiej S&P500

c) Nie wiem

7. W porównaniu ze "zwykłym" ETF-em, odpowiedni ETF "lewarowany":

a) Charakteryzuje się większą zmiennością ceny

b) Ma zawsze wyższą cenę

c) Nie wiem

8. Która z poniższych propozycji daje większe prawdopodobieństwo ograniczenia ryzyka inwestycji

a) Inwestowanie w akcje spółek reprezentujących różne branże

b) Inwestowanie w akcje spółek reprezentujących tę samą branżę

c) Nie wiem

9. Co oznacza ryzyko płynności inwestycji?

a) Ryzyko, że nie będę mógł/mogła zakończyć inwestycji i wycofać środków w dowolnym momencie bez ponoszenia dodatkowych kosztów

b) Ryzyko, że moja inwestycja przyniesie straty, których nie będzie można odzyskać

c) Nie wiem

Pytania zawarte w ankiecie eMakler i MDM Dom Maklerski w mBanku:

Ankieta dostępna po zalogowaniu w dziale Pasaż>Inwestycje>Ankieta MiFID 

2. Prawdziwe twierdzenie to:

a) osiąganie wyższych zysków z reguły wiąże się z większym ryzykiem

b) akcje i obligacje z zasady cechują się podobnym ryzykiem

c) inwestowanie w instrumenty bardziej ryzykowne zawsze gwarantuje większy zysk

d) nie wiem

3. Inwestując w obligacje, powinno się pamiętać, że:

a) obligacje skarbowe są wolne od ryzyka i ich ceny nie zależą od zmian stóp procentowych

b) obligacje skarbowe i obligacje korporacyjne cechują się zawsze tym samym poziomem ryzyka

c) obligacje korporacyjne zwykle cechują się wyższym ryzykiem niż obligacje skarbowe, gdyż są bardziej narażone na ryzyko emitenta

d) nie wiem

4. Zarządzając ryzykiem swoich inwestycji, biorę pod uwagę, że:

a) inwestowanie w instrumenty wielu emitentów może zmniejszyć ryzyko straty

b) inwestowanie w instrumenty jednego emitenta ogranicza ryzyko straty

c) nie mam zdania

5. W sytuacji pojawienia się praw poboru na moim rachunku maklerskim:

a) nie muszę podejmować żadnych działań, a po pewnym czasie otrzymam akcje nowej emisji

b) jeśli nie zapiszę się na akcje nowej emisji i nie sprzedam prawa poboru, prawdopodobnie poniosę stratę

c) wkrótce otrzymam dywidendę z tego prawa poboru

d) nie wiem

6. Ryzyko związane z nabywaniem jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych najlepiej obrazuje zdanie:

a) Ryzyko może być znacząco różne i uzależnione jest między innymi od instrumentów finansowych, które nabywane są do portfela funduszu.

b) Wszystkie fundusze cechują się podobnym poziomem ryzyka.

c) Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych są notowane na giełdzie i nie wiąże się z nimi ryzyko straty kapitału.

d) nie wiem

7. Certyfikaty funduszu inwestycyjnego zamkniętego, notowane na giełdzie papierów wartościowych, można:

a) sprzedać na giełdzie po cenie co najmniej równej całej zainwestowanej kwocie

b) sprzedać na giełdzie, przy czym kwota uzyskana ze sprzedaży może być znacząco niższa od zainwestowanych środków

c) odsprzedać w każdej chwili emitentowi niezależnie od płynności na rynku giełdowym

d) nie wiem

8. Po otwarciu długiej pozycji w kontrakcie terminowym na indeks WIG20 o wartości 10,000 zł i wpłacie depozytu początkowego w wysokości 1,000 zł kurs indeksu spadł o 10%. Moja przybliżona strata wyniesie:

a) 0 zł

b) 100 zł

c) 1000 zł

d) nie wiem

9. Po kupnie kontraktu terminowego na parę walutową [EUR/PLN] waluta EUR umocniła się w stosunku do PLN. Jeśli zamknę pozycję, to:

a) poniosę stratę

b) osiągnę zysk

c) nie wiem

10. W przypadku produktów strukturyzowanych prawdziwym twierdzeniem jest:

a) nigdy nie poniosę straty, wszystkie oferują ochronę kapitału

b) jako inwestor nie ponoszę ryzyka związanego z bankructwem emitenta instrumentu strukturyzowanego

c) nie stracę więcej niż wartość początkowej inwestycji

d) nie wiem

11. Kupując kontrakt terminowy lub kontrakt na różnicę (CFD), powinienem/powinnam zdawać sobie sprawę z tego, że:

a) straty z transakcji terminowych/CFD są ograniczone do poziomu wartości depozytu początkowego

b) wartość poniesionej straty może być istotnie większa niż wartość depozytu początkowego

c) kontrakty terminowe/CFD nabyte poza rynkiem zorganizowanym (OTC) mogą być w dowolnym momencie sprzedane na rynku regulowanym

d) nie wiem

Pytania zawarte w ankiecie Centralnego Domu Maklerskiego CMD Pekao SA (aktualizacja: I 2022 r.)

SEKCJA 1

a) Instrumenty finansowe różnią się potencjałem zysku oraz poziomem ryzyka poniesienia straty

TAK

b) Zalecany okres inwestowania zależy od specyfiki instrumentu finansowego

TAK

c) Jeżeli zysk z inwestycji w akcje lub fundusze inwestycyjne wyniósł 10%, to jest gwarantowane, że w kolejnym okresie wyniesie co najmniej tyle samo

NIE

d) Ryzyko utraty kapitału związane z inwestowaniem w instrumenty dłużne (np. obligacje, certyfikaty depozytowe, produkty strukturyzowane) zależy m.in. od kondycji finansowej emitenta

TAK

e) Ryzyko walutowe to ryzyko zmniejszenia wartości inwestycji na skutek niekorzystnej zmiany kursów walut

TAK

f) Czy końcowy wynik z inwestycji w produkt strukturyzowany uzależniony jest od wyceny instrumentu bazowego oraz typu produktu strukturyzowanego?

TAK

SEKCJA 2

Wskaż proszę usługę, w ramach której firma inwestycyjna może rekomendować w jaki instrument powinieneś zainwestować:

a) Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń

b) Usługa doradztwa inwestycyjnego

c) nie wiem

SEKCJA 4

Zaznacz prawidłowe uszeregowanie instrumentów finansowych według poziomu ryzyka oraz potencjału zysku, gdzie 1 oznacza największe ryzyko i potencjał zysku, a 3 najmniejsze:

A. 1. akcje i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych akcyjnych, 2. obligacje skarbowe i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych obligacyjnych, 3. jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego,

B. 1. obligacje skarbowe i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych obligacyjnych, 2. akcje i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych akcyjnych, 3. jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego,

C. nie wiem

SEKCJA 5

Usługa wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych polega na (zaznacz prawidłowe):

a) wykonaniu nabycia lub zbycia przez firmę inwestycyjną na rachunek Klienta instrumentu finansowego na podstawie złożonego przez Klienta zlecenia (np. na GPW)

b) rekomendowaniu przez firmę inwestycyjną zachowań inwestycyjnych dla Klienta

c) nie wiem

SEKCJA 7

Odnieś się do poniższych stwierdzeń/pytań:

a) polityka inwestycyjna funduszu inwestycyjnego zamkniętego może być bardziej elastyczna niż funduszu inwestycyjnego otwartego

TAK

b) certyfikaty inwestycyjne wszystkich funduszy inwestycyjnych zamkniętych są notowane na rynku regulowanym

NIE

c) kupno/sprzedaż instrumentu finansowego nienotowanego na rynku odbywa się poprzez platformę giełdową np. Giełdę Papierów Wartościowych

NIE

d) czy inwestycja w produkt strukturyzowany bez ochrony kapitału z wbudowanym mechanizmem bariery może przynieść maksymalną stratę w wysokości 100% zainwestowanego kapitału?

TAK

e) w przypadku produktów strukturyzowanych z częściową ochroną kapitału, jedynie w dniu zapadalności emitent gwarantuje wypłatę środków w wysokości wynikającej z poziomu ochrony

TAK

f) czy inwestycja w akcje gwarantuje osiągnięcie zysku?

NIE

g) cena nabycia akcji w wyniku realizacji zlecenia kupna bez określonego limitu ceny może wielokrotnie przewyższać kurs odniesienia aktualny w momencie składania zlecenia

TAK

h) ETF to instrument finansowy, którego cena jest uzależniona od instrumentu bazowego, np. indeksów giełdowych, surowców, kursów walut itp

TAK

i) dźwignia finansowa (tzw. lewar) powoduje zwielokrotnienie potencjalnych zysków i strat w stosunku do zmiany ceny instrumentu bazowego

TAK

j) w przypadku instrumentów dłużnych z wbudowanym mechanizmem wcześniejszego wykupu emitent może wykupić ten instrument jedynie w terminie wykupu

TAK

k) jeśli prawo poboru nie zostanie wykonane (wykorzystane do zakupu akcji) lub sprzedane na giełdzie, wygasa ono z końcem okresu subskrypcji, co skutkuje stratą całości zainwestowanych w prawa poboru środków

TAK

l) zamknięcie krótkiej pozycji w kontrakcie terminowym przy kursie wyższym od kursu otwarcia przynosi stratę na tej inwestycji

TAK

m) wystawienie opcji wymaga wniesienia właściwego depozytu zabezpieczającego

TAK

Pytania z poprzednich ankiet

dźwignia finansowa (tzw. lewar) powoduje:

- ograniczenie potencjalnej straty

- zwielokrotnienie potencjalnych zysków i strat w stosunku do zmiany ceny instrumentu bazowego

- nie wiem

 w przypadku obligacji z wbudowaną opcją kupna emitent:

- może wykupić obligację w terminach wskazanych w Warunkach Emisji

- może wykupić obligację jedynie w terminie wykupu

- nie wiem

w przypadku ogłoszenia upadłości emitenta obligacji, właściciel obligacji:

- może stracić cały zainwestowany kapitał lub jego część

- nie poniesie straty, bo środki są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

- nie wiem

jeśli prawo poboru nie zostanie wykonane (wykorzystane do zakupu akcji) lub sprzedane na giełdzie, wygasa ono z końcem okresu subskrypcji, co skutkuje stratą całości zainwestowanych w prawa poboru środków,

tak

warrant jest instrumentem finansowymi dającym uprawnienie, np. do nabycia akcji.

tak

KONTRAKTY TERMINOWE

Proszę się odnieść do poniższych stwierdzeń

a) Efekt dźwigni finansowej (tzw. lewar) powoduje zwiększenie ryzyka inwestycyjnego

TAK

b) Klient otworzył pozycję krótką w kontrakcie terminowym. W momencie gdy klient zamykał tę pozycję, kurs kontraktu terminowego był wyższy od kursu z momentu otwarcia. Czy Klient poniósł stratę na tej inwestycji?

TAK

OPCJE

Proszę się odnieść do poniższych stwierdzeń

a) Wystawienie opcji wymaga wniesienia właściwego depozytu zabezpieczającego

TAK

b) W którym z wymienionych instrumentów finansowych występuje ryzyko dźwigni finansowej?

AKCJE

OPCJE

NIE WIEM

Pytania zawarte w ankiecie Domu Maklerskiego ING SA

Na czym polega usługa wykonywania zleceń, którą świadczy Biuro Maklerskie?

a) Na realizacji zleceń giełdowych złożonych przez klienta

b) Na przekazywaniu klientowi rekomendacji inwestycyjnych

c) Nie wiem

Na czym polega usługa odroczonego terminu płatności, którą świadczy Biuro Maklerskie?

a) Na kupowaniu instrumentów z częściową płatnością lub bez pokrycia w środkach pieniężnych

b) Na kupowaniu instrumentów finansowych z pełną płatnością

Dźwignię finansową może mieć:

a) kontrakt terminowy

b) obligacja

c) nie wiem

Posiadanie akcji daje prawo do:

a) udział w zyskach spółki (dywidenda)

b) zakup obligacji emitowanych przez spółkę

c) nie wiem

Cena obligacji, od której wypłacane są odsetki to:

a) cena zakupu

b) cena rynkowa

c) cena nominalna

Pytania zawarte w ankiecie Santander Biuro Maklerskie (d. DM BZ WBK):

3. Kto wykona zlecenie nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku docelowym, np. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie?

Klient samodzielnie.

Dom maklerski w imieniu Klienta.

Nie wiem.

4. Czy zlecenie umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszu pieniężnym Dom Maklerski przekaże do wykonania na rynku giełdowym?

Nie.

Tak.

Nie wiem.

5. Czy inwestowanie w obligacje skarbowe może wiązać się z ryzykiem zmienności cen?

Nie.

Tak.

Nie wiem.

7. Czy prospekt informacyjny jest podstawowym źródłem wiadomości o funkcjonowaniu otwartego funduszu inwestycyjnego?

Nie.

Tak.

Nie wiem.

8. Które fundusze posortowane są według poziomu ryzyka, tj. od najmniej do najbardziej ryzykownego?

Pieniężny, stabilnego wzrostu, zrównoważony, akcyjny.

Akcyjny, pieniężny, stabilnego wzrostu, zrównoważony.

Pieniężny, stabilnego wzrostu, akcyjny, zrównoważony.

10. Czy akcje gwarantują osiągnięcie zysku?

Nie.

Tak.

Nie wiem.

11. Czy inwestowanie w obligacje inne niż Skarbu Państwa (np. obligacje korporacyjne) wiąże się z takim samym ryzykiem jak inwestowanie w obligacje skarbowe?

Nie.

Tak.

Nie wiem.

13. Czy instrumenty finansowe niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym: akcje, prawa do akcji, ETFy, certyfikaty inwestycyjne, obligacje inne niż Skarbu Państwa na ogół charakteryzują się niską płynnością?

Nie.

Tak.

Nie wiem.

15. Czy inwestując w kontrakty terminowe można stracić kwotę większą niż pierwotnie zainwestowana?

Nie.

Tak.

Nie wiem.

16. Czy z kontraktami terminowymi związany jest mechanizm dźwigni finansowej (tzw. lewar)?

Nie.

Tak.

Nie wiem.

18. Czy inwestując w instrumenty finansowe notowane na rynkach zagranicznych należy liczyć się z ryzykiem walutowym?

Nie.

Tak.

Nie wiem.

Pytania zawarte w ankiecie Santander Polska:

1. Proszę wybrać 10 prawidłowych odpowiedzi (rynek kasowy):

Inwestowanie w instrumenty bardziej ryzykowne zawsze gwarantuje większy zysk.

Wahania kursów akcji nie mogą przekroczyć 5% w ciągu sesji.

Zawierając transakcje na GPW (za wyjątkiem instrumentów pochodnych) lub NewConnect, środki ze sprzedaży można standardowo wypłacić po upływie dwóch dni roboczych od dnia zawarcia transakcji.

Akcje gwarantują osiągnięcie zysku.

Inwestując w akcje i ETFy notowane na rynkach zagranicznych należy liczyć się z ryzykiem walutowym.

Dywersyfikacja portfela może pomóc w redukcji ryzyka poniesienia straty.

Inwestycja w akcje gwarantuje wypłatę dywidendy.

Akcje wchodzące w skład indeksu WIG20 charakteryzują się na ogół niską płynnością.

Akcje spółek notowane na rynku NewConnect charakteryzują się na ogół niższą kapitalizacją w porównaniu do akcji notowanych na GPW.

Wykonywanie zleceń to usługa, w której Biuro Maklerskie / Dom Maklerski może realizować zlecenie nabycia obligacji na rachunek Klienta.

ETF to otwarty fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, którego celem jest jak najdokładniejsze odzwierciedlenie danego instrumentu bazowego, np. indeksu akcji.

Posiadacz obligacji zerokuponowych przed ich sprzedażą co najmniej raz będzie miał wypłacone odsetki.

Jeśli na rachunku klienta pojawią się prawa poboru, a ten nie zapisze się na akcje nowej emisji i nie sprzeda prawa poboru, prawdopodobnie poniesie stratę.

Rolowanie obligacji oznacza ich zamianę na akcje a następnie ich sprzedaż.

Ryzyko inwestowania w obligacje skarbowe jest na ogół niższe niż w przypadku inwestycji w obligacje korporacyjne.

Certyfikaty inwestycyjne wszystkich funduszy inwestycyjnych zamkniętych są notowane na rynku regulowanym.

Wycena instrumentu bazowego ma wpływ na wynik z inwestycji w produkt strukturyzowany.

Produkty strukturyzowane notowane na GPW zazwyczaj mają wbudowany mechanizm dźwigni.

2. Proszę wybrać 3 prawidłowe odpowiedzi (rynek terminowy):

Kupując kontrakt terminowy lub wystawiając opcję należy liczyć się z tym, że wartość poniesionej straty może przekroczyć wartości depozytu początkowego.

Do wystawienia opcji niezbędne jest wniesienie depozytu zabezpieczającego.

Biuro maklerskie / Dom Maklerski nie może zamknąć pozycji w instrumentach pochodnych na rachunku klienta jeśli klient nie złożył odpowiedniego zlecenia.

Złożenie zlecenia sprzedaży kontraktu terminowego możliwe jest wyłącznie w przypadku posiadania tego instrumentu na rachunku.

Akcje mogą być instrumentem bazowym dla instrumentu pochodnego.

Pytania zawarte w ankiecie Alior Bank:

2. Jednym ze sposobów ograniczenia ryzyka inwestycji jest:

dywersyfikacja instrumentów finansowych, czyli posiadanie w portfelu wielu instrumentów finansowych reprezentujących różne branże i różne klasy aktywów

posiadanie w portfelu instrumentów finansowych reprezentujących te same branże i te same klasy aktywów

nabycie tylko jednego instrumentu finansowego

nie wiem

3. Przekazywanie rekomendacji kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych wiąże się z usługą:

wykonywania zleceń na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

doradztwa inwestycyjnego

przyjmowania i przekazywania zleceń tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

nie wiem

4. Czy inwestycje w akcje notowane na GPW gwarantują wypłatę dywidendy?

tak, wszystkie spółki notowane na GPW wypłacają dywidendę

nie, to zależy od decyzji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki akcyjne nigdy nie wypłacają dywidendy

nie wiem

5. Który instrument finansowy generuje najmniejsze ryzyko poniesienia straty?

akcje notowane na GPW w Warszawie

obligacje Skarbu Państwa

bankowe papiery wartościowe z ograniczoną ochroną kapitału

certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego inwestującego w ropę naftową

6. Które stwierdzenie jest prawdziwe w odniesieniu do inwestowania w obligacje korporacyjne?

potencjalny zysk z inwestycji w obligacje komercyjne będzie zawsze wyższy od zysku z inwestycji w akcje

nie występuje ryzyko utraty kapitału, ponieważ zwrot środków gwarantowany jest przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

inwestor może stracić część lub całość zainwestowanego kapitału, gdyż wypłacalność emitenta zależy od jego sytuacji finansowej

nie wiem

7. Czy tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych różnią się poziomem ryzyka inwestycyjnego?

tak

nie

nie wiem

8. Bankowy papier wartościowy to:

instrument finansowy, którego wartość końcowa uzależniona jest od zmian cen instrumentu bazowego

instrument finansowy, którego wartość końcowa nigdy nie jest uzależniona od zmian cen instrumentu bazowego

instrument finansowy wypłacający dywidendę

nie wiem

9. Który z niżej wymienionych instrumentów finansowych jest najłatwiej zbywalny?

obligacja korporacyjna nienotowana na żadnym rynku

certyfikat inwestycyjny funduszu inwestycyjnego zamkniętego niepublicznego

akcja spółki z indeksu WIG20 notowana na GPW w Warszawie

nie wiem

10. Jeśli inwestor posiada otwartą pozycję krótką na parze walutowej EUR/USD i kurs EUR/USD rośnie, wówczas inwestor:

zarabia

traci

żadne z powyższych

nie wiem

11. Czy wystawca opcji notowanych na giełdzie warszawskiej oraz nabywca instrumentów finansowych notowanych na rynku FOREX mogą ponieść stratę przewyższającą zainwestowany kapitał?

tak

nie

nie wiem

12. Które z niżej wymieniowych instrumentów finansowych charakteryzują się wykorzystaniem dźwigni finansowej?

akcje, obligacje

kontrakty terminowe, opcje, pary walutowe, kontrakty na różnice kursowe

tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych

nie wiem

Pytania zawarte w ankiecie Copernicus:

Grupa 1: Udziałowe papiery wartościowe (np. akcje, prawa do akcji)

2. Typowa akcja to:

papier wartościowy, który reprezentuje typowe prawo głosu w decyzjach spółki

papier wartościowy, który zawsze jest przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym rynku np. Giełda Papierów Wartościowych

papier wartościowy, który reprezentuje zadłużenie emitenta wobec posiadacza akcji

3. Akcje uprzywilejowane to:

akcje uprzywilejowane przez inwestorów na rynku, na którym są one przedmiotem obrotu

rodzaj akcji, które są uprzywilejowane i mogą mieć pierwszeństwo w stosunku do akcji zwykłych w wypłacie dywidend i w sytuacji likwidacji spółki

żadne z powyższych

4. Giełda papierów wartościowych to:

miejsce obrotu, na którym inwestorzy mogą kupić lub sprzedać notowaną na nim akcję za pośrednictwem firm inwestycyjnych

miejsce obrotu, na którym inwestorzy mogą kupić lub sprzedać dowolną akcję wyemitowaną przez dowolną spółkę akcyjną

miejsce na którym ma miejsce wyłącznie transakcja emisji pierwotnej (tzw. IPO – initial public offering) papieru wartościowego

5. Dywidenda z akcji to:

prawo akcjonariusza do zaciągnięcia zobowiązań w spółce poprzez podział aktywów

metoda podziału praw głosu w spółce

płatność przekazana przez spółkę jej akcjonariuszom, zwykle w formie podziału zysków

Grupa 2: Dłużne papiery wartościowe (np. obligacje, bony)

2. Typowa obligacja jest papierem dłużnym:

w wyniku którego emitent jest dłużnikiem wobec obligatariuszy i jest zobowiązany on do zapłaty odsetek kuponowych oraz spłaty nominału papieru wartościowego w terminie jego wymagalności

w wyniku którego obligatariusz posiada prawo do spółki emitującej papier wartościowy, a papier ten reprezentuje udział w jej wartości

w wyniku którego emitent obligacji ma prawo ale nie obowiązek do realizacji transakcji na instrumencie bazowym

3. Obligacja zero-kuponowa to:

obligacja kupowana z dyskontem od jej wartości nominalnej i wykupywana w dacie zapadalności po cenie nominalnej

obligacja, której pierwszy kupon jest z zerowym oprocentowaniem a następne mają oprocentowanie dodatnie

obligacja kupowana z tzw. „premią” i sprzedawana z zerowym oprocentowaniem

4. Przykładem dłużnego papieru wartościowego o stałym oprocentowaniu jest:

obligacja, której kupon ma stałą formułę opartą np. na stawce WIBOR 6M

obligacja, której kupon ma oprocentowanie w wysokości np. 1,5% p.a.

bon skarbowy, którego oprocentowanie jest zależne od stopy inflacji ogłaszanej przez Główny Urząd Statystyczny

5. Tak zwana „brudna cena” obligacji to:

cena rozliczeniowa obligacji, którą rzeczywiście płaci kupujący i otrzymuje sprzedający obligację

cena rozliczeniowa obligacji niezawierająca naliczonych odsetek kuponowych

żadne z powyższych

Grupa 3: Fundusze inwestycyjne

2. Fundusze lewarowane mogą zajmować pozycje wyższe niż ich aktywa:

TAK

NIE

3. Wyniki uzyskiwane przez fundusze inwestycyjne są wynikami historycznymi i nie ma gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości:

TAK

NIE

4. Kluczowym aspektem funduszy UCITS jest to, że muszą one być otwarte i płynne:

TAK

NIE

5. Jeżeli indeksy giełdowe zamknęły się w danym dniu na poziomach ujemnych, wycena aktywów funduszu akcyjnego inwestującego w akcje spółek notowanych na takiej giełdzie nie spadnie, ponieważ wartość jednostek takiego funduszu nie zależy od spadków lub wzrostów indeksów giełdowych:

TAK

NIE

Jeżeli macie ankiety oceniające profil inwestora MiFID od innych biur maklerskich lub z innymi pytaniami, to wysyłajcie je na adres redakcja[at]strefainwestorow[dot]pl. Będziemy uzupełniać artykuł.  

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.